Сучасному культурномуPdf просмотр
Сторінка20/24
Дата конвертації01.01.2017
Розмір2.8 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

1. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – К, 2002.
2. Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки К, 2003.
3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Освіта України 2004. - № 5.
4. Цільова комплексна програма розвитку і функціонування української мовив Донецькій області на 2004-2010 роки. – Донецьк, 2003.
5. Регіональна програма впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес. // Укл. ГУОН, облІППО. – Донецьк, 2004.

194
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
6. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої
освіти // Директор школи. – 2000. - № 39/40. – 126 с. Андрєєва В.М., Григораш ВВ. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром. – Харків Основа, 2006. – с. Андрієвська ВВ, Балл ГО, Волинець А.Г. та ін. Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи. – К ІЗМН, 1997. – 136 с. Богданець НІ. Система роботи з формувань в учнів комунікативної компетенції Педагогічна скарбниця Донеччини. -2004. - № 2. С. 40-42.
10. Бондар В.І. Дидактика. – К Либідь, 2005. – 264 с. Бухлова Н.В. Формування здатності особистості до самонавчання // Педагогічна скарбниця Донеччини. – 2002. - № 1. – С. 47-49.
12. Єрмаков І. Г, Пузіков ДО. Проектне бачення компетентнісно спрямованої 12-річної
середньої школи. – З Центріон, 2005.
13. Куцевол О. Тренінг креативних якостей учителя-словесника. // Дивослово. – 2008.
- №3. – с. Навчально-методичний супровід педагогічного експерименту з кредитно-модуль- ної системи організації навчального процесу в закладі післядипломної педагогічної освіти : Навчально-методичний посібник Укладачі Аніскіна Н.О., Капінус Н.О., Харахорі- на ТО, Мельникова Л.В. – Донецьк Каштан, 2007.- с. Науково-педагогічна майстерня Науково-методичний посібник / За заг. ред.. О.І.Чер- нишова, ТБ. Волобуєвої – Донецьк Витоки, 2008. – с. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія реформування освітив Україні. – К КІС, 2003. С. 13-41.
17. Педагогічна скарбниця Донеччини // Науково-методичний журнал – Донецьк, об- лІППО, 2007 - 2008. - №1,2.
ІРИНА РЕШЕТНИКОВА,
учитель української мови та літератури
Зугреської ЗОШ № 9 м.Харцизька
УКРАЇНСЬКА МОВА Й УКРАЇНСЬКА
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ
Без мови рідної, юначе,
й народу нашого нема.
В.Сосюра
Суспільство в усіх державних і недержавних формах його існування живе і функціонує у двоєдиному світі. Це світ, що являє собою матеріальну, предметну дійсність, і світ ідеальних сутностей понять, ідей, концепцій, теорій, вірувань, міфів, віровчень тощо. Ідеальна сфера, яка на орієнтацію людей в реальності, їхню поведінку та життєдіяльність упливає іноді суттєвіше, ніж матеріальна, твориться за допомогою мови й
існує в основному в мовній формі.

195
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
З цієї причини мовою, її природою та функціональними можливостями люди почали цікавитися з того часу, як усвідомили себе людьми.
Немає міфології, релігії, філософської концепції, соціальної доктрини,
де б не були тією чи іншою мірою заторкнуті питання мови.
Людство багатомовне. Мова є однією з найважливіших ознак, за якими відбувається ідентифікація, ототожнення і самооотожнення людей,
приналежних до певних етнічних спільнот. Спрощено кажучи, те, що когось уважають українцем, шведом, японцем і що він сам себе таким уважає, виявляється предусім утому, якою мовою він думає і спілкується, яка мова для нього є рідна.
Розбудовуючи нову державу на засадах формування національної
свідомості громадян самостійної України, не можна оминути питання статусу української мовив суспільстві. Конституцією України замовою закріплено статус державної мови, тобто мови суспільного, політичного,
офіційно-ділового, мистецького спілкування. Однак, на нашу думку, цього замало для того, аби кожен громадянин України почував себе саме українцем. Українська мова має набути стутусу рідної мови, тільки тоді
можна буде говорити про відродження національної свідомості, про справжню самостійність України. Адже рідна мова - неоціненний скарб народу, його духовності, філософський розум, відбиток великої інтелектуальної праці народу, його історії від початків до сучасності. Як основа духовності народу мова є джерелом існування нації без мови не існує нації,
без мови нація гине.
Питання формування національної свідомості українців засобами мови цікавило не одне покоління науковців. Так відомий мовознавець,
філософ О.Потебня, який протягом усього свого життя цікавився питанням зв'язку мови і нації, твердить, що "мова нації - це дуже давнє явище,
яке проходить через всю історію, це основа історії людства ..., із втратою
її носіями, зникають ті полісемічні світи значень, що нею продукуються.
Збіднюється міра знання. Кожна мова відбиває специфіку вдачі певного народу. У свою чергу О.Шульгин додає " Нація - це велика цілість, що містить у собі цілі історичні покоління, які єднаються мовою. Мова - душа народу, душа нації. Без мови нація не може існувати. І.Огієнко,
обстоюючи думку, що в кожного народу є щось неповторне, оригінальне,
яке виблискує сяйвом у безмежному океані мов Землі, писав "Світ Божий великий і складається з окремих народів чи націй, і кожен народ - окреме закінчене ціле. І втому- краса Всесвіту, що народи зберігають свою окремішність, як на пишній луці кожна окрема квітка має свій окремий колір і запах".
Питання шляхів мовного самоствердження українців на тлі історичного досвіду народів світу стало ключовим у доробку ОБ. Ткаченка.

196
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Проблеми мовної свідомості й мовної поведінки в двомовному соціумі,
мовного відступництва, двомовності в українському суспільстві дослід- жуалися Б.М.Ажнюком, І.М. Дзюбою, А.П. Коваль, Я. Радевичем-Вин- ницьким, П.П.Толочко та багатьма іншими провідними науковцями, письменниками, громадськими діячами. Усі дослідники сходяться на думці,
що кожна мова - це серце нації, яке, ніби сонце, опромінює її через свідомість кожного народу, який відрізняється один від одного своєю ментальністю, культурою, історією, духовними началами, які передаються з покоління у покоління.
Українська мова буде тоді мовою нації, коли вона буде передаватися з материнським молоком дітям через любов батьків до своєї мови, материнською українською піснею, розмовною мовою в родині. Мова має
наскрізь просякнути душу дитини, вона має виходити з любові батьків до всього українського. Цілком зрозумілим є той факт, що ніяка школа не закладе у свідомість дитини те, що не закладено батьками з перших днів
її життя. Але де ж узяти тих свідомих батьків, які палко кохають Україну І ми знову повертаємося обличчям до школи, що на сучасному етапі
існування українського суспільства залишилася чи неєдиним осередком, де цілеспрямовано, з повною віддачею працюють над розв'язанням проблеми формування національної свідомості підростаючого покоління через прищеплення любові до української мови, виховання сталення до української мови як до рідної.
Питома вага в розв'язанні даної проблема належить урокам української мови й літератури. Адже саме на цих уроках звучить українська мова, вивчаються її закони та багатства.
Державний стандарт середньої освіти передбачає створення передумов "для всебічного розвитку особистості, виховання громадянина-пат- ріота Ураїни" шляхом впровадження компетентісного підходу в навчання і виховання. Уроки мови забезпечують формування мовленнєвої, мовної, соціокультурної і діяльнісної компетентностей, уроки літератури - аксіоллогічної, літературознавчої, культурологічної компетентностей. Ці
предметні компетентності забезпечують певний рівень освіченості особистості, але не гарантують усвідомлення школярем себе невід'ємною часткою українського суспільсва. Варто наголосити на тому, що тільки тоді, коли набуті знання стануть особистісною цінністю, способом мислення і життєтворчості, можна буде твердити про формування громадя- нина-патріота, що тільки інтегруючи процеси розвитку предметних і
метапредметних компетентностей на уроках української мови та літератури, можна сподіватися досягнення очікуваних результатів.
Якщо предметні компетентності - це комплекси знань, умінь, нави-

197
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
чок, ставлень, які дозволяють ефективно виконувати діяльність, пов'яза- ну з ідеальним відтворенням тільки тих аспектів дійсності, які є об'єктом вивчення певного навчального предмета. то метапредметні компетентності- це такі комплекси знань, умінь, навичок, ставлень, які є своєрідними ключами до ефективної життєдіяльності в сучасному суспільстві.
Різні сфери життєдіяльності вимагають певного набору метапредмет- них компетентностей. Відповідно до сучасної філософії освіти, запитів суспільства, навчальних традицій та інноваційних змін школа покликана сформувати такі метапредметні компетентності культура співпраці - здатність співпрацювати, домовлятися, долати конфліктні ситуації, узгоджувати змісті процедури діяльності, діяти продуктивно й творчо культура мотивації - здатність самостійно визначитися й діяти незалежно (мотивувати власні дії відповідно до власного ставлення до людей, речей, подій тощо культура учіння - здатність навчатися, використовуючи різні стратегії й тактики пізнання здатність переносити знання в нестандартні
ситуації, здатність на основі здобутих знань продукувати культуру й себе як Людину культура роботи з інформацією - здатність накопичувати й обробляти інформацію, на її підставі осмислювати себе, суспільство, природу,
виробляти нові уявлення, дії поняття, теорії, алгоритми діяльності культура життєзбереження - здатність зберігати і зміцнювати власне здоров'я якнайбільшу суспільну цінність.
Важливим фактором розвитку кожної з означених компетентносей є
мова як носій інформації, як засіб спілкування, пізнання, співпраці і
навіть життєзбереження (духовне, психічне здоров'я людини багато в чому залежить від правильного користування мовними засобами).
Сучасний урок української мови й літератури - це перш за все така організація навчально-пізнавальної діяльності учнів з оволодіння навчальним матеріалом, яка сприяє їх гармонійному розвитку в його основу покладено методику формування в учнів системи дій, необхідних для пізнання нового, розвиток метапредметних компетентностей а пізна- вально-навчальну діяльність учнів спрямовано на формування в них уміння вільно переходити від навчальної діяльності до діяльності пізнавальної набуття досвіду з оволодіння соціальною та соціально-психоло- гічною орієнтацією в людському житті. Методичною основою уроку, спрямованого на інтегративний розвиток предметних та метапредметних компетентностей, визнано такі провідні технології, як технологія особисті- сно-орієнтованого навчання, технологія розвивального навчання, техно-

198
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
логія інтерактивного навчання, технологія "Діалог культур, технологія критичного мислення, технологія евристичного навчання, технологія проблемного навчання, технологія колективної взаємодії, технологія різнорівневого навчання, ігрові технології навчання, технологія цілепок- ладання, проектна технологія. Аналіз прийомів організації навчальної
діяльності названих технологій дозволив укласти конструктор розвитку метапредметних компетентностей засобами навчальних предметів. Додаток) А інноваційний підхід до змісту сучасного уроку забезпечив розробу нової структури календарно-тематичного та поурочного планування. (Додатки 2, 3).
Отже, сучасні інноваційні підходи до викладання української мови та літератури дають підстави сподіватися нате, що підростаюче покоління, здобувши мовну й літературну освіту, усвідомить одну досить просту, але надзвичайно важливу істину - українська нація має свою історію, мову, культуру, традиції і наукові здобутки, якими відрізняється від
інших народів, і це характеризує її індивідуальність і окремішність серед інших народів, а байдужість і неповага дорідної мови - це злочин, це ракові клітини, які роз'їдають нашу Державу. Набувши засобами уроків мови й літератури метапредметних компетентностей, учні усвідомлять "хто ми, чиї діти, спроможні будуть зірвати полуду зі своїх очей, очиститися й уберегти наше милозвучне і солов'їне Тарасове слово, нашу вимріяну Незалежну Українську Державу, зуміють зробити все можливе, щоб держава піклувалася про свій народ, його мову, берегла його культурні надбання, шанувала свій народ.

1. Ажнюк Б. М. Мовна єдність нації : діаспора й Україна. : монографія. - К Рiдна мова, 1999.
2. Дзюба І. М. Бо тоне просто мова, звуки роздуми письменника. - К. : Рад. письменник. Іванишин В. Радевич-Винницький Я. Мова і нація Тези про місце і роль мовив національному відродженні України. - Дрогобич Видавнича фірма "Відродження, 1994.
4. Коваль А. П. Крилаті висловив українській літературній мові. - К. : Вища шк., 1975.
5. Радевич-Винницький Я. Етикеті культура спілкування монографія. - Львів СПО-
ЛОМ, 2001.
6. Ткаченко ОБ. Українська мова і мовне життя світу. - К Спалах, 2004.
7. Толочко П. П. Що або хто загрожує українській мові монографія. - К Оріяни,
1998.

199
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
Назви

навчальних

технологій

Методи
,
форми
,
прийоми

організації

начальної

діяльності
,
що

сприяють

формуванню

метакомпетентностей

Види

метакомпетентностей

Технологія__«_Діалог__культур_»'>Технологія__інтерактивного__навчання'>Технологія

особистісно
-
орієнтованого

навчання

(
І
Якиманська
,
С
Підмазін
)

«
Пізнай себе - завдання на створення можливостей самопізнання, «
дзеркальні
завдання
»; Обирай себе - аргументований вибір різного навального матеріалу, способу виконання завдань та форми звітності Перевіряй себе - творчість у
змісті
роботи
, способі
виконання
, вибір різних жанрів завдань Створюй разом мозковий штурм, театралізація, групові
проекти
,
інтелектуальні
командні
ігри
, творчі
спільні
завдання
, спільний аналіз процесу й
результату роботи Змінюй себе заради себе завдання на вибір виду навчальної
роботи
, самооцінювання
, самовизначення, самокореція

Культура співпраці
Культура мотивації
Культура учіння
Культура роботи з
інформацією
Культура життєзбереження
Технологія

розвивального

навчання
(
Л
Занковий
,
Д
Ельконін
,
В
Давидов
) Робота в
малих групах, парах дискусія, уроки- майстерні вибір учнем варіанта навчального матеріалу, форми роботи, презентації
її
результатів
, партнерів для співпраці створення ситуації
успіху
; розв

язання конкретних практичних проблем, які
вимагають нових знань
і
способів діяльності
Культура співпраці
Культура учіння

Технологія__проблемного__навчання'>Технологія

інтерактивного

навчання
(
О
Пометун
) Ажурна пилка, акваріум, бліц- дискусія, взаємне навчання, громадські
слухання
, дебати, дискусія, діалог, есе, займи позицію,
інтерв

ю
, коло
ідей
, круглий стіл, мікрофон, мозковий штурм, навчаючи – вчу, обмін проблемами, одним словом, піраміда позитивних почуттів, поняття про, пошук
інформації
, прийняття правил публічний форум, рефлексія, робота в
малих групах, спільне опитування тощо
Культура співпраці
Культура роботи з
інформацією

Технологія
«
Діалог

культур
»
(
Є
Субботський
) Формулювання навчальної
проблеми як парадокса, загадки відтворення ученого знання у насиченні власним баченням проблеми в
слові
, образі, гіпотезі урок- діалог різних культур
Культура співпраці
Культура роботи з
інформацією
Культура життєзбереження
Технологія

критичного

мислення

Сенкан
, мозковий штурм, асоціативний кущ , посилена лекція,
«
кубування
», читання тексту з
позначками
, кути, проведення дискусій, постановка учнями запитань, експертиза, прийом Шість капелюхів, що думають тощо
Культура співпраці
Культура мотивації
Культура учіння
Культура роботи з
інформацією

Додаток 1
Конструктор розвитку метапредметних компетентностей засобами
навчальних предметів

200
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Назви

навчальних

технологій

Методи
,
форми
,
прийоми

організації

начальної

діяльності
,
що

сприяють

формуванню

метакомпетентностей

Види

метакомпетентностей

Технологія

евристичного

навчання
(
А
Хуторський
)
«
Сократівський діалог, лекція, семінар, проблемна лабораторна робота, розробка концепту теми, захист
індивідуальних освітніх програм, конференція, ділова гра, практикум, консультація, захист творчих проектів, урок- співбесіда, урок- залік, урок- рецензування, урок- анкетування, урок - круглий стіл, рефлексивний твір, графічна та кольорова рефлексія тощо
Культура співпраці
Культура мотивації
Культура учіння
Культура роботи з
інформацією
Культура життєзбереження
Технологія

проблемного

навчання
(
І
Лернер
,
М
Скаткін
) Уроки з
окремими проблемними питаннями, урок- проблемна лекція, урок- диспут, урок- семінар
Культура учіння
Культура роботи з
інформацією
Технологія

колективної

взаємодії
(
О
Рівін
)
Тренінгові
заняття на формування вміння слухати партнера, знаходити
інформацію
, працювати в
умовах робочого шуму, засвоєння правил роботи в
парі
, групі, способів обліку результатів навчання тощо індивідуальна робота надзавданням, рольова гра вчитель- учень, опрацювання нової, отриманої
в парі
інформації
та пошук нового партнера для взаємодії
Культура співпраці
Культура мотивації
Культура учіння
Культура роботи з
інформацією
Культура життєзбереження
Технологія

різнорівневого

навчання
(
М
Гузик
)

Індивідуальні
й групові
завдання на основі
рівневої
диференціації
за рахунок поділу дітей на змінні
та гомогенні
за складом групи (рівні Держстандарту, поглиблене вивчення, профільний рівень) Культура співпраці
Культура учіння
Культура життєзбереження
Ігрові

технології

навчання
(
Г
Селевко
,
І
Підласий
,
В
Коваленко
)
Імітаційні
ігри
(урок- мандрівка, урок- екскурсія, операційні
ігри
(урок- розслідування, урок- суд, рольові
ігри
(
урок
-
КВК
, урок- подорож, урок- казка, урок- композиція, сюжетні
ігри
, ігри змагання
Культура співпраці
Культура учіння
Культура життєзбереження
Технологія

цілепокладання

(
Б
Блюм
,
Р
Хорн
,
Р
Тайлер
) Самостійне визначення учнем цілей
- когнітивних (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання
- афективних (сприйняття, реагування, засвоєння ціннісних орієнтацій, організація ціннісних орієнтацій, перенесення ціннісних орієнтаційна діяльність - психомоторних
(
навички письма, мовні
навички
, цілі
фізичного
, трудового навчання тощо) Культура мотивації
Проектна

технологія
(
Є
Полат
)
робота над дослідницькими, творчими, рольовими, прикладними, телекомунікаційними проектами
Культура співпраці
Культура учіння
Культура роботи з
інформацією

Продовження додатку 1

201
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
ОКСАНА РЯСКА,
методист Горлівського методичного центру
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
Від далеких прадідів нашому народові лишився чудодійний скарб.
"Цей скарб єдиний - то рідна мова й рідне письменство, тією мовою писане : обоє - як вираз його духовної істоти, як символ його опрічності,
як пам'ятка од минулого й надія на прийдущі, треба сподіватись, недалекі вже часи" - зазначав український політик, публіцист, літературознавець С.Єфремов.
Так, безумовно, саме література й мова орієнтують людину на загальнолюдські цінності, на формування високих художніх смаків, ідей- но-естетичних ідеалів, розуміння органічного зв'язку правди і краси,
добра і зла, прекрасного і потворного. Через пізнання і спілкування людина так чи інакше впливає на дійсність, змінює її, реалізує свої творчі
можливості в усіх сферах життя.
Успішна участь особистості в суспільних процесах, задоволення власних практичних потреб значною мірою залежить від здатності до ефективної комунікації. Тому на заклади освіти (а особливо - учителів-сло- весників) покладається велика відповідальність за формування мовленнєвої компетентності особистості. Але крім того, опанування мовою,
безумовно, повинно реалізовуватися через природне середовище функціонування мови : усім ї, через різні моделі суспільних зв'язків, через різноманітні сфери духовного життя.
У латинській мові поняття "рідна мова, крім sermo nativus, іменується, до того ж частіше, sermo patrius - "батьківська мова мова, що походить (уроджена) від батька, у польській jezyk ojczysty - "мова вітчизняна отецька (отча, в англомовному світі, крім запозиченого native е, вживається mother tongue - "материнська мова".
"Є то природно всякому народу і кожному чоловіку, що найрадній- ший чує бесіду, которую єму ще маленькому леліяльну співала мати пісеньку і солодкії любови проливала слова, - писав український поет
М.Шашкевич.
Вираз "рідна мова" - етимологічно прозорий це мова рідні, родини,
роду, отже, і народу, до якого людина належить за походженням (кровно)
і/або за переконанням (духовно. Це - спільне надбання народу, спільна мова нації, тобто мова, якою до людини промовляє її народ, якою вона спілкується з ним, ідентифікує себе з іншими членами спільноти носіїв цієї мови.

202
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Тож яке основне призначення мови Якщо підійти прагматично, то все зрозуміло мова - це засіб спілкування між людьми. Так, наприклад,
виробництво, політика потребують чітких і доступних команд з метою їх точного виконання. Але чи лише для цього послуговує мова людям Коли жниця вертається надвечір з поля, вона співає зовсім не з потреби спілкування. Вона робить це для себе, для вираження своєї душі. Отже, мова - це ще й продукт душі. Варто замислитися, чому мову називають "піснею душі, покладеною на слова Атому, що у скарбницю рідного слова одне покоління за іншим складає плоди глибоких сердечних рухів, плоди історичних подій, вірування, погляди, сліди пережитих горя та радості. Засвоюючи рідну мову, людина тим самим опановує досвід її "мовних предків" - закріплені умові уявлення просвіт, ставлення до нього, способи мислення тощо, стає співносієм мови.
Рідна мова - оберіг спільноти, знаряддя і водночас символ етнічного самозбереження, національної самобутності, вмістилище колективної
історичної пам'яті, засіб самоідентифікації членів спільноти. Ставлення дорідної мови стає елементом фольклору, вона викликає поетичні роздуми, уславлюється в піснях.
О рідне слово, хто без тебе я?...
Моя ти - пісня, сила і відвага,
Моє вселюдське і мамине ім'я.
Тобою палахтить душа моя,
Втішається тобою серця спрага… -
так, наприклад, говорить про взаємопроникнення душі і слова
Д. Павличко.
Отож, кожен з нас усвідомлює, що рідна мова - то душа, то найголовніший наріжний камінь існування народу як окремої нації без окремої
мови нема самостійного народу. Та водночас проблема рідної мови породжує суперечки, публічні дискусії, наукові дослідження, а заодно - псевдонаукові кривотлумачення та політичні спекуляції.
Сьогодні Україна переживає вкрай важкі часи як в політичному, економічному, такі в культурному та мовному відношенні. Завжди мовне питання в Україні було гострим. Між регіонами України в українському побутовому мовленні здавна існували помітні відмінності, спричинені
двомовністю і, відповідно, більшою чи меншою втратою позицій рідної
мови. Водних місцях - відчутні рецидиви польських, в інших - угорських, а найбільшою мірою - російських впливів. Більша частина українців відійшла від своїх національних витоків, традицій і мови предків такою мірою, що стала перетворюватися на інший етнос.
Потім переважна більшість неросійських народів у складі СРСР проходила русифікацію у дитячих садках, піонерських таборах, школах, ВНЗ,

203


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал