Створення мультимедійної презентації до системи уроків історіїСкачати 280.21 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір280.21 Kb.
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Факультет підвищення кваліфікації

Кафедра суспільно - гуманітарних наук

Курсова робота«Створення мультимедійної презентації

до системи уроків історії»
Виконала

слухачка курсів

«Підготовка вчителя до використання

ІКТ при викладанні суспільствознавчих

предметів»

Гуніна Олена Іванівна

Керівник : О.М.Михайлова

Донецьк

2011 рік
І. ВСТУП.

Інформаційно – комунікативна технологія


Педагог має подбати про те, щоб

якомога більше органів чуття – око,

вухо, голос, чуття мускульних

рухів… взяли участь в акті

запам’ятовування. За такого дружно-

го сприяння всіх органів в акті

засвоєння ви переможете найліни-

вішу пам'ять.


К.Ушинський

Той народ, який першим реалізує

можливості цифрових комунікацій і

введе їх до навчальної методики,

очолюватиме світовий освітній

процес.

Гордон Драйден,

американський педагог

На початку XXI століття людство увійшло до нової стадії свого розвитку - учені і політики, підприємці і педагоги, все частіше говорять про настання Інформаційної ери. Сучасне життя досить складно представити без використання обчислювальної техніки. І школи зараз завдяки програмі комп’ютерізації більш – менш забезпечені ПК. З якісним складом парку ПК справа йде набагато гірше. Навіть не всі міські школи мають сучасне обладнання.Сільські ж школи навіть не мріють про нього. Проте й наявна техніка використовується вкрай


неефективно. В кращому випадку на уроках математичного циклу. У сучасному суспільстві, коли діти з самого раннього віку розвиваються в умовах інформаційного середовища, сформувався новий тип учня, сприймає навчання на основі, так званої, "екранної культури". Навіть в умовах сільської школи при нешироких інформаційно-комунікаційних і мультимедійних можливостях, сучасні учні віддають перевагу не традиційним урокам, де учбовий процес будується на роботі з підручником і мові учителя, а урокам з використанням сучасних інформаційних технологій.

Інформаційно-комунікативна компетентність - один з основних пріоритетів сучасної освіти. Змінюється весь характер життя, надзвичайно зростає роль інформаційної діяльності, а всередині неї - активної, самостійної обробки інформації людиною.Сьогодні, коли більшість навчальних закладів забезпечені комп'ютерами, мультимедійними проекторами, інтерактивними дошками та іншою технікою, ми як і раніше розмірковуємо про доцільність використанні цих благ цивілізації на уроці. Однією з причин використання нових інформаційних технологій в освітньому процесі є те, що викладачі змушені постійно вирішувати дилему - як "укласти" зростаючий обсяг навчального матеріалу в невелике число годин, яке має тенденцію до скорочення.

Комп'ютер реально стає сьогодні незамінним помічником вчителя та учня в опануванні інформаційними потоками, допомагає моделювати та ілюструвати процеси, явища, об'єкти та події. Більшість вчителів зазначають, що учні часто випереджають багатьох освітян в використанні комп'ютерів і телекомунікаційних технологій.


Особливо важливим є те, що, сучасні комп'ютерні технології в поєднанні з новітніми освітніми технологіями стають ефективними для підготовки учнів з визначеним набором освітніх компетенцій, які мають підготувати молодь до майбутнього життя в сучасному інформаційному суспільстві.

Звичайно, найефективніший вплив на людину здійснює та інформація, яка діє на кілька органів чуття, і запам’ятовується вона тим краще й міцніше, чим більше каналів сприймання було активовано. Звідси й та роль, яка відводиться мультимедійним засобам навчання, що виникли з появою потужних багатофункціональних комп’ютерів, якісних навчальних програм, розвинутих комп’ютерних систем навчання. Ще Я.А. Коменський у своїй праці "Велика дидактика” писав: "...Усе, що тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме – для сприймання зором, чутне – слухом, запахи – нюхом, доступне дотикові – через дотик. Якщо будь-які предмети відразу можна сприйняти кількома чуттями, нехай вони відразу сприймаються кількома чуттями...”

ІІ.Мультмедійні засоби навчання та їх актуальність на уроках історії.


1.Провідні цілі і завдання застосування І.К. Т. на уроках історії.
Використання мультимедійних засобів при навчанні передбачає декілька основних напрямків реалізації педагогічної діяльності, які можна поділити на дві групи відповідно до ролі учнів при проектуванні та створенні комп’ютерних засобів навчання. До першої групи слід віднести ті освітні продукти, які розробляються вчителями для подання змісту навчального матеріалу, при роботі з ними учням надається лише пасивна роль отримувача інформаційних даних. До другої групи належать інтерактивні освітні засоби, оскільки вони передбачають активну роль учня, який при їх використанні самостійно обирає розділи для навчання в рамках навчальної теми, визначаючи послідовність їх вивчення. Найефективнішими з огляду на розвиток навичок мислення учнів та навичок до самостійної дослідницької діяльності є засоби, які проектуються та розробляються самими учнями при вивченні навчального матеріалу

Викладачі відзначають високий рівень мотивації учнів до навчання у випадках, коли учням надається можливість за допомогою інформаційних технологій представляти результати цікавого для них навчального проекту, що виконувався під керівництвом вчителя.

Прагнення до візуального сприйняття як загальне культурне явище, характерне для сучасного етапу розвитку цивілізації призводить до
того, що частенько в процесі інформаційної комунікації зоровий знак переважає над текстовим. Предмет історія не є виключенням. Частковому рішенню цієї проблеми сприяє застосування в процесі навчання нових інформаційно-комунікативних технологій (ИКТ), які володіють тотальною мультимедийностью. Мультимедийность полегшує процес запам'ятовування, дозволяє зробити урок цікавішим і динамічнішим, "навантажити" учня в обстановку якої-небудь історичної епохи, створити ілюзію соприсутствия, співпереживання, сприяє становленню об'ємних і яскравих уявлень про минуле.

Електронні навчальні посібники, створені на базі мультимедіа, роблять сильне впливають на пам'ять і уява, полегшують процес запам'ятовування, дозволяють зробити урок цікавішим і динамічнішим, "навантажити" учня в обстановку якої-небудь історичної епохи, створити ілюзію соприсутствия, співпереживання, сприяють становленню об'ємних і яскравих уявлень про минуле.

Застосування ИКТ дозволяє реалізувати ідеї індивідуалізації і диференціації навчання, що представляється особливо важливим в умовах становлення профільної школи. Сучасні навчальні посібники, створені на основі ИКТ, що мають інтерактивність (здатністю взаємодіяти з учнем), а що так само містять систему гіперпосилань, що дозволяє учням самостійно вибрати свій вектор процесу пізнання. Пріоритет дослідницьких і проектних технологій у викладанні історії припускає використання широкої бази історичних джерел.

Необхідність використання ІКТ на уроках історії пов'язана, в першу чергу, з дефіцитом повчального наочного матеріалу.


Тому, удаючись до використання комп'ютерних і мультимедійних технологій, з'являється реальна можливість конкретизувати учбовий матеріал, створити наочні достовірні образи історичних епох і осіб, сформувати більше цілісне уявлення про минуле людства. Завдяки використанню ІКТ, я як учитель, вирішую ряд найважливіших освітніх завдань : формується пізнавальний інтерес і активність учнів до предмета, міняється особове відношення учнів до матеріалу, що вивчається, відбувається зростання особової компетентності учнів, знімається конфлікт між традиційними і новими джерелами інформації, що особливо важливо на уроках історії в середній ланці.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є створення навчальних презентацій, які на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій є одним з найефективніших методів представлення та вивчення будь-якого матеріалу. Мультимедійні презентації дозволяють підійти до процесу навчання творчо, урізноманітнити способи подачі матеріалу, поєднувати різні організаційні форми проведення занять з метою отримання високого результату, при мінімальних витратах часу на навчання.

Інформативність електронних презентацій набагато вище традиційних за рахунок мультимедійності – наявності не лише тексту і графіки, але й анімації, відео та звуку. Мультимедійні презентації надають можливості здійснювати віртуальну взаємодію користувача з об'єктами або процесами пізнання, які знаходять своє відображення на екрані. Іншими словами, використання мультимедіа-презентацій дозволяє створювати інформаційний і візуальний образ об'єкту, який досліджується.

Використання презентацій дозволяє вчителеві зручно й ефективно візуалізувати статичну й динамічну інформацію, самостійно готувати завдання, підбирати навчальний матеріал, що відповідає змісту конкретної теми з будь-якої базової дисципліни, і з історії зокрема. У традиційному навчанні підготовка уроку викликає низку труднощів, які пов’язані з необхідністю продемонструвати учням статичні та динамічні елементи. З цього приводу слід відзначити, що підготовані і методично продумані слайдові презентації – це найкращий вид унаочнення (карти, таблиці, схеми, фото, документи, завдання, шаблони виконання завдань), який не потребує матеріальних затрат (звичайно потрібен проектор) та може швидко змінюватися за бажанням вчителя.Досліджуючи відгуки багатьох педагогів, які висловлюють свої думки на освітніх форумах та у блогах, і на основі власних спостережень можу зазначити, що використання презентаційних матеріалів на уроках допомагає: • раціоналізувати форми подачі інформації (економія часу на уроці);

 • підвищити ступінь наочності;

 • отримати швидкий зворотний зв'язок;

 • створити емоційне ставлення до навчальної інформації;

 • активізувати пізнавальну діяльність учнів;

 • реалізувати принципи індивідуалізації та диференціації навчального процесу;

 • підвищити ефективність засвоєння навчального матеріалу учнями;
 • проводити уроки на сучасному рівні, високотехнологічно;

 • готувати конкурентоспроможну особистість;

 • скоротити терміни освоєння предмета

2.Презентації, їх види та застосування..

Презентація – слово, яке в українській мові має два значення:

-дія, акція (загальновживане значення): показ нового товару, пред’явлення широкому загалу нової інформації (представлення нової книжки, колекції мод, кінофільму) як рекламна, популяризуюча акція;

-документ, створений за допомогою комп’ютерної програми PowerPoint. Синонімами терміну «презентація» в цьому розумінні є поняття «комп’ютерна презентація» та «мультимедійна презентація».

Поняття мультимедіа об’єднує різноманітні інформаційні об’єкти

- такі як текст, графіка, відео, анімація та звук [4], які можуть використовуватися як учнями так і вчителями при проектуванні власних розробок. При цьому ними застосовуються інструментальні засоби розробки навчальних мультимедіа-матеріалів для формування гіперпосилань між фрагментами змістовних частин, забезпечення інтерактивності та створення багатошарових модульних структур, які включають цифрові фотографії, скановані зображення, фрагменти фільмів і текстів.

Презентація, як комп’ютерний документ, являє собою послідовність змінюючих один одного слайдів - тобто електронних сторінок.

Демонстрація такого документу може відбуватися на екрані монітору комп’ютера чи на великому екрані за допомогою спеціальних пристроїв – мультимедійного проектора, плазменого екрана, мультимедійного плато, телевізора, тощо. Глядачі бачать чергування зображень, на кожному з яких можуть бути текст, фотографії,
малюнки, діаграми, графіки, відео-фрагменти, і все це може супроводжуватися звуковим оформленням - музикою чи голосовим коментарем диктора. Частіше демонстрація презентації супроводжує доповідь окремої людини.

При демонстрації об’єкти можуть відразу відображатися на слайдах, а можуть з’являтися на них поступово, в певний час, визначений доповідачем для підсилення наочності доповіді та акцентування на особливо важливі моменти її змісту. За потреб доповідач може порушити визначену заздалегідь послідовність демонстрації слайдів і перейти до будь-якого з них в довільному порядку.

В літературі не існує загальновизнаної класифікації презентацій за типом змісту та оформленням. Наприклад, Ястребов Л.Й. [7] пропонує класифікувати презентації за ступенем їх «оживлення» різними ефектами. Він виділяє такі групи презентацій:

-- Офіційна презентація – різного роду звіти, доповіді тощо перед серйозною аудиторією, в якій необхідним є строгий дизайн, витриманість, єдиний шаблон оформлення для всіх слайдів, вимагається чітке структурування та розміщення на слайдах всіх тез доповіді, групування та розміщення на слайдах всіх тез доповіді.

- -«Плакати». В цьому випадку презентація складається тільки з ілюстративного матеріалу. На слайдах – тільки ілюстрації з мінімумом підписів, комп’ютер використовується як звичайний слайд-проектор. Вся робота по поясненню змісту покладається на доповідача. Дуже бажаний єдиний шаблон оформлення.

--«Подвійна дія». На слайдах презентації крім зображень використовується текстова інформація. Вона може або пояснювати вміст слайду або його «розширювати».

-Інтерактивний семінар створюється для проведення семінару в режимі діалогу з аудиторією. Стають допустимими різноманітні анімації, рухомі малюнки, фотографії, що обертаються, об’єкти навігації, і особливо – розгалуження презентації: в залежності від відповідей слухачі, їх реакції на запитання і твердження.

- -Електронний роздатковий матеріал. Матеріал презентації має викладатися вичерпно докладно, оскільки у слухача немає можливості перепитувати доповідача. Додатковий матеріал може міститися у гіперпосиланнях або у спеціальних Замітках до слайду. Якщо презентація призначена для самостійної роботи, її інтерфейс, навігація по слайдах, можливості розгалуження повинні бути добре продумані та обґрунтовані.

-«Інформаційний ролик». Ролик має демонструватися самостійно і незалежно від доповідача, причому автоматично повертатися до його початку. Весь показ проходить в автоматичному режимі. Презентація містить матеріали інформаційно-рекламного характеру, наочні матеріали, розраховані на швидке сприйняття. Наприклад, така презентація може використовуватися на виставках. Добре, коли така презентація супроводжується дикторським пояснюючим текстом, що звучить з колонок.

Презентації можна класифікувати і за такими ознаками:

--За кількістю медіа засобів: мультимедіа (звуки, зображення, відео фрагменти); текстова (з мінімальним ілюструванням); комбінована.

--За призначенням: комерційні (здебільшого рекламного характеру); інформаційні; навчальні тощо.

Розглянемо навчальні презентації як окрему групу, враховуючи їх особливу роль у навчальному процесі. Серед навчальних презентацій в залежності від цілей її застосування можна виділити:

лекційні (викладача); звіт про результати діяльності, проект, дослідження (учнівська робота); тест (як викладача так і учнів).

За способом подання слайдів можна розрізняти презентації:

1. Для супроводу лекції, виступу – з записом голосу лектора чи усним супроводом.

2. Слайд-шоу – без супроводу лектора, або із записаним голосом доповідача.

3. Комбінована – з усним супроводом, із записаним голосом, частиною якої може бути слайд-шоу.

Крім того, навчальні презентації можна класифікувати за дидактичними ознаками: учительські та учнівські.

При цьому учительські презентації призначені для:

* супроводу лекції (текст, ілюстрації, інтерактивні засоби спілкування з аудиторією);

* ілюстрування лекції, доповіді (тільки малюнки, графіка, відео);

* узагальнення, представлення результатів діяльності учнів, наприклад для доповіді на педраді, методичній раді тощо;

* постановки проблеми, створення пізнавальної мотивації учнів, колег тощо;

* перевірки або самооцінювання знань чи вмінь тобто тестові;

* виконання вже зазначених функцій, тобто комбінована.

процесу;Учительська презентація за призначенням може бути:

– проблемною – вступ до теми;

– інформативною: інструкції, приклади для учнів, форми оцінювання, консультування. Вона використовується учнями самостійно впродовж вивчення теми, доступна їм в будь-який час навчального

– діагностичною, контролюючою: використовується для перевірки знань учнів, самооцінювання наприкінці вивчення теми, розділу, уроку. Використовується учнями індивідуально і самостійно після вивчення розділу, теми та доступна їм в присутності вчителя чи у вільному доступі.

Роль і місце учнівських презентацій сьогодні ще недостатньо вивчено і тому дидактичні можливості мультимедійних презентацій як потужного засобу навчання та розвитку учнів недооцінені і саме тому часто неправильно використовуються педагогами у навчальному процесі.

Учнівські мультимедійні презентації доцільно використовувати як для представлення результатів власних проведених досліджень, проектів, самостійної роботи, так і для виконання випереджуючих завдань як засіб ознайомлення з новою інформацією.

За кількістю учнів, які планують, проектують, розробляють, демонструють презентації можна розглядати презентації:

– індивідуальні – розробляються і створюються одним учнем;

– групові - розробляються і створюються малою групою учнів;

– класні – можуть бути підготовлені всім класом індивідуально чи малими групами, що створюють окремі слайди.

Переваги мультимедійних презентацій:

- Презентації можуть створюватися не тільки для показу на стінному екрані для групи слухачів в аудиторії, але також можуть використовуватися для індивідуального перегляду на комп’ютері.

- Комп’ютерні презентації можуть використовуватися як для занять з безпосередньою участю доповідача, так і без його участі (наприклад, для самоосвіти).

- Потенційна можливість інтерактивності дозволяє комп’ютерні презентації адаптувати під особливості сприйняття учнями навчального матеріалу.

-Часова інтерактивність надає можливість учню самостійно визначати початок, тривалість процесу навчання, а також швидкість просування по навчальному матеріалу.

-Інтерактивність при доборі потрібної послідовності відображення навчальної інформації забезпечує вільне визначення чергування використання фрагментів інформації.

-Змістова інтерактивність дозволяє змінювати, доповнювати чи зменшувати обсяг змістової інформації.

Створені презентації легко тиражуються, можуть демонструватися практично на будь-якому комп’ютері і являють собою корисний засіб аудіовізуальної підтримки будь-якої доповіді – виступу на науковій конференції чи звіту перед класом.

Крім дидактичних переваг, комп’ютерні презентації мають ряд переваг, пов’язаних з тиражуванням та розповсюдженням. Створені на інших (наприклад, магнітних чи паперових) носіях та пристроях моделі, схеми, діаграми, слайди, відеокліпи, звукові фрагменти можуть компактно зберігатися в цифровому вигляді за допомогою презентацій. Вони не псуються, не займають багато місця, ними вільно можна керувати в процесі демонстрації та, при необхідності, можна легко модифікувати.

Разом з суттєвими дидактичними перевагами використання в процесі навчання мультимедійні презентації мають певні обмеження їх застосування. Перш за все для їх повноцінного використання у навчальному процесі вчителям різних предметів потрібен постійний доступ до комп’ютерів при їх підготовці та застосуванні.

Для демонстрації великій групі учнів, класу потрібно мати спеціальні пристрої – мультимедійний проектор, а більшість навчальних закладів України не забезпечені такою сучасною проекційною апаратурою.

Під час добору і формування змістовного і дизайнерського наповнення мультимедійних ресурсів слід враховувати, що мультимедійна інформація впливає відразу на декілька каналів сприйняття, що часто приводить до розумових і емоційних перевантажень учнів. Для сучасних мультимедійних продуктів і телекомунікаційних технологій на відміну від традиційних друкованих джерел характерне одночасне використання зорових, слухових та тактильних каналів передавання інформаційних даних, що створює перенасичення інформацією, а це в свою чергу значно впливає на час, необхідний для її засвоєння. Учень іноді не має достатньо часу (і вмінь) для критичного оцінювання інформаційних даних. Частина інформації не сприймається, а переходить до розряду інформаційного шуму, що перешкоджає засвоєнню навчального матеріалу.3. Підготовка мультимедіа- презентацій
Для підготовки мультимедіа-презентації вчитель може скористатися як добре відомим програмним засобом – Microsoft PowerPoint, так і спеціалізованими редакторами: Macromedia Flash, Picasa, Photodex ProShow та ін. Зокрема, програма Picasa (Google, Inc.), дозволяє легко виокремлювати статичні й динамічні зображення з Інтернету; зручно, швидко проектувати як слайд-шоу, так і навчальні фільми; додавати до проекту текстові й звукові коментарі; створювати колажі із статичних зображень тощо.

За способом використання презентації в основному розділяють на дві групи: презентації для супроводу доповіді (лекції) і індивідуальні проекти.

Перша органічно вписується в структуру уроку, супроводжуючи розповідь учителя. Друга є однією з провідних форм особистісно-орієнтованого навчання.

Дуже допомагає презентація при узагальненні матеріалу, коли в темі є наскрізні поняття, і потрібно наприклад скласти узагальнюючу схему чи таблицю. Н-д, у темі «Провідні держави світу в 20-30-х рр..ХХ ст..» це поняття демократія й тоталітаризм, диктатори, світова економічна криза та ін..

Особливо цікавими є презентації-загадки, коли отримуючи певну інформацію на початкових слайдах, учні відгадують відповідь на запитання. Така форма дозволяє проводити різні види роботи – фронтальну, групову, індивідуальну.
Ефективним прийомом аналізу і узагальнення навчального матеріалу є створення таких завдань самими учнями, або завдання поставити запитання до вже готових презентацій( у цьому випадку учні дуже активні якщо робота проводиться в групах – одна група ставить запитання по темі, друга створює презентації з елементами відповіді).

Дуже психологічними є безтекстові презентації, що супроводжуються музикою та несуть емоційне навантаження – н-д «Голодомор», «Війна», «Крути», «Афганістан».

І нарешті, слід зауважити, що найбільш незамінними презентації стають при викладенні тем по історії культури та економіки. В першій - це твори, автори, тенденції, віртуальні екскурсії в музеї (до речі тут пригодиться новий ресурс від Google – Арт-проект - http://www.googleartproject.com), в другій – цифри, діаграми, графіки.

Щодо учнівських презентацій то незамінними вони є у позаурочній діяльності – для різного роду проектів, виховних заходів.

Загалом форми і місце використання презентації (або навіть окремого її слайда) залежать, звичайно, від змісту уроку, виховного заходу, цілей заняття, які ставить перед собою і учнями учитель. Вони можуть використовуватися на слідуючих етапах (з відповідною метою і наповненням):


 1. При вивченні нового матеріалу. Дозволяє подавати дидактичний і навчальний матеріал різноманітними наочними засобами. Застосування особливо вигідно в тих випадках, коли необхідно показати динаміку розвитку будь-якого процесу.

2. При закріпленні навчального матеріалу. Для учня – це засіб самоперевірки, стимул до навчання. Для вчителя – засіб якісного контролю засвоєних знань.

3. При перевірці і проведенні самостійних та контрольних робіт. Поряд з усним - забезпечує і візуальний контроль результатів (тестування).

4. При вирішенні завдань навчального характеру. Допомагає виконати малюнок, скласти план рішення і контролювати проміжні і остаточний результати самостійної роботи за цим планом.

5. Для поглиблення знань. Використовується як джерело додаткового матеріалу до уроку.

6. Для виготовлення дидактичного матеріалу. Використовується при обмеженні матеріальних носіїв інформації.

Починаючи розробку авторських презентацій я ознайомилась з напрацюваннями колег-педагогів з цього питання, як теоретичними, так і практичними.

Для себе я визначила пріоритетні різновиди чи типи презентацій: • презентації для повторювально-узагальнюючих уроків;

 • презентації що містять повноцінний методичний супровід уроку.

 • презентації для подачі і закріплення нового матеріалу;

 • учнівські презентації, як навчальний продукт уроку.

При плануванні, розробці та створенні учнівської PowerPoint презентації особлива увага приділяється формуванню вмінь та навичок відбору переконливих фактів для демонстрування думок, ідей, сприяють розвитку навичок стисло, чітко, зручно для ефективної інтерпретації подавати результати досліджень за допомогою вдало підібраних діаграм і графіків

Особлива увага приділяється розвитку навичок виступати перед аудиторією, коротко формулювати свою думку, структурувати доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості (зображення, звукозаписи, відеофільми, гіперпосилання на інші веб-сайти або файли) для ілюстрування ідей, гіпотез, висновків.

Уміле використання програми PowerPoint для виконання мультимедійних презентацій дає величезні можливості для розвитку учнів, формуючи важливі у сучасних умовах життя навички:


 • критичне осмислення інформації;

 • виділення головного в інформаційному повідомленні;

 • систематизація та узагальнення матеріалу;

 • грамотне представлення поданої інформації.

Робота над презентацією, її публічне представлення, захист позитивно впливає на розвиток у дітей навичок спілкування з допомогою інформаційно-комп’ютерних технологій, дає додаткову мотивацію до вивчення історії, сприяє підвищенню рівня сприйняття інформації, виробленню в учнів власної точки зору, вміння її аргументувати і

відстоювати, а отже сприяє і підвищенню успішності учня. І не тільки з історії, а й з інших дисциплін та поза навчальним закладом.

Безперечним плюсом презентації, створеної в PowerPoint, є можливість варіювати об’єм матеріалу, методичні прийоми використання в залежності від цілей уроку, рівня підготовленості учнів, вікових особливостей. У випадку необхідності вчитель може замінити текст, малюнок, діаграму, чи просто сховати лишні слайди. Ці можливості дозволяють максимально налаштовувати будь-яку раніше розроблену презентацію під конкретний урок і конкретних учнів.
Розробники мультимедійних презентацій виділяють слідуючі етапи:


 • підготовки мультимедійної презентації:

 • написання сценарію;

 • розробка дизайна;

 • підготовка медіа фрагментів (тексти, ілюстрації, відео, аудіо фрагменти);

 • підготовка звукового супроводу;

 • тестування.

Але в основному є загальні рекомендації, виконання яких приведе вас до створення ефективної презентації.

Презентація має бути короткою, доступною і композиційно цілісною. Тривалість не повинна бути більшою ніж 20-30 хв. Для демонстрації слід підготувати не більше 20-25 слайдів (показ одного слайда займає бл. 1 хв., плюс час для відповідей на питання). В презентації не має бути нічого лишнього. При створенні слід використовувати готові шаблони при виборі стилю і кольорі фона, оскільки вони створені за правилами сприймання візуальної інформації.

Не потрібно перегружати слайди лишніми деталями. Краще зробити два прості слайди, ніж один з великим інформаційним наповненням. Додаткові ефекти слід звести до мінімуму і використовувати тільки з метою привернути увагу глядача до ключових моментів демонстрації. Звукові і візуальні ефекти ні в якому разі не повинні виступати на передній план і заступати корисну інформацію.

Головний принцип створення ефективної презентації – потрібно вміти вмістити максимум інформації у мінімум слів, привернути і утримувати увагу учнів, зважаючи на психологічні особливості сприймання інформації.

Надзвичайно велике значення для швидкості читання на екрані має розмір букв (1/10 – 1/15 екрану). Не менш важливим фактором зручності читання тексту на екрані являється вибір шрифту. Не рекомендується використовувати більш як три різні розміри шрифта на одній сторінці. Привернути увагу глядача, чи підкреслити важливість елемента можна з допомогою використання підкресленого, напівжирного чи курсивного тексту, але використовувати цю можливість слід також обережно.

Майстерно зроблена презентація може привернути увагу учнів та пробудити інтерес до навчання. Необхідно знайти такий баланс між матеріалом, який подається, та ефектами, які його супроводжують, щоб учні буквально «сиділи на краєчку стільця».

В основі дослідження О.Мокрогуза, виділено такі форми організації роботи з використанням комп'ютера на уроках суспільствознавчих дисциплін:


 1. вивчення теми уроку учнями самостійно або в парах з допомогою певного програмного забезпечення. Це ж стосується і виконання певного завдання. Роль учителя при цьому – спрямування роботи, корекція діяльності учнів. Складність цього напряму полягає у тому, що не завжди вчителі-предметники мають вільний доступ до комп’ютерної техніки для одночасної роботи принаймні половини учнів класу;

2) використання на уроці мультимедійних можливостей комп'ютера, що слугує наочним посібником. Це найпоширеніша форма організації навчання із застосуванням комп'ютера на уроці історії. Ефективність і доступність цього напряму полягає у тому, що для оптимізації процесу навчання достатньо мати предметний кабінет, який обладнано комп’ютером і додатковим демонстраційним монітором;

3) використання Інтернету, компакт-дисків для виконання лабораторно-практичної роботи, проекту, написання реферату, виконання будь-якого творчого завдання;

4) проведення різноманітних опитувань, тестувань, тематичного оцінювання.

Програмного забезпечення, придатного для систематичного використання у процесі навчання предметам гуманітарного циклу в Україні недостатньо. Необхідно відзначити, що комп'ютерна підтримка підручника як засобу посилення функціональності змісту і забезпечення мотивації навчання є вкрай необхідною на сьогоднішній день. Електронний підручник чи посібник виконує такі ж дидактичні завдання, як і традиційний.

Але водночас він має низку переваг. Головною з них є застосування мультимедіа, що дає можливість відтворювати візуальну та аудіоінформацію (кінохроніку, уривки з художніх та документальних кінофільмів, анімаційні діаграми, карти та схеми, інтерактивні таблиці, а також музику, будь-який звуковий супровід). Зрозуміло, що такий навчальний матеріал учень сприймає з більшим зацікавленням, що активізує навчальний процес, заохочує школярів до поглиблення знань і набуття нових умінь.

Водночас варто зазначити, що існує проблема у використанні таких посібників: майже всі комп’ютерні навчальні програми з історії розраховані на індивідуальне опрацювання. Відео та фотодокументи, розміщені у таких електронних підручниках, неможливо використовувати на уроках у предметних кабінетах, обладнаних одним комп’ютером та декількома демонстраційними моніторами – вони мають малий формат, а система захисту не дозволяє вилучити їх з електронного носія для збільшення на весь екран. Саме це є проблемним моментом у систематичному використанні ІКТ на уроках суспільних дисциплін. Тому, на нашу думку, необхідно звернути увагу фахівців на створення не лише електронних підручників з історії, а й електронних посібників з історії з невеликою кількістю теоретичного матеріалу і можливістю демонстрації фото та відеодокументів на весь екран. Хоча в Україні вже є перші спроби створення електронних підручників, можливості їх використання в навчально-виховному процесі школи досить обмежені, оскільки вони виконують лише інформативну функцію (діють за принципом звичайного електронного довідника).


ІІІ. Висновки


Вважаю, що систематичне використання ПК на уроці сприяє наступному:

- підвищенню рівня використання наочності на уроці;

- покращенню продуктивності уроку;

- встановленню міжпредметних зв'язків з інформатикою та іншими науками;

- організації проектної діяльності учнів щодо створення навчальних програм та електронних посібників з курсу під керуванням учителів інформатики та історії;

- логічності подавання навчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань учнів;

- зміні на краще взаємин з учнями, далекими від історії, особливо тими, які із захопленням ставляться до ПК;

- зміні ставлення школярів до ПК як до захоплюючої іграшки;

- сприйманню його, як універсального інструмента для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.

У процесі навчання важлива не інформаційна технологія сама собою, а те, наскільки її використання сприяє досягненню освітніх цілей. Тому, на нашу думку, необхідно також розв’язати психолого-педагогічні проблеми комп’ютерного навчання, а саме:

- уроки у комп’ютерному класі викликають емоційне піднесення в учнів, що не завжди сприяє ефективності процесу навчання. Тому 1-2 уроки протягом семестру носитимуть лише показове навантаження, а не навчальне.
Для оптимізації процесу навчання історії необхідне систематичне використання комп’ютерних технологій;

- комп’ютерні уроки вимагають від учнів організованості, швидкості мислення, вміння переключати увагу протягом всього навчального часу. Ураховуючи, наскільки це важко для сучасної гіперактивної дитини, необхідно ретельно продумувати хід навчального заняття, чітко розподіляти види діяльності учнів на різних етапах, щоб не перетворити урок на скупчення мультимедійних матеріалів, а учнів – на глядачів у кінотеатрі.

Але використання мультимедійного комплексу як демонстраційного з великими можливостями, – це лише перший крок. ІКТ дозволяє робити значно більше, зокрема – активізувати пізнавальну діяльність учнів. З використанням відомих методів проектної роботи можна залучити їх до створення під керуванням учителя різноманітних допоміжних матеріалів, презентацій, тематичних підбірок тощо. В ідеалі можна навіть доручати таким учням створення мультимедійних посібників, залучати їх до консультаційної і навіть викладацької діяльності, що є показником нового якісного рівня навчальних досягнень.

На мою думку, вартими уваги є такі напрями роботи з використання інформаційних технологій у курсі викладання суспільних наук:

- створення тематичних добірок наочних матеріалів. Такі матеріали можна використовувати на уроках та в позакласній виховній роботі.

Так, наприклад, матеріали презентації про козаків охоче використовують вчителі літератури, в курсі історії Україна, а також на виховних годинах Створена учнями 11 класу презентація «Голокост» з використанням фото про трагедію єврейського народу під час Другої світової війни, презентація «Обыкновенный фашизм» є незамінною на уроках історії України, всесвітньої історії, а також у курсі «Людина і суспільство» під час вивчення теми «Право на життя».

Скільки б слів ми не використали, розповідаючи про ті жахливі події, але це не справить такого враження на дитину, як те, що вона побачить власними очима у музичному супроводі;

- тестування учнів. Цей напрям роботи вчителі використовують як допоміжний під час проведення основного тематичного оцінювання знань учнів;

- створення допоміжних матеріалів. ;

- засвоєння нового матеріалу за створеною учителем презентацією.

Такий варіант роботи дає можливість врахувати всі потреби вчителя і певного класу. Презентація демонструється на весь екран, що уможливлює його використання за умови мінімального обладнання навчального кабінету;

- самостійне створення учнями презентацій за запропонованою вчителем темою;

- проведення конкурсів для допитливих учнів за історичною тематикою;

- діяльність за методом проектів. Такий варіант роботи для учнів є досить актуальним. Ми всі, вчителі і учні, готуємося до підсумкового зовнішнього тестування. Але його висока результативність можлива лише за умови повного забезпечення учнів підручниками, які б відповідали вимогам проведення тестування випускників. Вважаємо, що на сучасному етапі у середній освіті такі підручники відсутні. Тому випускники працюють за методом проектів, створюючи допоміжні електронні посібники з тем, які вивчаються у курсі історії. Такий метод дозволяє залучити до роботи і зацікавити історією як наукою навіть тих учнів, у яких була відсутньою мотивація до вивчення предмета.

Мультимедійний комплекс полегшує сприйняття навчального матеріалу учнями. Використання візуального матеріалу дозволяє створити живий образ епохи, яскраву картину, яка легко і невимушено вкладається у пам’яті і свідомості учня.

Є ще один аспект застосування презентацій: у роботі з учнями з особливими потребами. Моєму учневі з діагнозом ДЦП в 9 кл. на всі предмети відведено 8 годин, тож без мультімедія довелось би сутужно.

У курсі вивчення гуманітарних предметів важливо також зберегти проблемні уроки з елементами дискусії. Усі прийоми, які успішно розроблені в нашій дидактиці, не повинні бути відкинуті й забуті, а якісно удосконалені на основі використання ІКТ з метою підвищення пізнавальної активності учнів на уроках історії, що є однією із цілей учителя на уроці.

Список літератури:

Використані джерела
1.Методичні рекомендації щодо використання мультимедійної презентації «Сталінська індустріалізація України» Мокрогуз О.П.//Х.: вид. «Основа», № 27, 2010

2.Використання комп’ютерних технологій в освіті. Моргун В., Моргун Л.// Вид. «Шкільний світ» ПрофтехОсвіта, № 12, 2010

3.Ефективність використання мультимедійних засобів навчання на уроках української мови. Логвіна І. Вид. «Шкільний світ» ПрофтехОсвіта, № 12, 2010

4.Специфіка використання мультимедійної презентації на уроках літератури і світової художньої культури : Наталія Іванівна Бєлякова - ср, 13/01/2010 - 22:46

5.http://www.openclass.ru/stories/86245

6.http://szoh12.blogspot.com/2009/07/blog-post_18.html (за матеріалами Олександра Драхлера)

7. Ястребов Л.Й., Создание мультимедийных презентаций в программе Microsoft Power Point, Вопросы Интернет-образования, №41, http://vio.fio.ru/vio_41/cd_site/Articles/glava-00/02.htm

http://alexes-site.ucoz.ru/publ/multimedia_jak_suchasnij_zasib_navchannja/1-1-0-15

8.http://www.ime.edu-ua.net/em16/content/10avmeol.htm

9.http://yrok.at.ua/publ/8-1-0-59

10.http://www.znannya.org/?view=concept:992

11.http://www.pedagog.by/prist.html

12. http://festival.1september.ru/articles/504886/

Посилання на презентації

http://e-kniga.in.ua/category/istoriya-prezentacii/page/2/

13.Ладиченко Т. Електронний педагогічний програмний засіб з історії – новий крок в оволодінні навчальним матеріалом // Історія в школах України. – 2005. – №4.

14.Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Як можна комп’ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон. – К.: Міленіум, 2005. -Т. 8, вип. 1. – 238с.

15. Дементієвська Н. П. , Морзе Н. В. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. –К.: Атіка, 2005. – 272 с.

16.Мокрогуз О. ПК як універсальна складова оптимізації роботи вчителя (З практики запровадження комп’ютерних технологій на уроці історії) // Історія в школах України. – 2005. – №1.4.

17.ФоменкоА., Пометун О. Сучасні комп’ютерні навчальні програми з історії та підходи до їх використання на уроках. Історія в школах України. - 2003 - №3.

18..Комаров Ю.С. Використання мультимедійного комплексу у викладанні історії // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №2.

19.Гевал П.А. Загальні принципи використання комп’ютера на уроках різних типів // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. - №3.20. Недзельська В.М. Деякі аспекти використання комп’ютера на уроках історії та правознавства // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. - №3.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал