Суміжні права курс лекційPdf просмотр
Сторінка8/19
Дата конвертації22.12.2016
Розмір2.17 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
5.3.1 Державна реєстрація авторського права в Україні
23 грудня 1993 року Верховною Радою України було прийнято
Закон України «Про авторське право і суміжні права», який був побудований з урахуванням сучасних норм міжнародного права, що регулювали використання творів науки, літератури і мистецтва, в тому числі в частині, яка стосується порядку виникнення авторських прав. Так, відповідно до пункту 1 статті 9 для виникнення і
здійснення авторських прав не вимагалося виконання будь-яких формальностей.
Разом з тим, пунктом 3 статті 9 передбачалося, що особа, яка має авторське право на твір або будь-яку виключну правомочність на твір, для засвідчення про авторство на обнародуваний чи необнародуваний твір, про факт і дату опублікування твору чи про договори, які зачіпають права автора на твір, у будь-який час протягом терміну охорони авторського права може зареєструвати його в офіційних державних реєстрах. Ця ж стаття встановлювала,
що при виникненні спору реєстрація визнається судом як юридична презумпція авторства, тобто вважається дійсною, якщо в судовому порядку не буде доведено інше.
114

Тобто, з одного боку, реєстрація носила факультативний характер, була правом, а не обов’язком автора або іншого суб’єкта авторського права, а з іншого - визнавалася презумпцією авторства.
З прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня
1995 року № 532 «Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва» (далі – Постанова 532) було визначено порядок здійснення державної реєстрації.
Реєстрацію здійснювало відповідно до встановленого порядку
Державне агентство України з авторських і суміжних прав при
Кабінеті Міністрів України (ДААСП України) - орган державної
виконавчої влади, відповідальний за втілення в життя політики
України в галузі авторського права, забезпечення прав і законних
інтересів авторів творів науки, літератури і мистецтва
4
Реєструвалися права автора на твір (ПА), виключна правомочність особи на твір (ВП), факт і дата опублікування твору
(ФД) та договори, які зачіпають права автора на твір (ДГ).
Після реєстрації особам, які мають авторське право або будь-яку виключну правомочність на твір, а також особам, які реєстрували факт і дату опублікування твору та договори, які зачіпають права автора на твір, видавалися відповідні свідоцтва про державну реєстрацію за встановленим Кабінетом Міністрів України зразком.
ДААСП України здійснювало депонування документів і
матеріалів у обсягах, необхідних для ідентифікації творів, що подавалися на реєстрацію та зберігаються в архівах протягом усього терміну охорони авторського права.
За результатами державної реєстрації ДААСП України формувався реєстр державної реєстрації та видавалися Каталоги державних реєстрацій
5 115 4
Реально здійснення реєстрації розпочалося з вересня 1995 року. Свідоцтво про реєстрацію прав автора на твір за № 1 від 1 вересня 1995 року було видано Фірсовій Тетяні Миколаївні
на літературний письмовий твір - сценарій телевізійної гри “Інкогніто”.
5
Відповідно до Постанови 532 видано п’ять випусків Каталогів державної реєстрації (1997 р.,
1997 – 1998 рр., 1999 р., 2000 р., 2001 р.).

З 1 вересня 1995 року по 11 січня 2001 року порядок реєстрації
визначався Постановою 532. За цей час було здійснено 6 234
реєстрацій, у тому числі: ПА – 5 114 реєстрацій; приблизно в п’ять разів менше здійснено реєстрацій ВП – 1 066; незначна кількість реєстрацій ДГ (53) і практично відсутня реєстрація ФД (лише одна).
При цьому кількість реєстрацій зростала з кожним роком.
Це свідчить про те, що закріплене на законодавчому рівні право автора здійснити державну реєстрацію своїх прав, незважаючи на його факультативний характер, активно реалізовували автори творів науки, літератури та мистецтва, а також особи, які в той чи
інший спосіб використовували такі права.
Тому при прийнятті 11 липня 2001 року Верховною Радою
України Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права», відповідно до якого Закон України
«Про авторське право і суміжні права» було викладено у новій редакції, право автора на здійснення державної реєстрації було збережено але, були внесено значні зміни до порядку її реалізації.
Враховуючи те, що поняття виключної правомочності особи на твір не давало чіткого уявлення, який обсяг прав воно охоплює, на який термін розповсюджується, майнові права відчужені чи надані у використання, право на виключної правомочності реєстрацію було скасовано.
Відповідно до статті 11 суб’єкт авторського права (автори творів,
їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої
авторські майнові права) для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.
Крім того, державна реєстрація перестала визнаватися презумпцією авторського права. Згідно з частиною 1 статті 11
Закону № 2627–ІІІ за відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Таке положення відповідає вимогам
116
міжнародних договорів, зокрема, пункту 1 статті 15 Бернської
конвенції.
Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 27 грудня 2001
року N 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і
договорів, які стосуються права автора на твір» (далі – Постанова
1756), якою затверджено Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір.
Відповідно до вказаних документів реєстрацію здійснює
Міністерство освіти і науки України (МОН України) в особі
Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Дії, пов’язані з реєстрацією, виконує за дорученням Державного департаменту інтелектуальної власності
Державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав» Міністерства освіти і науки України (ДП УААСП).
За постановою 1756 державну реєстрацію здійснюють щодо авторського права авторів на твір, авторського права роботодавців на службовий твір, авторських договорів про передачу (відчуження)
майнових прав на твір, авторських договорів про передачу виключного або невиключного права на використання твору. При реєстрації авторського права на твір може бути зазначено відомості
про факт і дату оприлюднення твору (за наявності).
Відповідно до пункту 5 Порядку про державну реєстрацію авторського права на твір і договорів, які стосуються права автора на твір видається свідоцтво встановленого зразка, у якому може бути зазначено факт і дату оприлюднення твору. Крім того, у свідоцтві для творів, які створюються у порядку виконання службових обов’язків, може бути зазначено особу, якій належать виключні майнові права на твір. Про реєстрацію договорів, які
стосуються права автора на твір, видають Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності.
ДП УААСП веде Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та Державний реєстр договорів, які
стосуються права автора на твір.
117

Після реєстрації відомості про відповідну реєстрацію публікують в офіційному бюлетені з питань охорони авторського права і
суміжних прав «Авторське право і суміжні права» та в каталозі усіх державних реєстрацій «Каталог державної реєстрації», що з періодичністю відповідно не менше ніж два і один рази на рік укладає та видає Державний департамент інтелектуальної
власності. У каталозі всіх державних реєстрацій публікуються загальні відомості щодо проведеної реєстрації - номер реєстрації
авторського права або договору, який стосується прав автора на твір, що є номером свідоцтва; дата реєстрації авторського права на твір; відомості про сферу творчої діяльності, до якої належить твір;
вид і повна назва твору (скорочена назва твору, якщо така є);
альтернативна назва твору (за наявності); дані про походження твору (похідний, не похідний); дані про створення твору (за службовим завданням, за договором, з власної ініціативи);
прізвище, ім'я та по батькові автора (авторів) твору, дата його (їх)
народження, повна поштова адреса; вихідні дані оприлюдненого твору (за наявності).
В офіційному бюлетені з питань охорони авторського права і
суміжних прав «Авторське право і суміжні права», крім вказаного,
публікується коротка анотація про зміст твору, яка під час реєстрації
укладається автором. ДП УААСП здійснює спеціальну безоплатну розсилку вказаних видань до бібліотек та установ і організацій, які
займаються розповсюдженням науково-технічної інформації та опікуються питаннями захисту авторських прав.
Автор твору має право заборонити згадувати своє ім'я в офіційному бюлетені та каталозі державних реєстрацій авторського права, якщо він як автор твору бажає залишитися анонімом, та вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені.
Документи та примірники творів, які подаються, зберігаються протягом всього строку чинності авторського права, встановленого законодавством.
З початку практичного здійснення реєстрації, тобто з вересня
1995 року, було охоплено майже всі об’єкти авторського права. За час дії Постанови 1756 у 2002 – 2005 роках здійснено 10 330
державних реєстрацій, у тому числі 9 788 реєстрацій авторського
118
права на твір (8 287 реєстрацій авторського права авторів на твір і
1 501 реєстрація авторського права роботодавців на службовий твір), 542 реєстрації договорів, які стосуються права автора на твір.
У 2006 році було здійснено 3 839 реєстрацій авторського права на твір, з них 642 реєстрації авторського майнового права на службовий твір. Загальна кількість реєстрацій авторського права на твір у 2006 році збільшилася на 16%, порівняно з 2005 роком
Чому ж з року в рік збільшується кількість державних реєстрацій,
для чого вона потрібна і що, вона дає авторам та іншим суб’єктам авторського права?
Закріплення в законодавстві про авторське право принципу автоматичної охорони авторського права на твір позбавляє автора необхідності проходження спеціальних процедур, пов’язаних з державною чи будь-якою іншою реєстрацією. Разом з тим,
відсутність офіційного підтвердження належності авторських прав у багатьох випадках на практиці призводить до труднощів при здійсненні їх захисту.
Тому державну реєстрацію авторських прав слід розглядати як один з дійових механізмів захисту авторських прав, що допомагає в боротьбі з неправомірним використанням об’єктів авторських і
суміжних прав. Суб’єкт авторського права, здійснивши реєстрацію,
здобуває можливість доказу своїх авторських прав (особливо це стосується неоприлюднених творів). Зареєстровані твори та документи зберігаються протягом строку охорони авторського права та слугують доказом наявності авторських прав, а, у випадку необхідності, можуть бути надані компетентним органам в якості
таких. Доказати дату створення твору може бути складно; дата ж подання твору на реєстрацію є незаперечним фактом існування твору на момент подання заявки.
Наявність свідоцтва та рішення, виданих державою, публікація відомостей про реєстрацію в каталогах державної реєстрації та офіційних бюлетенях є свідченням того, що твір захищається авторським правом, а також попереджено всіх третіх осіб стосовно
існування твору та відповідальності за неправомірне його використання. Часто сам факт реєстрації запобігає спробам незаконного використання твору без урахування інтересів авторів.
119

Наявність свідоцтва дуже важлива при поданні твору на розгляд потенційному користувачу. На жаль, існує сумний досвід, коли створений твір, наприклад, який-небудь авторський проект, іноді
спочатку відхиляють, а за деякий час втілюють в життя і не виключено, що й спотворюють його через відсутність авторського контролю.
Свідоцтва, можуть бути вкрай необхідні при продажу прав, при укладенні різних контрактів, особливо з іноземними партнерами.
Особа, яка отримує майнові права, бажає бути впевненою в законності володіння ними, бути захищеною від ризику пред’явлення претензій з боку справжніх володільців авторських прав. Свідоцтва можуть дати перевагу при участі в тендерах, бути використані при отриманні кредиту та в інших випадках.
Свідоцтва і рішення можуть використовуватися, зокрема, при внесенні нематеріальних активів у статутний фонд підприємства, а також можуть допомогти вирішити проблему фінансової звітності з приводу нарахування авторського гонорару.
Коли реєструють договір, який стосується права автора на твір,
перевіряють відповідність договірних документів встановленим нормам і, передусім, наявність умов, які дозволяють вважати його авторським і правомірним. Тобто після отримання рішення, сторони договору, а також будь-які інші зацікавлені особи можуть бути впевнені в тому, що відносини щодо авторського права по відношенню до якогось конкретного об’єкта є врегульованими відповідно до чинного законодавства України. Таке рішення можна пред’являти третім особам, не показуючи при цьому самого договору або деяких його розділів. Тим самим може бути збережена конфіденційна інформація щодо сторін договору.
Не зайвим буде зауважити, що у випадку втрати твору чи договірної документації завжди можна отримати їх завірені копії.
Реєстрація авторського права, договорів, які стосуються прав автора на твір, та публікація відповідної інформації полегшують встановлення контактів між суб’єктами авторського права, з однієї
сторони, та користувачами, з іншої.
120

Під час реєстрації авторських прав здійснюють депонування опублікованих і неопублікованих примірників творів, що сприяє
створенню архівів, призначених для майбутніх поколінь. Наприклад,
вимога обов’язкової реєстрації та депонування існувала в законах
США до приєднання цієї країни до Бернської конвенції. На сьогодні
положення щодо депонування і реєстрації не відмінено повністю.
Завдяки чому Бібліотека Конгресу США, спеціальне бюро якої
здійснює реєстрацію, володіє найбільшим у світі зібранням опублікованих і неопублікованих творів.
З 1 січня 2004 року набрав чинності новий Цивільний кодекс
України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року.
Статтею 437 Книги IV Цивільного кодексу України «Право
інтелектуальної власності» встановлено, що авторське право виникає з моменту створення твору, і не передбачена можливість державної реєстрації авторських прав. Разом з тим, стаття 1114
Книги V «Зобов’язальне право» передбачає можливість державної
реєстрації договорів щодо розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності, у тому числі і авторськими правами. Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу сторін договору в порядку, встановленому законом. Відсутність державної реєстрації
не впливає на чинність прав, наданих за договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема, на право звернення до суду за захистом прав.
Враховуючи досвід здійснення державної реєстрації авторських прав та цивільно-правових договорів, які стосуються авторських прав в Україні, що напрацьований з 1995 року, при внесенні змін і
доповнень до Закону України «Про авторське право і суміжні права»
у зв’язку з прийняттям та набранням чинності нового Цивільного кодексу України доцільно зберегти норми, які б визначали за автором право здійснення державної реєстрації авторських прав як необхідної умови забезпечення їх ефективної охорони та захисту.
5.3.2 Порядок здійснення державної реєстрації авторського
права і договорів, які стосуються права автора на твір
Для здійснення державної реєстрації авторського права та договору, який стосується права автора на твір, подають заявку на реєстрацію авторського права на твір або заявку на реєстрацію
121
договору, який стосується права автора на твір, що обов'язково повинна містити:
- заяву, викладену українською мовою, що складається за формою, затвердженою Державним департаментом
інтелектуальної власності;
- примірник твору (оприлюднений чи неоприлюднений) у матеріальній формі;
- примірник авторського договору, що засвідчує передачу
(відчуження) майнового права або передачу права на використання твору. Якщо передачу (відчуження) майнових прав або права на використання твору здійснює особа, яка має виключне майнове право на твір, але не є автором, до заявки додається документ, що підтверджує її виключне майнове право на цей твір;
- документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору;
- документ про сплату збору за підготовку до реєстрації
авторського права на твір або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору;
- документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва;
- документ про сплату збору за підготовку до реєстрації
договору, який стосується права автора на твір, або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору;
- довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка від імені автора чи іншого суб’єкта авторського права подається довіреною особою, або копію довіреності,
засвідчену відповідно до законодавства;
- документ, що засвідчує перехід у спадщину майнового права автора (якщо заявка подається спадкоємцем автора).
До заяви на реєстрацію авторського права на комп'ютерну програму додають настанову щодо використання програми.
122

До заяви на реєстрацію авторського права на базу даних додають настанову щодо використання бази даних і опис структури бази даних.
До заяви на реєстрацію авторського права на твори архітектури,
містобудування, садово-паркового та монументального мистецтва додають анотацію, яка повинна містити назву твору, його місцезнаходження (адресу), архітектурні характеристики та параметри, час і місце створення.
У разі, коли твір створено у співавторстві, в заяві зазначають прізвище, ім'я та по батькові кожного автора. Право на підписання документів, що подаються, може бути надано одному із співавторів за наявності відповідної довіреності від інших співавторів.
Документи, що додаються до заяви, оформляють таким чином,
щоб їх можна було безпосередньо копіювати та зберігати протягом строку дії авторського права.
Автор або особа, яка має авторське право, несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, наведеної
у заявці на реєстрацію авторського права на твір або про реєстрацію договору.
Автор або особа, яка має авторське право, самостійно вирішують, який обсяг твору потрібно подати у складі заявки на реєстрацію для його ідентифікації, тобто для того, щоб відрізнити цей твір від інших творів.
Заявник має право за власною ініціативою подати клопотання про внесення змін до поданої ним заявки (крім примірника твору). Ці
виправлення й уточнення не враховуються, якщо вони надійшли до винесення рішення про реєстрацію авторського права або договору,
який стосується права автора на твір. За подання клопотання про внесення з ініціативи заявника змін до заявки сплачується відповідний збір.
Залежно від того, щодо якого об'єкта авторського права подано заявку на реєстрацію, примірник твору подают у такій матеріальній формі:
123

- літературні письмові твори (оприлюднені чи не оприлюднені)
- в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;
- усні твори - в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії чи у вигляді звукозапису;
- комп'ютерні програми - у вигляді вихідного тексту
(фрагментів вихідного тексту) програми в обсязі,
необхідному для її ідентифікації. Заявник самостійно вирішує, які фрагменти вихідного тексту комп'ютерної
програми передати на зберігання, та має право вилучати з поданих фрагментів вихідного тексту місця, які, на його думку, не слід висвітлювати;
- музичні твори з текстом і без тексту - у вигляді нотного запису або звукозапису, а текст - у друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;
- драматичні,
музично-драматичні
твори,
пантоміми,
хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу,
та їх постановки, а також сценічні обробки літературних письмових творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу, - у вигляді відеозапису, малюнків або в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;
- аудіовізуальні твори - подають довідка державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка»
про передані на зберігання оригінали творів (вихідні
матеріали і відеозаписи) та копії (на кіноплівці чи відеоносіях), що вимагають спеціальних умов зберігання;
- твори образотворчого мистецтва, фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії,
ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори,
що стосуються географії, геології, топографії, техніки,
архітектури та інших сфер діяльності - у вигляді фотографій
(за потреби - кольорових) розміром не менше ніж 9х12
сантиметрів або слайдів чи на електронному носії, або у вигляді копій на паперовому носії. Слайди та/або фотографії
подають в окремому конверті;
124

- твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва - у вигляді фотографій (за потреби - кольорових)
розміром не менше ніж 9х12 сантиметрів або слайдів, чи у вигляді копій основних креслень проекту, передусім генерального плану, планів поверхів, фасадів, розрізів, інших креслень (на власний вибір), фотографій або слайдів моделей збудованих будівель і споруд на електронному носії
чи у вигляді копій на паперовому носії. Слайди та/або фотографії подають в окремому конверті;
- твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо, якщо вони не охороняються законами України про правову охорону об'єктів промислової власності, - у вигляді фотографій (за потреби - кольорових) розміром не менше ніж 9х12
сантиметрів чи слайдів, або на електронному носії. Слайди та/або фотографії подають в окремому конверті;
- тексти перекладів для дублювання,
озвучення,
субтитрування українською та іншими мовами українських та
іноземних аудіовізуальних творів - у друкованому вигляді
мовою оригіналу на паперовому чи електронному носії, або у вигляді звукозапису;
- бази даних - у формі, визначеній для подання відповідного об'єкта авторського права, що є складовою частиною бази даних.
У разі неправильного оформлення документів заявки заявник протягом двох місяців від дати одержання повідомлення про це повинен надіслати відсутні і/або правильно оформлені документи заявки. Якщо у встановлений строк документи не надійшли, заявку повертають заявнику із зазначенням мотивованих підстав її
повернення. ВУ тому разі, коли відсутній примірник твору у матеріальній формі, заявку до розгляду не приймають.
Розгляд заявки та прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір та реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюють протягом місяця від дати надходження правильно оформлених документів заявки.
125

Під час розгляду заявки не проводиться експертиза твору і не встановлюється факт виникнення авторства.
Заявнику може бути надіслано запит про надання додаткових документів, потрібних для прийняття відповідного рішення, у разі
виникнення сумніву щодо вірогідності інформації, що містять подані
документи. У цьому разі відповідне рішення приймають у двотижневий термін від дати надходження додаткових документів,
але не пізніше двох місяців від дати одержання заявником запиту.
Якщо заявка відповідає встановленим вимогам, заявнику надсилається рішення про реєстрацію. В іншому випадку заявнику надсилається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації. При цьому, документи, подані заявником на реєстрацію, йому не повертаються.
Заявник має право у тримісячний термін від дати одержання рішення про реєстрацію авторського права на твір подати документ,
що підтверджує сплату державного мита за видачу свідоцтва, або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита за видачу свідоцтва.
Якщо протягом трьох місяців від дати одержання заявником рішення про реєстрацію авторського права на твір не одержано документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва у розмірі
та порядку, визначених законодавством, або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита за видачу свідоцтва, заявка вважається відхиленою, і реєстрація авторського права та публікація відомостей про реєстрацію авторського права не проводяться.
Видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права або рішення про реєстрацію договору, який стосується прав автора на твір, здійснюють у місячний строк від дати реєстрації.
Свідоцтво чи рішення видаються автору або особі, яка має
авторське право, безпосередньо або надсилаються на адресу,
зазначену в заяві. У разі наявності декількох авторів свідоцтво може бути видане кожному з них за умови пред'явлення документа про сплату державного мита за видачу кожного свідоцтва.
126

За клопотанням автора видається дублікат свідоцтва або рішення.
Спори, пов'язані з реєстрацією авторського права та договорів,
які стосуються права автора на твір, розв'язують згідно з чинним законодавством України.
127Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал