Студентських наукових працьPdf просмотр
Сторінка9/43
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.26 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   43
Висновки і пропозиції. Отже, на сьогодні пенсійна система України представлена фактично одним першим рівнем – солідарною системою, видатки
ПФУ зростають, а субсидіювання пенсійної системи з державного бюджету забирає кошти з інших галузей і гальмує економічний розвиток держави.
Зволікання із започаткуванням функціонування накопичувального другого рівня не лише негативно впливає на формування майбутніх пенсійних заощаджень нинішніх працівників, молодших 35 років, та осіб середнього віку, але й не дозволяє дійсно реформувати чинну пенсійну систему, що має форму фінансової піраміди з обмеженими ресурсними можливостями [13].
Третій рівень діє, однак без підтримки держави й за відсутності другого рівня система недержавного пенсійного забезпечення розвивається дуже
повільно. Через це всі ризики забезпечення громадян пенсією несе виключно держава, хоча вони мали б рівномірно розподілятися між державою, бізнесом і населенням, на що і спрямовано пенсійну реформу [7].
Отже, на нашу думку, необхідно зробити декілька кроків, щоб трьохрівнева пенсійна система запрацювала, а саме:

для збалансування бюджету ПФУ та підтримання стабільного пенсійного забезпечення учасників солідарної системи необхідно звести
інфляцію в країні до рівня 3% річних, пенсію індексувати лише на показник
інфляції, а зарплату підвищувати випереджаючими темпами - не менше 10% на рік, що дозволить врівноважити бюджет ПФУ вже протягом шести років;

розробити й запровадити програму реальної легалізації доходів населення з метою розширення бази нарахування страхових внесків;

відмовитися від вимоги збалансування бюджету ПФУ як обов'язкової умови впровадження другого рівня пенсійної системи, оскільки досягти реального вирівноваження доходів та видатків ПФУ неможливо за два- три роки. За офіційними даними дефіцит Пенсійного фонду за підсумками 2012 року склав більше 27,2 млрд. грн., а в 2013 році лише запланований дефіцит ПФ
- 21,8 млрд. грн. Саме тому відкладати термін запуску накопичувальної системи пенсійного страхування неприпустимо;[16]

підвищити ефективність вітчизняної системи недержавного пенсійного забезпечення, оскільки воно дало б змогу зменшити тиск на солідарну пенсійну систему, сприяло б розвитку ринкових механізмів, дало б поштовх структурній перебудові економіки за рахунок «довгострокових»
інвестиційних коштів.
Нова пенсійна система повинна поступово, покоління за поколінням, замінити стару систему, яка є фінансовою пірамідою і перебуває на межі краху.
У новій системі розмір пенсії залежатиме лише від особистого вкладу людини, а пенсійний вік не матиме значення. Навпаки, людина сама буде вирішувати скільки їй працювати. Крім того, у новій пенсійній системі існує пряма зацікавленість працівника в отриманні усієї зарплати через касу, а не в конвертах. Від цього залежить, яка сума акумулюватиметься на
індивідуальному пенсійному рахунку людини. Тим самим, відпаде потреба у "звитяжній боротьбі" за легалізацію зарплат.
Список використаних джерел

1.
Скоропад І. С. Особливості функціонування системи пенсійного забезпечення в Україні на сучасному етапі // Науковий вісник НЛТУ України. –
2010. − Вип. 20.9. – с. 237-240.
2.
Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/.

3.
Дідковська Т. О. Поняття та сутність пенсійного забезпечення в
Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку // Форум права. – 2012. – №1.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e- journals/FP/2012-1/12dtotpr.pdf.
4.
Заблоцький М. Що покаже новий перепис населення // Економічна правда. – 2012. – 9 серпня. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2012/08/9/331728/.
5.
Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/.
6.
Сторощук М.І., Лютік О.М. Зарубіжний досвід розвитку пенсійного забезпечення та можливості його використання для вдосконалення пенсійної системи в Україні // Економіка. – 2012. – 5 серпня. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.rusnauka.com/5_SWMN_2012/Economics/3_100747.doc.htm.
7.
Мельничук В. Г. Тенденції розвитку пенсійної системи України //
Фінанси України. – 2010. – № 4. – с. 66-76.
8.
Ярошевич Н.Б. Особливості формування надходжень ПФУ в контексті проблем солідарної пенсійної системи // Науковий вісник НЛТУ України. –
2011. − Вип. 21.8. – с. 322-326.
9.
Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 08.07.2011 № 3668-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/.
10.
Никитенко В. С. Предусмотренное выполнено в полном объёме //
Вестник ПФУ. – 2012. – № 10 (124). – с. 4-8.
11.
Билаш М. Накопительная пенсионная система: перспективы внедрения
// Пенсионнный курьер. – 2012. – № 41. – с. 3.
12.
Довгаль С. Пріоритет – гідне пенсійне забезпечення громадян // Вісник
ПФУ. – 2012. – № 12 (126). – с. 4-6.
13.
Шевчук П. Ризики реформування системи пенсійного забезпечення в
Україні // Демократичне врядування. – 2012. – Вип. 9. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/visnik9/fail/Shevchuk_P.pdf.
14.
Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.
15.
Лондар С. Л., Лондар Л. П. Перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Фінанси України. – 2011. – № 9. – с. 45–58.
16.
Почему пенсионная реформа оказалась неэффективной
//
Комсомольская правда. – 2013. – 25 січня. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kp.ua/daily/250113/376709/.

УДК 336.2 (477) Соломенцева О.О.
комерційний факультет ОНЕУ
Науковий керівник к. політ. н., доцент кафедри фінансів
Музиченко Г. В.

ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ ЗА РАХУНОК ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ


Анотація. У статті розглядаються актуальні питання формування дохідної частини Державного бюджету України, проблеми мобілізації фінансових ресурсів, визначені основні фактори, які впливають на обсяг податкових надходжень у державних доходах країни, наведені пропозиції щодо збільшення доходів Державного бюджету України в контексті нових пропозицій уряду.
Annotation. The pressing questions of forming of profitable part of the State budget of Ukraine, problem of mobilization of financial resources are examined in the article, basic factors which influence on the volume of tax receipts in the state profits of country are certain, resulted suggestions in relation to the increase of profits of the
State budget of Ukraine in the context of new suggestions of government.
Ключові слова. Бюджет, доходи державного бюджету, бюджетна політика, податки, податкові надходження, податкова політика.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Доходи державного бюджету залежать від бюджетної та податкової політики. Для сучасної соціально-економічної системи бюджетна політика постає дієвим важелем оптимізації розвитку та забезпечує комплекс позитивних факторів. Відповідно до світової практики бюджет стає основним інструментом економічної політики. Він сприяє підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної економіки, зміцненню політичної та соціальної стабільності у країні.
Для усунення негативного впливу чинників на фінансовий стан країни, що матиме відповідний відбиток на соціально-економічний розвиток, необхідно приділяти достатньо уваги як податковій, так і бюджетній політиці в сфері формування бюджетних доходів та використання бюджетних видатків.
Враховуючи, що доходи бюджету, в основному, формуються за рахунок податкових надходжень, податкова політика щільно пов’язана з бюджетною в частині завдань щодо фінансового забезпечення бюджетних доходів та стимулювання розвитку економіки.
Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення
невирішених проблем.
Питання формування дохідної частини державного
бюджету досліджувалися в працях економістів О.Д. Василика, В.М. Гейця, Т.І.
Єфіменко, Ц.Г. Огня, В.М. Опаріна, В.М. Федосова, І.О. Луніной, В. І
Лук’яненко, К.В. Павлюк, І.Я. Чугунова та інших. Однак до теперішнього часу має місце недостатня ступінь систематизації практики формування доходів
Державного бюджету України у частині податкових надходжень.
Мета статті. Метою даного дослідження є пошук шляхів та обгрунтування напрямів збільшення доходів Державного бюджету України за рахунок податкових надходжень. Для цього необхідно провести оцінку сучасного стану податкових надходжень до Державного бюджету України, виявити проблеми та резерви зростання, обгрунтувати доцільність введення нових податків та вдосконалення діючого механізму їх мобілізації.
Виклад основного матеріалу. Головним фінансовим ресурсом держави є податкові доходи, обгрунтоване планування яких можна вважати основою ефективного державного управління. Реальність виконання бюджетного завдання будь-якого рівня багато в чому залежить від точності прогнозу дохідної частини бюджету, головним чином податкових доходів, оскільки саме вони займають найбільшу питому вагу в загальній структурі бюджету.
Враховуючи цей факт, податкова політика щільно пов’язана з бюджетною в частині завдань щодо фінансового забезпечення бюджетних доходів та стимулювання розвитку економіки. Виходячи з цього, при визначенні перспектив розвитку економіки необхідно проаналізувати передумови і макроекономічні чинники, які впливатимуть на формування бюджетних доходів та пріоритетів бюджетної політики.
У структурі дохідної частини бюджету варто відмітити збільшення частки податкових надходжень (див. табл. 1.).

Табл. 1.
Структура доходів Державного бюджету України у 2007-2011 роках
Доходи Державного бюджету у
т.ч.:
Державний бюджет (100%)
2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік
Податкові надходження, у т.ч.:
72,2
74,9
68,4
71,4
83,9
- податок з доходів фізичних осіб
-
-
-
-
-
- податок на прибуток підприємств
21,0 21,2 14,9 17,1 17,5
- збори за спеціальне використання природних, із них:
1,2 1,1 1,2 1,3 0,6
-
плата за землю
-
-
-
-
-
- податок на додану вартість
36,8 41,1 38,9 36,9 41,7
- акцизний податок
6,5 5,7 9,8 11,8 10,6

- податок на міжнародну торгівлю та зовнішні операції
2,4 6,2 3,2 3,9 3,8
-
інші податкові надходження
0,5 0,3 0,4 0,4 9,7
Аналізуючи структуру доходів Державного бюджету України бачимо, що частка податкових надходжень складає основну долю доходів держбюджету.
Під впливом світової економічної кризи об’єм податкових надходжень дещо зменшився станом на 2008 рік. Але починаючи з 2009 року фінансовий стан країни спрямований на стабілізацію та розвиток, що відобразилось на сталому зростанню податкових надходжень до бюджету в цілому та за окремими їх складовими.
Табл. 2.
Склад та структура податкових надходжень Державного бюджету за 2006-2011роки (млн.грн.)
Види доходів
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1. Податкові
надходження
в тому числі:
94811,5 116670,8 167883,4 148915,6 149529,2 219500,0
ПДВ
50396,7 59382,8 92082,6 84596,7 75781,9 108420,0
у % до податкових
надходжень
53,2 51,0 54,9 56,8 50,7 50,0
податки на прибуток
підприємств
25863,1 33964,0 47456,3 32569,8 37028,4 45500,0
у % до податкових
надходжень
27,3 29,1 28,3 21,9 24,8 20,7
Акцизний податок із
вироблених в Україні
товарів
7492,8 8990,4 10125,0 17584,5 20806,6 21030
у % до податкових
надходжень
7,9 7,7 6,0 11,8 13,9 9,6
Акцизний податок із
ввезених на територію
України товарів
1050,8 1495,5 2553,0 3690,0 4111,1 6530
у % до податкових
надходжень
1,1 1,3 1,5 2,5 2,7 3,0
Ввізне мито
6972,6 9588,9 11932,8 6358,8 7635,9 12800
у % до податкових
надходжень
7,3 8,2 7,1 4,2 5,1 5,21
Інші
3035,5 3292,2 3733,7 4145,7 4165,3 25220
у % до податкових
надходжень
3,2 2,7 2 , 2 2,8 2 , 8 1 1 , 4 9

Дані наведені у таблиці 2 свідчать, що найбільшу частку у структурі податкових надходжень займає податок на додану вартість, а саме становить більш ніж 50 %, на другому місці – податок на прибуток підприємств ( від 25 –
28 % від загального обсягу податкових надходжень). Також вагому частину займають відшкодування з акцизного податку (приблизно до 10%). Динаміка надходжень від ввізного мита т інших податкових надходжень мали не сталий характер за останні 5 років у зв’язку з реформаційною політикою бюджетної та податкової систем.
Так у 2011 році, економічне зростання, підвищення цін та набрання чинності Податковим кодексом сприяли збільшенню надходжень податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на 22,5 млрд. грн., з яких більше половини (11,5 млрд. грн.) забезпечено за рахунок росту номінального валового внутрішнього продукту.
Збільшення обсягів платежів, що справляються при ввезенні товарів, на суму понад 20,5 млрд. грн., у тому числі податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів - на 19,5 млрд. грн., забезпечено за рахунок зростання товарного імпорту на 33,5 % (без урахування природного газу).
При зниженні, відповідно до норм Податкового кодексу, ставки податку на прибуток підприємств з 1 квітня 2011року з 25 до 23 % надходження вказаного податку за рахунок поліпшення фінансових результатів платників збільшилися на 18,7 млрд. гривень.
Збільшення, згідно з нормами Податкового кодексу, ставок рентної плати за нафту, природний газ та газовий конденсат, що видобуваються в Україні, забезпечило зростання обсягу зазначених платежів на 6,8 млрд. грн., навіть в умовах зменшення обсягів видобутку вказаних корисних копалин.
Джерело: складено автором за даними Міністерства фінансів України
Крім того, збільшення доходів загального фонду державного бюджету на суму понад 6 млрд. грн. забезпечено внаслідок зарахування до загального фонду, згідно з нормами Бюджетного кодексу, надходжень рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією
України, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками, і збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, які в 2010 році в повному обсязі зараховувалися до спеціального фонду.
Зміна в 2011 році, відповідно до статті 29 Бюджетного кодексу, нормативів зарахування окремих платежів до державного і місцевих бюджетів зумовила збільшення доходів державного бюджету на 4,3 млрд. гривень. Зокрема, зарахування до державного бюджету 50 % податку на доходи фізичних осіб, що сплачується на території м. Києва, який у 2010 році повністю надходив до бюджету міста, збільшило доходи державного бюджету на 6,2 млрд. гривень.
Водночас внаслідок зарахування в 2011 році до державного бюджету 50 % (у

2010 році - в повному обсязі) збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення), плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, яка зараховується до державного бюджету в повному обсязі) та інших платежів не надійшло у звітному періоді до державного бюджету 1,9 млрд. гривень.
За рахунок підвищення, згідно з нормами Податкового кодексу, ставок акцизного податку на тютюнові вироби і пиво при зменшенні обсягу їх виробництва (на 6,5 та 1,3 % відповідно) надходження акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) зросли на 2,6 млрд. гривень. Водночас, незважаючи на збільшення ставок акцизного податку на спирт етиловий, надходження податку з виробленої в Україні лікеро- горілчаної продукції зменшилися на суму понад 0,3 млрд. грн. внаслідок скорочення обсягу виробництва горілки на 21,5 відсотка.
Запровадження вивізного мита на окремі зернові культури, відповідно до
Закону України від 19.05.2011 № 3387-УІ „Про внесення змін до Податкового кодексу України та про ставки вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур”, сприяло збільшенню доходів на суму понад 1 млрд. гривень.
Водночас платникам податку на додану вартість грошовими коштами відшкодовано на 18,5 млрд. грн. більше, ніж у попередньому році, що зменшило доходи державного бюджету на відповідну суму.
Висновки і пропозиції. Аналізуючи дохідну частину Державного бюджету України, необхідно враховувати максимально широкий спектр факторів, що впливають на формування обсягів баз оподаткування та сум податкових надходжень і зборів, що є необхідною вимогою для методів та моделей прогнозування податкових надходжень та інших бюджетних показників.
В умовах погіршення зовнішніх чинників економічного зростання, в 2013 році ключовим пріоритетом податкової політики має стати формування сприятливого фіскального простору для формування дохідної частини
Державного бюджету України. Для цього потрібно як оптимізувати поточну роботу податкових органів, так і внести на розгляд парламенту окремі законодавчі ініціативи.
В цьому контексті необхідно розглянути доцільність додаткових податкових стимулів. Такими можуть бути:
1. Стимулююча модель податку на прибуток, а саме запровадження відповідної моделі адміністрування цього податку. Для прикладу, в розвинених
європейських країнах ставки податку досить високі (25-35 %), проте вони застосовуються лише для тієї частини прибутку, яку акціонери бажають вилучити (тобто отримати в якості дивідендів). Для частини прибутку, яку підприємство планує інвестувати, діють спрощені податкові режими у формі
знижених податкових ставок на прибуток, або загалом звільнення від оподаткування тієї частини податку на прибуток, яку підприємство реінвестує у модернізацію. Для тієї частини прибутку яка спрямовується на виплату дивідендів, в Україні було б доцільним залишити ставку у розмірі 23 %, а для частини прибутку, що реінвестується в модернізацію основних фондів,– знизити до 10 %. Це дозволить вивести значну частину активів з тіньового сектора, що будуть входити до системи оподаткування та збільшить надходження до бюджету.
2. Розширення права на застосування методу прискореної амортизації. На сьогодні, коли більшість підприємств України потребують технічного переозброєння, а власних коштів недостатньо, актуальним є застосування методу прискореної амортизації, в першу чергу, для високотехнологічного, екологічного та енергозберігаючого обладнання в пріоритетних галузях національної економіки. В умовах глобальної фінансово-економічної кризи
2007-2009 років та періоду відновлення цей інструмент був найбільш поширеним фіскальним стимулом. Завдяки цьому підприємства отримують значний ресурс для розвитку, що розширить об’єми та базу оподаткування.
3. Впровадити комплекс податкових стимулів для пріоритетних галузей економіки, серед яких поширеними є:
- податкові канікули, передусім із сплати податку на прибуток, податків на землю та нерухоме майно;
- знижені (пільгові) ставки податку на прибуток, землю та нерухоме майно як менш затратна для держави альтернатива податковим канікулам;
- податкова знижка, тобто зменшення бази оподаткування шляхом включення витрат на інвестиційні цілі до валових витрат;
- надання права на оформлення погашення податкового зобов’язання податковим векселем при імпорті продукції проміжного значення для високотехнологічних галузей економіки.
Зростання доходів бюджету без створення значних перешкод для економічного розвитку та без продукування негативних соціальних імпульсів можна отримати за рахунок:
1. Посилення фіскального навантаження на господарську діяльність, пов’язану з експлуатацією природних ресурсів. Наразі фіскальна функція групи ресурсних податків реалізована не в повній мірі. Підвищення фіскального тиску на даний об’єкт оподаткування дозволить відчутно збільшити доходи бюджету, не створюючи перешкод для розвитку високотехнологічних галузей економіки.
2. Відмови від зниження ставки ПДВ з 20 до 17 %. Зазначений податок є одним із непрямих податків, тому фактичним суб’єктом оподаткування є кінцевий споживач, а не підприємство, що його сплачує. Створена додана вартість, таким чином, є лише критерієм розподілу повноважень податкового агента: чим більша створена підприємством додана вартість, тим більша частина ПДВ, сплаченого кінцевим споживачем за готову продукцію,
опиняється на рахунках даного підприємства, яку воно має сплатити до бюджету. Відтак ПДВ за своєю природою не здійснює додатковий тиск на фінансовий стан підприємства. Проблеми його функціонування в Україні пов’язані з недосконалим адмініструванням.
3. Запровадження підвищеної ставки ПДВ в розмірі 23 % на товари розкоші. До переліку об’єктів оподаткування ПДВ за підвищеною ставкою доцільно віднести, зокрема, операції з придбання автомобілів з великим об’ємом двигуна, квадроциклів, яхт, літальних апаратів, ювелірних виробів тощо.
4. Розширення групи підакцизних товарів. Зокрема, до об’єктів оподаткування акцизним податком можна віднести операції з придбання товарів споживання, які: – є товарами преміум-класу; – є шкідливими для здоров’я. Це б дозволило не лише збільшити доходи бюджетів, а здійснити певний позитивний стимулюючий вплив, зокрема обмеження вживання шкідливих продуктів харчування.
5. Підвищення ставок податку на нерухомість. Як згадувалося вище, в моделі адміністрування даного податку, яка закладена Податковим кодексом, його фіскальна ефективність є вкрай низькою. Для того, щоб збільшити надходження даного податку, необхідно посилити фіскальне навантаження на власників, які володіють значними об’єктами житлової нерухомості. Крім того, при розрахунку податку неодмінно має враховуватися ринкова вартість нерухомості. Лише за таких умов фіскальну ефективність цього податку може бути підвищено.
6. Посилення боротьби з мінімізацією оподаткування та ухилянням від сплати податків. Україна має значний резерв для збільшення податкових надходжень, сконцентрований в секторі тіньової економіки, обсяг якого, за різними оцінками, складає від 20 до 50 % ВВП.

Список використаної літератури:

1.
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 № 2456 – VI // ВВР. – 2012. -
№ 50-51. – ст.. 572.;
2.
Ільєнко Р.В. Податкова політика держави: виклики, завдання, перспективи
/ Р.В.Ільєнко // Ж.Актуальні проблеми економіки. – 2011. - №4. - С.211-216.
3.
Крисоватий А.І., Кощук Т.В. Податкова політика у реформуванні соціально-економічної системи України / А.І.Крисоватий, Т.В.Кощук //
Ж.Економіка України. – 2010. - №8. - С.41-52.
4.
Рубаненко Л. Реформування податкової системи України «Дзеркало тижня» №27, 10 серпня 2012.

УДК 336.59:330.59 Топалова В.М., 51 гр.
фінансовий факультет ОНЕУ
Науковий керівник доцент Тарасенко М.В.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   43


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал