Студентських наукових працьPdf просмотр
Сторінка43/43
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.26 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43
Висновки та пропозиції. Зростання масштабів податкових втрат свідчить про неспроможність сучасного ринкового механізму регулювати соціально-економічні процеси. На мою думку, основними напрямками державного податкового регулювання повинно бути стимулювання реального сектору економіки, активізація інвестиційного процесу, стимулювання розвитку пріоритетних галузей народного господарства, запровадження пільг для екоорієнтованих підприємств .
Необхідно зазначити, що податкові пільги, які надаються суб’єктам господарювання в Україні, слід глибоко реформувати, систематизувати, упорядковувати, розраховувати їх економічний ефект.
Список використаних джерел

1.Бечко П. К., Лиса Н. В. Податковий менеджмент: навч. посіб. [для студ.вищ. навч. закл.] / П. К. Бечко, Н. В. Лиса — К.: Центр учбової літера тури, 2009. — 288 с.
2. Податковий кодекс України - Верховна Рада України Редакція від
03.02.2013, підстава 5073-17 - електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
3.Конституція України - Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996
№ 254к/96-ВР
- електронний ресурс.
Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
4.Іванов Ю. Б. Податкова система : підручник / Ю. Б. Іванов,А. І.
Крисоватий, О. М. Десятнюк. – К. : Атіка, 2006. – 920 с.
5.Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Знання, 2003. – 302 с.
6.Довідники пільг. - електронний ресурс. Режим доступу: http://sts.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html
7. Зведені звіти про втрати бюджету внаслідок пільгового оподаткування по видах податків, зборів (обов'язкових платежів) за 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 роки. - електронний ресурс. Режим доступу:http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article
8. Андрєєва М.М.. Теоретичні основи екологічного реформування податкової та облікової систем в умовах трансформації економіки України / /
Наукові праці Дон НТУ. Серія: економічна. Випуск 89-1. Донецьк. Донт,
2009. - С. 184-194

Олійникова І.В., 51 гр.
фінансовий факультет ОНЕУ
Науковий керівник к.е.н., доцент Шикіна Н.А.


КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ НА ПРИКЛАДІ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ М. ДЖАНКОЯ
АР КРИМ


Анотація. В умовах розвитку органів місцевого самоврядування аналіз фінансової стійкості місцевих бюджетів є необхідним етапом їх комплексної оцінки. У статті розглядаються існуючі теоретичні та практичні підходи щодо діагностики фінансової стійкості місцевих бюджетів. В якості напрямку їх удосконалення, пропонується розробка єдиної методики коефіцієнтного аналізу фінансової стійкості бюджету міста.
Annotation. The analysis of financial stability of local budgets is a necessary stage of its integrated evaluation in the development of local self- government. The article reviews the existing theoretical and practical approaches to the diagnosis of the financial stability of local budgets. As the direction of improvement, it is proposed to develop a unified methodology for ratio analysis of financial stability of the city's budget.
Ключові слова: коефіцієнт, стійкість, самостійність, місто, місцевий бюджет, аналіз.
Постановка проблеми. Питання фінансової стійкості місцевих бюджетів є актуальним в умовах розвитку органів місцевого самоврядування, адже їх функціонування здійснюється на принципах самостійності та фінансової незалежності. Місцеві органи влади позбавлені фінансової самостійності: фінансова база бюджетів на місцевому рівні характеризується низькою часткою власних доходів, обмеженим їх складом, щорічною нестачею коштів. Задля комплексного управління місцевими фінансами існує нагальна потреба в об’єктивному визначенні бюджетного потенціалу місцевого самоврядування. Тому розробка науково обґрунтованої методики аналізу фінансового стану місцевого бюджету є закономірною необхідністю для повноцінного виконання органами місцевого самоврядування своїх повноважень.
Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення
невирішених проблем. Питанням аналізу фінансової стійкості та стану місцевих бюджетів присвячені праці українських вчених: І. М. Камінської,
В.І. Щербакової, О.Р. Західної, О.М. Сукач, Т.Ю. Коритько, Г.М. Манєрова, а також зарубіжних: Г.Б. Поляка, А.А. Айвазова, Н. Шоймена, М. Аптона, Є.
Пелінеску. Але не зважаючи на значні здобутки в дослідженні цієї галузі, залишається не розробленою і теоретично не обґрунтованою методика
аналізу фінансової стійкості місцевого бюджету, яка б забезпечувала
інформаційні потреби внутрішніх та зовнішніх користувачів аналітичної
інформації.
Мета статті полягає у систематизації існуючих теоретичних та практичних підходів щодо діагностики фінансової стійкості місцевих бюджетів, їх удосконалення, а також розробка єдиної методики коефіцієнтного аналізу фінансової стійкості бюджету міста.
Виклад основного матеріалу. Термін «стійкість» є містким і багатогранним поняттям. Фінансова стійкість, на відміну від таких понять, як
«стабільність», «спокій», має передбачати гнучке реагування на всі зовнішні й внутрішні впливи для того, щоб не запобігати новим обставинам, властивостям і відносинам, а уміло використовувати їх для постійного відновлення та самовдосконалення.
Поняття фінансової стійкості бюджетів вперше було запропоновано російським академіком Г. Б. Поляком. На думку вченого, рівень стійкості місцевого бюджету визначається обсягом коштів, необхідних для забезпечення мінімальних бюджетних видатків. При цьому під мінімальними бюджетними видатками розуміються кошти, передбачені в бюджеті для фінансування конституційно гарантованих заходів щодо життєзабезпечення населення. [1, с.37]
За дослідженнями В.І. Щербакової, до тлумачення поняття «фінансова стійкість місцевого бюджету» потрібно підходити системно. Так, фінансову стійкість місцевого бюджету треба розглядати як здатність органів місцевого самоврядування вчасно й у повному обсязі мобілізувати власні фінансові ресурси щодо виконання покладених на них функцій й надання населенню підпорядкованої території відповідного рівня суспільних благ. На думку цього автора, таке тлумачення фінансової стійкості місцевого бюджету дає здатність більш ефективно надавати оцінку фінансовій діяльності місцевих органів влади. [2, с.95]
Визначені концептуальні положення та підходи дозволяють виділити такі змістові характеристики бюджетної стійкості міста. (Рис. 1)


Рисунок 1
Характеристика стійкості бюджету міста [3, с.105]
Прийнято вважати, що фінансова стійкість бюджету міста — це здатність органів місцевого самоврядування протягом бюджетного року акумулювати такий обсяг доходів, якого було б достатньо для покриття їх видатків і забезпечення збалансованості місцевого бюджету для задоволення потреб населення.
Тобто, стійкість бюджету міста може розглядатись у двох аспектах.
По-перше, як результат достатнього, ефективного та стабільного фінансового забезпечення розвитку міста, по-друге, як передумова забезпечення соціально-економічного розвитку.
Аналіз фінансової стійкості місцевих бюджетів є основним
інструментом механізму регулювання міжбюджетних відносин. Він надає
інформацію щодо ефективності місцевого управління, рівня автономії від державної влади та достатності коштів для здійснення покладених на них функцій та зобов’язань.
Р.Б. Поляком були запропоновані кількісні критерії оцінки стійкості бюджету чотирьох ступенів через наступні показники: розмір власних доходів; розмір регулюючих доходів; додаткові джерела, які послабляють бюджетну напруженість; сума заборгованості бюджету; сума видатків місцевого бюджету.
Алмазов С.Г. вважає, що більш наочним є аналіз фінансової стійкості бюджету міста з використанням відносних показників (Таблиця 1).

Таблиця 1
Відносні показники фінансової стійкості [4, с. 26]
Тип фінансової стійкості
Д
вл
/ Д
рег
Д
рег
/ Д
З/Р
м

Абсолютно стійкий
60 – 70%
30 – 40%
10 – 15%
Нормальний стан
40 – 50%
50 – 60%
20 – 25%
Нестійкий стан
20 – 30%
70 – 80%
30 – 35% де: Д – доходи бюджету, грн.;
Д
вл
– власні доходи бюджету, грн.;
Д
рег
– регулюючі доходи бюджету, грн.;
Р
м
– мінімальні витрати бюджету, грн.;
З – бюджетна заборгованість.
Позитивний бік методу полягає у його універсальності, і у той же час, він однобічно відображає фінансову стійкість бюджету, залучаючи до обчислення тільки доходи і витрати, тоді як сам критерій фінансової стійкості місцевого бюджету передбачає ґрунтовний розгляд всіх внутрішніх
і зовнішніх факторів, які впливають на даний показник.
У провідних країнах світу розповсюджена оцінка фінансового забезпечення регіону, суть якої полягає в оцінці фінансового стану регіону, що вимірюється в балах. Максимально можлива (найкраща) величина фінансового забезпечення становить 50 балів. Для кожного показника встановлено критичне значення, що визначає його незабезпеченість. Негатив зазначеного підходу полягає в повторних розрахунках та значно тривалій процедурі аналізу, що вимагає розрахунку значної кількості показників. [5, с.
451]
У результаті аналізу наукової літератури можна зробити висновок, що коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості місцевих бюджетів доцільно здійснювати за такими показниками:
1)
коефіцієнт стійкості бюджету;
2)
коефіцієнт бюджетної самостійності;
3)
коефіцієнт бюджетної залежності;
4)
частка дотації вирівнювання у загальній сумі;
5)
коефіцієнт бюджетного покриття;
6)
коефіцієнт покриття з урахуванням трансфертів;
7)
коефіцієнт дефіцитності місцевого бюджету;
8)
коефіцієнт зацікавленості місцевої влади у пошуку додаткових джерел доходів;
9)
коефіцієнт бюджетної результативності;
10)
коефіцієнт бюджетної забезпеченості населення;
11)
коефіцієнт дотаційної залежності.
Проведемо аналіз фінансової стійкості місцевого бюджету м. Джанкоя за допомогою розрахунку вищенаведених показників. (Таблиця 2)

Таблиця 2
Показники аналізу фінансової стійкості міського бюджету м. Джанкоя у
2010-2012 роках*

Показник
Методика
розрахунку
Порогове
значення
Розрахунок
2010
Розрахунок
2011
Розрахунок
2012
Зміни
2011/
2010
Зміни
2012/
2011
1
Коефіцієнт стійкості бюджету

<0,30 0,69 0,64 0,96
-0,05 0,33 2
Коефіцієнт бюджетної самостійності
>0,80 0,59 0,61 0,51 0,02
-0,10 3
Коефіцієнт бюджетної залежності
≤ 0,10 0,41 0,39 0,49
-0,02 0,10 4
Частка дотації вирівнювання у загальній сумі
<0,60 0,18 0,10 0,09
-0,08
-0,01 5
Коефіцієнт бюджетного покриття

0,57 0,61 0,51 0,04
-0,10 6
Коефіцієнт покриття з урахуванням трансфертів
1 0,97 1,01 1,01 0,03 0,00 7
Коефіцієнт дефіцитності місцевого бюджету
≤0
-0,43
-0,39
-0,49 0,04
-0,10 8
Коефіцієнт зацікавленості місцевої влади у пошуку додаткових джерел доходів
≥0,40 0,14 0,13 0,14
-0,02 0,01 9
Коефіцієнт бюджетної результативності

1 311,14 1 709,25 1 658,15 398,11
-51,10 10
Коефіцієнт бюджетної забезпеченості населення

2 284,16 2 787,22 3 233,62 503,06 446,39 11
Коефіцієнт дотаційної залежності

0,07 0,04 0,05
-0,04 0,01
*Розраховано автором за даними звітів про виконання бюджету м. Джанкоя [6]
де: Д – загальна сума доходів місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів;
МТ – сума міжбюджетних трансфертів з державного бюджету;
В – загальна сума видатків місцевого бюджету;
МТ
Д
– трансфертні надходження у вигляді дотацій;
Ч – середньорічна чисельність населення регіону;
Д
невр
– доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.
Таким чином, бачимо, що за аналізований період, а саме з 2010 по
2012 роки, фінансовий стан місцевого бюджету м. Джанкоя покращився за такими показниками:
1)
частка дотацій вирівнювання у загальній сумі – зменшилась з
0,18 у 2010 році до 0,09 у 2012 році, що відповідає нормативу <
0,60;
2)
коефіцієнт покриття з урахуванням трансфертів – виріс з 0,97 у
2010 році до 1,01 у 2012 році, що відповідає нормативу, який дорівнює 1;
3)
коефіцієнт дефіцитності місцевого бюджету – зменшився з -0,43 у 2010 році до -0,49 у 2012 році, що відповідає нормативу ≤ 0;
4)
коефіцієнт бюджетної результативності – виріс з 1311,14 грн./особу у 2010 році до 1658,15 грн./особу у 2012 році, що відповідає тенденції до зростання;
5)
коефіцієнт бюджетної забезпеченості населення – виріс з 2284,16 грн./особу у 2010 році до 3233,62 грн./особу у 2012 році, що відповідає тенденції до зростання;
6)
коефіцієнт дотаційної залежності – зменшився з 0,07 у 2010 році до 0,05 у 2012 році, що відповідає тенденції до зменшення.
Але одночасно фінансова самостійність бюджету міста погіршилася за такими показниками:
1)
коефіцієнт стійкості бюджету – виріс з 0,69 у 2010 році до 0,96 у
2012 році, при нормативі < 0,30;
2)
коефіцієнт бюджетної самостійності – зменшився з 0,59 у 2010 році до 0,51 у 2012 році, при нормативі > 0,80;
3)
коефіцієнт бюджетної залежності – виріс з 0,41 у 2010 році до
0,49 у 2012 році, при нормативі ≤ 0,10;
4)
коефіцієнт бюджетного покриття – зменшився з 0,57 у 2010 році до 0,51 у 2012, при необхідній тенденції до зростання;
5)
коефіцієнт зацікавленості місцевої влади у пошуках додаткових джерел доходів – не змінився, і в 2010, і в 2012 роках становив
0,14, що відповідає нормативу ≥ 0,40, але не показує тенденції до покращення.
Таким чином, за результатами дослідження ми не можемо назвати міський бюджет м. Джанкоя фінансово стійким, адже він не відповідає умовам фінансової стійкості за аналізований період з 2010 по 2012 роки.

Основними проблемами фінансової стійкості місцевого бюджету м. Джанкоя
є:

зростання суми міжбюджетних трансфертів відбувається більш швидкими темпами, ніж суми доходів бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів;

домінуюча роль регулюючих доходів у структурі надходження коштів до місцевого бюджету;

висока ступінь залежності місцевого бюджету від Державного бюджету та бюджету АР Крим;

відсутня зацікавленість місцевої влади у пошуках додаткових джерел доходів, адже у разі нестачі власних коштів з Державного бюджету місцевому бюджету буде виділена допомога у вигляді трансфертів.
Використання запропонованих підходів оцінки фінансової стійкості регіону дозволить розв’язати наявні проблеми здійснення аналізу, зокрема:

напрацювати
єдину методику визначення фінансової забезпеченості регіону, що охопить всі можливі джерела надходження коштів;

узгодити чинне законодавство щодо джерел наповнення місцевого бюджету та повноважень територіальної громади;

розширити повноваження місцевих органів влади щодо залучення альтернативних джерел фінансування місцевих бюджетних програм;

комплексність підходу до дослідження фінансової стійкості місцевих бюджетів із всебічним охопленням факторів, що впливають на їх стійкий розвиток.

Висновки і пропозиції. Отже, оцінка фінансової стійкості місцевого бюджету є необхідним етапом розвитку системи місцевих фінансів. На сучасному етапі відсутній загальноприйнятий підхід щодо оціночних показників фінансової стійкості місцевого бюджету. Тому запропоновані напрями коефіцієнтного аналізу фінансової стійкості місцевих бюджетів можуть бути використані при прийнятті рішень щодо надання додаткових стимулюючих дотацій, розмір яких залежить від стійкості бюджету та враховує ініціативу місцевих органів влади у нарощуванні доходів, при обґрунтуванні права на отримання таких коштів, при розробці державної регіональної політики.
Використання запропонованих коефіцієнтів допоможе визначити причини критичних явищ в процесі складання та виконання місцевого бюджету, своєчасно на них реагувати, а також підготувати ефективні заходи щодо їх запобігання.

Список використаних джерел

1.
Поляк Г.Б. Территориальные финансы: [учеб. пособие] / Г.Б. Поляк. –
М.: Вузовский учебник, 2006. – 479 с.
2.
Щербакова В. І., Манєров Г. М. Проблеми оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів в умовах ринкової економіки // Економічний вісник
Донбасу. – 2011. – №2. – С. 94-99.
3.
Боярко І.М., Люта О.В., Пігуль Н.Г. Стійкість місцевого бюджету як елемент фінансового механізму управління соціально-економічним розвитком міста // Економічний простір. – 2012. – №61. – С. 97-108.
4.
Алмазов С. Г. Управление финансовой устойчивостью местных бюджетов / С. Г. Алмазов // Сб.науч. тр. СевКавГТУ. — (Серия: Экономика).
— 2006.— № 4. — С. 25-28.
5.
Сукач О. Методика визначення фінансової забезпеченості регіону //
Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – №19. – С. 449-453.
6.
Звіти про виконання бюджету м. Джанкоя за 2010, 2011, 2012 роки.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал