Сучасному культурномуPdf просмотр
Сторінка4/24
Дата конвертації01.01.2017
Розмір2.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
• враховувати зв’язок базової освіти працівників з їх професійною діяльністю налагоджувати взаємовплив результативності курсової підготовки і
підсумків атестації кадрів;
• спиратися на важелі чинного матеріального і морального стимулювання процесу і результату перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів;
• мати гнучкий процес навчання в системі перепідготовки та курсового підвищення кваліфікації, який відповідав би інтересам кожного слухача;
• забезпечувати неформальний характер методичного навчання кадрів у міжкурсовий період;
• формувати демократичний стиль керівництва в управлінні неперервною післядипломною освітою кадрів .
Модернізація післядипломної педагогічної освіти проектує тенденції
розвитку освітив Україні, а також має специфіку своєї власної педагогічної системи. Варто сказати, що ідеї гуманізму, розвитку самосвідомості, творчості, залучення до національної культури, екологічної адаптації, що мають місце в сучасних документах про школу, в інноваційних навчальних закладах, у педагогічному пошуку талановитих учителів,
суттєво впливають на постановку мети післядипломної освіти. Адже саме в цій системі наукові знання стають могутнім фактором розвитку педагогічної практики і збагачуються самі в результаті аналізуй узагальнення набутого досвіду. Зміна парадигми освіти зумовлює появу нових вимог до професіоналізму вчителя. Вони не обмежуються тільки вдосконаленням педагогічної техніки й засвоєнням нових технологій, ай передбачають досягнення високого рівня майстерності і творчої діяльності.
У сучасному вимірі соціально-економічних змін в Україні та регіоні
першочергового та пріоритетного значення набуває інноваційна діяльності як система норм, усталених правилі способів здійснення нововведень у різних сферах життя суспільства в цілому та в освіті зокрема. З
огляду на це постає необхідність здійснення ряду заходів відносно консолідації досвіду та зусиль усіх учасників освітнього процесу нарізних його рівнях.
Актуальною є розробка та впровадження регіональної Програми розвитку інноваційної діяльності на 2010-2013 роки. У системі післядипломної педагогічної освіти відбувається подальша модернізація, зорієнтована на створення гнучкого, мобільного освітнього середовища для задоволення запитів і потреб педагогічних кадрів.
Можна назвати такі провідні напрямки, за якими працює інститут з педагогічними кадрами щодо вивищення мовно-літературної освіти- здійснення підвищення кваліфікації вчителів української мови і

35
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
літератури в умовах реформування системи освіти, інноваційних технологій та запровадження кредитно-модульного та очно-дистанційного навчання- забезпечення навчально-методичного супроводу базової системи мовно-літературної освіти учнів, перманентного етапу моніторингу якості
мовної освіти, підготовки до зовнішнього оцінювання- продовження роботи щодо впровадження дистанційного навчання в систему підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури- сприяння піднесенню творчого потенціалу вчителів та учнів Донецької області, розвитку обдарованості, самостійно-творчої діяльності- удосконалення електронної бази програмного забезпечення курсу української мови і літератури в системі компетентнісно орієнтованого навчання- здійснення кураторства- продовження експериментально-дослідної роботи з актуальних проблем профільного, компетентнісно орієнтованого навчання та самоосві- тньої діяльності- продовження навчально-методичного супроводу реалізації регіональних комплексних програм- запровадження експериментального дослідження щодо вивчення факторів впливу на стимулювання розвитку педагогічної культури вчителів української мови і літератури в умовах післядипломної освіти
Спланована і реалізована інноваційна система заходів сприяє розвитку українського культуротворчого потенціалу особистості, а саме:
• Організація та проведення фестивалю педагогічних ідей та знахідок “Сузір’я талантів”;
• Створення Відкритого університету інноваційної педагогіки;
• Організація Віртуальної школи освітнього менеджменту;
• Упровадження курсу “Донеччинознавство” тощо.
Необхідність популяризації перспективного педагогічного досвіду зумовила уроці видання книги Панорама інновацій, в якій висвітлено педагогічні інновації міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів.
Донеччина має певний досвід участі в Міжнародних освітніх проектах, які акумулюють інноваційний творчий пошук педагогів області.
Модель навчання Один учень – один комп’ютер» реалізується в багатьох країнах світу в рамках глобальної ініціативи Intel
®
World Світ майбутнього починається сьогодні) і є частиною проекту Мобільні технології – школам. Метою моделі Один учень – один ком- п’ютер» є не тільки передача знань від учителя до учня з найвищою ефективністю, а і намагання навчити дитину самостійно здобувати нові

36
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
знання, використовуючи для цього світові інформаційні ресурси, застосовуючи такі методи пізнання світу, що дозволять їй у майбутньому досягти високого життєвого успіху.
Одним з інструментів для створення оптимальних умов отримання учнями якісної освіти нового рівня став науково-педагогічний експеримент з використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ) з теми «Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально- виховному процесів середовищі Один учень – один комп’ютер на базі
шкільних нетбуків. У Донецькій області названий експеримент триває
у двох навчальних закладах – гімназії № 70 та загальноосвітній школі І-
ІІІ ступенів № 61 м. Донецька. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти тісно співпрацює з педагогами цих закладів на підставі їх досвіду створюються рекомендації щодо впровадження даної моделі навчання в систему освіти області та висвітлюються на спеціальному блозі в мережі Інтернет за адресою http://1to1donetsk.
blogspot.com/. Уроці корпорація Intel в Україні, за підтримки
Міністерства освіти і науки України, провела конкурс проектів серед закладів освіти на найкращу модель використання персональних мобільних комп’ютерів учня. У результаті роботи експертного журі було відібрано найбільш цікавих та передових моделей упровадження в рамках проекту Один учень – один комп’ютер» в загальноосвітніх закладах України в початкових та середніх класах, які стали фіналістами конкурсу.
У 2010 році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.03.2010 р. Про впровадження моделі навчання Один учень – один комп’ютер» починається активне впровадження цієї моделі
в широкому колі шкіл Донецької області за згодою батьків та відповідно до рішень педагогічних рад. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти виступає координатором, провайдером нового бачення розвитку системи освітив цьому напрямку. Адже в моделі навчання Один учень – один комп’ютер» дитина є не пасивним суб’єктом навчання, а виступає вже дослідником, учитель же з лектора перетворюється на лідера команди дослідників. Завдяки такій організації навчального процесу дитина включається в активну пізнавальну діяльність,
а це сприяє найбільш повному розкриттю її здібностей і талантів.
У зв’язку з упровадженням принципово нової моделі навчання, перед методичними службами області постали завдання. Підтримувати ініціативу навчальних закладів щодо впровадження моделі навчання Один учень – один комп’ютер».
2. З метою формування та змістового наповнення сучасного елект- ронно-інформаційного навчального середовища системи загальної серед-

37
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
ньої освіти створити необхідні соціальні, психологічні, педагогічні умови для підвищення конкурентоспроможності вчителів у сфері проектних, розвивальних, дослідницьких методів навчання із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Продовжити роботу з педагогічними кадрами із опанування ними
інформаційно-комунікаційних технологій за програмою «Intel
® Навчання для майбутнього та забезпечити підготовку педагогічних працівників до роботи за моделлю Один учень – один комп’ютер».
4. Сприяти забезпеченню організаційного та навчально-методичного супроводу моделі навчання Один учень – один комп’ютер».
5. Вивчити передовий педагогічний досвід учителів області з упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес з акцентом на можливість його використання вданій моделі навчання.
Продовжується реалізація проекту Освіта для стійкого розвитку в дії. Він має наметі ознайомлення вчителів з досвідом, методологією та технологіями навчання учнів навичкам та вмінням будувати власне життя та життя сім’ї, місцевої громади з урахуванням потреб стійкого розвитку. Уході реалізації проекту передбачається розробка та впровадження в навчальний процес загальноосвітніх шкіл України навчальних матеріалів з освіти для стійкого розвитку учнів у вигляді курсів за вибором, факультативів, гурткових, клубних та інших форм позакласних занять. Відповідно до плану проекту, у ньому мають взяти участь 8 областей Донецька, Житомирська, Київська, Миколаївська, Тернопільська,
Харківська, Черкаська.
Проблеми підготовки, змістового наповнення та оцінювання шкільних підручників, що постійно приваблюють інтерес дослідників у галузі педагогіки, в останній час стають актуальними і для представників комп’ю- терної науки та програмістів. Новим об’єктом уваги дослідників яку ком- п’ютерній, такі в педагогічній сфері стає електронний конкурент звичайного шкільного підручника, що з’явився останнім часом. Мова йде про велику кількість так званих електронних підручників, що починають застосовуватись при викладанні різноманітних предметів шкільного курсу (утому числі української мови і літератури. Стартувала всеукраїнська презентаційна програма Шкільний електронний підручник PocketBook
901 – підручник майбутнього. Після офіційної презентації в Міністерстві
освіти і науки України проекту Шкільний електронний підручник 901 – підручник майбутнього Державне спеціалізоване видавництво Освіта та Видавничий дім «Мост-Паблішинг» спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки
України розпочали інформаційно-презентаційну роботу серед учителів та методистів України. Презентації на тему особливостей упровадження в

38
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
навчальний процес новітніх інформаційних технологій «PocketBook вже відбулися в Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. До роботи в різних заходах були залучені директори, заступники директорів та вчителі інформатики, які із зацікавленням зустріли
інноваційну розробку, покликану модернізувати навчально-виховний процес. Планується, що протягом 2010 р. ДСВ Освіта та ВД «Мост-Пабл-
ішинг» за підтримки Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки України представлять проект Електронний підручник в інститутах післядипломної педагогічної освіти та міських управліннях освіти більшості регіонів України Зміни, які відбуваються сьогодні в системі загальної середньої освіти, призводять до появи нової практики діяльності післядипломної освіти, здатної забезпечувати підготовку педагогів до нововведень у випереджальному режимі, якісно вирішувати нагальні проблеми в системі
освіти. Становлення подібної практики неможливе без інтеграції зусиль
і взаємодії між основними суб’єктами системи підвищення кваліфікації
педагогів в області управлінням освіти і науки облдержадміністрації,
міськими відділами освіти, інститутом післядипломної педагогічної освіти, методичними службами, навчальними закладами. У контексті цієї
діяльності, інститут бачить головну свою місію у створенні умов для надбання педагогами нових способів мислення, нових цінностей, нових методів і прийомів роботи. При цьому дуже важливо, що професійне зростання вчителя має стати системним і постійним процесом, а невипадковим і разовим явищем Інновації щодо підвищення кваліфікації та перепідготовки вчителів реалізуються за трьома основними напрямами у сфері змісту освіти, технологій навчання та виховання, у структурі й організації освітнього процесу. Для оперативного управління та експертизи інноваційної діяльності
створена науково-методична рада та сформовані творчі групи педагогів і
наукових керівників досліджень на базі навчальних закладів різного типу Пріоритетами інноваційної діяльності у сфері змісту освіти вважаємо розвиток допрофільної підготовки, організація профільної диференціації, інформатизація системи освіти, використання ІКТ, створення та реалізація проектів різної тематики, громадянське виховання, дошкільна підготовка дітей, оновлення змісту та стандартів старшої школи, підготовка старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання.
Як інноваційні підходив структурі та організації підвищення кваліфікації інститут сьогодні пропонує:
• функціонування в рамках Відкритого університету інноваційної педагогіки шкіл молодого методиста, педагога, керівника школи, управлінця;

39
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
• реалізацію мережевої моделі навчання, яка максимально наближена до умов роботи вчителя та спирається на перспективний педагогічний досвід;
• організацію стажування з акцентом на практичний модуль навчальної програми;
• проведення моніторингу та експертизи подальшого професійного зростання педагогів, що пройшли курси за кредитно-модульною технологією реалізацію в очно-заочному форматі спеціалізації за новими навчальними дисциплінами загальноосвітньої школи;
• систему тренінгів програм «Intel
® Навчання для майбутнього і нових спецкурсів, факультативів варіативної складової планів профільного навчання старшокласників.
Робота в умовах модернізації освіти сприяла появі нових підходів до організації методичної служби. Зміст навчально-методичної діяльності
інституту в цьому напрямку пов’язаний як із забезпеченням інноваційних процесів у навчальних закладах, такі з наданням практичної допомоги педагогічним працівникам відповідно доз ясованих у процесі діагностики труднощів дидактичного, методичного, психолого-педагогічно- го характеру. У 2010 р. було посилено увагу до інноваційної роботи методичних служб на етапі міжатестаційного періоду роботи вчителя після курсів підвищення кваліфікації за кредитно-модульною системою навчання. Визначаємо головні завдання методичних служб місті районів щодо забезпечення інноваційної спрямованості сучасної освіти:
• активізація інноваційної діяльності навчальних закладів через розповсюдження та застосування інновацій у системі освіти;
• підвищення рівня впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес;
• удосконалення системи підвищення кваліфікації в міжкурсовий та міжатестаційний періоди в умовах інноваційних змін.
Видавнича діяльність інституту спрямована на навчально-методичне забезпечення слухачів курсів підвищення кваліфікації та науково-мето- дичний супровід модернізації шкільної освітньої галузі. Підготовлено такі науково-методичні посібники та періодичні журнали для освітян:
«Інноваційна та наукова діяльність в системі післядипломної педагогічної освіти, «Науково-педагогічна майстерня, Інноваційний досвід шкіл
Донеччини»; Педагогічна скарбниця Донеччини, Наукова скарбниця освіти Донеччини».
Основні результати інноваційної діяльності інституту відбиваються в підвищенні якості освітнього процесу, у творчій активності і нових досягненнях педагогів і учнів, у зростаючому ступені задоволення освітнім процесом усіх його учасників. Враховуючи складність і актуальність завдань

40
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
регіональної програми Освіта Донеччини 2007-2011 рр.», можна визначити групу перспективних завдань інноваційної діяльності інституту:
• системне формування інноваційної готовності учасників педагогічного процесу, заохочення новаторів;
• моделювання та розвиток мережевих форм взаємодії професійної
педагогічної освіти;
• активізація співпраці з системою додаткової освіти та пошук міжгалузевих інновацій;
• розвиток інформаційно-аналітичного поля освітньої системи та
інтеграція його у світовий інформаційний простір;
• формування експертно-консультаційного супроводу регіональних
ініціатив, програмі проектів;
• створення портфоліо здоров’я зберігаючих технологій та впровадження їх у практику;
• моделювання психолого-педагогічного супроводу підтримки та розвитку обдарованої особистості;
• вивчення світового інноваційного досвіду та адаптація перспективних його елементів до регіональної освітньої системи;
• створення обласної команди лідерів освітніх ініціатив та проведення системи тренінгів з інноваційного менеджменту;
• поступове переведення інституту в регіональний науково-педаго- гічний осередок, націлений на комплексно-інтегруючу, випереджально- моделюючу діяльність, яка націлена на створення умов для розвитку і
самореалізації кожної особистості як громадянина України.

1. Вища освіта України і Болонський процес Текст : навч. посібник / за ред. В. Г. Кременя Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2004. – 384 с. Даниленко, Л. Проект моделі інноваційної системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників із застосуванням кредитно-модульної організації навчання Текст Л. Даниленко // Доповідь в рамках Проекту світового банку і МОН України. – Луганськ. Інноваційна діяльність у системі післядипломної педагогічної освіти нормативне забезпечення Текст : науково-методичний посібник / укл. : О. І. Чернишов, ТБ. Воло- буєва, О. В. Сіпачова. – Донецьк : Витоки, 2009. – 92 с. Інноваційні процеси в діяльності районних методичних служб Донецької області
[Текст] / укл. Л. Г. Чернікова, Л. М. Коновалова. – Донецьк : Витоки, 2009. – 130 с. Інноваційна стратегія українських реформ Текст / АС. Гальчинський, В. М. Геєць,
А. К. Кінах, В. П. Семиноженко. – К. : Знання України, 2004.
6. Олійник, В. Післядипломна педагогічна освіта місія і стратегія розвитку Текст В. Олійник // Освіта України. – 2010. – № 30.
7. Сластенин, В. А. Педагогика: инновационная деятельность Текст / В. А. Сласте- нин, Л. С. Подимова. – М. : Магистр, 1997.

41
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
ЛІДІЯ ЧЕРНІКОВА,
проректор з науково-педагогічної роботи
Донецького обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти, доцент
ПЕДАГОГІЧНІ ПАРКИ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ -
ГЕНЕРАТОРИ І ПРОВІДНИКИ ПРАКТИЧНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИХ ЗНАНЬ
ХХІ століття характеризується масштабними, фундаментальними,
стрімкими трансформаціями в усіх сферах життя.
Динаміка змін суспільного розвитку викликає змінив освіті. Національні системи освіти мають вирізнятися своїми культурним і мовним багатством, етноцінностями й традиціями. Входження України в європейський освітній простір через Болонський процес сприяє посиленню гуманітарної спрямованості, українознавчих цінностей у змісті освіти.
Це зумовлює, з одного боку, оновлення вимог до системи професійної
підготовки вчителя як компетентного фахівця, аз другого боку, - доком- петентнісно орієнтованого виховання учня як національно свідомої, активної, духовно багатої особистості, яка опановує зміст духовних надбань національної громади, досконало знає українську мову, усвідомлено творчо сприймає її в контексті національної культури.
Цілком закономірно, що, зберігаючи кращі здобутки вітчизняної педагогіки, українська освіта загалом і мовна зокрема продовжує набувати нових риса важливою її ознакою у третьому тисячолітті є тенденції
динамізму й осучаснення.
Український філософ С. Кримський наголошував, що височінь ціннісного зростання духовності особистості досягається мовою, яка одночасно є і засобом пізнавальної діяльності мовця, і знаковою системою комунікації - носієм основних національних кодів ментально-ідентифі- каційного, культурно-історичного, комунікативного. Невипадково основний принцип еволюції - вивищення людини - відбувається переважно завдяки рідній мові як носію духовних витоків людськості.
Теза промову як основний засіб самоусвідомлення, самотворення,
самовираження й самореалізації особистості, її соціалізації в суспільстві
та державі давно стала аксіомою. На значущості мовної освіти наголошував В. О. Сухомлинський "Через посередництво слова дитина стає
сином народу - ось у чому наша висока місія вихователя, ось чому знання рідної мови я назвав річчю відповідальною. За маленькою шкільною партою твориться народ. Модернізація освіти передбачає не лише

42
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
оновлення її змісту і форма й необхідність сформувати у підростаючого покоління життєву потребу знати й досконало володіти сучасною українською літературною мовою в усіх сферах суспільного життя, заохочувати до вироблення власної програми мовного розвитку, без якої неможливе становлення особистості.
Вважаємо цілком умотивованим є виокремлення в Програмі "Освіта
Донеччини 2007-2011 роки" одного із пріоритетних напрямків модернізації регіональної освіти "підтримку української мови, розбудову системи мовної освітив області.
Ідея неперервної освіти - стрижнева проблема системи післядипломної педагогічної освіти, яка опікується завданнями удосконалення професійної компетентності, забезпечення готовності педагогів до освоєння нововведень, до інноваційної діяльності, формування інноваційної культури педагогічних кадрів.
До числа позитивних змін регіональної системи на шляху її оновлення та розвитку можна відзначити такі позитивні тенденції- посилення варіативності змісту і форм підвищення кваліфікації- інноваційні зміни технологій навчання на основі проектних та дослідницьких підходів- розвиток дистанційних форм навчання- апробація сіткових формі технологій взаємодії в організації процесу неперервності освіти- оновлення науково-методичних позицій, які займають працівники
інституту післядипломної педагогічної освіти поряд із викладачами та методистами мають все більший попит тьютори, менеджери, сіткові консультанти, експерти, аналітики, спеціалісти з управлінського консалтингу, куратори тощо.
Все це свідчить про зростання освітнього потенціалу системи післядипломної педагогічної освіти на всіх її рівнях - від внутрішкільної методичної роботи навчальних закладів освіти та районної (міської) методичної служби до обласних структур.
Концепція розвитку регіональної системи післядипломної педагогічної освіти спрямована на вирішення перспективних завдань- удосконалення нормативної і правової бази супроводження інноваційних процесів системи підвищення кваліфікації- забезпечення підготовки педагогічних і управлінських кадрів до впровадження системи оцінки якості освіти- забезпечення моніторингу системи оцінки якості освіти- створення умов для засвоєння педагогами нового змісту управлінської та педагогічної діяльності, інноваційних технологій;

43
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
- забезпечення науково-методичного супроводу інноваційних процесів в освіті регіону- створення моделі сіткової взаємодії щодо використання інноваційного досвіду педагогів та потенціалу інноваційних шкіл в регіональній системі післядипломної педагогічної освіти.
Концептуальна модель оновлення регіональної системи підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних кадрів співвідноситься з тенденціями розвитку професійної освітив Україні та поліпшення мовної політики- особистісна і компетентнісна зорієнтованість освіти дорослих- гуманізація і демократизація освіти, що дієза принципами відкритості, системності, мобільності, гнучкості.
Регіональна модель неперервної освіти педагогічних кадрів заснована на наступних підходах- акмеологічний - орієнтує на професійне зростання і високі досягнення- андрагогічний - заснований на методичній діяльності, допомагає педагогу "приростити" нові знання, засвоїти нові технології, сформувати життєві принципи- синергетичний - розглядає закономірності системної інтеграції.
В умовах сучасного педагогічного інноваційного руху є необхідність реалізації спільних освітніх проектів на принципах сіткової взаємодії
управління та методичних служб всіх рівнів, навчальних закладів, творчих об'єднань, громадських організацій тощо.
Ідея розробки концептуальних основ педагогічних технопарків виникла у процесі розробки і впровадження регіональної програми "Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес".
Розумно сприймати його як підхід, що стимулює пошук відповіді на основні педагогічні питання Для чого Чому Як навчати Як взаємодіяти?
Компетентнісно орієнтована освіта зосереджує увагу педагогічної
спільноти на результатах освіти, які жорстко не прив'язані до предметної форми навчання, академічних знань.
Фактично науковий тип освіти змінюється новим типом. Можливо це технологічний чи проектно-технологічний. Важливо, щоб така система освіти, забезпечуючи учнів багажем знань, сприяла розвитку умінь виходити за межі навчальних ситуацій, посилила практичну спрямованість.
Надзвичайно важливим аспектом компетентнісного підходу є особистіс- но-діяльнісний аспект, який дозволяє оволодіти соціальним досвідом,
отримати навички життя і практичної діяльності у сучасному суспільстві.
Педагогічний процес впровадження компетентнісно орієнтованого підходу, становлення компетентнісно орієнтованої освіти має супровод-

44


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал