Сучасному культурному



Pdf просмотр
Сторінка11/24
Дата конвертації01.01.2017
Розмір2.8 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24
КАТЕРИНА БРІТІКОВА,
кандидат філологічних наук, учитель української мови
і літератури ліцею при Донецькому національму університеті
РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОСТІ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ
СПЕЦКУРСУ "ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ"
У статті розглядається актуальна проблема сучасної профільної освіти
старшокласників - навчання розуміти тексти різних типів і стилів мовлен-
ня, аналізувати їх, правильно використовувати мовні засоби, будувати зв'язні
й послідовні аргументовані тексти.
Ключові слова текст, методика, переказ, твір, лінгвістичний аналіз, ДПА
(Державна підсумкова атестація, ЗНО (Зовнішнє незалежне оцінювання).
Державний стандарт з української мови ставить перед сучасним школярем навіть у непрофільних класах достатньо високий рівень вимог. На жальне завжди школа може задовольнити їх. Останнім часом спостерігається значне зниження середнього рівня знань серед учнів-старшок- ласників. Проте рівень завдань ДПА та ЗНО, звичайно, залишається нарівні Держстандарту. Відповідно, перед учителем у старших класах постає важке завдання ліквідувати пробіли в знаннях дітей і належним чином підготувати їх до державних випробувань. А в профільних філологічних класах - ще й виробити професійні компетентності, тобто підвести старшокласників на рівень вимог вищої профільної освіти.
Традиційним для українських профільних класів ліцею при Донецькому національному університеті є проведення спецкурсу "Лінгвістика тексту. Основною метою цього курсу, звичайно, є уведення учнів у світ наукового пояснення теоретичних питань, глибоке осмислення граматич-

104
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
ної природи української мови. Окрім того, у зв'язку зі змінами в освітній політиці останнього десятиліття, актуальною стає потреба навчити старшокласників сприймати почуті чи прочитані тексти (читання мовчки,
аудіювання), розуміти авторський тексті підтекст, аналізуючи його (проводити лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів, трансформувати тексти (у вигляді переказу, зауважень-вкраплень тощо) і, нарешті,
створювати тексти різних жанрів (писати твори-роздуми, мініатюри,
наукові дослідження тощо. У широкому смислі протягом року учні навчаються зв'язно висловлювати власні погляди, здобувають навички працювати зі словом, тобто формується професійна компетентність майбутніх філологів. Зауважимо, що під час вивчення програмового матеріалу з української мови учні як профільних, такі непрофільних класів ознайомлюються з темою "Лінгвістика тексту, проте спецкурс, звичайно, дає
змогу не побіжно (у межах приблизно 8-10 годин) почитати про достатньо важкі наукові явища й поняття без детального їх усвідомлення, а ретельно вивчити теоретичний матеріалі здобути навички роботи з різноманітними текстами, закріпивши їх вправами.
Першим етапом спецкурсу є ознайомлення старшокласників з основними поняттями лінгвістики тексту як окремої науки, а саме текст, над- фразна єдність, актуальне членування (дане, нове, контекст, граматичні
категорії тексту, засоби когезії, функціональні стилі тощо. На цьому етапі
ліцеїсти-філологи навчаються сприймати тексти, визначати типи і стилі
мовлення, відшукувати засоби зв'язку між реченнями, встановлювати стилістичні функції конкретних мовних одиниць. Для виконання пропонуємо вправи такого типу:
а) із розрізнених і переставлених місцями речень скласти зв'язний текст, довести, що це текст, визначити його граматичні категорії;
б) придумати заголовок створеному тексту, пояснити свій вибір;
в) визначити стильову приналежність тексту, навівши приклади стилістично маркованих слів або конструкцій, наприклад:
Завдання: Визначте засоби між фразового зв'язку в наведених міні- текстах.
1. Я пам'ятаю вчительку мою,
Просту, і скромну, і завжди спокійну.
Вона любила школярів сім'ю,
Як ми її - задуману і мрійну (В. Сосюра).
2. Він був косар. Він був такий великий косар, що сусіди забули
навіть його прізвище і звали його Самійло-косар, ато й просто Ко-
сар (О. Довженко).
3. Було се в далекі старі часи. Тоді ще не знав я, що все проходить,

105
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
все минає, забувається й губиться в невпинній зміні годин, що всі наші
пригоди і вчинки течуть, як вода, між берегами часу (О. Довженко).
Завдання: Відновіть правильну послідовність речень, запишіть текст,
що вийшов, дайте йому назву.
Спочатку вона довго лежала в сінях під ступою. Проте розбиратись ніколи було. Це була старенька дідова шапка. Не шиють, та й колодок таких уже нема. Кішка виводила в ній кошенята зараз кошенят баба потопила в копанці і шапку викинула в човен, тому і пахла вона вжене дідом, а котами. Вона була товста і своїм виглядом дуже нагадувала мідний казан. Аби було що зняти з голови для пошани. Тепер уже нема таких шапок. Я надів шапку по самий роті вийшов за ворота. І важка була, як добрий казанок (О.Довженко).
Завдання: Визначте дане (Ді нове (Н) в наведеному тексті, з'ясуйте спосіб поєднання речень у тексті.
Андрій Маркович, старший учитель у школі, - рудий кремезний па-
руб'яка. Обличчя - червоне, в ластовиннях; у синіх очах, як скеля з-під
води, виблискує криця. Ходить у свиті бобриковій, а штани носить на
випуск. На голові - кашкет із оксамитовим околишем, арматурка, ко-
карда. Здіймає він з голови того кашкета обережно, як архирей митру,
і разу раз здуває порох (С.Васильченко).
Також на цьому етапі доцільно використовувати тексти з тестовими питаннями за зразком ЗНО. Старшокласники під час виконання таких завдань (по суті, мовчазне читання) привчаються звертати увагу на образні звороти, відшукувати тропи і синтаксичні фігури (для художніх текстів пояснювати незрозумілі слова, спираючись на контекст визначати тему тексту й розбивати його на мікротеми.
На другому етапі, коли в учнів уже виробилися стійкі навички аналізу текстів різних стилів і типів, можна переходити до вправ, завдання яких полягає в опрацюванні текстів, їх видозміні. Ідеться, насамперед, про переказ тексту. Такі завдання, безперечно, украй необхідні у зв'язку з підготовкою до ДПА (Державної підсумкової атестації. На жаль, годин розвитку зв'язного мовлення в курсі української мови (і літератури) не вистачає на якісну підготовку старшокласників до такого виду роботи.
Серед типових помилок учнів при написанні переказу можна назвати автоматичне відтворення первісного тексту майже слово в слово (а необхідно- власними словами, переробивши текст, невміння виділити головну й другорядну інформацію, тобто ту, яку необхідно відтворити, і ту,
яку можна випустити. Часто діти забувають про можливості синонімічних конструкцій усіх мовних рівнів. Різноманіття вправ, які можуть бути

106
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
використаними під час підготовки до написання переказу вражає, притому що вчителі, як правило, обмежуються двома-трьома. Сюди відносимо такі:
а) трансформація тексту з опорою на першоджерело;
б) вправи на використання лексичних, синтаксичних, стилістичних синонімів;
в) написання переказів з обрамленням;
г) написання переказів із заміною авторської думки власною) написання переказів із творчим продовженням тощо.
Корисними є вправи, зазначені в перших двох пунктах, оскільки саме вони дають учням уявлення про спосіб обробки чужого тексту. Спираючись на первісний авторський текст, учень може створювати не один, а кілька варіантів власного тексту, виробляти навички синонімічних замін,
побудови описових фраз тощо. Написання власне переказів різних типів
є завершальною ланкою серед вправ цього етапуй перехідною ланкою до написання творів, коли учні вчаться ще й висловлювати власну думку,
а не тільки видозмінювати авторський текст.
Третій етап вивчення спецкурсу спрямований на вироблення навичок у старшокласників породжувати власні висловлювання, спираючись на власний досвід, знання української і світової літератури, історії, української і слов'янської лінгвістики. Говорячи про написання творів, ми маємо на увазі не тільки класичні шкільні твори, алей написання науко- во-дослідницьких робіт, які обов'язково виконує кожен учень ліцею.
Серед вправ цього етапу можна виокремити такі а) написання вступу до твору за запропонованою темою б) формулювання тези і написання висновків до твору за запропонованою темою в) добір аргументів до твору за запропонованою темою г) написання мініатюр ґ) написання творів різних жанрів з урахуванням вимог до стилю висловлювання тощо.
Популярним завданням на цьому етапі є написання власного висловлювання з підказкою, тобто учням дається основа для роздумів у вигляді
притчі, казки, мініатюри, ураховуючи зміст яких, діти повинні висловити власні думки, оформити їх у вигляді твору, наприклад:
Завдання: прочитавши притчу, напишіть твір, у якому висловте свої роздуми над проблемою свободи особистості, прав людини. Обов'язково врахуйте сентенцію "Мої права закінчуються там, де починаються права іншого".
Троє вийшли з гір до річки і застигли, зачаровані краєвидом, що роз-
крився перед ними.
1 Яз зауважується у вимогах до ЗНО (www.testportal.gov.ua), у власних висловлюваннях випускників шкіл оцінюється не скільки власна думка, скільки належна й доречна аргументація окресленої тези.

107
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
Один бачив перед собою прекрасне місце для звитяжної баталії:
отам він поставив би головні сили, отам - засаду, звідти вдарив би
танками… Душа його прагла слави.
Другий бачив промислово-індустріальне диво сучасний порт з ко-
раблями, автобан, хмарочоси. Він марив прибутками.
Третій уявив собі оранжерейно-тепличний рай, де все цвіте, буяє
зеленню. Він любив творити красу. Долина ж споконвіку мала свою
мрію: буйним різнотрав'ям вона хотіла добігти до моря, деревами -
сягнути хмару небі, річкою - втопитися в зорях (М. Девдера).
Завдання: спираючись на зразки творів-мініатюр, напишіть власну мініатюру (пейзажну, філософську тощо).
1. Виноградинки живуть у гронах. Коли я їх зриваю - вони кислі, коли
їх зриває мама - солодкі. Вони робляться солодкими в маминих руках
(С. Вангелі).
2. Осінь… Ліс стоїть задумливий, печальний йому ось-ось треба пиш-
не своє вбрання скидати, підставляти свої віти дощам холодним, хур-
товинам сніговим.
Листя з суму жовтіє, а деяке з туги кривавиться (Остап Вишня).
Отже, якщо старшокласник проходить усі три етапи вивчення особливостей будови тексту, послідовно виконує завдання різного ступеня складності, у нього виробляються стійкі навички роботи з текстом - від осмислення й розуміння авторського задуму до породження власного зв'яз- ного твору. Результати вивчення спецкурсу реалізуються яку підвищенні
мовних компетентностей учнів, такі у формуванні професійної компетентності, що виявляється у більш грамотному глибинному аналізі текстів,
написанні наукових досліджень, використанні нових лінгвістичних теорій при обґрунтуванні власних поглядів.

1. Білодід І. К. Надфразні єдності як елемент тексту в функціональних стилях літературної мови / І. К. Білодід // Мовознавство. - 1979. - № 2. - С. 14-24.
2. Загнітко А. П. Лінгвістика тексту Теорія і практикум : [наук.-навч. посібник // А. П. Заг- нітко. - Вид. 2-ге, доп. і перероб. - Донецьк : ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2007. - 313 с. Павленко С. Велична краса мініатюри / С. Павленко // Дивослово .- 1994. - № 2. - С. 62-63.
4. Українська мова в ХХІ столітті проблеми стану і статусу : Інтерв'ю з Іваном Ющуком //
Дивослово. - 2010. - № 8. - С. 2-5.

108
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
КАТЕРИНА ПРИХОДЧЕНКО,
доктор філологічних наук, професор Державного університету
інформатики і штучного інтелекту
РОЗВИТОК МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИХ НАВИЧОК
СТУДЕНТІВ У ТВОРЧОМУ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
В статті підноситься проблема формування мовної культури студентів на за-
няттях з української мови з використанням нестандартних форм роботи, із засто-
суванням інтерактивних технологій. Зазначені підходи сприяють створенню осві-
тньо-виховного середовища як розвиваючої технології, яка йде на користь і студен-
там, і викладачам.
Ключові слова мовна культура студентів, творче освітньо-виховне середовище, інтерактивні технології, особистісний розвиток.
Постановка проблеми. Молодь - це майбутнє суспільства і від того,
які цінності і світоглядні установки, культурні і моральні норми виховаємо в них сьогодні, багато у чому залежатиме наше завтра. Індивідуальність кожного наділена надзвичайно багатим творчим потенціалом,
який вжитті часто буває нереалізованим в силу об'єктивних і суб'єктив- них чинників. Відбувається серйозна деформація в ціннісних орієнтаціях молоді, має місце падіння моральності та рівня загальної культури в суспільстві, реально існує жорстоко формуюче середовище.
Мета та завдання. Перед педагогами саме життя ставить завдання - виховання суб'єкта власного життя, здатного на свідомий вибір розумових
ідей, що має розвинуте креативне і критичне мислення та прагне догу- манного ставлення до людей. Зрозуміло, що передача викладачем своїх ціннісних ставлень вихованцям у цьому разі недостатня. Студент повинен виробляти, в міру свого соціального розвитку, власний варіант життя, гідний його як людини, набувати власного досвіду повноцінних відносин, ствердження свого істинного людського "я, тобто самотворчого. На це націлені
курси гуманітарного циклу вцілому і зокрема їх практична частина.
Наукове дослідження теми. Проблемою розвитку мовних навичок займалися Л.Н. Струганець, Б.Н. Галицька, Р.І. Котляренко, Г.С. Наза- ренко та інші. Їх цікавили аспекти культуромовної діяльності в цілому, виховання шановливого ставлення до мови як громадянської вихованості, інтегровані форми роботи, вплив уміло побудованих занять з студентами на організацію ними свого дозвіллєвого часу.
Основний зміст статті. Звернемо до новітніх методик, щоб якомога корисніше використовувати навчальний час з української мови з студен-

109
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
тами різних спеціальностей. Спробуємо на конкретних прикладах переконатися в сказаному. Для цього наведемо ряд прийомів, застосовуваних нами, як розвиваючих методик, що роблять заняття з літератури цікавішими, різноманітнішими, інтелектуально розвиненішими.
Робота над проблемними питаннями) спростуйте чи доведіть істинність слів В. Гумбольда "З одного боку мова є витвором народу але з другого боку, мова народжується в такій глибині людства, що її не можна вважати власним витвором народу) вивчення поглядів В. Виноградова на слово "як семантичну одиницю мови, що відтворює той чи інший "шматочок" дійсності, разом з тим виражає його суспільне розуміння і є елементом даної лексико-се- мантичної системи) обґрунтування вислову Л. Виготського "Свідомість віддзеркалює
себе в слові, як сонце в малій краплі води. Слово відноситься до свідомості, як малий світ до великого, як жива клітина до організму, як атом до космосу. Воно і є малий світ свідомості. осмислене слово є мікрокос- мосом свідомості) виконання завдань за рівнями складності - переказ-переклад праць
М. Бахтіна "Эстетика словесного творчества", О. Донських "К истока языка", групове складання тез праць П. Флоренського, Ф. Шиллера, І.
Канта, індивідуальна робота з такими працями, як М. Маковський "Проблеми синтезу слова в індоєвропейських мовах, "Мова як генетичний код народу, "Системна структура (багатозначність слова)…".
Мають місце :
- характеристика функцій багатозначних слів із прямим і переносним значенням- доведення доцільності використання в художньому тексті синонімів,
антонімів, омонімів, паронімів, оксюморону, ономастичних одиниць тощо.
Для розширення меж можливостей студентів вводяться поняття "фразові єдності" та "фразові ансамблі, "складне синтаксичне ціле, "текстова структура, "текстовий фрагмент, "семантичний ізоморфізм",
"текст як мовний знак, "графічне зображення слова, "семантика знаків",
які формують у них уявлення про лексику як систему.
Також широко застосовуються комбінаторні вправи, комплексні завдання лексично-стилістичної, лексико-синтаксичної, лексико-морфолог-
ічної, лексико-словотворчої спрямованості. Цікавою є робота з проведення словникового субтесту на запам`ятовування (перша група слів - поширені ускладнені словосполучення, друга - слова і сполучення середньої складності, - записуються на дошці, виділяється час для запам'ято- вування, а потім пропонується записати попам яті в зошити. Процес

110
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
пригадування є підтримана викладачем навчальна ініціатива студентів.
Очікується вільне вираження почуттів та думок, а неповторення заучених штампів. Вивішена таблиця слугує лише опорою при самостійному сходженні до істини. Смисл роботи педагога втому, щоб подолати скупість
і виразити свої почуття та думки - через малюнок, рух, написання, висловлювання тощо.
Для діагностики зорової пам'яті, уваги. спостережливості, здатності
до виділення головного і суттєвого застосовується субтест пошуку деталей, пропущених слів, сполучників, прийменників, яких не вистачає. Має
місце застосування методу синектики (МС) - способу стимулювання в навчаючих уяви. "Синектика" в перекладі з англійської мови означає
поєднання різнорідних елементів. Під час застосування цього методу студенти часто імпровізують, об'єднують, порівнюють, шукають відповідні аналогії (прямі, суб'єктивні, символічні, фантастичні. для виконання вправна розвиток фантазії, уявлення, здатності до висування гіпотез, оригінальних ідей використовуються таблиці з "плямами" - "Що це може бути, "Нащо це схоже" (за С. Сисоєвою).
Активізація розумової діяльності студентів відбувається за допомогою:
а) занурення (МЗ) - із застосування елементів релаксації, навіювання,
впливу на інтуїтивне мислення;
б) інверсії (МІ) - орієнтований на пошук ідей ц нових неочікуваних напрямках, частіше всього в напрямках, протилежних традиційним поглядам та переконанням. МІ базується на принципі дуалізму "Кожній
ідеї шукайте контрідею". Впроваджується в роботі з студентами, що мають навички групової роботи.
в) тренування чуйності (МТЧ), або методу програвання ролей - формує
вміння управляти стилем своєї поведінки за рахунок того, як вона сприймається оточуючими, які дії провокують їх симпатію та антипатію. Розвиваються такі особливі якості, як чуйність, вміння спостерігати, визначати стан іншої людини за зовнішніми ознаками, формувати свою поведінку.
г) конкретної ситуації (МКС) - орієнтований на удосконалення аналітичних здібностей, розвиває в навчаючих уміння спілкуватися, формувати власну думку, самостійно приймати рішення. МКС примушує усвідомити, що не завжди існує єдино правильне рішення. Одночасне існування декількох альтернативних рішень та можливість вибору формують гнучкість підходу до розгляду проблем) дослідження інтеграції філології з філософією, соціологією, логікою, антропологією та іншими науками, оскільки проблема мови тісно пов'язана з вивченням людського спілкування взагалі і роллю різних форм участі людей ужитті суспільства. Наприклад, роботи студентів для участі

111
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
в конференції "Екологія і здров'я", "Велесова книга - найдавніший літопис України) роботи з тлумачним словником, бо якщо людина чітко, правильно може тлумачити значення слова, то це свідчить не лише про її інтелектуальний розвиток, ай про її комунікативні можливості, а вміння використовувати тлумачення описові, лінгвістичні, етимологічні, семантико- структурні демонструють вміння використовувати парадигматичні зв'яз- ки тематичних, синонімічних антонімічних, омонімічних, властивостей слова однієї мови словом іншої, наочний спосіб тлумачення значення незнайомого чи малознайомого слова шляхом спостереження об'єкта, яке носить номінацію розглядуваного слова) ведення творчих щоденників на факультативних заняттях, спецкурсах та курсах за вибором, які показують зростання інтелектуального рівня студентів) проведення сюжетно-рольових ігор) складання колажів - розгорнутих метафор, в яких сформовано думку, висловлено асоціативне враження від прочитаного твору) виконання вправ "У полоні анафори" із застосуванням творчого прийому - написання творів, у яких всі слова починаються на одну букву- сприяє формуванню креативного мислення) участь в експрес-кофеенціях "Інтелекті розум - дорога в майбутнє",
"Обдаруйте обдарованих, "Боги і діти живуть там, де їх підтримують"
(Гомер), "Сьогодні діти, завтра - народ" (В. Сухомлинський, "І якщо оволодіння структурою рідної мови завершується ще в дитинстві, то оволодіння жанровими особливостями комунікації, уміння творення і сприймання мовленнєвих жанрів відбувається, фактично, протягом усього суспільного життя людини" (Флорій Бацевич).
12) заняття з розвитку мови "То українці ми з Вами чи як, "Рідна мова - спраглому криниця, "Моя душа - моя країна" (затворами Олександра Олеся, "На орлиних крилах мрії…",
"Щастя - як сон.
Сон золотий з голубими примарами,
Котрим неба заборон…
Будь молодий, золотий ,опромінений,
Сяй, наш прапорна сонці розвинений.
Щастя свого не губи."
(М. Вороний).
А що таке життя?
Чи те, що переждалось?
Чи все-таки життя -
Це те, що відбулось?
(За романом У. Самчука "Марія")

112
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
"Життя прожить - не поле перейти"
(За романом Л. Костенко "Маруся Чурай")
"Митцю не треба нагород,
Його судьба нагородила.
Коли в людині є народ,
Тоді вона уже людина. (За поемою Лесу Українки "Давня казка")
"Лише сміливі мають щастя,
А шлях до нього прокладає кожен сам".
(За романом І. Багряного "Сад Гетсиманський")
Заслуговують на увагу нетрадиційні заняття. які проводяться у формі
рольової гри "Аукціон знань" або конкурсу-аукціону "Скарби мови. Студенти діляться на групи філологів, критиків, біографів, викладачів, учених, працівників засобів масової інформації, кожна з яких виконує свої
задачі. Запропонована форма навчання сприяє розвитку творчості як викладача, такі студентів, використанню індивідуального підходу в навчанні,
бо завдання розраховані не тільки на тих, хто захоплюється філологією,
теорією та історією літератури, ай тих, хто любить малювати чи знається в поезії, прозі. Доречною є така нетрадиційна форма роботи, як психологічний тренинг, що має психолого-розважальне та інтелектуально-естетич- не, що допомагає вплинути на свідомість підлітків, отримати значне естетичне задоволення, стати активними слухачами елективних курсів за авторськими програмами викладача, зокрема "Природа в творах українських митців слова, постійними відвідувачами студентського гуртка філологічного спрямування. Однією із складових студентської освіти є гра з елементами змагань. Це не тільки розвага, ай особливий метод активізації та залучення молоді до творчої діяльності, один із найважливіших засобів педагогічного впливу, творчого пізнання та виховання.
Розповсюдженою формою роботи занять з розвитку усного мовлення
є виступи спікерів - оцінку виставляє студент сам собі, спікер озвучує
думку тих, хто в неї входить викладач, із підсумку складається кінцевий результат оцінювання. На заняттях з мовлення досить ефективний метод позначок - він вчить робити записи за розповіддю викладача, розвиває
пам'ять, бо примушує запам1ятовувати цілі фрагменти речення або заміняти їх синонімічними відповідниками, що вже допомагає формуванню культури мислення, навичок творчої діяльності.
Студентам пропонується під час читання тексту користуватися такими позначками- прочитане підтверджує вашу думку- прочитане відрізняється від того, що визнаєте- прочитане неї для вас нову інформацію, знати хочеться більше.

113


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал