Студентських наукових працьPdf просмотр
Сторінка37/43
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.26 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   43
Висновки. Упродовж всього терміну існування ПДВ в Україні він залишається одним з найважливіших податків для державного бюджету.
Однак, не можна ігнорувати негативні моменти його функціонування.
Потрібно шукати шляхи реформування системи справляння ПДВ або розглянути можливі шляхи переходу до альтернативних податків – податку з обороту. Я вважаю, що для покращення функціонування ПДВ необхідно провести комплекс заходів по його реформуванню. А саме:

Знизити ставку податку до економічно обґрунтованого рівня.
Можливо, слід застосувати більш диференційовану ставку податку, ніж вона є сьогодні – це дасть змогу державі більш точно регулювати економічні процеси у суспільстві.

Спростити систему бюджетного відшкодування. При відборі кандидатів на автоматичне відшкодування робити акцент на репутацію підприємства, як добросовісного платника податків.
Це послужить додатковим стимулом підприємствам докладати зусиль для уникнення порушень податкового законодавства.
Таким чином, це допоможе як покращити адміністрування ПДВ, так і ефективність податкової системи в цілому, а сама Державна Податкова служба України зробить ще один впевнений крок на шляху від фіскального органу – до сервісної служби.
Список використаних джерел

1.
Кушнірук Б. «Україна і ПДВ: навіки разом?»
2.
Нікітішин А. Адміністрування податків в умовах фінансово- економічної кризи / / Фінанси України. – 2010. – N 1. – С. 38-45 3.
Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI
4.
Вронська Г. «ПДВ: історія розвитку та міжнародна практика»
5.
Бохенко О.,Гайдей Л., Мокра Ю. «Проблеми відшкодування ПДВ»
6.
Шпак Т. «Проблеми відшкодування ПДВ»
7.
Сисоєва Л.«Наближення української системиоподаткування ПДВ до
європейських стандартів»
8.
Проскуріна Н., Кривошеєва Н. «Шляхи реформування ПДВ в Україні»

УДК 336.02(477) Балан А.В., 52 група фінансово-економічний факультет ОНЕУ
Науковий керівник к.е.н., доцент, Логвіновська С.І.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТКИ В КОНТЕКСТІ
МІЖНАРОДНОГО РЕЙТИНГУ

Анотація. У статті розглядається питання формування податкової політики України, фактори, що визначають напрям і характер податкової політики. Дається оцінка міжнародних експертів щодо податкової системи
України як наслідок проведення реформування податкової політики.
Виділяються проблеми податкової політики та щляхи їх вирішення.
Annotation. The article deals with the question of the formation of tax policy in Ukraine, factors which determine the direction and nature of tax policy.
Determined opinion international experts on the tax system of Ukraine as a result of the reform of the tax policy. Identify problems and solutions to the tax policy of
Ukraine.
Ключові слова: податкова політика, Doing Business, адміністрування, реформування.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний економічний розвиток України та її регіонів великою мірою залежить від стратегії податкової політики. Саме податкова політика визначає характер і мету податкової системи, яка передусім має забезпечити необхідними ресурсами фінансування видатків держави. З макроекономічної точки зору податки є сильним важелем впливу на масштаби та темпи розвитку економіки ,
інтенсифікації підприємства, поліпшення суспільного добробуту, підвищення благоустрою населення. Таким чином пошук перспектив функціонування податкової політики України є надзвичайно актуальним, важливим і проблематичним питанням в галузі фінансів на сучасному етапі економічного розвитку суспільства в Україні.
Аналіз наукових публікацій. Питанням формування державної податкової політики у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі приділено багато уваги . До провідних зарубіжних учених у цій галузі науки слід зарахувати Н.Андела, Е.Дж.Доллана, А.Доунса, Д.Ліндсея,
Дж.С. Мілля, Дж.Мірліса, Р.Нурієва, В.Петті, Ш.Планкарта , А. Премчанда,
А. Сміта, Х.Халлера та ін. Узагальненню світового досвіду формування державної бюджетно – податкової політики та його застосуванню в умовах
України приділяли увагу
В.Андрущенко,
М.Вдовиченко,Н.Дорош,П.Мельник,В. Сикора, А.Соколовська та ін. [1].
Мета статті. Метою даної статті розгляд оцінки міжнародних експертів щодо податкової системи України як наслідок проведення
реформування податкової політики, виявлення проблем сучасної податкової політики та шляхів її реформування.
Виклад основного матеріалу Основними показниками, які характеризують економічний розвиток країни - є ВВП, обсяги промислового виробництва, ціни на споживчому ринку, ціни виробників промислової продукції, фіскальний блок, валютний та грошово-кредитний ринок, капітальні інвестиції, зовнішньоекономічна діяльність, доходи населення тощо. Значний вплив на розвиток економіки країни, який характеризується рядом наведених вище показників, здійснює податкова політика держави.
Податкова політика проявляється у формах та методах мобілізації фінансових ресурсів та їх використанні відповідно до завдань та потреб держави. Безпосередньо податкова політика справляє особливий вплив на підвищення реальних доходів населення, якості життя, соціально- економічного розвитку країни, створює низку умов, необхідних для забезпечення сприятливого інвестиційного та інноваційного клімату в державі, а також стимулювання підприємницької активності.
Стратегічною метою податкової політики є створення в Україні стабільної податкової системи , яка забезпечила б достатній обсяг надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів, ефективне функціонування економіки держави, справедливий підхід до оподаткування всіх категорій платників податків , а також створення умов для подальшої інтеграції України у світове співтовариство [2].
У цілому поняття “податкова політика держави” трактується по- різному. С.І. Юрій та Й.М. Бескид характеризують податкову політику як
“діяльність держави у сфері запровадження, правового регламентування та організації справляння податків і податкових платежів до централізованих фондів грошових ресурсів”. Л.М.Шаблиста визначає податкову політику як
“діяльність держави у сфері встановлення й стягнення податків”.
Отже, можна зазначити двіхарактерні особливості податкової політики
– це забезпечення необхідних надходжень до бюджету та стимулювання економічного зростання [3].
У фінансовій системі України, частиною якої є податкова система, центральне місце займає державний бюджет. Проблема наповнення
Державного бюджету України на сьогодні є однією з найгостріших, а наповнення за рахунок податків – одне із найголовніших завдань чинної податкової системи.
Як свідчить світовий досвід, податкова система та податкова політика можуть бути ефективними лише тоді, коли при їх формуванні не відкидаються специфічні умови національної економіки, трудові традиції населення, а також багато інших факторів.
Фактори ,що визначають напрям і характер податкової політики:
1.
Потреба держави у фінансових ресурсах;
2.
Політична ситуація в державі;
3.
Обсяг реального ВВП;
4.
Рівень зайнятості населення;

5.
Рівень інвестиційної, інноваційної та підприємницької активності;
6.
Нестабільність ,мінливість законодавчої бази;
7.
Рівень добробуту населення та необхідність фінансування соціальних та економічних програм;
8.
Дефіцит чи надлишок державного бюджету;
9.
Рівень інфляції;
10.
Загальнонаціональні цілі держави [4].
М.Я.Азаров, наголошуючи на тому, що в нашій країні податкова політика перебуває на стадії формування , виділяє такі стратегічно важливі підходи до реалізації податкової політики держави:
1.
Рівень податкової ставки має встановлюватися з урахуванням можливостей платника податків , тобто рівня його доходів;
2.
Оподаткування доходів повинно мати одноразовий характер;
3.
Сплата податків повинна мати обов’язковий характер;
4.
Система й процедура сплати податків мають бути простими, зрозумілими й зручними для платників податків та економічними для установ, які збирають податки ;
5.
Податкова система має бути гнучкою і такою, що легко адаптується до мінливих суспільно-політичних та економічних потреб;
6.
Механізм оподаткування має забезпечувати розумний перерозподіл створюваного валового внутрішнього продукту і бути ефективним
інструментом державної економічної політики [5].
У 2011 році стабільне наповнення бюджету забезпечили податок на прибуток підприємств (17,5%,54 739,4 млн.грн) та ПДВ (41,7%,130 039 млн. грн). У 2012 році надходження з податоку на прибуток підприємств – (16% ,
55 349, 7 млн. грн.), ПДВ- (40,12%, 138 826, 8 млн.грн.) Стабільним бюджетним джерелом надходжень до прийняття Податкового кодексу був акцизний податок, який завдяки підвищенню ставок мав стійку тенденцію до збільшення навіть в умовах фінансово-економічної кризи.
Отже, ПДВ та податок на прибуток підприємств є найбільш значними за обсягом надходжень до Державного бюджету [6].
Законодавство передбачає подальше зниження податкових ставок.
Ставка податку на прибуток на момент прийняття Податкового кодексу становила 25%, у 2012 році–21%, у 2013 році–19%. Ставка ПДВ у 2014-му становитиме 17% [7].
Базова ставка податку на прибуток розміром 25%, яка діяла в Україні до 1 квітня 2011 року, робила відчутне податкове навантаження. І все ж, такий показник не можна кваліфікувати як один з найвищих у світі. Навпаки, у більшості країн світу податок на прибуток корпорацій коливається в межах
20–30%. Щоправда, останнім часом чітко спостерігається тенденція до зниження базової ставки. Так, на початку 2000-х років у ЄС середній розмір податку на прибуток становив у середньому 30-40%. А вже наприкінці 2000- х років впав до 25%. Особливо активну роль у зменшенні оподаткування прибутку підприємств відіграли ініціативи країн Центральної та Східної
Європи. Така політика пояснювалась бажанням зацікавити великі корпорації
світу вкладати свої інвестиції в держави колишнього «соціалістичного табору» [8].
У рейтингу податкових систем PayingTaxes 2010, підготовленому світовим банком спільно з Price Waterhouse Coopers, Україна посіла 181 місце зі
183 досліджуваних країн.
За даними дослідження, середньостатистичне українське підприємство протягом року сплачувало 147 податків та платежів, що є найгіршим показником у світі (183 місце). Для порівняння, в Росії кількість платежів складає – 11, Польщі – 40, Чехії – 12,
Білорусії – 107, Грузії – 18, США – 10, Франції – 7, Китаї – 7. Більшість податків і внесків (96) в Україні були пов’язані з оподаткуванням праці [5].
Запроваджуючи реформи, проходило орієнтування на спрощення системи адміністрування податків для платника та підвищення конкурентоздатності країни.
Дослідження Світового банку – це своєрідний барометр інвестиційного клімату країни, на який орієнтується іноземний бізнес, обираючи найбільш перспективні майданчики для розміщення бізнесу та інвестицій.
Дві ключові міжнародні організації – Всесвітній економічний форум
(ВЕФ) і Світовий банк (СБ) – опублікували свої глобальні звіти з оцінкою майже всіх країн світу, включаючи, звичайно ж, і Україну. І Всесвітній звіт щодо конкурентоспроможності, який складає ВЕФ, і Doing Business, який готується Світовим банком, вважаються надійними джерелами даних для будь-якого іноземного інвестора, в будь-якій точці земної кулі. Зниження або підвищення в цих рейтингах може значно вплинути на інвестиційну активність в країні протягом наступного року.
В обох рейтингах – і в свіжому звіті ВЕФ, і в рейтингу Світового банку
Doing Business 2013, Україна поліпшила свої позиції. У серпні ВЕФ підняв її на 9 позицій у Всесвітньому звіті щодо конкурентоспроможності – до 73-го місця з 144. Сьогодні Світовий банк «просунув» країну навіть далі – на 15 позицій за рік, до 137-ї сходинки серед 185 країн [9].
Такий підйом став результатом системної і цілеспрямованої роботи з удосконалення податкової системи та покращення умов ведення бізнесу [10].
Doing Business 2013 відображає ефект від прийняття Податкового кодексу. Доповідь Світового банку підкреслює: одна з основних причин успіху України в податковій сфері – введення онлайн-подачі документів і платежів.
Міжнародні експерти дали високу оцінку запровадженню електронних сервісів для платників та вдосконаленню процедур адміністрування. Це той аспект, над яким посилено працювали протягом останнього року. Якщо на початку 2011 року в електронному вигляді звітували лише 39% платників
ПДВ, то на сьогодні – більше 98%.У перспективі – повне охоплення платників податку на прибуток, земельного податку, ПДФО та всіх інших видів податків електронною звітністю [2].
Не дивлячись на те, що за останні 2 роки Україна покращила свої позиції у міжнародних рейтингах, існує ряд проблем та недоліків у
податковій політиці, які потребують вирішення для подальшого розвитку країни.
Сучасна проблема розвитку податкової політики полягає у відсутності в Україні достатнього науково-практичного досвіду в стратегічному управлінні податковою політикою, і держава має йти шляхом експериментального пошуку кращих варіантів податкової системи, роблячи багато помилок.
В Україні відсутнє системне комплексне бачення податкової політики,
її завдання, цілі та пріоритети. В державі немає чіткої, зрозумілої ідеології податкової політики, яка була б схвалена широким колом політичних сил, бізнесом і громадянами. Податкова політика характеризується відсутністю сталих орієнтирів реформування податковї системи. Новий уряд вирішує поточні завдання, часто не враховуючи наслідки своєї політики в майбутньому [11].
Голишевська Л.В. виділяє такі основні недоліки податкової політики:
1.
Високе податкове навантаження на бізнес,особливо це стосується оподаткування оплати праці.
2.
Фіскальна спрямованість податкової системи і недостатня орієнтація регулюючої функції на стале економічне зростання. В умовах колосальних розривів між доходами та зобов’язаннями держави уряд приречений на проведення жорсткої фіскальної політики, спрямованої на посилення тиску на корпоративний сектор, і є обмеженим у проведенні якісних змін.
3.
Непрозорість податкового регулювання
4.
Безсистемне та невиправдане надання податкових пільг і звільнень , що посилює податкове навантаження на ефективні підприємства, які сумлінно сплачують податки. Широкий перелік податкових преференцій викривлює фіскальний простір, надаючи окремим підприємствам і галузям більш вигідні вихідні позиції, автоматично знижую чи конкурентоспроможність суб’єктів підприємницької діяльності, які не мають можливості лобіювати надання їм податкових пільг.
5.
Відсутність суспільної свідомості до сплати податків
6.
Відсутність середньострокового і довгострокового планування [12].
Розв'язання існуючих проблем податкової системи України має відбуватися через послідовну реалізацію стратегічних цілей реформування податкової системи України, а саме: підвищення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу активізацію інвестиційних процесів в економіці розробку простих і зрозумілих податкових норм для суб'єктів господарювання; скорочення витрат платників на нарахування і сплату податків і держави на їх адміністрування; забезпечення умов для добровільного виконання вимог податкового законодавства платниками податків.

Вирівнювання економічного розвитку регіонів України має стати одним
із ключових пріоритетів діяльності влади, оскільки дозволить подолати не лише економічний розрив, а й політичну дезінтеграцію в державі; раціоналізація використання природних ресурсів та зниження антропогенного тиску на екологію дозволить не тільки підвищити ефективність економіки, знизити екологічний тиск, а й реалізувати додатковий фіскальний потенціал. Необхідно розпочати реалізацію еколого- трудової податкової реформи, зміст якої полягає в зниженні фіскального навантаження на фонд оплати праці за рахунок введення нових чи підвищення існуючих податків на забруднення і використання ресурсів та енергоносіїв. Необхідно здійснювати стимулювання підприємницької та
інвестиційної діяльності у сферах, передбачених програмами структурної перебудови і промислової політики. Одночасно не допускати надання пільг у процесі оподаткування окремим суб’єктам підприємницької діяльності.
Висновки. Податкова політика не реалізовує себе в повному обсязі через ряд існуючих проблем та недоліків, які потребують вирішення шляхом досконалого вивчення та осмислення негативних процесів та явищ, та запровадження методів і способів вирішення даних проблем. Необхідне реформування податкової політики, а саме перетворення її з суто фіскального
інструменту на ефективний засіб соціально - економічної стратегії держави.
Податкова система має стимулювати інноваційну та інвестиційну діяльність, що потребує зменшення податкового тиску, посилення захисту платників податків, максимальне спрощення процедури оподаткування.
Список використаних джерел

1.Адонін С.В. «Поняття державної податкової політики»[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dtr_ep/2011_5/files/EC511_01.pd f
2.Урядовий портал, Прес-служба ДПСУ [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245721794&cat_id
=244276429 3.Григораш Т.Ф. «Проблеми і перспективи розвитку податкової політики
України» [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2012_57/statti/31.pdf
4.Дикун О.В. «Сутність та принципи реалізації податкової політики на різних організаційних рівнях»[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dtr/ep/2010_3/files/DU310_08.pdf
5.Молдован
О.О.
«Пріорітети реформування податкової політикиУкраїни: як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності» [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/Zhalilo_podatkova/Zalilo_podatkova.pdf

6. Показники виконання Зведеного бюджету України за 2011-2012 роки
[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=77643 7.Веремчук Д.В. «Трансформація податквової політики України в умовах інтеграційних процесів» [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/7899/1/aref_Veremchuk.pdf
8. Петро Герасименко «Податок на прибуток – чинник стимулювання економіки» [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?podatok_na_pributok__chinnik_sti mulyuvannya_ekonomiki&objectId=1127412 9.
Хорхе
Зукоскі
«Doing
Business
VS українська реальність»[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/
/2/0/all/2012/10/24/289952 10.Корецький О.М. «Податкова політика як один із важелів
інвестиційної діяльності держави» [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_upravl/2011_3/45.pdf
11.Андрієнко К.О. «Актуальні проблеми податкової політики»
[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://intkonf.org/andrienko-ko-aktualni-problemi-podatkovoyi-politiki/
12. Голишевська Л.В., Швець А. Г. «Сучасний стан податкової політики: проблеми і шляхи їх розв’язку» [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics/58997.doc.htm
Ходжаммедов Ш. А., 51 група
фінансово-економічний факультет
ОНЕУ
Науковий керівник к.е.н., доцент, Шикіна Н.А.

ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОЇ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
НА
РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація. Досліджено теоретичні і практичні аспекти виникнення фінансових криз у глобальному середовищі. У роботі розглядаються передумови виникнення, механізми розгортання та поширення фінансової кризи. Визначено вплив глобальної світової фінансової кризи на розвиток економіки в цілому та економіки України, зокрема проаналізовано особливості взаємовідносин економіки України з глобальним фінансовим середовищем та визначено основні чинники потенційного утворення криз.
Annotation. Investigated the theoretical and practical aspects of the appearance of financial crises in a global environment. The paper discusses the prerequisites of origin, mechanisms of development and spread of financial crises. The influence of
the global financial crisis on the development of the economy in General and of the economy of Ukraine, in particular analyzed peculiarities of the relationships
Ukraine's economy with the global financial environment and identified the main factors of potential formation of crises.
Ключові слова: глобалізація, інфляція, міжнародний рух капіталу, міжнародна економіка, світова фінансова криза, фінансові ринки, антикризова політика.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Світова фінансова криза, що розпочалась у 2007 році зачепила в тій чи іншій мірі економіки більшості країн світу. В тому числі наслідки кризи були відчутні і в Україні.
Аналіз наукових публікацій та виділення невирішених проблем.
Світовій фінансовій кризі присвячені статті багатьох економістів та фінансистів України. Це статті В.Пинзеника, С.Тигіпка, П.Гайдуцького.
Проте кожен з них розглядає лише вплив кризи на окремий сектор економіки
України. Загального ж аналізу впливу кризи на всю економіки ще здійснено не було.
Мета статті. Метою цієї статті є визначення ступеня впливу світової фінансової кризи на економіку України.
Виклад основного матеріалу. На даний момент не існує єдиного визначення світової фінансової системи. Наприклад, Красавіна Л.Н. вважає, що «світові валютні, кредитні, фінансові і страховки ринки є специфічною сферою ринкових відносин, де об’єктом операції служить грошовий капітал»
[3]. Об’єктивна основа розвитку світових валютних, кредитних, фінансових ринків – це «закономірності кругообігу функціонуючого капіталу» . Капітали на одних ділянках, що тимчасово звільняються, перетікають на ті ділянки, де виникає на них попит. Бездіяльність капіталу суперечить його природі і законам ринкової економіки. На рівні всесвітнього господарства цю суперечність вирішують світові валютні, кредитні і фінансові ринки.
Рогач О.І. визначає фінансові ринки як «сферу економічних відносин, які виникають при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти і цінних паперів, деномінованих в іноземній валюті, а також операцій з
інвестування капіталу в іноземній валюті» [4].
Інший вчений Михайлов Д.М. проводить дослідження світового фінансового ринку з позиції інструментів, що обертаються на ньому і вважає, що в сучасних умовах світовий ринок позикових капіталів і світовий фінансовий ринок є «тотожним з понятійною точки зору категоріями, при більшій функціональності використовування останнього поняття» [6].
При цьому предметом торгівлі на світовому фінансовому ринку є позиковий капітал, боргові інструменти і похідні контракти. З функціональної точки зору, на думку Михайлова Д.М., під міжнародним фінансовим ринком слід розуміти сукупність і взаємне переплетення національних і міжнародних ринків, що забезпечують напрям, акумуляцію і перерозподіл грошових капіталів між суб'єктами ринку за допомогою банківських і інших фінансових установ для мети відтворювання і досягнення нормального співвідношення між попитом і пропозицією на капітал. А по економічній
сутності, це — система певних відносин і своєрідний механізм збору і перерозподілу на конкурентній основі кредитних ресурсів між країнами, регіонами, галузями, економічними агентствами.
Досить цікавою є концепція світових фінансів, запропонована вченими
Університету Сент Джон Нью-Йорка, яка припускає аналіз фінансової сфери у світовому масштабі, охоплюючи світове фінансове середовище, міжнародні фінансові ринки, міжнародну банківську діяльність, міжнародні фінанси корпорацій, управління портфелями цінних паперів і зв'язку між ними. Ця концепція світових фінансів представлена на рис. 1.
Світове фінансове середовище
Міжнародні фінансові ринки
Фінанси міжнародних корпорацій
Міжнародні портфельні інвестиції
Міжнародний банківський бізнес


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   43


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал