Сучасні освітні технології. Типи та види уроків, методика їх виборуСкачати 482.1 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації07.01.2017
Розмір482.1 Kb.
1   2   3   4

V. Шляхи удосконалення уроків

У процесі навчання, в результаті якого в учнів формується система знань, умінь і навичок, одночасно формуються пізнавальні здібності та мислення, які можуть бути ефективними тільки при умові їх пізнавальної самостійності, яка керується і спрямовується викладачами.


Тому одним із шляхів удосконалення уроків теоретичного навчання є формування в учнів пізнавальної активності.
Умовою високого рівня пізнавальної активності є глибоке розуміння навчального матеріалу, свідоме виконання дій, високий рівень самостійності, усвідомлення необхідності вивчення навчального матеріалу, виконання завдань високої складності.
Способами підвищення пізнавальної активності учнів в процес теоретичного навчання можуть бути:
- ситуації пізнавальних проблем перед вивченням нового матеріалу;
- ув'язання навчального матеріалу з життям і досвідом учнів;
- проблемне викладання нового навчального матеріалу;
- проведення евристичних бесід;
- створення для учнів умов, в яких їм необхідно самостійно набувати знання;
- стимулювання і розвиток творчих інтересів і здібностей учнів;
- широке застосування питань продуктивного характеру;
- використання елементів програмованого навчання;
- комплексне використання різноманітних форм і методів з врахуванням цілей і змісту навчання.
Удосконалення уроків теоретичного навчання шляхом індивідуалізації самостійної роботи учнів. Проблема індивідуалізації навчання тісно пов'язана з задачею підвищення його навчального рівня. Навчання буде розвиваючим при умові відповідності рівню розвитку учнів і розвиток навичок самостійності роботи і пізнавальної активності. Індивідуальна самостійна робота характеризується безперервністю, тому проводити її слід на всіх етапах навчання в залежності від цілей уроку, складності матеріалу, рівня знань учнів.
Основними шляхами удосконалення уроків теоретичного навчання є посилення організаційної чіткості уроку, підвищення пізнавальної активності і самостійності учнів, формування у них мотивів навчання і мотивація навчальної діяльності, здійснення між- і внутріпредметних зв'язків, удосконалення технології та структури уроків.
Удосконалення уроків теоретичного навчання шляхом прогнозування виробничих ситуацій. Суттєвим моментом підготовки до професійної діяльності учнів є формування у них умінь передбачати, прогнозувати, розумово програвати ті наслідки, які можуть виникнути у виробничій ситуації. Навчання такому прогнозуванню є одним із аспектів підготовки учнів ПТНЗ до самостійної трудової діяльності. Навчання учнів прогнозуванню таких операцій дозволяє розкрити наукові аспекти таких ситуацій і конкретизувати загальнотехнічні і професійні знання. Це, в свою чергу, сприяє формуванню інтересу до вивчення всіх навчальних дисциплін.
У більшості випадків дидактичні моделі виробничих ситуацій представляють собою інтелектуально-практичні завдання проблемного характеру. Вони реалізуються через різні форми: евристичні бесіди, пошукові вправи, задачі та завдання, виконання яких базується на використанні емпіричних та інших знань.
Удосконалення уроків теоретичного навчання шляхом використання методів активного навчання. При використанні тематичної дискусії в учнів розвивається логічне мислення, уміння критично оцінювати і творчо засвоювати навчальний матеріал.
Розв'язання виробничих задач з використанням аналізу конкретних технологічних ситуацій, пов'язаних зі спеціальністю, характером виробництва особливостями робочого місця тощо, дозволяє значно підвищити активність учнів на уроці, сформувати професійні уміння, пов'язані з майбутньою професією учнів.
Використовуючи метод активного навчання - ділову гру - можна провести урок, на якому на протязі певного часу учні виконують ролі контролерів ВТК, нормувальників, інструкторів з охорони праці, технологів чи бригадирів учнівських бригад, в процесі якого вирішують виробничі задачі з реальними діями в межах своїх посадових функцій.
Таким чином, всі методи, які приводять до позитивних результатів і спрямовані на формування професійних умінь і навичок мають право на їх використання в навчальному процесі.

VІ. Зразки розгорнути планів уроків української мови з опрацюваннями професійно-значущого матеріалу

Урок № 18, группа 5 ПМ, 17. 02.


Тема уроку
Морфологічна будова слова.
Словотвірний аналіз
Тип уроку: Урок систематизації й узагальнення знань

Мета: встановлення рівня оволодіння учнями основними теоретичними знаннями, повторення, більш глибоке осмислення навчального матеріалу, приведення його до певної системи.


повторення й узагальнення відомостей про способи словотворення
зміцнення у свідомості учнів відомостей про те, що словниковий склад української мови постійно збагачується новими словами залежно від змін, що відбуваються в житті суспільства,
формування творчої, працелюбної особистості, високоосвіченого фахівця.
Методи роботи на уроці:
- словесні методи
розповіді, співбесіди (у формі діалогу); метод “Мікрофону”, опрацювання підручника.
- наочні методи
метод ілюстрацій (показ ілюстративних засобів);
- практичні методи
виконання практичних вправ: “Асоціативний рядок”, робота в парах та групах, “Конструювання”..
Обладнання:
Підручник (“Українська мова: Підручник, для 10-11 кл. / О.М. Біляєва та ін. – К.: Освіта, 2000”) стор. 25., роздатковий дидактичний матеріал, ілюстрації.

Структура уроку:


І. Повідомлення теми й мети уроку, зв’язок із попереднім уроком .(згадаємо як досягти успіху)“На шляху до успіху...” (читання пам’ятки)
ІІ. Мотивація навчальної діяльності 
У ході співбесіди з’ясовуємо, що найбільшим джерелом поповнення словникового запасу нашої мови є словотвір, який тісно пов'язаний як з граматикою, так і з лексикою. Визначаємо зміст вислову Сократа “Заговори, щоб я тебе побачив”, його місце у формуванні особистості майбутнього фахівця. 
Робота в парах. ( у кожного на парті листок із асоціативним завданням, згадайте всі якості, які повинні бути притаманні справжній людині і відповідно справжньому фахівцю, заповнивши вільні кружечки) Заповнюємо “Асоціативний рядок” (Якості справжнього фахівця), один учень працює на дошці (7 хв.) 

ІІІ. Відтворення та коригування опорних знань. ( обираємо помічника-спостерігача, який фіксує відповіді учнів)


Завдання 1. Використовуючи слова “Асоціативного рядку”, визначаємо:
- Які риси притаманні створеному ідеалу?
- Якою частиною мови виражені наведені якості,
- Із яких складових побудовані слова. 
(Учень, що працював біля дошки дописує пропущені якості і робить висновок)
Завдання 2. ( Які складові можуть бути об’єднані в слові, ще ми не згадали? А основні способи словотворенні пригадаємо, розглянувши таблицю підручника.)
Робота з підручником стор. 25 Впр. 53. 
Запишіть у зошит основні способи словотворення. 
Схема і таблиця, що подаються у вправі 53 підручника, допоможуть поновити в пам'яті учнів відомості про частини слова і значення кожної з них, а також пригадати основні способи українського словотворення.
Завдання 3 (справжня людина – добра людина, тому, говорячи про якості справжньої людини, справжнього фахівця ми говоримо про добро і милосердя. Люди говорять: “Шануй сам себе, то й люди шануватимуть тебе”. Нашу роботу продовжимо, опрацьовуючи прислів’я )
Робота в групах. Пам’ятка “Правила роботи в групах” 
“Шануй сам себе, то й люди шануватимуть тебе”
1). Доповніть кінець прислів’я, дібравши матеріал із довідки. 
2). Запишіть прислів’я в зошит, дома попрацюйте над збільшенням їх кількості, використовуючи будь які якості справжньої людини. (3 групи - порядно) (7 хв.)
(Хто швидше заповнить.)
1 група 
Доброму ... (скрізь добре)
Робиш добро... (не кайся, робиш зло – зла й сподівайся)
До доброї криниці...(стежка утоптана)
2 група
Світ не без ...(добрих людей)
Все добре переймай, а ...(зла уникай)
Добрі справи світ прикрашають а,...( погані руйнують)
3 група
Не одяг красить людину, а ... ( добрі діла)
Добре далеко розходиться, а... ( лиха ще далі)
Від добра доба.... (добра не шукають)
Довідка. Скрізь добре; Не кайся, робиш зло – зла й сподівайся; стежка утоптана; добрих людей; зла уникай; не шукають; добра діла; лихо ще далі; погані руйнують
Завдання 4. Заповніть таблицю. (таблиці роздруковані на листках) 
1). Виберіть із прислів’їв самостійні частини мови. 
2). Усно зробіть словотвірний аналіз..Виділіть в тексті складові. 
(Пригадаємо, як виконуються словотвірний аналіз. 
Словотвірний аналіз варто виконувати, дотримуючись такої послідовності: 
- з'ясувати значення слова, що береться для аналізу; — дібрати до аналізованого слова твірне (таке, від кого утворилось це слово);
- порівняти, чим відрізняється аналізоване слово від якого (суфіксом, префіксом або суфіксом і префіксом одночасно);
- визначити спосіб словотвору аналізованого слова.
Словотвірний аналіз допоможе учням глибше усвідомити, яким способом утворилося аналізоване слово.)
3).Запишіть слова у таблицю. ( Додаткове завдання. Хто виконав роботу з прислів’ями, до стовпчиків, де відсутні приклади, допишіть власні слова) (7 хвилин)
4) З’ясуйте, яких слів за будовою більше.
Префіксальний Суфіксальний Префіксально-суфіксальний Безафіксний Складання основ

ІV. Узагальнення та систематизація понять. 


(Узагальнюючи нашу роботу, займемося творчою діяльністю)
Завдання 5. Робота в парах .“Конструювання” за ілюстративним матеріалом.
1) До ілюстрацій доберіть і запишіть до зошита в три стовпчики слова різних частин мови, які можна використати для опису зображеного. 
2) Поєднайте стрілочками слова, щоб утворились словосполучення. 
3) Із одного слова, що складається лише із кореня, або кореня і закінчення, утворіть ланцюжок однокореневих слів, виділивши складові. (5 хвилин)
3) Складіть усний опис технології оформлення нігтів.

V. Підсумок уроку.


( Ми закінчуємо наш уроку. Добре попрацювавши, не тільки пригадали морфологічну будову слова, словотвірний аналіз, а головне – незабули, що справжня людина – розумна людина. І поки чергові збиратимуть ваші листочки із таблицями, ”Асоціативний ланцюжок”, ілюстраціями, я хочу, щоб передаючи уявний мікрофон, кожний дав відповідь на запитання)
Метод “Мікрофону” 
Дайте відповідь: “Що дають нам знання про словотворення?”
Оцінювання роботи учнів за даними спостерігача.
VІ . Домашнє завдання.
1) Знайти та записати прислів’я, пов’язані з народною мораллю.
2) Скласти письмово опис технології оформлення нігтів.
3) Самостійно опрацюйте стор. 31-33 & 7 “Стилістичні засоби словотвору”.

Урок № 20, група 8-ПМ, 17.02.


Тема уроку
Конспектування прочитаного.
Практична робота з видами нотування

Тип уроку: Урок закріплення знань, умінь і навичок (урок повторення)


Мета: 
- повторення та закріплення, уточнення та поглиблення попередньо засвоєних знань, умінь і навичок з теми “Види нотування”;
- розвиток індивідуальних здібностей і забезпечення умов їх реалізації в ході виконання практичних вправ;
- формування творчої, працелюбної особистості; розвиток зацікавленості у навчанні шляхом доведення важливості матеріалу, що вивчається ( проблемні ситуації тощо ).
Міжпредметні зв’язки: “Манікюрна справа”
Методи, прийоми і форми роботи на уроці:
Діалог “учитель-учень”, “Мікрофон”(Закінчи речення), робота в парах і групах, читання та сприймання на слух, випереджувальне завдання “Ми - дослідники”, усна робота “Колективне спостереження”, “Творче конструювання” самостійна практична робота.
Обладнання:
Тексти професійного змісту “Гарний манікюр”, підручник (“Українська мова: Підручник, для 10-11 кл. / О.М. Біляєва та ін. – К.: Освіта, 2000”), роздатковий дидактичний матеріал,
Перебіг уроку
І. Мотиваційний етап.
1.Актуалізація суб’єктивного досвіду.
(Урок починаємо з епіграфа. Зверніть увагу на епіграф, записаний на дошці.) 
“... Покладатися лише на пам’ять – все одно,
що писати на вітер; тому, що пам’ять вбирає в себе, 
але незабаром втрачає...” 
Ян Коменський
(Слова великого чеського вченого і педагога Яна Амосовича Коменського, сказані в середині ХУІІ століття, залишаються безсумнівно актуальними і в наш час, не зважаючи майже на суцільну комп’ютерізацію нашого життя. Скажіть будь ласка, чим найбільше ви займаєтесь на уроках спецдисциплін – “записом”. А чому?) 
Проблемне запитання: Що нам допомагає зберегти корисну інформацію в пам’яті?
2. Повідомлення теми, мети і завдання на урок (не забуваємо теми словотвору, фонетики, морфології, синтаксису), запис у зошит епіграфу.
Створення позитивного настрою “На шляху до успіху” (Побажання гарного настрою та успішної роботи на уроці).
- Наприкінці уроку чергові зберуть ваші зошити і кожний отримає оцінку.

ІІ. Повторення основних понять теми.


1. Завдання 1. Випереджувальне завдання “Ми - дослідники”(10 хвилин). Робота в групах (повторюємо пам’ятку) (Ви належним чином вже знайомі із основними поняттями “Манікюрної справи”, тому тексти запропоновані вам для опрацювання не є для вас новим матеріалом. Кожний ряд є групою і має свій текст. Перед оголошенням завданням нагадуємо, що ми продовжуємо удосконалювати навички словотвірного та фонетичного аналізу) .
1. Прочитайте уважно текст, зверніть увагу на професійну лексику.
2. Згрупуйте однокореневі слова професійного змісту, з’суйте спосіб творення, запишіть іх у зошит.
3. Складіть і запишіть до зошита запитання до тексту, таким чином, щоб за ними можна було відтворити основний зміст прочитаного.
4. Додаткове завдання. Знайдіть по п’ять прикладів слів, де не збігається кількість букв із кількістю звуків. Слова запишіть транскрипцією.
1 група - текст “Історія манікюру”.
2 група – текст “Все в руках людини, а людина – в руках жінки”
3 група – текст “Традиційний манікюр”.
Завдання 2. “Колективне спостереження” (усно) (перед початком перевірки виконання завдання, я хочу, щоб ви уважно прослухали всі три тексти і визначили)
1. Зіставте тексти. Що в них спільного і відмінного?
2. В чому особливість третього тексту? (науковий стиль)
(Через десять хвилин здійснюємо перевірку тексту:
- представник групи читає текст, решта просто слухає,
- зачитує запитання до тексту, група слідкує, виправляє і доповнює)
(Перевіряємо друге завдання, поки всі усно його розв’язують, до дошки запрошується учень або два записати однокореневий ланцюжок та учень, якщо такий є, записати слова в транскрипції. Перевіряємо та оцінюємо роботу груп).
(- Чи можемо за даними запитаннями відтворити зміст тексту?)

2. Повторення основних положень теоретичного матеріал.


- Пригадайте, які види нотування вам відомі? (конспект, теза, виписка) (Давайте за підручником пригадаємо визначення цих понять)

Завдання 3. Робота з підручником. Знайти і зачитати визначення: 


Стор. 71. Тематична виписка (зачитуємо абзац визначення “Тематична виписка, це особливий спосіб запису змісту прочитаного з метою підготовки матеріалу до доповіді, повідомлення”.)
Стор. 73. Теза ( “Стисло сформульовані основні положення прочитаного тексту, що вбирають суть висловленого.”)
Стор. 77. Конспект (Короткий, але зв’язний і послідовний переказ змісту прочитаного чи почутого).
Діалог за прочитаним.
- В яких ситуаціях доцільніше використати тези, виписки, конспекти?
- Чим відрізняється конспект від тез?
- Чому треба вміти складати конспекти для самостійного підвищення власного освітнього рівня?
- Який вид нотування ви використовуєте частіше?
ІІІ. Виконання практичних завдань на повторення й закріплення основних умінь і навичок
Завдання 4. “Творче конструювання “ робота в парах 
(по дві парти за одною карткою, картка для зручності роздрукована у двох екземплярах) (15 хв.)
(Повторивши основні поняття нотування ми перейдемо до творчого опрацювання. 
Крім текстів, ви маєте листки із визначенням двох видів манікюру. Я думаю вам відомі всі ці назви, тому виконання поставленого завдання не буде складним. Хто закінчить раніше: зробіть синтаксичний аналіз речень)
1. Прочитайте уважно визначення та за поданим початком побудуйте, наголошую, складні речення, так, щоб друга частина містила доповнення інформації про призначення та технологію даного виду манікюру.
2. Запишіть у зошит утворені речення.
3. Додатково. По закінченню підкресліть головні члени, визначте тип речень.

( Завдання та відповіді )


Картка 1. 
№ 1 Манікюр De Luxe
складніший,....(ніж традиційний догляд за нігтями.)
Даний вид манікюру вимагає використання....(розплавленого парафіну, яким обробляють руки до ліктьових суглобів та вище.) 
найкраще робити тим... (, у кого загрубіла, суха, обвітрена та знежирена шкіра.)
№ 2. Американський манікюр
Даний вид манікюру називають за типом нанесення лаку....(звичайним, бо нігтьова пластинка вкривається від кінчика до кореня лаком одного кольору.)

Картка 2.


№ 1. Мокрий манікюр або мацерація
вимагає використання...(теплих ванночок, які пом'якшують і заспокоюють шкіру.)
Даний вид манікюру змащення нігтів...(спеціальною олією, яка ще й пом’якшує кутикули.)
вимагає застосування ....(апельсинової палички або ножичок, якими обробляють шкіру.)
№ 2. Іспанський манікюр
Даний вид манікюру вимагає застосування лаків двох кольорів, для того щоб...(зробити колір насиченим та глибшим.)

Картка 3. 


№ 1. Французький манікюр
називають універсальним, бо... (бо він пасує до одягу будь-якого стилю та кольору.)
Даний вид манікюру не бажано роботи в домашніх умовах, тому що...(невправна рука може зіпсувати весь ефект охайності та вишуканості.)
вимагає використання лаку двох кольорів, де ..(прозорий лак використовується для основи, а бежевим чи білим робимо “посмішку”.)
№ 2. SPA – манікюр
Даний вид манікюру називають комплексом ”приємних процедур ”, що включає ...(пілінг, маски, м’яке видалення кутикул без використання спеціальних інструментів, розслаблюючий масаж.) 

Картка 4.


№ 1. Апаратний манікюр
вимагає застосування пристроїв, що нагадують...(портативний прилад з моторчиком в середині та багатьма додатковими пристосуваннями...)
Даний вид манікюру застосовують найчастіше для манікюру на ногах – педикюру, при цьому...(замість традиційного розпарювання шкіру пом’якшують за допомогою масажів із використанням кремів, а натоптиші та мозолі видаляють за допомогою шліфовки.)
бережливо ставиться до ніг та...(не травмує стопу, а найголовніше – захищає від зараження всілякими грибковими інфекціями.)
№ 2. Гарячий манікюр
Даний вид манікюру рекомендують тим, хто... (має суху шкіру рук.)
вимагає застосування підігрітої рослинної олії, в яку...(на п’ять хвилин занурюють руки перед легким масажем.)

Картка 5= Картка 1, 6=2, 7=3, 8 =4


Перевірка виконання завдання
- До якого виду нотування можна віднести наші записи? 
- Який тип складних речень утворився?
(Представники груп зачитують доповнення по одному реченню, якщо виникає проблема допомагають інші учні.)

ІУ. Підсумок уроку Мікрофон. Закінчіть речення


На уроці ми повторили.....
Мене зацікавила інформація про ......
(На початку уроку ми мали проблемне питання Що нам допомагає зберегти корисну інформацію в пам’яті? Чи можемо ми дати на нього відповідь?)

- І повернемось до епіграфу, закінчивши цитату педагога “... Покладатися лише на пам’ять – все одно, що писати на вітер; тому, що пам’ять вбирає в себе, але незабаром втрачає, якщо воно не закріплене за допомогою письма. Отож, помагаймо їй вловлювати корисне, наскільки це можливо; а це можливо найліпше, якщо все достойнопам’ятне виписуватиметься і занотовуватиметься в наші нотатки, звідки в найліпший спосіб добуватиметься на всякі випадки життя...”


(Чергові збирають зошити)

У. Домашнє завдання .


На окремому листку скласти картку “Творчого конструювання” з описом двох видів манікюру, які не згадувались на уроці.

Дидактичне завдання


Тексти до завдання 1.

Гарний манікюр - окраса справжньої леді!

Текст 1. Історія манікюру

Мистецтво манікюру має давнє коріння. У 1964 році в Єгипті знайшли гробницю, в якій були мумії Ніанкханум та Ханумхотеп. Ці люди належали до почту фараона Нусера. Вони виконували функцію «хоронителів та майстрів нігтів фараона». У перекладі на сучасну мову, Ніанкханум та Ха-нумхотеп були придворними майстрами манікюру.


У Древньому Єгипті фарби різного кольору, якими фарбували нігті, використовувалися в якості «родового коду». Яскраві насичені тони вказували на приналежність особи до царського роду, на високе суспільне становище. Раби ж могли фарбувати нігті лише в бліді пастельні тони.
Так, наприклад, Клеопатра фарбувала свої довгі нігті в теракотовий колір звичайною хною. Хна була найпопулярнішим засобом для фарбування нігтів протягом усього середньовіччя.
Пристрасть до довгих нігтів прослідковується в різних культурах протягом багатьох століть. Чим довші нігті мала людина, тим вище становище вона посідала в суспільстві. Якщо ж не було можливості відростити довгі природні нігті, тоді використовували нарощуваний манікюр, що видовжував нігті на кілька сантиметрів.
У 50-х роках ХХ століття догляд за нігтями став окремою галуззю індустрії краси. Всі хотіли мати гарні нігті, але не у всіх виходило відростити власні здорові довгі нігті. Почали використовувати штучні нігті, котрі виготовляли з різноманітних пружних матеріалів, навіть зі шматочків кіноплівки!
В якості типсів - штучних нігтів - фахівці використовували натуральні нігті. Їх приклеювали до кінчиків нігтів, а зверху закривали шматочками паперу.
Акриловий період у манікюрній галузі краси почався випадково. Відкриття нової ери манікюру належить, ви не —і повірите... дантистові! Саме він став прабатьком нейліндустрії.
Саме ж слово «манікюр» походить від латинського «manus», що в перекладі означає «рука» і «сиге» - догляд, отже, спочатку це був просто догляд за руками. В сучасному розумінні манікюр - не лише гарні нігті, але й лікувально-відновлювальні процедури, догляд за шкірою рук, технології створення мистецтва нігтів. Одним словом, манікюр став комплексним видом косметичних процедур.

Текст 2. «Все в руках людини, а людина -в руках жінки»


Якщо на руки жінки покладена така важлива місія - відповідальність за все людство, то ці руки мають виглядати якнайкраще. Для цього жінка повинна постійно тримати свої нігтики в гарному стані. Охайна форма, свіжий лак, який не повинен бути полущеним та неохайними клаптями нагадувати про те, що власниця такого «манікюру» колись спромоглася пофарбувати його у колір, який першим потрапив їй під руку. Пам'ятайте, що колір лаку повинен гармоніювати з кольором вашого одягу. Якщо ви полюбляєте щодня дивувати оточуючих різнобарв'ям гардеробу, тоді потурбуйтеся, щоб на вашому нічному столику було таке ж різнобарв'я лаків. В протилежному випадку вражаючий ефект перетвориться на ефект несмаку.
До того ж, косметичний салон завжди відкритий для тих, хто не уявляє свого життя без привабливого зовнішнього вигляду. У ньому приємна дівчина з чарівною посмішкою під диво-лампою зробить вам по-справжньому аристократичний манікюр. У її арсеналі ціла батарея засобів проти кутикул, море лаків, акрилів, гелів. Усе, щоб задовольнити найвибагливішого клієнта.
Якщо ж із якихось об'єктивних причин ви не можете стати частим гостем косметичних салонів, а мати гарний манікюр хочеться в будь-якому разі, тоді доведеться запастися потрібними підручними засобами та влаштувати домашній косметичний салон.
Найкраще робити манікюр у п'ятницю, коли місяць знаходиться в сузір'ї Лева. Це покращує ріст нігтів, а також зберігає їх здоров'я та міцність. Не забувайте, що перед тим, як надавати нігтям бажану форму та позбуватися небажаних кутикул, потрібно зробити 10-15-хвилинні ванночки з додаванням морської солі та ефірних олій. І обов'язково зітріть залишки лаку. Після цього ви можете спокійнісінько починати чаклувати над вашими нігтиками.

Текст 3. Традиційний манікюрПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал