Студентських наукових працьPdf просмотр
Сторінка34/43
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.26 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   43
Annotation. In this article considered the role of tax revenues from banking institutions in the economy, the basic position of scientists on the sufficiency of taxing banks, analyzed adequacy taxation institutions on the basis of the analysis of the tax burden individual bank
Ключові слова. Банківська установа, оподаткування, податкове регулювання, податкове навантаження, прибуток.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Банківська система є сполучною ланкою економіки, тому при проведені економічної політики держави, важливим є дослідження оподаткування комерційних банків та особливостей податкового регулювання банків.
Актуальність теми зумовлена наявністю проблеми вибору між мобілізацією фінансових ресурсів до бюджету в умовах недостатності державних коштів на втілення покладених на неї функцій та розвитку банківського сектора і, як наслідок, економіки в цілому. Тому важливим є знаходження консенсусу щодо рівня податкового навантаження на банківський сектор.

Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення
невирішених проблем. Аналіз наукових публікацій свідчить, що питаннями оподаткування банківської діяльності займалися такі вчені: Пашкова Н.П.,
Петровська Н.В., Гланц В.Н., Євченко Н.Г., Клюско Л.А., Сербина О.Г. та
інші. Зокрема, в науковій літературі відсутня єдина думка щодо достатності оподаткування банківських установ.
Мета статті. Проаналізувати рівень достатності оподаткування податку на прибуток банківських установ на основі аналізу податкового навантаження окремого банку.
Виклад основного матеріалу. Банки – це специфічні фінансові установи, які є не тільки платниками податку на прибуток, одного з найвагоміших податків в доходах державного бюджету, але й посередниками між платниками та бюджетом. Система оподаткування повинна виконувати не лише фіскальну функцію, але й стимулювати перерозподіл коштів з фінансового сектору в сектор реальної економіки. [1]
Проаналізуємо надходження сум податку на прибуток банківських установ до бюджету.
Рис 1. Динаміка надходжень від прибутку банківських установ. [2]
З рис.1 видно, що суми податку на прибуток банківських установ порівняно з усіма платниками податку на прибуток невеликі. Динаміка податку на прибуток банківських установ, як і підприємств загалом, мали позитивну тенденцію і зростали до 2008 року. Спад показників податку на
прибуток обумовлюється наслідками економічної та фінансової кризи в
Україні та світі. У 2011 році відбулося зростання сум податку на прибуток, які надходили до бюджету країни, що говорить про пожвавлення економічної діяльності у країні.
Таким чином, в Україні фіскальна роль банківських податкових платежів незначна. Протягом останніх років податкові надходження від банківських установ у Державний бюджет складали біля 6-8 % від загальних надходжень, найбільша питома вага приходилася на податок на прибуток банків. [3]
Варто зазначити, що рівень оподаткування банків впливає не тільки на стабільність функціонування банківської системи, але й на порядок оподаткування підприємств та установ в цілому. Через високий рівень податкового тиску на банківські установи відбувається зростання ціни кредиту, реальний сектор економіки відчуває нестачу коштів, що знижує податкові надходження до державного бюджету. [4]
Здійснюючи регулювання банківської діяльності необхідно орієнтуватися не лише на наповнення дохідної частини бюджету, але й на стимулювання розвитку банківського сектору. Для досягнення цієї мети варто оптимізувати рівень податкового навантаження на банківські установи.
При досліджені наукових думок щодо достатності рівня оподаткування банківського сектору, можна виділити два різних підходи, які застосовувалися багатьма вченими.
Перший блок вчених на чолі з А. Смітом і К. Марксом вважали, що рівень оподаткування банків недостатній. Податковий тиск на банки потрібно посилити адже вони не створюють реального продукту, а лише акумулюють кошти на грошово-кредитному ринку. Банківські установи є непродуктивними, тобто вони створюють не продукт, а нові гроші. Таким чином, банківська сфера є вторинною щодо сфери матеріального виробництва та не бере участі у створенні реального ВВП. [1]
Банки, за думкою багатьох експертів, використовують чимало схем по уникненню оподаткування і приховуванню прибутків. Наприклад, виплата страхових премій на адресу пов’язаних з банками страхових компаній, відрахування до резервів за кредитними операціями, купівлю цінних паперів для інвестування та ін. Враховуючи зарубіжний досвід оподаткування банківської діяльності, пропонується низка шляхів вдосконалення оподаткування банків, серед яких зміна об’єкту оподаткування на чисті або валові активи банків, оподаткування банківських витрат. [5]
Другий блок учених, серед яких такі науковці як Борисов О.,
Белостоцька В., Євченко та ін., дотримується думки щодо надмірного оподаткування банківських установ. Вони вважають, що оподаткування банків має бути нижчим, ніж виробничого сектору, аргументуючи це тим, що економіка тільки почала пожвавлюватися після кризових явищ. Тому необхідно підтримати банківський сектор, адже податковий тиск на банки впливає на величину процентних ставок за кредитами. Стимулювання кредитування реального сектора приведе до швидшого одужання економіки.

Зокрема, науковець Я. Дубнецький в своїх дослідженнях пропонує використовувати для банків податкову пільгу на прибуток, для фізичних та юридичних осіб – виключення з бази оподаткування коштів, спрямованих на придбання акцій комерційних банків. [1] З іншого боку, надання пільг банківськім установам може ускладнити оподаткування, що стимулюватиме комерційні банки до тінізації.
Згідно з теорією А. Лаффера, існує оптимальний рівень оподаткування, при якому податкові надходження досягають максимуму.
Оптимальним вважається податковий тиск на рівні близько 35%.
Перевищення даного рівня податкового тиску призведе до тінізації економіки, а отже, до зменшення податкових надходжень до бюджету. Дана теорія підтверджується даними Міністерства доходів та зборів, згідно з якими надмірний податковий тиск призводить до пошуку способів ухилення від сплати податків. До них належать штучне завищення витрат і приховування доходів банківських установ, виплати страхових премій пов’язаним з банком страховим компаніям, надмірне відрахування до резервів на покриття витрат від кредитних операцій, виведення з оподаткування операцій з обміну валют та ін. [6]
Проаналізуємо рівень податкового навантаження з податку на прибуток на банківський сектор за методикою Пашкової Н.П. - як відношення суми податків до прибутку до оподаткування. [3]
Таблиця 1.
Рівень податкового навантаження на банк «Південний» податком на прибуток
Рік Прибуток (збиток) до оподаткування, тис. грн.
Сума податку на прибуток, тис. грн
Податкове навантаження,
%
2006 59 444 13 554 22,80 2007 129 453 32 984 25,48 2008 244 930 67 441 27,54 2009 67 018 5 976 8,92 2010 70 535 27 928 39,59 2011 152 836 36 555 23,92 2012 74 953 19 402 25,89
Складено автором за офіційними даними [7]
З таблиці 1 видно, що податкове навантаження з податку на прибуток банка «Південний» у 2012 році складає 25, 89%. Банківські установи окрім податку на прибуток сплачують також податок на землю, податок на додану вартість, єдиний соціальний внесок, податок за першу реєстрацію транспортного засобу, які суттєво збільшують податкове навантаження на банківські установи.

Таким чином, податкове навантаження на банки є недостатнім для виконання фіскальної функції та зависоке для стимулювання банківської діяльності в Україні.
Для досягнення фіскальної достатності оподаткування банківських установ і одночасного запобігання тінізації банківського сектору та використанню схем запобігання сплати податку на прибуток можливо внести такі пропозиції:
1.
Змінити об’єкт оподаткування прибутку банків на чисті активи або банківські витрати.
2.
Розширити базу оподаткування податку на прибуток за рахунок оподаткування сум дооцінки банківських установ, створення страхових резервів понад норми.
Поряд з цим, для стимулювання банківської діяльності, зниження цін на кредитні ресурси та пожвавлення реального сектору економіки, доцільно диференціювати оподаткування окремих операцій, а саме, знизити ставку на прибуток, одержаний за довгостроковими кредитами. Таким чином, ціна на кредитні ресурси знизиться і попит на кредити зросте, що позитивно відобразиться на економіці країни в цілому. [8]

Висновки і пропозиції. Ціллю податкової системи України є виконання фіскальної функції, тобто акумуляції коштів до бюджету від усіх суб’єктів господарювання, у тому числі з банківських установ. Поряд з тим, стимулююча функція, що сприяла б розвитку банківської сфери, використовується не повною мірою. Дослідження рівня податкового тиску на основний податок банківських установ – податок на прибуток з урахуванням усіх податків, що сплачуються банками, доводять, що податковий тиск є помірним, але з метою стимулювання банківської діяльності потрібно зменшити податковий тиск на банківські установи. Висувається пропозиція знизити ставку на прибуток за окремими операціями банку, на приклад, за видачу довгострокових кредитів. Активізація стимулюючої функції державного регулювання оподаткування банківських установ дасть можливість пожвавити економіку країни шляхом зростання попиту на кредитні ресурси банків. Таким чином, необхідно знайти баланс між
інтересами банківського сектора та державою.

Список використаних джерел

1.
Орлова В.О., Шунькіна Т.О. Податкове навантаження комерційних банків як фактор розвитку економіки на сучасному етапі// Тематичний збірник наукових праць. – 2010, 3/1.
2.
www.bank.gov.ua
- Дані фінансової звітності банків України.
3.
Пашкова Н.П. Оподаткування прибутку комерційних банків: тенденції та проблемні аспекти [Електронний ресурс]: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціум. Наука. Культура».
4.
Дзюба О.В. Податкове регулювання банківської діяльності в Україні та визначення його пріоритетних функцій//Економічний вісник

Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім.
Г.Сковороди. – 2011.- №17/1.
5.
Клюско Л.А., Підсонна Я.Г. Оподаткування банківської діяльності і
Україні та основні напрямки його вдосконалення. 2012 №17.
6.
Гланц В.Н. Оподаткування прибутку фінансових посередників: проблеми та шляхи їх вирішення//Вісник сумського національного аграрного університету. – 2012, №1.
7.
www.bank.com.ua
– Офіційний сайт Банка «Південний».
8.
Молодико К.Ю. Податкові пільги як засіб впливу на розвиток комерційних банків//Наукові записи НаУКМА. Том 116. Юридичні науки – 2011.УДК 334.72:336.22(477) Заiка А.В., 53група фінансово-економічний факультет ОНЕУ
Науковий керівник к.е.н., доцент, Логвіновська С.І.
СПРОЩЕНІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО
ПIДПРИЕМНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЗАРУБIЖНИХ КРАЇН


Анотацiя. У статті розглянуто суть спрощеної системи оподаткування, її переваги та недоліки. Наведено особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва в зарубіжних країнах. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення спрощеної системи оподаткування в Україні.
Anotation. The article deals with the question of the state tax simplified system, its advantages, and failings. The taxation features of small enterprise in foreign countries are resulted. Recommendations are offered regarding to perfection of the simplified system of taxation in Ukraine.
Ключові слова: спрощена система оподаткування, суб'єкт малого підприємництва, єдиний податок, Doing Business, зарубіжний досвід.
Постановка проблеми. Дослідження розвитку малого підприємництва в
Україні та порівняння з іншими країнами світу, а також огляд міжнародної практики застосування спрощених режимів оподаткування, обліку та звітності малого підприємництва та аналіз необхідності її адаптації й застосування в Україні, є актуальною.
Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення
невирішених проблем. Вагомий внесок у розвиток і вдосконалення теоретичних розробок і практичних рекомендацій щодо спрощених систем оподаткування здійснено в наукових працях: Тарабукіна О.Л. «Основнi напрямки стимулювання розвитку малого бiзнесу Украiни в перiод системних зрушень в економiцi»; Мединської Т.В. «Особливостi
реформування спрощеноi системи оподаткування в Українi»; Орлової В.О.
«Вплив спрощеної системи оподаткування на подальший розвиток малого бiзнесу»; Шуляк О.І. «Особливостi застосування спрощеної системи»; Коваль
Л.П. «Змiни у спрощенiй системi оподаткування та їх вплив на фiнансову безпеку малого підприємництва»; Чубай В.М. «Спрощенi системи оподаткування: переваги, недолiки та шляхи їх усунення» [4,5,6,7,8,9].
В той же час слід зазначити, що в умовах реформування вітчизняної податкової системи, в науковій літературі недостатньо приділяється увага висвітленню ефективності спрощеноi системи оподаткування в Украiнi та зарубiжних странах.
Мета статті. Обґрунтувати та удосконалити основні напрямки стимулювання виробничо-господарської діяльності малих підприємств та розробити практичні рекомендації щодо адаптації суб'єктів малого підприємництва до чинних і перспективних механізмів спрощеного оподаткування.
Виклад основного матеріалу. Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки
є існування малих підприємств. У ринковій економіці мале підприємництво виконує широкий спектр життєво важливих функцій: сприяють вирішенню проблеми зайнятості; відіграють особливу роль у розвитку торгівлі, сфері послуг; створюють велику частку товарів в економіці; сприяють формуванню конкуренції та протистоять монополістичним тенденціям; задовольняють специфічні потреби споживачів; формують індивідуальний попит; пом'якшують економічні кризи; підтримують соціальну та політичну стабільність; роблять значний внесок у науково-технічний прогрес утверджують демократизм у бізнесі.
На сьогоднішній день в найбільш розвинених країнах Заходу малі пiдприємництва становлять 70-90% від загального числа підприємств. Для порівняння можна взяти, наприклад, США - де в малому підприємництві зайняте 54% всього населення, Японію - з її 78% і країни ЄС, де на аналогічних підприємствах працює приблизно половина робочого населення.
Данi цифри кажуть про величезну важливість підприємств малого бізнесу для економіки країн з ринковою економікою (табл. 1) [4].
Таблиця 1
Розвиток малого підприємництва в країнах ринкової економіки
Країни
Кількість малих підприємств, тис.
Кількість малих підприємств на
1 тис. населення
Зайнято в малих підприємств, млн. чол.
Частка малих підприємств у загальній кількості зайнятих, %
Частка малих підприємств у ВВП країни, %
1 2
3 4
5 6
Великобританія
2630 46 13,6 49 50 – 53

Німеччина
2290 37 18,5 46 50 – 54
Італія
3920 68 16,8 73 57 – 60
Франція
1980 35 15,2 54 55 – 62
Країни ЄС
15770 45 68,0 72 63 – 67
Розраховано автором за даними [4]
Завдяки прийняттю Податковою службою України нових норм оподаткування малого бізнесу, вiдбулося зростання кількості спрощенців у
2012 році понад 200 тисяч осіб. ( у 2010 році було до 1 млн. підприємців).
Тільки за 9 місяців 2012 року кількість підприємців – спрощенців зросла на
22% i до кiнця 2012 року склала 1 млн.258 тис. чоловiк.
Ухвалення Податкового кодексу стало iсторичною подiєю для нашої країни. Україна піднялась на 15 рядків ( з 152 місця вона перейшла на 137-е місце) в рейтинзі Doing Busness 2013, який складається Світовим банком[10].
Згiдно Закона України «Про державну підтримку малого бізнесу» суб'єктами малого бізнесу є тi, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осiб та обсяг річного валового доходу не перевищує 70 млн.грн.
Найважливiшою формою державної підтримки суб'єктів малого бiзнесу
є спрощена система оподаткування, яка передбачає заміну сплати встановлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) сплатою єдиного податку і застосування спрощеної форми бухгалтерського обліку і звітності [1].
В спрощенiй системi оподаткування видiляють 6 груп платникiв
(табл.2)[2]:
Таблиця 2
Групи платникiв єдиного податку
Групи
платників
ЕП
1 група- фiз.
особи
2 група- фiз.
особи
3 група- фiз.
особи
4 група- юр.
особи
5 група- фiз.
особи
6 група- юр.
особи
1.Платник
єдиного
подакту
Здійснюють виключно:
1.Роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках
2.Проваджен ня господарсько i діяльністi з надання побутових послуг населенню.
Здійснюють виключно:
1.Господарс ьку діяльність з надання послуг, (у т.ч. побутових) платникам
єдиного податку та/або населенню;
2.Виробницт во та/або продаж
Суб'єкти господарюва ння будь-якої організаційно
-правової форми, які протягом календарного року відповідають
. лiмiту обсягу доходу та чисельнiстi робiтникiв
(строка 2,3)
Суб'єкти господарюва ння будь-якої організаційно
-правової форми, які протягом календарного року відповідають
. лiмiту обсягу доходу та чисельнiстi робiтникiв
(строка 2,3)
Суб'єкти господарюва ння будь-якої організаційно
-правової форми, які протягом календарного року відповідають
. лiмiту обсягу доходу та чисельнiстi робiтникiв
(строка 2,3)
Суб'єкти господарюва ння будь-якої організаційно
-правової форми, які протягом календарного року відповідають
. лiмiту обсягу доходу та чисельнiстi робiтникiв
(строка 2,3)
товарів,
3.Діяльність у сфері ресторанног о господарства
Не можна:
Загальнi виключення
(ст.291.5.
ПКУ)+ посередниць кі послуги з нерухомого майна
(група
70.31
КВЕД)
Не можна:
Загальнi виключення
(ст.291.5.
ПКУ)
Не можна:
Загальнi виключення
(ст.291.5.
ПКУ)
Не можна:
Загальнi виключення
(ст.291.5.
ПКУ)
Не можна:
Загальнi виключення
(ст.291.5.
ПКУ)
2. Лiмiт
обсягу
доходу
150 000 гривень
1 млн. грн.
3 млн. грн.
5 млн. грн.
20 млн. грн.
20 млн. грн.
3.Чис-ть
робiтни
кiв
Не використову ють працю найманих осіб
Не перевищує
10 осіб
Не перевищує
20 осіб
Не перевищує
50 осіб
Необмежена
Не перевищує
50 осіб
4. Ставка
Вiд 1% до
10% мiн ЗП
Вiд 2% до
20% мiн ЗП
3% дохода з
НДС,
5% дохода без НДС
3% дохода з
НДС,
5% дохода без НДС
7% дохода з
НДС,
10% дохода без НДС
7% дохода з
НДС,
10% дохода без НДС
5. РРО
Не використовують
6. Форма
звiтностi
Книга облiку доходiв i расходiв (записи по iтогам за день). Використовують касовйи метод облiку доходiв
Так само, як
1,2,3 групи.
7. Звiтний
перiод
Рiк(декларацiя ЕН, подається до ГНI протягом 40 днiв пiсля закiнчення звiтного перiода, оплата не пiзнiше 20 числа поточного мiсяця). Ст.
295.1ПКУ
Квартал (декларацiя платника ЕН, подаеться до ГНI протягом
40 днiв пiсля закiнчення звiтного перiода, оплата протягом 10 днiв пiсля кiнцевого строку подання декларацii). Ст. 295.3
ПКУ
Розраховано автором за даними [2]

Застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності надає суб'єкту малого підприємництва низку переваг:
- спрощення процедури і порядку реєстрації платника податку. Суб'єкти малого підприємництва можуть перейти на сплату єдиного податку як з початку року, так і з початку будь-якого кварталу;
- значно спрощуються розрахунки, пов'язані з визначенням сум податків;
- спрощується ведення поточного бухгалтерського обліку та форм фінансової звітності, що передбачена Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;
-замість різноманітних форм податкової звітності за податками та зборами, які заміщуються єдиним податком, заповнюється одна форма звітності – розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва – юридичною особою, що подається до податкового органу раз на квартал;

- надається право вибору сплати ПДВ.
Проте, поряд з перевагами спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва, існують і певні вади, що стримують розвиток малого підприємництва в Україні, зокрема:
- обмеження обсягів виручки суб'єктів малого бізнесу, які дають право використовувати спрощену систему оподаткування;
- суми єдиного податку фізичної особи-платника податку сплачуються авансом за звітний період (квартал). При цьому не враховують, чи буде фактично отримано дохід від здійснення такої діяльності за звітний період[7].
У зарубіжних країнах найпоширенішою формою стимулювання розвитку малого бізнесу є створення для них особливих умов оподаткування шляхом введення спеціальних податкових правил, чи застосування загальних правил з окремими пільгами для малих підприємств, (таблиця 3) [9].
Таблиця 3
Спрощена система оподаткування малого підприємництва в країнах з
ринковою економікою
Країни
Критерії переходу на спрощену систему оподаткування
Ставка податку
База оподатку- вання
Інші умови виторг чис. праців- ників
Великоб ританія
≈ 20 млн дол.
100 21% прибуток

оподаткований прибуток менший ніж 300 тис. фунтів стерлінгів

Франція
≈ 10,5 млн дол.
50 15% прибуток
75 % власності належить приватним особам
Росія
1) 15 млн руб.
2) 45 млн руб.
≈ 1,2 млн дол.
100 6% дохід, у який входять обіги з банківсько- го рахунку, каси, а також доходи з взаємозаліку не можуть перейти на спрощену систему: страхові компанії, банки, довірчі товариства, суб'єкти підприємництва, що здійснюють діяльність з обміну валют, торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, паливо-мастильними матеріалами
15% дохід за міну- сом витрат
Японія
≈ 13 млн дол.
30 18% перші 8 млн
єн доходу сплачений капітал менший за 100 млн єн
США
50-75 тис. дол.
100 7500 дол. +
25 % від суми, що перевищує
США 50,000 дол. загальний до- хід не належать до малого бізнесу такі види діяльності:банківська справа; страхування; юридична сфера; бухгалтерський облік або консультації; видобуток нафти або газу; готельна або ресторанна справа
15000-
18333 тис. дол.
5150000 дол.
+
38 % від суми,
що перевищує
15000000 дол.
Розраховано автором за даними [9]
У разі створення малого підприємництва в країнах з ринковою економікою втілюються державні програми підтримки малого бізнесу, а саме: новостворенi підприємці звільняються на кілька років від податків та запроваджуються пільгові умови кредитування, щоб ця сфера могла досягти
істотних фінансових результатів, а надалі сплачувала б податки в повному обсязі до бюджету.
Висновки та пропозиції. Cпрощена система оподаткування є запорукою розвитку малого бізнесу в Україні, проте існують певні вади, усунення яких дасть змогу покращити умови малого підприємництва, а також забезпечити населення робочими місцями. Спрощеній системі оподаткування суб'єктів малого бізнесу приділяють значну увагу як у нашій країні, так і за кордоном.
У деяких країнах, окрім спрощеної системи оподаткування, вводять додаткові умови зменшення суми сплати податків, та реєстрацii малого підприємництва. Це сприяє відмові від тіньової господарської діяльності, що дає змогу збільшити обсяг податкових надходжень до бюджету та покращенню економiчноi стабiльностi.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   43


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал