Сучасному культурномуPdf просмотр
Сторінка18/24
Дата конвертації01.01.2017
Розмір2.8 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
У Маріупольській гімназії №2 методики критичного мислення почали поступово впроваджувати з 1999 року. Я як учитель української мови та літератури наразі широко використовую їх у своїй практичній діяльності.
Застосовуючи на своїх уроках стратегії, що розвивають критичне мислення, я побачила змінив ставленні учнів ідо навчання, ідо інформації, яку вони отримують, також підвищився рівень знань з української
мови та літератури.
Так на уроках української мови я користуюся такими методиками:
асоціативний кущ десятихвилинне есе мозковий штурм читання
з помітками діаграма Венна Т-схема; порушена послідовність гру-
пові форми роботи.
«Асоціативний кущ допомагає підготувати учнів до творчості, визначити, як вони розуміють основні поняття теми, уміють вільно та відкрито розмірковувати над темою, активізують свої думки, навчаються висловлювати їх точно та коротко.
Наприклад, на першому уроці вивчення прикметника на етапі ево- кації учні називають усі терміни, визначення, граматичні та морфологічні
ознаки, що стосуються цієї частини мови, які вони вже знають. А на етапі рефлексії іншим кольором доповнюють кущ. Тоді наочно видно,
як нові знання, отримані на уроці, «нарощуються».
Добре працює дана методика й на уроках зв’язного мовлення. Учитель дітям читає текст, а вони навколо теми, що записана посередині
аркуша, занотовують ключові слова та вирази.
Використовуючи різноманітні есе (вільне письмо, я намагаюся навчити учнів аргументувати власну точку зору, формувати в них уміння письмово викладати думки за певною структурою, доводити їх, наводячи приклади з літератури, історії, власного життя. Таким чином, я одночасно готую випускників до ЗНО.
«Мозковий штурм використовується на етапі евокації. Учні активно згадують те, що вони знають зданої теми або думають, що знають. У
результаті цієї операції вони встановлюють рівень власних знань, до яких можна додавати нові. Критичний момент є втому, що додаткові знання розуміються в контексті вже відомого та зрозумілого. Нова інформація,
яку учні не можуть з’єднати з уже відомою, може бути втраченою. Також на цьому етапі відбувається активізація дітей, зацікавлення та цілеспрямування на вивчення теми.
Учні, у класах яких використовую стратегію Читання з помітками»,
більш самостійні, уміють працювати з текстом, знаходячи в ньому найголовніше. Ця технологія має кілька завдань 1) підтримка зацікавле-

175
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
ності за допомогою позначок 2) сприяння докладанню зусиль учнями щодо перевірки власного розуміння.
Методика Діаграма Венна формує в учнів навички порівняння та класифікації, вони глибше розуміють зв’язки між поняттями, їх ознаками, узагальнюють інформацію на високому рівні. Використовую дану методику на уроках узагальнення знань та повторення. Вона є дієвою під час порівняння, наприклад, частин мови, частин слова, членів речення тощо. Після проведення цієї стратегії учні розуміють, що є спільного,
і чим відрізняються порівнювальні об’єкти, краще дають їм характеристику та вміють відрізнити один від одного.
«Т-схему» використовую на уроках розвитку мовлення під час написання твору-роздуму. Вона допомагає учням подивитись на поставлену проблему з різних боків, навіть з діаметрально протилежних.
За допомогою методики Порушена послідовність учні вчаться правильно складати речення, відновлювати текст ( розставляти речення в певній послідовності, розставляти терміни за порядком, даючи характеристику тій чи іншій частині мови, розбираючи речення або слово за будовою.
Групові форми роботи допомагають учням розвинути пам’ять, відповідальність, уміння спілкуватися один з одним, пояснювати матеріал,
вчити інших. А головне, коли вчиш інших, вчишся сам.
На уроках української літератури найчастіше використовую такі ме- тодики:
передбачення за ключовими словами щоденник подвійних нотаток;
діаграма Венна багаторівневе опитування.
Стратегію Передбачення за допомогою ключових слів використовую для того, щоб викликати зацікавленість до активного читання з метою кращого сприйняття.
«Щоденник подвійних нотаток розвиває в учнів уміння робити аналіз твору, як віршованого, такі прозового. Діти характеризують художні
засоби, що наявні в обраному уривку, стиль та техніку автора, розмірковують з приводу написаного, коментують прочитане. Дана методика розвиває лексику учнів, уміння конструювати власне висловлювання, робити висновки.
«Діаграму Венна використовую з метою порівняння героїв, творів,
авторів. В учнів розвиваються навики порівняння, аналізу, узагальнення.
«Багаторівневе опитування - це різноманітні типи питань, що складають ієрархію, нищу сходинку якої займають буквальні питання, а ті, що розраховані на оцінку та судження, це питання вищого рівня.
Ось ці питання вищого рівня вимагають від учня розмірковування,

176
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
оцінювання героя, спонукають до творчого вирішення питання.
Методики, стратегії критичного мислення роблять урок літератури більш цікавим, яскравим, насиченим. Завдяки методичній системі учні
стали краще володіти українською мовою, її лексичним складом, навчилися доводити власні думки, слухати інших, вести дискусію, робити висновки та узагальнювати.
Вважаємо, що необхідно використовувати на уроках методики, що розвивають критичне мислення, з метою кращої підготовки дітей до продуктивного життя в майбутньому. Існує думка, що через 10 років сьогоднішні стовідсоткові знання будуть становити лише 10%. У майбутньому конкретна інформація, яку ми повинні надати нашим дітям, буде складати лише маленьку частину будь-яких знань, які їм знадобляться вжитті. Тому ми маємо навчити учнів вирішувати складні питання, критично ставитися до обставин, порівнювати альтернативні точки зору та приймати рішення. Тому я планую продовжити застосовувати методики та стратегії критичного мислення у своїй практиці й надалі.

1. Дженні Л.Стіл, Куртіс С.Мередит, Чарльз Темпл. Методична система Розвиток критичного мислення у навчанні різних предметів (посібники, 1998.
2. Б-ка ж Початкове навчання та виховання, №34, 2007.
3. Тягло О.В. Критичне мислення – сучасна новітня інновація // Вісник Національного університету внутрішніх справ. Спецвипуск. – Харків, 2002. – С.29-35.
4.Тягло О.В., Воропай Т.С. Критическое мышление. Проблема мирового образования
XXІ века. – Харьков, 1999 - С. 5 – 10.
5. Мінко П.Є., Олійник ТО. Технологія критичного мислення як складова підготовки сучасного фахівця в умовах європейської інтеграції. – Харків Академія державного управління при Президенті України. Тези доповідей, 2002, с. 76 – 81.
6.Олійник ТО. Курс Критичне мислення для студентів та викладачів університетів.
Зб. наук. праць Педагогіка та психологія. – Харків Харківський педагогічний університет, с. 102-140.
7. Олійник ТО. Спецкурс з розвитку критичного мислення. Зб. наук. праць Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. – Харків Харківський педагогічний університет, с. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва. Київ, 1993.-320 с. Фурман А. В, Скоморовський Б. Г. Педагогічне керівництво пошуковою пізнавальною активністю школярів. Київ, 1996. -с. Критичне мислення на уроках української мови та літератури \ Упоряд. МІ. Крайня Х Видавнича група Основа, 2009. – 108, (4) с. – ( Б-ка журн. Вивчаємо українську мову та літературу Вип. 2 (63)).
11. Ярош ГО. Сєдова НМ. Сучасний уроку початковій школі. – Харків Основа, 2005.

177
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
СВІТЛАНА НОРМАТОВА,
учитель української мови і літератури
Зугреської ЗОШ № 10 м.Харцизька
УПРОВАДЖЕННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Нема лихішої роботи, ніж учительська.
Нема виснажливішої роботи, де нерви паляться, мов хмиз
сухий, де серце рветься в клекоті і чаді.
Але нема щасливішої долі, коли Людина з твоїх рук, Людина,
іде у світна краплю світ людніє.
І. Драч "Дума про вчителя"
Григорій Сковорода писав "Своє виховання зберігається в природі кожного народу, як вогонь і світло невидимо зберігається в кремені. Притули ж губку або трут, не пошкодуй же руки удар кресалом і викреши вогонь у себе вдома. Ці слова якнайточніше передають ідею національного виховання в сучасній українській школі, становим хребтом якого має бути виховання національно свідомого громадянина-патріота. Адже зберегти й зміцнити нашу державу можуть громадяни, які люблять свою Батьківщину, свій народ, готові жити в Україні, зв'язати свою долю з її долею, успішно самореалізовуватись. В. Сухомлинський стверджував "найважливіше виховне завдання полягає втому, щоб слово з його багатогранною,
радісною, облагороджуючою красою стало невичерпним джерелом і засобом пізнання прекрасного, внутрішнім духовним багатством і водночас засобом вираження цього багатства. Думка проте, що саме навчання рідної
мови передбачає формування національної свідомості школярів, створює
сприятливі умови для формування та розвитку високопатріотичної та активної особистості, висловлена в працях багатьох педагогів, мовознавців,
методистів: К. Ушинського, М.Драгоманова, В. Сухомлинського, О. Потебні, С. Русової, І. Огієнка, М.Пентилюк тощо.
Я погоджуюся з професором І.Ющуком, що найголовнішою метою уроків української мовив школі має бути виховання поваги до неї, замилування нею й потреби повсюдно користуватися нею. У цьому поєднуються інтереси як окремої особистості, такі всього суспільства. Кожен,
хто має справу з навчально-виховною роботою, погодиться, що виховний процес набагато складніший за навчальний, хоч навчальних істину стократ більше, ніж істин виховних. Які ж можливості в учителя мови для виховного впливу на учнів Я вважаю, що за умови, коли педагог

178
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
користується авторитетом, усвідомлює свою суспільну роль, знає, якими хоче виховати своїх учнів, то в процесі викладання мови (не кажу вже про літературу) таких можливостей знайдеться чимало.
По - перше, це дидактичний матеріал. Але необхідно уникати надмірної патетики, витлумачування, аналізування, бо це часто нівелює виховний потенціал. Думки, до яких учитель хоче прихилити дитячі душі,
мають бути прийнятними для них. Патріотичні ідеї варто опредмечувати в такі зрозумілі учням поняття, як "материнська мова, "рідний край",
"материнська колисанка", "родина. Тому на своїх уроках звертаюся до уривків із текстів краєзнавчого характеру В. Скуратівського "Берегиня"
як засобу виховання патріотичної свідомості учнів. Використання текстів краєзнавчого характеру допомагає підтримувати інтерес до мови, культури, формує національну самосвідомість, без якої не буває справжнього патріотизму. Шкода, що в багатьох збірниках диктантів важко знайти незаяложені речення, що допомагають прищеплювати любов до материнської пісні, мови, до землі батьків, тому, добираючи дидактичний матеріал, широко користуюся місцевою тематикою. У речення вкраплюю топоніми назви річок, сіл, ставків, балок.
По-друге, тексти для диктантів та переказів - теж благодатний матеріал, але не варто використовувати надто заідеологізовані тексти. Мовний матеріал намагаюся добирати цікавий, який би залучав до співпереживання, розкривав виразність та красу мови, був пов'язаний з історією держави, її символами, життям та культурою українського народу. Тексти патріотичного наповнення допомагають формувати такі важливі
якості, як-от: громадянська відповідальність, суспільна ініціативність і
активність, бажання працювати для розбудови Батьківщини, піднесення
її міжнародного статусу.
По-третє, зберегти надбання предків, підтримувати традиції національної культури неможливо без досконалого знання мови - невід'ємно- го складника громадянської свідомості справжнього патріота. Сухомлинський про це висловлювався так "Чуйність до краси слова - це величезна сила, що облагороджує духовний світ дитини. У цій чуйності - одне з джерел людської культури. На своїх уроках намагаюся створити таку психологічну атмосферу, яка сприятиме інтересу до навчання, викликатиме готовність до сприймання й засвоєння предмета. Тому навчання мови будую на гуманістичних засадах учень - основна фігура в навчально-виховному процесі. Ефективним я вважаю той урок, на якому вдається досягти високої мовленнєвої активності учнів.
По-четверте, виховання патріотизму реалізується в змісті вміщених у підручнику й дібраних мною практичних завдань і вправу тематиці
усних висловлювань та учнівських творів. Вона підпорядкована вихо-

179
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
ванню свідомого громадянина. Наприклад, "Ой, яка чудова українська мова, "Як тебе не любити, Києве мій" (6 клас, "Поспішаю до храму святого слова, "Душа болить за рідну Україну, "Я вірю в майбутнє твоє,
Україно!", "Без пісні, що мені співала мати, я навіть дня прожити би не зміг клас, "Подаруй нам, Боже, козацьку відвагу, через терни йдучи,
досягти мети, "Земле, чужиною оповита, цей наркоз, я знаю, промине, "Коли в людині є народ, тоді вона уже людина, "Україно, ти моя
єдина! Я - твоя краплина, ти - ріка, "Дай , Боже, Україні - України",
"Пам'ятай, що слово - бумеранг клас).Мої учні - активні учасники конференції "Роль мови у формуванні національної свідомості учнів",
дипломанти й лауреати конкурсів "Вірю в майбутнє твоє, Україно, "Безсмертний подвиг українського народу"
По-п'яте, до кожного уроку добираю епіграф. Це зазвичай уривок із поезії, народної пісні, крилатий вираз, які узагальнюють тематику дібраного матеріалу. Розгорнута робота із змістом епіграфа допомагає виробити стрижень уроку, стає ефективним засобом патріотичного виховання.
Отже, викладання мови - це, як стверджував В. Сухомлинський, майстерність творення людської душі. Мовне виховання є основою розвитку національно свідомої, патріотично спрямованої, активної особистості.
В основу патріотичного виховання потрібно покласти правдиве слово про свій народ, треба навчити любити своє, аз любов'ю прийде й гордість, і
патріотизм, і громадянська позиція. Тільки розумне виховання може сформувати людину - громадянина, людину - патріота.

1. Бєляєв ОМ, Скуратівський Л.В., Симоненкова Л.М., Шелехова Г.Т. Концепція навчання української мовив школах України // Дивослово.- 1996.- №1.- С. Богуш А.М., Орланова Н.П., Зеленко НІ, Лихолєтова В.К. Методика розвитку рідної
мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. - К Вища школа, 1992.- с. Боришевський М.Й. Духовні цінності вставленні особистості громадянина // Педагогіка і психологія. - 1994.- №1.- С. Ющук І.П. Про походження української мови // Дивослово.- 1995.- №1.- С. Цільова комплексна програма розвитку і функціонування української мовив Донецькій області на 2004 - 2010 роки. - Донецьк, 2003 6. Регіональна програма впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес // Педагогічна скарбниця Донеччини. - 2005. -№1 7 Освіта Донеччини - 2010./ Редколегія О.І. Чернишов, Л.Г. Чернікова, Т.Б.Воло- буєва. - Донецьк Каштан, 2005. -с. Учнівська творчість - ювілею Донецького краю збірник творчих переможців обласного конкурсу / Упорядники Харахоріна ТО, Мельникова Л.В., Ткачук Т.В. Король
Г.М., Адаменко В.С., Буковський С.А. - Донецьк Витоки, 2007. - с. Бухлова Н.В. Інтерактивні тренінги щодо формування самоосвітньої компетентності
учнів. Навчальний посібник. - Донецьк Витоки, 2008. - с. Педагогічна скарбниця Донеччини Науково-методичний журнал - Донецьк:Ви- токи, 2010. - №1.

180
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
ІРИНА ПАНЧЕНКО,
учитель-методист Прелеснянської ЗОШ
Слов'янського району Донецької області
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ
ЛІТЕРАТУРИ
Пріоритетним завданням освіти України у новому тисячолітті є така організація процесу набуття знань, яка б сприяла розвитку особистості
учня, становленню його творчого потенціалу. Навчання має будуватися таким чином, щоб усі учні могли вчитися. Один із варіантів організації
навчального процесу - використання в діяльності педагога технології
інтерактивного навчання. Тому в основу вивчення літератури покладено духовно-ціннісний підхід, який має бути реалізований шляхом упровадження в педагогічну практику особистісно орієнтованого навчання, спрямованого на вироблення моделі власної життєвої позиції. Особистісно орієнтований підхід із застосуванням інтерактивних технологій у викладанні літератури дає змогу вчителю спонукати учнів до творчого само- вираження.
Наукові дослідження показали, що учнів треба навчити самостійно здобувати знання. Сьогодні випускник повинен непросто володіти знаннями, має бути здатним учитися впродовж усього життя, готовим до конкуренції, роботи в колективі вміти знайти, відібрати потрібну інформацію, перевести її у досвід власної діяльності, використовувати ці знання у конкретній ситуації, розуміти, яким чином здобути ці знання, для чого вони потрібні, адекватно оцінювати себе, світ, своє місце у суспільстві.
Сучасні дослідники методики вважають важливим питання вивчення та впровадження у практику інтерактивних технологій. Термін "інтерактивне навчання" (від англ.. - interactive learning) означає, по-перше,
вчення, засноване на взаємодії, по-друге, навчання, побудоване на взаємодії. Отже, основою інтерактивного навчання є взаємодія. За філософським енциклопедичним словником, "взаємодія - категорія, що відобра- жає процеси впливу різних об'єктів один на одного, їх взаємозалежність,
зміну стану на взаємоперехід, "народження одним об'єктом іншого. Ця категорія в освітньому процесі здійснюється у формі педагогічного спілкування, що розуміємо як рівно активну взаємодію - діалог (учитель - учень,
письменник - учень, читач - твір. Такий діалог спонукає учасників до особистісного розвитку, самовизначення.
Інтерактивні методи вивчення літератури - це система способів діалогічної взаємодії між суб'єктами навчального процесу, письменником і

181
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
його твором, спрямованих на осмислення "інтра" - "мета" - суб'єктивні
компоненти цього діалогу. Час зобов'язує педагога шукати такі форми проведення уроку, які б захопили учнів, принесли радість і задоволення.
Не секрет, що класно-урочна система перестала задовольняти сучасні
вимоги до освіти і потребує вдосконалення формування нового типу мислення - гнучкого, рухливого, самостійного. Інтерактивне навчання в жодному разі не ламає усталених підходів до уроку як основної форми організації навчального процесу, воно покликане зробити навчальний процес живим, динамічним, цікавим для обох задіяних у ньому сторін - учителя та учнів. Методи інтерактивного навчання сприяють самореалізації учнів, формуванню ключових компетентностей. Адже учні на таких уроках мають не тільки можливість спілкуватися, алей обирати вид діяльності, працювати у зручному темпі, зіставляти результати своєї праці
з іншими. Дуже важливим, для формування компетентностей є те, що на таких уроках кожний має можливість обговорити питання, висловити власну думку і бути почутими товаришами, довести власну позицію або ж презентувати продукт діяльності всієї групи. На уроці з використанням інтерактивних технологій учитель повинен використовувати різні
засоби, підходи до учнів залучати до роботи всіх учнів кожен учень повинен брати участь у парних, групових, колективних формах роботи;
на таких уроках систематично розв'язують творчі завдання використовують проблемний підхід до вивчення творів. Завдання вчителя - допомогти осмислити світ літератури. Учитель на уроках літератури вчить учнів самостійно і критично аналізувати прочитане, визначати проблеми, що порушуються в творі, використовувати здобуті знання і вміння.
Інтерактивні форми роботи на уроках словесності набагато збільшують пізнавальну самостійність учнів, мотивують потребу самовдосконалення сприяють максимальному залученню досвіду учнів, їхнього мислення, мотивації на досягнення успіху і самореалізації забезпечують облік індивідуальних особливостей учнів відкривають великі можливості для кооперування, яке не обмежує простір під час колективної пізнавальної діяльності.
Сучасна людина отримує щоденно величезну кількість інформації,
яку не здатен запам'ятати найрозвиненіший мозок. Тому, зводити вивчення літератури тільки до запам'ятовування не можна. Урок із використанням активних та інтерактивних форм навчання може зробити цей процес по-справжньому цікавим, творчим і діяльнісним. Упровадження
інноваційних технологій на уроках літератури дають певні результати в учнів збільшується інтерес до предмета, зростає активність, зацікавленість у діалогово-пошуковій діяльності.

182
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Інтерактивному, тобто діалогічному навчанню притаманні тісна взаємодія вчителя та учня, впродовж якої учень повинен спробувати себе у найрізноманітніших видах діяльності, учень повинен бути готовим до
їх швидкої зміни. Учень вчиться знаходити інформацію і працювати з нею передбачати, планувати, аналізувати й оцінювати.
Переваги інтерактивних методів:
участь та активність кожного учасника процесу вироблення навичок працювати в групі, команді та колективі спільне вирішення проблеми,
вибір оптимальних шляхів особиста відповідальність кожного за успіх команди глибокий рівень засвоєння інформації активізація мислення,
особистісний ріст групова роботи сприяє виробленню правил дискусії
та спілкування формування відчуття свого місця в групі можливість аналізу та самооцінки своїх дій можливість обміну досвідом і думками;
толерантне відношення до думок та мислення інших використання інтерактивної гри на кожному етапі процесу можливість поводитись невимушено групова робота сприяє відкриттям, розвитку пошукових та дослідницьких навичок тощо.
Недоліки інтерактивних методів:
не всіма знаннями можна оволодіти за допомогою цієї методики;
ризик виникнення конфліктних ситуацій складність об'єктивного оцінювання небезпека надмірного захоплення грою низька ефективність при роботів великих групах велика затрата часу на організацію та проведення вимагає від учителя високої глибокої методичної підготовки та педагогічної майстерності.
Методів інтерактивної роботи існує багато, кожний приваблює своєю оригінальністю, певними можливостями:
аукціон; акваріум аналіз конкретних ситуацій вивчення випадків;
дебати; дзеркало дискусія дуель екскурсія експедиція експертні гру-
пи; експертні групи інтерв'ювання; інформаційний пропуск інтелек-
туальна розминка коло знань коло ідей круглий стіл метод ділової
гри; мікрофон мозкова атака мозковий штурм наукова конференція;
сократичний метод навчання перехресні групи піраміда (снігова куля);
проектна робота рольова гра тематична дискусія.
Риси, здібності вчителя, який користується інтерактивними методами навчання:
бажання використовувати експертні групи знання інтерактивних методів демократичний стиль спілкування уміння зацікавити учнів формою проведення уміння керувати процесом ненав'язливість в організації та керівництві навчальної діяльності учнів готовність до будь-яких запитань, критики, корекції уміння створювати шкалу оцінювання учитель повинен бути толерантним учитель повинен бути готовим до вико-

183
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
нання різних ролей учитель повинен бути готовим до зміни різних видів діяльності.
Інтерактивне навчання покликане зробити навчальний процес живим,
динамічним, цікавим для обох задіяних у ньому сторін учителя та учнів.

1. Брицина О.І. Сучасна українська літературна мова. // Збірник вправ. - К Вища школа- С. Ганич ДІ, Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. 1985. -С. Глущенко В.А., Овчаренко В.М. Закономірності розвитку мови. - Донецьк Лебідь. - с. Кордун П.П. Вивчення стилістики в середній школі. - К Рад.шк., 1977.- с. Медведєв Ф.П. Українська фразеологія. Чому ми так говоримо. - Х Вища школа- С. Мельничайко В.Я. Лінгвістичні основи викладання української мовив школі. Мовознавство і школа. - К, 1981. - С. Методичний посібник. Вивчення фразеології в загальноосвітній школі. // Укладач
Панченко І.В. - Слов'янськ: Видавничий центр СДПУ, 2003. - с. Панченко І.В., Панченко ПК, Швидка Н.В. Організація самоосвітньої діяльності
учнів в умовах сільської школи Методичний посібник. - Слов'янськ: Видавничий центр
СДПУ, 2010 - 127 с. Панченко І.В. Інтерактивні технології на уроках літератури. // Освіта і культура в контексті Болонського процесу / Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених
(філологічний факультет, 22-24 квітня р Відп. ред.. Н.М.Маторіна. - Слов'янськ:
СДПУ, 2009.- С.120-123.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал