Сучасному культурномуPdf просмотр
Сторінка17/24
Дата конвертації01.01.2017
Розмір2.8 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
довані вчителем, а також самостійно трансформувати й реконструювати
їх відповідно до власної системи роботи.
Таким чином, учні 9 – 11 класів на уроках української мови та літератури (частіше) отримують пропозиції щодо складання різноманітних проектів. Один із найулюбленіших видів – створення електронної презентації у програмі PowerPoint, так званий презентаційний проект. При цьому учні самостійно обирають межі застосування знань й посильне завдання від елементарного пошуку й збору інформації в мережі створення презентації, що містить дані про життєвий і творчий шлях митця, до певних узагальнень та аналізу творів (література від користування словниками, набору в електронному виді різноманітних правил до створення оригінальних таблиць та конспектів (мова) тощо.
Подібні проекти створюють, як уже зазначалося, учні здебільшого старшої ланки – 10-11 класів, хоча й сучасні дев’ятикласники обізнані із вказаною вище програмою й залюбки долучаються до виконання презентаційних проектів. На уроках літератури вони переважно отримують завдання презентувати творчість певних письменників, твори яких вивчаються протягом теми. Кінцева ж мета проекту – створення електронного підручника-посібника.
У 2009-2010 навчальному році учні х класів виконали низку проектів з літератури. Найкращий із них – за поемою Енеїда І.Котляревсь- кого під назвою Енеїда І.Котляревського – енциклопедія життя українського народу, складовими якого стали дві книги Українські народні
страви і напої у сучасній обробці та Енциклопедія танців та ігор (за поемою І.Котляревського Енеїда фоторепортаж Народні музичні
інструменти»; розроблена дизайнерська колекція одягу для персонажів твору І.Котляревського; укладений каталог козацької зброї. До роботи над проектом були залучені всі учні-дев’ятикласники, що дало змогу глибше вивчити навчальний матеріал, сформувати в них цілу низку компетентностей, утому числі й творчу, адже одна із частин проекту (дизайнерська колекція одягу) – це вияв особистої фантазії школярів, а значить, і прояв їхньої творчості.
Цікавим виявився і проект Кобзар Т.Г.Шевченка у міні-підручни- ках», під час роботи над яким учні створили ряд невеличких посібників до вивчення програмних творів Шевченка (крім тексту твору, подано й теоретичний матеріал, як то визначено жанр, тему й ідею, зазначено історію написання, проблематику, визначено художні засоби тощо. Кожен міні- підручник оригінально оформлений згідно з баченням його авторів.
Звичайно, це неєдині проекти й на цьому робота не закінчується.

165
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
Навпаки, кожний проект дає поштовх до створення нових презентацій,
до поглиблення знань учнів. Адже подібна робота дає можливість глибше опанувати навчальним матеріалом, виробляючи при цьому навички самостійної та самостійно-пошукової роботи (добір необхідного матеріалу відбувається не тільки за книжками, підручниками та посібниками,
а й із всесвітньої мережі Internet); формує вміння працювати з матеріалом, аналізуючи та синтезуючи який, учні навчаються обирати суттєве,
компонувати та узагальнювати а головне – під час презентації результатів своєї роботи підлітки, користуючись прийомом «навчаючи-вчуся»,
не тільки знайомлять інших із своїми здобутками, ай самі ще більше заглиблюються у матеріал, який вивчається, що дає змогу краще опанувати ним. Крім того, створення презентації уможливлює, як уже зазначалося, вияв творчих здібностей, креативного мислення, мистецьких уподобань, адже оформлення проектної роботи – це ще один вид творчості, який свідчить про сформованість креативної компетентності.
Загалом же можна говорити проте, що, працюючи над проектом,
школярі оволодівають не тільки знаннями, ай, не усвідомлюючи того,
розвивають основні предметні та життєві компетентності, що допоможе
їм у подальшому навчанні, а також при виборі професії.

1. Дьяченко НА. Компетентний учень – запорука стабільного розвитку держави//Ком- петентнісно орієнтована освіта досвід, проблеми, перспективи Матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції ум. Донецьку, 5-6 листопада 2008 року. – У х томах. Том 1. – Донецьк Каштан, 2008. – С – 464.
2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій Автор-укладач Н.П.Наволо- кова. – Х Вид. група Основа, 2009. – 176 с. Жаровська Н.В. Метод проектів на уроках української мови та літератури Н.В.Жа- ровська, Т.В.Муляр – Тернопіль – Харків Ранок, 2010. – 144 с. Новосельская О.В. Компетентностный подход к содержанию образования в 12-лет- ней школе // Метод проектів традиції, перспективи, життєві результати Практико-зорієн- тований збірник / Керівник авторського колективу – директор ліцею міжнародних відносин СМ. Шевцова. Науковий керівник і редактор – канд. істор. наук І.Г. Єрмаков. К Департамент, 2003.
5. Пометун О. Компетентісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної
освіти // Рідна школа. – 2005. – № 1.
6. Словник сучасних психолого-педагогічних термінів Бухлова Н.В., Коновалова Л.М.
– Донецьк, 2008. – 162 с.

166
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
ОЛЬГА ІНОЗЕМЦЕВА,
учитель української мови і літератури Зугреської ЗОШ Харцизької міської ради Донецької області
КЛЮЧОВА РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ПОЛІПШЕННІ
ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Нам відмовлено в довгому житті тож залишимо праці, які
доведуть, що ми жили!
Пліній Старший
Щастя учителя полягає в том, що він має чудову нагоду залишити по собі нерукотворні пам'ятники - у серцях та душах своїх учнів. Скільки
існує світ, стільки існує пошук шляхів до розуму дитини, бажання дати
ґрунтовний фундамент для майбутнього. І сьогодні, які впродовж багатьох тисячоліть, - ключова роль в освіті підростаючого покоління належить учителю.
Але сучасне життя висуває і нові вимоги. Людина ХХІ століття має
бути конкурентоспроможною, ініціативною, гнучкою, здатною до навчання впродовж усього життя. Змінюється система освіти, висуваються якісно нові вимоги до процесу навчання. З іншого боку і розбудова самостійної незалежної України підносить на більш високий щабель вивчення державної мови. Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури стало загальнообов'язковим для всіх абітурієнтів.
Усе це змушує педагога шукати нові підходи до викладання українознавчих дисциплін.
Працюючи над проблемою "Розвиток ділової активності на уроках української мови і літератури як засіб формування успішної конкурентоспроможної особистості, розробляю такі напрями роботи:
І. Упровадження тестових технологій на уроках української мови та літератури як засіб формування ключових компетентностей Впродовж останніх років спостерігається активне залучення тестових технологій в українську школу. Ці технології наданому етапі широко використовуються не лише під час вступної компанії до вищих навчальних закладів, а і в щоденному процесі навчання. Як правило, відпрацювання навичок роботи над тестовими завданнями зводиться до їх роз- в'язання під час контрольних та самостійних робіт. На нашу думку, більш результативною ця форма перевірки та корекції знань може стати, якщо використовувати тести нарізних етапах уроку (від етапу сприймання та первинного усвідомлення матеріалу до етапу застосування знань, допо-

167
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
магаючи усвідомити учням структуру, особливості та принципи побудови тестових завдань різних форматів. Крім того, такий підхід стимулює
школяра до самостійної роботи над книгою, активізує навчальну діяльність, сприяє глибокому, свідомому засвоєнню знань, оскільки учень перетворюється на активного учасника учіння. Створення тестових завдань- це одночасно є наукою і мистецтвом. Учитель, який укладає тест,
має володіти не тільки знаннями із свого предмета, ай основами тесто- логії як науки педагогічного оцінювання. Із цією метою на базі школи створено центр моніторингу та тестових технологій, які працюють у режимі постійно діючого семінару та тренінгів із вдосконалення та експертизи тестових завдань. Основна ідея діяльності полягає в необхідності розв'язання протиріч між зростаючими вимогами до рівня освіти випускника загальноосвітнього навчального закладу і вимогами зовнішнього незалежного оцінювання та недостатньою практикою проходження та використання тестових технологій на уроках.
ІІ. Створення та апробація авторських спецкурсів для профілізації
старшої школи - "Сучасне ділове мовлення (з використанням програми Office Word)" та "Критичне читання як засіб формування інформаційної компетентності Виходячи із потреб суспільства, сучасний випускник середньої школи має володіти державною мовою і застосовувати її не тільки для спілкування, ай уміти складати ділові папери українською мовою. З іншого боку, інформатизація та комп'ютеризація сучасного життя ставить замету вільне володіння учнями інформаційними технологіями, навичками користувача персонального комп'ютера. Для розв'язання цієї проблеми на освітньому рівні пропонується програма курсу за вибором "Сучасне ділове мовлення (з використанням програми Microsoft Office Word)" для учнів (11) класів.
Сучасна ситуація в суспільстві висуває нові вимоги й до пізнавальної діяльності учнів - сприйняття та переробка інформації, яку діти отримують із різноманітних комунікаційних каналів. Уміння знаходити,
сприймати, диференціювати, аналізувати інформацію, розуміти прихований зміст повідомлень стає необхідним на усіх етапах навчання. З іншого боку провідним джерелом навчальної інформації залишається текст як основна одиниця комунікації. Тому на перший план виходить оволодіння ефективними прийомами читання та розуміння тексту.
Актуальність названої проблеми полягає втому, що освітні стандарти, шкільні навчальні програми, підручники стають все більш насиченими інформаційно, що призводить до перевантаження учнів. Тому організація сучасного освітнього процесу передбачає використання новітніх

168
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
технологій, які б були спрямовані на ефективну роботу з інформацією та створювали б умови для формування інформаційної читацької компетентності учнів. Для реалізації цього завдання створено елективний курс для учнів 8 (9) класів "Критичне читання як засіб формування інформаційної компетентності".
Критичне читання - це читання оцінне, рефлексивне. Таке читання передбачає відкрите мислення, що не приймає догм, що розвивається шляхом накладання нової інформації на особистий життєвий досвід.
Викладання елективного курсу "Критичне читання як засіб формування
інформаційної компетентності" базується на технології "Розвитку критичного мислення за допомогою читання і письма, що була розроблена американськими педагогами Дж. Стил, К. Мередитом, Ч.Темплом і С.
Уолтером. Мета даної освітньої технології - розвиток розумових навичок учнів, необхідних не тільки в навчанні, алей у повсякденному житті.
Введення профільного навчання є одним з основних напрямів модернізації освіти. Основна мета профільного навчання - розвантажити шкільні програми й надати школярам можливість поглибленого вивчення тих предметів, які їх більше захоплюють і будуть необхідні для реалізації подальших життєвих планів. Тому розроблення авторських програм для профільного навчання та їх апробація покликані допомогти педагогам створити належні умови для диференціації та врахування індивідуальних потреб старшокласників.
ІІІ. Практичне використання електронних мультимедійних засобів навчання на уроках української мови та літератури.
У школі майбутнього, підґрунтя якої закладається вже сьогодні, одним із домінуючих має стати такий підхід до навчання, де надається належне місце новітнім електронним засобам навчання. Учитель має
активно використовувати інноваційні технічні засоби навчання, вільно володіти ними та залучати до творчого пошуку вданій галузі своїх учнів.
Переходячи у своїй діяльності на більш високий креативний рівень, учи- тель-новатор має створювати власні електронні конспекти-презентації
до уроків, які б реалізовували ефективні стратегії навчання, формували продуктивні навички розумової діяльності під час навчання, створювали б атмосферу спільного пошуку та колективного відкриття на уроках Одним із прикладів використання електронного мультимедійного забезпечення курсу української літератури та творчо-пошукової учнівської роботи може слугувати Мультимедійний путівник. Мультимедійний путівник із теорії літератури "Літературні стилі та напрями" - ілюстрований довідник, який є колективною проектною роботою групи авторів -

169
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
учнів 11 класу Зугреської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № Харцизької міської ради.
Мультимедійний путівник складається з кількох розділів, розташованих у хронологічній послідовності, що висвітлюють історико-літера- турних процес. Довідник орієнтує користувача не тільки у відомостях з української літератури, алей подає витоки різних літературних стилів та напрямів у живописі, музиці, архітектурі, скульптурі, філософській думці.
У полі зору авторів як ключові постаті українського літературного процесу, такі представники російської та зарубіжної літератури, що дає
найбільш вичерпну картину конкретної стильової течії. Окремий розділу вступі стисло подає основні теоретичні відомості про художній метод та літературний напрям. У кожному розділі автор подає визначення та походження слів на означення поняття про певний літературний напрям.
Мультимедійний путівник містить широкий ілюстративний матеріалі може слугувати опорою для мультимедійних лекційна уроках літератури, художньої культури, історії культури.
Ще одним зразком використання в навчальному процесі мультимедіа може бути збірка творчих робіт "Поетичні твори з української літератури для 10 класу у візуальному викладі. Роботи оригінально презентують кілька поетичних творів із шкільної програми для 10 класу в зоро- во-текстуальному викладі. Оскільки учні-візуали запам'ятовують картинами, то такий виклад матеріалу є вмотивованим та таким, що відповідає індивідуально-психологічним особливостям дитини. Крім того, це своєрідний аналіз художнього тексту поетичного твору, який надає учню можливість креативно осмислити та подати своє бачення змісту поезії,
розкрити її художні засоби, візуально подати пояснення поетичних символів. Такі види роботи розширюють світогляд школярів, прищеплюють любов до української літератури, виховують естетичний смак читця.
Самостійна та творча робота учнів із електронними мультимедійними засобами на уроках української літератури та мови як важлива ознака діяльнісної складової передбачає таку організацію навчання, під час якої учень здобуває знання, визначає мету своєї діяльності та способи опрацювання матеріалу, готується поділитися здобутими знаннями з однокласниками, дбаючи проте, щоб інформація зацікавила їх, була для них корисною. При цьому формується критичне ставлення до себе, вміння рецензувати й оцінювати свою роботу й діяльність інших.
Зазначені методи та форми навчання розвивають особисті можливості учня, формують компетентності, тобто базовані на знаннях, схильностях, досвіді, цінностях, власну здатність вирішувати практичні зав-

170
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
дання та діяти в нестандартних ситуаціях.
Отже, застосовуючи такий підхід до процесу навчання, спонукаємо учнів до гносеологічної та ділової активності, сприяємо зростанню інтелекту, розвитку творчих здібностей та критичного мислення, формуємо метапредметні компетентності, формуємо активно-позитивне ставлення до процесу учіння.

1. Науково-освітній потенціал нації погляду ХХІ ст. - К Наукова думка, 2003.
2. Регіональна програма впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес // Педагогічна скарбниця Донеччини. - Донецьк, 2005. - №1.
3. Становлення компетентнісно орієнтовної школи Донеччини від ідеї до практики Автор проекту Чернікова Л.Г. - Донецьк Каштан, 2008.
4. Харахоріна ТО. Українська мова в системі базової освіти школярів Донеччини Педагогічна скарбниця Донеччини. - Донецьк, 2005, № 2.
5. Харахоріна ТО, Грошилін О.О. Застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках української мови та літератури (автор Бойко Г.В.). / Науково-педагогіч- на майстерня Науково-методичний посібник за заг.ред. О.І. Чернишова, Т.Б.Волобуєвої.
- Донецьк Витоки, 2008.
6. Цільова комплексна програма розвитку і функціонування української мовив Донецькій області на 2004 - 2010 роки. - Донецьк, 2003.
ІРИНА КУЛАГА,
учитель української мови та літератури
Дзержинської школи № 16
"ЛИШ НАРОДИ, ЯВЛЕНІ У СЛОВІ, ДОСТОЙНО
МОЖУТЬ ЖИТИ НА ЗЕМЛІ"
Погоджуючись зі словами відомої української поетеси Ліни Костен- ко, які винесені у назву, поміркуємо над їх змістом.
Душа та слово
Якщо уявити безсмертну душу, що відтворюється та проявляє себе щоразу в новому тілі, то стає зрозумілим : проявити себе, звернути увагу на своє існування вона може лише через реальні фізичні дії. Кожне вимовлене слово - це теж дія душі. Наші предки, можливо, мали менше слів, але були певні того, що слово - це енергія. Слова добирались та використовувались дуже обережно. Адже ні для кого не секрет, що не-

171
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
вчасно вимовлене слово може занапастити життя багатьох поколінь одного роду. Згадаймо сумнозвісні прокляття " до сьомого коліна. Слова з позитивною енергетикою теж складались , зберігались, передавались
(іноді лише особам втаємниченим) у вигляді замовлянь, примовлянь,
оберегів, врешті- решт молитов. Неодноразово вчені намагались "протягнути" через тенета комп'ютерних технологій традиційні християнські
молитви, розгадуючи закодовані в них послання до Всесвіту. І дивували світ сенсаційними результатами.
Слово - результат душевної дії, вона (душа) живе в ньому, проявляє
себе через нього, впливає на світ. Слова, які душі, бувають добрі та злі,
убивчі та животворні, натхненні та спустошливі. Треба пізнати душу слова, поважати її та знаходити в ній допомогу.
Душа у слові
Слова будь-якої людини - віддзеркалення її душі, хоча часто й неповне. Адже жодна людина не говорить усього, що сховалось у безодні її
власного світу. Ми тримаємо в собі слова, не відкриваючи душі ( як же народ правильно сказав - "відкрити душу" - виговорити все, полегшити висловленими словами ). Тому, мабуть, найбільші генії людства звели- кою повагою ставились до ораторського мистецтва. Генії добрі та злі. Ця планета чула безліч промов як геніальних учених, такі кривавих тиранів. Той, хто майстерно володіє словом, може заволодіти думками та душами мільйонів людей. Той, хто має нечисті наміри, ретельно добирає слова, щоб раптово через них не проявити себе справжнього. І саме в гніві, коли мине контролюємо слів, виливаємо себе щирого , відвертого, може й некрасивого, але правдивого. Заговори , щоб я тебе побачив.
Говори щиро, щоб побачив тебе справжнього.
Душа України у слові
А якщо це душа цілого народу, то скільки в ній енергетики, сили,
потужності! Людина несе в собі всі енергетичні запаси минулих перетворень її душі, накопичує та передає далі. Мільйони українців тисячоліттями концентрували в мові енергетику своїх душ. Сила мови безмежна, ми навіть неготові її осягнути. Але чомусь готові втратити. Вже замулились справді тривожні слова : народ без мови - не народ. Це ж те саме, що людина без душі - привид, зомбі, химера… Ми красиво говоримо про мелодійність, багатство, досконалість нашої мови, захлинаємось від власної піднесеності на святах, присвячених їй, і тут же зраджуємо, використовуючи в побуті іншу, нічим не гіршу, але чужу мову.

172
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
ОКСАНА ЛЕОНЕНКО,
учитель української мови та літератури,
«Маріупольська гімназія №2»
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ОСОБИСТІСНОЇ
ОРІЄНТАЦІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Якщо замислитися, якими б ми хотіли бачити своїх учнів у дорослому житті, то відповідь могла б бути такою- компетентними у своїй галузі- відкритими до інформації, яка постійно змінюється- готовими вчитися все життя- здатними вчитися на помилках- інтелектуально незалежними- відповідальними.
Слово українське в наших душах
Якщо рухатися за логікою зазначених вище думок, то мова українська як енергетичний рушій живе в нас до народження. Душа українця та його мова нерозривно пов'язані. Але чомусь так складалося в історії, що зв'язок цей чи то переривався, чи то приглушувався, як хвилі піратських радіостанцій у радянські часи. І тоді доля, Бог, Всесвіт посилали нам людину, озброєну словом : І.Котляревського, Т.Шевченка, Лесю Українку, І.Франка,
В. Симоненка… Ці генії пробуджували в наших душах енергетику українства саме через словесні символи. Жоден політик не зробив для народу стільки, скільки митці слова. Світ постав зі Слова, і Україна постала зі слова. Заберіть його - і не стане душі, енергії, суті. Нас не стане Життя й душа наша - у слові!
Що є слово - Фізичний прояв душі.
Якою є душа слова - Такою, яка душа його створила.
Що є слово українське - Фізичний прояв душі народу.
Що є ми без цього слова ?
Відповідь на останнє питання хай кожен визначить для себе.

173
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
Розвиток критичного мислення стає дуже актуальним під час інтенсивних соціальних змін, коли неможливо діяти без постійного пристосування до нових політичних, економічних та інших обставин, без ефективного рішення проблем, значну частину яких неможливо передбачити. Саме тому очевидна життєва необхідність критичного мислення для вітчизняної освітньої системи.
Як відомо, критичне мислення направлено на розвиток самостійного свідомого мислення, а також є діючим методом виховання демократичного менталітету як учнів, такі вчителів.
Поняття критичне мислення використовується в методичній літературі вже близько 50 років.
З точки зору філософів, критичне мислення – це вміння логічно мислити та аргументувати. О.В. Тягло назвав його просунутою сучасною логікою».
З точки зору педагогічної теорії розвиваючого навчання ( ЄС. По- лат) критичне мислення має такі ознаки:
аналітичність – відбір, порівняння, зіставлення фактів та явищ асо-
ціативність – установлення асоціацій з раніше вивченими фактами,
явищами; самостійність логічність – уміння будувати логіку доказо-
вості розв’язання проблеми, послідовність дій системність – уміння роз-
глядати об’єкт, проблему в цілісності їх зв’язків і характеристик.
Вважається, щонайкращим видом навчальної діяльності, під час якої
формуються навички критичного мислення, є письмова робота. При написанні процес мислення стає видимим. Той, хто пише, завжди активний. Він завжди висловлює на папері свої думки й висуває аргументи для їх підкріплення. Письмова робота містить у собі пошук, розв’язання якоїсь проблеми. Крім того, вона носить соціальний характер, оскільки той, хто пише, завжди орієнтується на читача.
Отже, необхідно розвивати критичне мислення, щоб розвивати:
• уміння отримувати та використовувати інформацію;
• здатність до оцінки власної участі;
• здатність до прийняття рішень;
• уміння висловлювати обґрунтовані судження;
• навички спілкування;
• уміння відстоювати інтереси.
Реформа школи, яка розпочалася в 1993 році, й зараз частково гальмує, оскільки й сьогодні учні часто розглядаються як «умістилища пам’я- ті. Проте для розвинених країн основним завданням освіти є те, щоб після закінчення школи випускники стали компетентними людьми, здатними до прийняття рішень.

174


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал