Студентських наукових працьPdf просмотр
Сторінка30/43
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.26 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   43
Висновки і пропозиції. На сьогодні головним завданням є створення мотивації для забезпечення стабільної діяльності банків, які виконують специфічні функції перерозподілу фінансових ресурсів в економіці. З цього приводу важливого значення набуває податкове регулювання банківської діяльності. В рамках податкового регулювання залишається актуальним зниження податкового тягаря з метою запобігання банкрутства ряду банків і недопущення сильної монополізації банківського сектора економіки, а також надання дієвих, а не декларативних податкових пільг банкам.
Для забезпечення ефективності податкового контролю необхідно удосконалювати його як цілісну систему, проводити профілактичні заходи з
метою зниження корупції та зловживань, а також сприяння детінізації економіки в цілому.

Список використаних джерел

1. Сербина О.Г. Організація податкового контролю за банківською діяльністю та його ефективність // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. –
№ 18.5. – С. 197-204.
2. Кльоба Л.Г., Ярошик О.І., Ярошик О.С. // Науковий вісник НЛТУ України.
– 2011. – №21.10. – С. 173-178.
3. Євченко Н.Г. Особливості відповідальності банків за порушення податкового законодавства // Часопис економічних реформ. – 2012. – №4 (8).- с. 3-8 4. Сало І.В. Оподаткування банків: навч. посібн. / І.В. Сало, І.І. Д’яконова,
Н.Г. Євченко. – Суми: Вид-во «Університетська книга», 2010. – 208 с
5. Податковий кодекс України від 03.02.2013 №2755-17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. –
Назва з головної сторінки інтернету
6.Боднарук Ю.В. Особливості участі податкових агентів в податкових провадженнях на стадії добровільної реалізації податкового зобов’язання //
Митна справа. – 2010. – №6. – С. 87-94.
УДК 336.12 Бойчук О.М., 52 гр.фінансово-економічний факультет ОНЕУ
Науковий керівник к.е.н., доцент Хомутенко А.В.

ОБЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Анотація. У статті досліджено підприємницьку діяльність як об’єкт державного фінансового контролю. Сформовано проблеми з якими стикається держава в результаті порушення підприємцями норм законів.
Зазначено основні завдання державного фінансового контролю підприємницької діяльності на макрорівні та мікрорівні. Обґрунтовано необхідність вдосконалення системи державного фінансового контролю, в тому числі за підприємницькою діяльністю.
Ключові слова: державний фінансовий контроль, підприємницька діяльність, підприємці.
Annotation. In the article on business as an object of state financial control.
Formed problems faced by the government due to the violation of norms entrepreneurs laws. Outlines the objectives of public financial control business at
the macro and micro levels. The need to improve the system of state financial control, including entrepreneurship.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Діюча система державного фінансового контролю підприємницької діяльності
є недосконалою, що пов’язано з незавершеністю її формування. Так, зокрема: відсутні єдині концептуальні засади організації державного фінансового контролю, розірване правове поле, відсутня методологічна цілісність та чіткість, допускається дублювання у функціях органів державного фінансового контролю. Внаслідок цього в економіці України мають місце негативні явища, які пов’язані з діями суб’єктів підприємництва: низька платіжна дисципліна, несвоєчасна виплата заробітної плати, приховування доходів від оподаткування, порушення при приватизації
і в зовнішньоекономічній діяльності, нецільове використання бюджетних коштів. Все це й обумовлює необхідність вдосконалення системи державного фінансового контролю в Україні, зокрема державного фінансового контролю підприємницької діяльності.
Аналіз наукових публікацій з теми дослідження та виділення
невирішених проблем. Дослідженням теоретичних і практичних аспектів державного фінансового контролю підприємницької діяльності займалися такі відомі фахівці, як Ю.М.Бажал, І.А.Бєлобжецький, М.Т.Білуха,
Ф.Ф.Бутинець, Л.І.Вороніна, Н.І.Дорош, Є.В.Калюга, Л.М.Крамаровський,
І.Б.Стефанюк та інші вітчизняні і зарубіжні вчені-економісти. Однак вивчення публікацій дозволило виявити, що серед дослідників немає спільної думки передусім з вихідних понять системи фінансового контролю та механізму його здійснення відносно підприємницької діяльності.
Мета статті – дослідити підприємницьку діяльність як об’єкт державного фінансового контролю, виявити недоліки такого контролю та запропонувати шляхи їх усунення.
Виклад основного матеріалу.
Державний фінансовий контроль підприємницької діяльності базується на взаємодії двох сторін – державних органів та підприємницьких структур.
З огляду на це для організації такого контролю важливе значення мають засади функціонування суб’єктів підприємництва.
Конституцією України визначено, що: кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом; держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності; не допускається зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція (статті 42) [1].
У Господарському кодексі України (ст. 3) [1] зазначається, що підприємництво – діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність та здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку. Така діяльність здійснюється фізичними і юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти
підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.
Основними принципами, за якими здійснюється підприємницька діяльність, у Кодексі названо:

забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб'єктів господарювання;

свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом;

вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України;

обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави;

захист національного товаровиробника;

заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.
Підприємництво – один з важливих чинників соціально-економічного прогресу, тому суспільство зацікавлене в цивілізованому підприємництві.
Підприємці мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить законодавству [1]. Звідси, недотримання норм законодавства, які встановлюють обмеження у здійсненні підприємницької діяльності та визначають порядок обігу фінансових ресурсів, є порушеннями у діяльності суб’єктів підприємництва.
Підприємницька діяльність спрямована на досягнення найкращого результату в господарюванні і отримання економічної вигоди. В сучасних умовах, ставлячи за мету привласнення максимально високих прибутків, ряд підприємців, як і раніше, досягають її у заборонений спосіб:

виготовленням неякісних товарів, неякісного виконання робіт і надання неякісних послуг;

встановленням завищених цін на товари, послуги і виконувані роботи, внаслідок чого вони привласнюють не середні, а максимально високі прибутки;

ухиленням від сплати законодавчо встановлених податків;

створенням фіктивних фінансових трастів та інших фінансових
інститутів, які виманюють гроші зі значної кількості довірливих вкладників;

виготовленням товарів і наданням послуг, які загрожують життю
і здоров’ю значної кількості людей (наркобізнес, торгівля зброєю та ін.);

вивезенням капіталів за кордон;

розкраданням державної власності в процесі її роздержавлення і приватизації;

фальсифікацією торгових марок, обважуванням, обрахуванням споживачів та іншими видами шахрайства;

монополізацією окремих сфер діяльності.
Такі незаконні способи збагачення підприємців, що вступають в суперечність з інтересами суспільства, підривають його економічну могутність і суверенітет. В результаті держава потерпає від декількох суттєвих проблем.

Найперша з них – відсутність платіжної дисципліни.
Основними сферами, де масово почали проявлятися фінансові порушення і злочини, стала фінансово-кредитна система, паливно- енергетичний комплекс, сільське господарство, виробництво та реалізація підакцизних товарів, сфера приватизації та зовнішньоекономічної діяльності.
Так, комерційні банки через законодавчу неурегульованість багатьох аспектів їхньої діяльності, а також через відсутність необхідного нагляду з боку Національного банку України можуть відкрити без будь-яких перешкод рахунки для проведення незаконних операцій. Зокрема, за 2012 року в провадженні слідчих правоохоронних органів України перебувало 15 кримінальних справ про злочини в банківській сфері, скоєні організованими групами. Зокрема, до суду направлено кримінальну справу, порушену прокуратурою м. Біла Церква стосовно працівників ПАТ «Дельта-Банк», які в складі організованої групи з листопада 2010 р. до травня 2011-го заволоділи депозитними вкладами понад 40 клієнтів на загальну суму майже 10 млн грн.
Порушено 62 кримінальні справи за виявленими фактами ухвалення незаконних процесуальних рішень при реєстрації заяв і повідомлень про злочини [2].
Аналіз правопорушень у сфері оподаткування засвідчує, що левова їх частка здійснюється шляхом створення фіктивних фірм. Саме за їх допомогою від оподаткування приховуються значні суми, незаконно переводяться в готівку безготівкові кошти, конвертуються і перераховуються за кордон мільйони. Так, Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, за І півріччя 2011 р. виявив 413 фіктивних підприємств, які випустили понад 1 тис. векселів загальною номінальною вартістю 2,3 млрд грн. Також, ДПС України спільно з територіальними підрозділами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку зупинили обіг цінних паперів 457 акціонерних товариств на суму 900 млн грн. Скасовано зареєстрований випуск акцій 502 акціонерних товариств на суму 1,2 млрд грн. Крім того, з обігу вилучено 455 векселів загальною номінальною вартістю 604 млн грн. [3].
У 4 кварталі 2012 року виявлено 97 суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності. За результатами вжитих заходів анульовано 90 свідоцтв платника ПДВ, прийнято рішення про порушення кримінальних справ по 48 суб’єктах господарювання. припинено незаконну діяльність 8 злочинних угруповань – „конвертаційних центрів” із загальним обсягом проконвертованих коштів близько 1,3 млрд. грн., ймовірні втрати бюджету з
ПДВ складають 219,2 млн. гривень. встановлено 405 контрагентів, що співпрацювали з „конвертаційними центрами”, до бюджету донараховано
75,2 млн. грн., порушено 14 кримінальних справ [4].
Ще однією проблемою, яка паралізує всю фінансову систему країни, є обсяги податкових і фінансових пільг. Так, за 2011 рік в Україні було надано
59 мільярдів гривень податкових пільг 49-ти тисячам платників податків. Це близько 19% доходів державного бюджету за 2011 році, які становили 315 млрд. грн. Тільки за перше півріччя 2012 року через податкові пільги бюджет

України недоотримав 22,2 млрд. грн. Ці дані вражають, тому необхідно дослідити цю проблему. Зокрема, за кількістю податкових пільг (не в грошовому еквіваленті, а по кількості норм в законах, які визначають ці пільги) лідерами є ПДВ, податок на прибуток і плата за землю (рис. 1).
64
24
1
12 14
71
26
1
15 13
75
55
7
20
6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2009
2010
2011
ПДВ
Податок а прибуток
Акцизний збір з вітчизняних товарів
Плата за землю
Інші
Рис. 1. Кількість наданих пільг за видами податків [4]
По сумі податкових пільг маємо наступний розподіл (табл. 1).
Таблиця 1.
Податкові пільги та їх структура за видами податків (в тис. грн.) [4]
Податок
2009
2009
(%)
2010
2010
(%)
2011
2011
(%)
ПДВ
25 830 616 90% 34 449 706 92% 41 453 217 70%
Податок на прибуток
2 023 945 7%
2 130 743 6%
15 501 411 26%
Акцизний збір з вітчизняних товарів
329 0%
761 0%
2 011 057 3%
Плата за землю
608 861 2%
901 657 2%
253 013 0%
Інші
99454 0%
102974 0%
115044 0%
Всього
28 563 204
100% 37 585 841
100% 59 333 741
100%
Як видно з таблиці, в 2009-2010 роках пільги з ПДВ становили левову частку всіх пільг 90-92%. В 2011 картина змінилась, пільги з ПДВ становили
“лише” 70%. Це пов’язано з уведенням в дію в 2011 році Податкового кодексу, в якому закладена значна кількість пільг з податку на прибуток.
В розрізі класифікації видів економічної діяльності найбільше пільг з
ПДВ надано сiльському господарству, мисливству та пов’язаних з ними послугами (30,14% - у 2011 році). У 2011 році 17,35% усіх видів економічної діяльності складають пільги з ПДВ підприємствам, що здійснюють торгiвлю; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку.
Пільги з податку на прибуток займають друге місце після пільг по ПДВ за обсягом, складаючи близько 16% від загального обсягу пільг за період
2009-2011 років. Основними галузями економіки, які використовували пільги з податку на прибуток були: грошове і фінансове посередництво (30% всіх
пільг за період 2009-2011), інші (28%), виробництво і розподілення енергії
(11%), металургія (6%), торгівля (6%) [4].
Пільги по акцизному збору (податку) (з вітчизняних та імпортних товарів) налічували 2126 млн. грн. за період 2009-2011 років, що становить
1,7% від загальної суми податкових пільг. При цьому основна частка (1,6% від загальної суми пільг) припадає на акцизний збір з вітчизняних товарів. По цьому податку в 2009-2010 роках існувала тільки пільга «не оподатковується оборот з реалізації легкових авто для інвалідів, придбаних за кошти соцзабезпечення, і легкових авто спеціального признання (швидка, МНС), придбаних за рахунок бюджетних коштів), яка реалізовувалась лише на території Запорізької області (імовірно пов’язано з підприємством
Запорізьким автомобільним заводом і корпорацією «УкрАвто»)» [4].
З усього вище сказаного видно, що хоч податкова і звітує про досить значні обсяги податкових пільг і втрати доходів бюджету, значного стимулюючого ефекту ці пільги не мають. Більшість з них взагалі не є пільгами в економічному сенсі, а лише називаються ними. Тільки частина пільг також і стимулює деякі сектори: аграрний (сільське господарство і тваринництво), літакобудування, авіаційну і космічну промисловість [5].
Накладає свій негативний відбиток на становлення фінансової системи
України і ряд інших факторів. Так, через наявність численних неузгоджень у законодавстві процес роздержавлення і приватизації державної власності став чудовим інструментом для “відмивання” капіталів тіньової економіки.
В результаті значна частина коштів від приватизації не надходить до бюджету держави, майно привласнюється керівниками приватизованих підприємств [6, с. 33].
Одночасно держава, в особі міністерств і відомств, послабила контроль
і над державними підприємствами, де відбуваються неконтрольовані процеси приватизації, акціонування, продажу за борги і т. ін. Прикладами цього є продаж державних електростанцій у 2012-2013 роках «Вінницяобленерго» та
«Львівобленерго» [7].
Є проблема із використанням та поверненням зарубіжних кредитів, взятих під гарантії держави.
Як свідчать офіційні дані, станом на 1.04.2011 рік внаслідок неналежного виконання підприємствами зобов’язань щодо термінів повернення іноземних кредитів, наданих під гарантію уряду, їх заборгованість перед державою становила 1867,03 млн. доларів США [8].
Не забезпечено і належного використання фондів державних фінансових ресурсів, серед яких головним інструментом реалізації державної політики в будь-якій країні є бюджет.
Важливість системного, жорсткого контролю за економним і раціональним використанням бюджетних коштів підтверджується тим, що органами Державної фінансової інспекції України протягом 2007-2011 років факти втрат фінансових і матеріальних ресурсів в результаті вчинених правопорушень виявлено у 67,3 тисячі суб’єктів господарювання на загальну суму майже 49,9 млн. грн. [9]

Порушення та недоліки при адмініструванні доходної частини державного бюджету (у 2010 році – 41,4% усіх порушень), зокрема: недоотримання податків та зборів внаслідок звуження податкової бази
(52,8%); неналежний контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів (обов’язкових платежів) та погашенням податкових зобов’язань чи податкового боргу, виконанням умов надання пільг, стягненням штрафних санкцій і пені (35,1%) – все це спричинило значні втрати бюджетних надходжень (рис. 2).
З урахуванням зазначеного, державний фінансовий контроль підприємницької діяльності на макрорівні загалом покликаний забезпечити:
1. виявлення суб’єктів підприємницької діяльності, які:
- провокують платіжну кризу;
- дестабілізують економічну ситуацію. Так, зокрема, поява „фінансових пірамід” для держави може призвести до того, що за рахунок державного бюджету відшкодовуватимуться борги суб’єктів підприємницької діяльності, які одержали позики під гарантії уряду. Держава також не зацікавлена у бюджетному відшкодуванні з податку на додану вартість фіктивним фірмам;
- несуть загрозу національній безпеці (здійснюють контрабандні операції, займаються незаконною торгівлею наркотичних препаратів, зброї, тощо). Контрабанда не лише може призвести до появи на ринку неякісних товарів, а й впливає на зменшення доходів держави від зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;
2. попередження монополізації ринків (недопущення утворення економічних монополій, які створюють недобросовісну конкуренцію) та достовірність оцінки результатів діяльності природних монополій і регулювання в них тарифів;
3. захист прав власників;
4. належне функціонування
інвестиційних, пенсійних фондів, забезпечення інтересів їх вкладників.
52
36,2
19
12,2
10,7
8,9
7,5
0,2
10,2
20,2
30,2
40,2
50,2
60,2
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
рік
млрд.грн.
Рис. 2. Обсяги виявлених Рахунковою палатою бюджетних правопорушень, неефективного використання коштів, порушень та недоліків при адмініструванні доходної частини державного бюджету 10

Відповідно на мікрорівні державний фінансовий контроль підприємницької діяльності має забезпечити дотримання суб’єктами підприємницької діяльності:

правил створення;

державних соціальних гарантій (наприклад, виплати працівникам мінімальної заробітної плати);

встановлених законом норм щодо проведення фінансових операцій та відображення у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності одержаних доходів і податкових зобов’язань перед державою;

вимог щодо легальності джерел одержання доходів (чи не має відмивання грошей, добутих від незаконних видів діяльності).
Тобто, незалежно від форми власності суб’єктів підприємництва державному фінансовому контролю повинні піддаватися господарські операції на предмет дотримання ними економічних, екологічних, технічних нормативів діяльності, а також так званих нормативів зайнятості та праці, які в кінцевому підсумку впливають на обіг фінансових ресурсів.
В частині функціонування публічних фінансів будь-яка держава контролює у суб’єктів підприємницької діяльності:
- правильність нарахування, повноту і своєчасність сплати податків та
інших обов’язкових платежів;
- використання державних коштів, наданих суб’єктам підприємництва у будь-якій формі – субсидії, кредити під гарантії уряду, пільги тощо;
- використання коштів, спрямованих на державні і муніципальні закупівлі.
Водночас державний фінансовий контроль у суб’єктів підприємництва, які належать до державного і комунального секторів економіки, має додаткові, особливі об’єкти контролю, зокрема передбачає також контроль за: ефективністю використання майна; основними результатами фінансово- господарської діяльності; використанням доходів та прибутків; використанням коштів, виділених на виробничі і соціальні програми.
Висновки і пропозиції.
Проведене дослідження показало, що сьогодні в результаті відсутності цілісної системи державного фінансового контролю підприємницької діяльності частина фінансових ресурсів використовується поза межами правового регулювання та мають місце значні порушення у фінансовій сфері.
Державний фінансовий контроль підприємницької діяльності забезпечує стабільність ринкової економіки на мікрорівні, відтак суттєво впливає на макроекономічну рівновагу, фінансову безпеку, створення умов для доброякісної конкуренції і захисту прав власників. Тому посилюється значення такого контролю та необхідність вдосконалення його системи і механізму здійснення.


Список використаних джерел

1. Офіційний веб-сайт Верховної ради України [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
2. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/13717- pravoohoronci_porushili_15_sprav_pro_masshtabni_zlochini_v_b.html.
3. Електронний ресурс.

Режим доступу: http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/gnsu-vyyavila-413-fiktivnyh-predpriyatiy- kotorye-vypustili-26072011160100 l.
4. Офіційний веб-сайт Державної податкової адміністрації України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sts.gov.ua/diyalnist-dpa- ukraini/plani-ta-zviti-roboti-dpa-u/81935.html l; http://sts.gov.ua/dodatkova- informatsiya/eksklyuziv-vid-departamenti/departament-prognozuvannya-
/povidomlennya-z-pitan-prog/59695.html.
5. Електронний ресурс.

Режим доступу: http://iavorskyi.wordpress.com/2013/02/01/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%0
%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-
0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8-
%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE-%D1%87%D0%B8-
%D0%BD%D1%96/l.
6. Кондратьєв Я.Ю., Камлик М.І., Сущенко В.Д. Соціально- криміналістична характеристика “п’ятої” влади // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): Науково-практичний журнал. –
2006. – № 2. – С. 5-54.
7. Електронний ресурс.

Режим доступу: http://www.unian.ua/news/485707-prodaj-oblenergo-prokurorska-privatizatsiya-v- diji.html.
8. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс].

Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=74685.
9. Офіційний веб-сайт Державної фінансової інспекції України
[Електронний ресурс].

Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/46964.
10. Офіційний веб-сайт Рахункової палати України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.uaПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   43


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал