Сучасний стан галузі управління проектами в україніСкачати 97.92 Kb.
Дата конвертації15.07.2017
Розмір97.92 Kb.

СУЧАСНИЙ СТАН ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В УКРАЇНІАктуальність дослідження. Становлення ринкових відносин в Україні привело до появи нових самостійних напрямків у вітчизняному менеджменті, які виникли в результаті критичного переосмислення передової зарубіжної управлінської теорії і практики, виробленні оригінальних управлінських підходів, методів і прийомів. Найбільш значне місце в структурі сучасного менеджменту займає управління проектами.

Україна, як молода самостійна держава, ще не має великого досвіду в становленні управління як окремої галузі [7]. Аналіз сучасного стану вітчизняного проектного менеджменту і сфери управління проектами в країнах Європи дозволить зрозуміти на якому зараз етапі становлення науки управління проектами знаходиться Україна та зрозуміти тенденції розвитку цієї галузі в нашій державі та у всьмоу світі, що в свою чергу дає грунт для оцінкі векторів розвитку в цьому аспекті.

Враховуючи зростаючу роль проектного менеджменту, необхідно більш ґрунтовно підійти до дослідження стану управління проектами в Україні та всьому світі, розглянути зарубіжний досвід у використанні технологій проектного менеджменту та проаналізувати ступінь розвитку проектного менеджменту на Україні. Необхідно прояснити, чи в одному векторі розвиваються технології управління проектами в Україні і всьому світі.
Ступінь дослідження проблеми. Серед ґрунтовних робіт, в яких розглянуті загальні підходи та методологія управління проектами, можна відмітити дослідження Г. Дітхлема, І. Кендалла, К. Роллінза та багатьох інших. С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, І.А. Бабаєва, В.Б. Яковенко, Є.В. Гриша, С.В. Дзюба, А.С. Войтенко класифікували проекти з загальнонаукових позицій. Кліффорд Ф. Грей, Ерік У. Ларсон та зарубіжні вчені звели всі процеси керування проектами до єдиного стандарту PMBOK [5, c.2]. Що ж стосується сучасного стану та аналізу ступіня розвитку проектного менеджменту в Україні, то дане питання залишається малодослідженим.

Метою статті є оцінка сучасного стану технологій управління проектами в Україні, в європейських державах, та оцінка векторів розвитку вітчизняного проектного менеджменту.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Проектний менеджмент – це система технологій управління, за допомогою якої керівництво компанії має можливість досягти конкретних унікальних результатів діяльності піжприємства у визначені строки та з визначеним бюджетом. Проектне управління – ефективна технологія, яка дає змогу значно скоротити ресурси. Проектний менеджмет активно розвивається в країнах Європи, США, та деяких країнах Азії [1, c.188]. На сьогодняшній день в світі існують інститути, що досліджують проектний менеджмент з наукових позицій, а також прийняті на жержавних рівнях міжнародні стандарти. Близько 70% європейських компаній застосовують проектний управління [1, c.202].

Станом на 2013 р. в Україні приблизно 15% компаній застосовують проектний підхід у веденні господарської діяльності. Слід зазначити, що вітчизняні підприємства не доводять проектне управління до належного стану, не роблять його системним на рівні бізнес-процесів, тому, що його глибоке впровадження вимагає серйозної їх перебудови. Як будь-який проект реінжинірингу, така перебудова вимагає істотного докладання сил і засобів з боку топ-менеджменту компанії [3, c.311].

Щоб об'єктивно аналізувати стан проектного менеджменту в Україні необхідно порівняти рівні його розвитку та застосування з деякими розвиненими країнами. Для аналізу і порівняння за вищенаведеними напрямами було обрано такі держави – ​​Бельгія, Франція, Нідерланди та Німеччина. Німеччина, в свою чергу, має найбільшу кількість сертифікованих профільних менеджмерів, Франція – лідируюча країна з розвитку сфери телекомунікацій, яка на сьогодні активно розвивається. Бельгія є соціальною державою, яка активно реалізує державні проекти, Нідерланди мають схожу з Україною коньюнктуру ринку в контексті сукупних інвестицій в ринок проектного управління (за даними UPMA) [2, c.11]. Аналіз стану сфери проектного менеджменту доцільно проводити за наступними напрямами:  • Аналіз загальних економічних показників держав;

  • Аналіз обсягів інвестицій в сферу управління проектами;

  • Аналіз інвестицій держав в сферу управління проектами;

  • Аналіз кількості сертифікованих спеціалістів з управління проектами;

  • Аналіз галузей господарства, в яких розвивається управління проетками.

В даний момент Україна за міжнародною класифікацією – рейтингу держав WSRC (Бельгія) відноситься до категорії «DevCountries» (країни, що розвиваються) [2, c.18]. Таким чином, наша держава, відповідно до міжнародних стандартів ще не може значитися, як розвинена держава, як більшість країн-членів Європейського Союзу.

Для того, щоб розуміти місце України серед обраних держав необхідно проаналізувати загальні економічні показники України у порівнянни з цими державами. Порівняльні дані наведено в таблиці 1 [8].

Таблиця 1 – Економічні показники обраних європейських держав станом на 2012 рік.

Показник

Україна

Бельгія

Німеччина

Франція

Нідерланди

Внутрішній валовий продукт (млрд.дол. США)

176,3

483,7

3400,2

2613,1

772,2

ВВП на душу населення станом (дол. США)

3 502

44 990

44 010

41 750

48 250

Населення (млн. осіб)

45,6

11,14

81,89

65,7

16,7

Кількість зареєстрованих проектів в UPMA (од.)

156

432

681

602

138

Кількість державних проектів в UPMA (од.)

8

28

59

39

11

Об’єм інвестицій в проектне управління (млн.дол. США)

1 320

3 224

11 352

7 553

1 699

Інвестиції в державні проекти (млн.дол. США)

460

183

497

523

411

На підставі аналізу можна сказати, що ВВП на душу населення України менший, ніж у порівняльних державах приблизно у 12 разів. Лідером по реалізації проектів в Європі виступає Німеччина. Україна реалізує лише 23% від обсягу проектного менеджмету Німеччини. Можна побачити, що при великій різниці в економічних показниках, показники з реалізації проектів з Нідерландами схожі. Тобто Україна реалізує на 30% менше проектів, ніж Нідерланди, але, при цьому, обсяг інвестицій в державні проекти на 12% більший. Це свідчить про те, що Україна реалізує проекти с більшим бюджетом.


Рисунок 1 – Обсяги проектного управління у співвідношенні до ВВП.
На відміну від Європейських держав в Україні спостерігається зростання як ВВП, так і інвестицій в сферу проектного управління. Україна опереджає лідера –Німеччину за темпами зростання обсягів інвестицій на 15,6%. В період з 2009 до 2012 років ВВП України виріс на 56%, у Німеччини, Франції, Бельгії, навпаки спостережується спад ВВП у середньому на 12,3%. Це свідчить про те, що Україна, будучи в іншому економічному просторі, покращує економічний стан а також високими темпами зростають обсяги проектного управління.

Також на Україні спостерігається зростання державних проектів, шо реалізуються вищими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Абсолютна більшість проектів у державному секторі реалізуються в Німеччині та Франції. Україна реалізує близько 5-6 національних проектів щорічно. Розглянемо тенденцію кількості проектів та витрат на них в Україні в порівнянні з Німеччиною (рисунок 2) [8].


Рисунок 2 – Кількість державних проектів та обсяги інвестування проектів державою в Україні і Німеччині.
Україна приблизно щорічно реалізує у шість раз менше проектів, ніж Німеччина. Однак, в Німеччині витрати на державні проекти на 50-55% менше українських. Це свідчить з одного боку, що Україна інвестує в розвиток держави та прагне підвищити рівень економіки та життя населення, інвестуя в державні проекти, а з іншого боку це свідчить про те, що Німеччина, як і інші країни в рамках аналізу є розвинені та не потребують значних державних інвестиції в соціальні проекти тощо.

Також, згідно рисунку 2, видно, що з плином часу і розвитком держави кількість проектів навпаки збільшується, як і витрати на них, а не зменшуються. У свою чергу, це вимагає кваліфікованих кадрів у сфері управління проектами.

Одним з основоположних показників, який відображає стан проектного управління в державі, є кількість фахівців, задіяних в управлінні проектами, кількість сертифікованих професіоналів та їх співвідношення. На сьогодні Україна відстає також по цьому показнику, але спостережується також позитивна тенденція (рисунок 3).
Рисунок 3 – Кількість спеціалістів, занятих в управлінні проектами.

Згідно з дослідженнями аналітичного агентства «РБК-Консалт», яке грунтується на щорічній міжнародній статистиці World Bank, на території України було зареєстровано 768 фахівців (як сертифікованих, так і не пройшли сертифікацію) в міжнародній асоціації IPMA (International Project Management Association) [9, c.6]. У 2009 році цей показник виріс практично на 400%, а саме до 2870 чоловік. У 2012 році також спостерігається значне зростання, а саме – на 123% у порівнянні з 2009 роком. Згідно рисунку, в Україні зростає показник кількості сертифікованих фахівців. У 2000 році на Україні було 12 атестованих фахівців. До 2012 року цей показник досяг 1156 людей. Тобто якщо в 2000 році близько 1,5% від зареєстрованих фахівців мали статус PMP, то в 2012 році цей показник склав майже 15%. У Німеччині, для порівняння, кількість PMP від ​​загального зареєстрованої кількості фахівців становило завжди близько 35%. Зростання до 15% також свідчить про те, що Україна знаходиться в одному напряму розвитку з державами Європейського Союзу.

У 2012 році асоціацією IPMA зафіксовано, що Україна перевищила за кількістю фахівців у сфері управління проектами Нідерланди. Аналізуючи становище України в даному контексті, а також враховуючи вектор розвитку України в розрізі перспектив приєднання до Європейського Союзу, можна сказати, що сертифікація великої кількості фахівців за європейськими стандартами є позитивною тенденцією і взагалі свідчить про зростання попиту на кваліфікованих фахівців в Україні [6, c.55].

Можна відзначити, що технології проектного управління ростуть в Україні з кожним роком. Фахівці проходять процес сертифікації, а темпи зростання ринку значно перевищують такі в розвинених країнах у відносному обчисленні.

Для того, щоб визначити стан сфери проектного менеджменту в Україні, проаналізуємо ступінь розвитку управління проектами в Україні по галузям виробництва.

Технології проектного менеджменту в структурі господарства України застосовуються в сфері надання послуг, девелопменті (реалізація житлових, виробничих, громадських будівельних проектів) та поділяються на інші галузі (рисунок 4).


Рисунок 4 – Кількість та об’єм проектного управління на Україні по галузям господарства.
Як видно, структура інвестиційних потоків з кожним роком змінюється, а саме спостерігається збільшення питомої ваги в загальній структурі проектів у сфері фармацевтики. Це свідчить про ефективність використання технологій проектного управління в даній галузі. У 2003 році обсяг проектів у фармацевтичній галузі склав 2 млн. дол. США. У 2012 році – 36 млн. дол. США. Якщо розглядати по галузях, то фармацевтика – найбільш швидкозростаюча галузь в контексті проектного менеджменту. Щорічний приріст інвестицій в проекти галузі становить близько 51-53% [4].
Висновки. За відносно короткий проміжок часу, з набору окремих технік і методів, управління проектами перетворилося на визнану в усьому світі самостійну галузь менеджменту. Сьогодні управління проектами не обмежується лише сферою бізнесу та поширюється на всі, без виключення, види діяльності. Аналізуючи вітчизняний проектний менеджмент, слід зауважити, що ВВП України зростає щорічно, як і обсяги інвестицій в проекти. Незважаючи на те, що український корпоративний сектор недостатньо охоплений проектним управлінням, інтерес до нього зростає серйозними темпами. Протягом 2010–2011 років показники впровадження проектної діяльності поряд з операційною діяльністю підприємств зросли на 32%. У сегменті реконструкцій та модернізацій, а також проектів розширення торгівельних мереж спостерігалося зростання на 67%. Спостережуються високі темпи зростання технологій проектного управління, що свідчить про активне їх використання протягом останніх 10 років. Також держава інвестує кошти в державні проекти реконструкції, можернізації тощо. За деякими показниками розвитку галузі проектного менеджменту, Україна має високі темпи розвитку та опереджає Європейські показники.
Перелік посилань:

1. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Бабаева И.А., Яковенко В.Б., Гриша Е.В., Дзюба С.В., Войтенко А.С. Креативные технологии управления проектами и программами: Монография. – К.: Саммит-Книга, 2010. – 768 с.

2. Ewertz, A. / Tuenkler, N.: Zwischenbetriebliches Projektmanagement als Instrument zur Erhoehung des Flexibilitaetspotentials moderner Dienstleistung, in: Steinle, C. / Bruch, H./Lawa, D.: Projektmanagement – Instrument moderner Dienstleistung, Frankfurt a. M., 1995, S. 346

3. Дитхелм Г. Управление проектами. В 2 т. Т. І: Пер. с нем. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2013. – 400 с.

4. Управлінський консалтинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pmdivision. com.ua/content/view/28/28/1/4/lang, ua/.

5. Outsourcing Management Body of Knowledge (OMBOK)TM: A Framework for Professional Outsourcing / The International Institute for Outsource Management. - Release 2.3 – June 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.int- iom.org/documents/OMBOK.pdf

6. Браун М. Досягнення успіху в менеджменті проектів/ Марк Браун,; Британська Рада в Україні. -2-е вид.. -К., 2009. -96 с.

7. Пасечник В. Планування змін та реструктуризація підприємств : Конспект лекцій/ Во-лодимир Пасічник, Олена Акіліна,; Європейський університет. -К.: Вид-во Європейсько-го ун-ту, 2012. -149 с.8. Статистичні дані міжнародного аналітичного агентства WorldBank. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org/projects/search? countryshortname_exact=Ukraine.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал