Стратегія підприємстваСкачати 130.4 Kb.
Дата конвертації16.01.2017
Розмір130.4 Kb.
СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА

1.Мета та завдання курсу


Ринкова економіка формує нові вимоги до підприємства, що обумовлюється не тільки наявністю конкуренції та високими вимогами до якості товарів, але й необхідністю гнучко реагувати на зміни ринкової ситуації, яка не завжди сприяє процвітанню підприємства. Успіх підприємства залежить від здатності передбачати та змінювати структуру виробництва і управління, розробляти та впроваджувати у виробництво нові види продукції, правильно планувати обсяги виробництва різних товарів, інвестиції та прибутки, щоб досягти найбільшого ефекту і забезпечити існування підприємства в довгостроковій перспективі.

Головна мета курсу – засвоєння студентами сутності й особливостей стратегічного планування на підприємстві, закладення основи знань теоретико-методологічних аспектів та навичок практичного застосування прийомів та методів формулювання стратегій, розробки стратегічних планів, проектів і програм, створення системи стратегічного управління та забезпечення її ефективного функціонування в динамічному ринковому середовищі, ознайомлення з вітчизняним та закордонним досвідом застосування стратегічного управління.

Практичні вміння та навички, отримані в процесі вивчення курсу, дозволяють оволодіти: навичками побудови технологічного процесу стратегічного планування; навичками побудови місії, цілей, стратегій та “стратегічного набору”; основними формами стратегічних планів різного рівня в організаціях; навичками побудови ефективно діючого організаційного, фінансово-економічного, соціально-психологічного та інформаційно аналітичного забезпечення системи управління; аналізом зовнішнього та внутрішнього середовища організаційно-економічних систем.

Зв‘язок з іншими курсами. З метою найкращого засвоєння матеріалу курсу студенти повинні володіти знаннями і досвідом в сфері загальної економічної теорії, аналізу господарської діяльності, планування, маркетингу, менеджменту, мікроекономіки, вміти відстежувати вплив чинників зовнішнього і внутрішнього середовища на основні показники роботи підприємств.


2.Зміст курсу
Тема 1. Стратегія підприємства: поняття, еволюція концепції

Потреба в стратегії для раціонального господарювання на підприємстві. Проблеми з розробкою стратегій на вітчизняних підприємствах. Походження і зміст категорії “стратегія”. Стратегія в економічній науці, широке та вузьке трактування стратегії. Стратегія в менеджменті підприємницьких організацій.

Стратегія підприємства в контексті його економічної політики. Економічна політика при розробці та реалізації стратегії підприємства, її процедури. Трактування стратегії підприємства в економічній науці. Стратегія як процес, стратегія як результат, стратегія як засіб. Філософська і організаційно-управлінська сутність стратегії підприємства. Загальні концепції трактування стратегії підприємства. Еволюція концепції стратегії підприємства. Сучасна концепція стратегії підприємства. Відмінність між концепціями стратегії підприємства.
Тема 2. Стратегічний контекст підприємства Підприємство в стратегічному контексті. Місце підприємства в ринковій економічній системі.

Стратегічність діяльності та розвитку підприємства. Аспекти стратегічного контексту підприємства. Фактори оточення та розвитку підприємства. Сутність стратегічної реакції підприємства. Проблема забезпечення конкурентоспроможності підприємства в зовнішньому середовищі ринкової економіки. Діяльність і розвиток підприємства в стратегічному контексті. Стратегічний контекст управління підприємством.

Процедури формування стратегії. Стратегічний план, стратегічна вказівка. Зміст та структура (склад) стратегій підприємства). Стратегічний набір підприємства. Класифікація стратегій підприємства. Система стратегій підприємства. Алгоритм створення стратегії підприємства. Рівні розробки стратегій. Елементи стратегічного набору підприємства. Корпоративні, загальні, конкурентні, бізнес-, забезпечуючі функціональні та ресурсні, операційні стратегії. Взаємозв‘язок елементів стратегічного набору підприємства. Відображення стратегічного аспекту діяльності підприємства. Принципи формування стратегії підприємства.
Тема 3. Визначення місії та цілей підприємства Місія підприємницької організації. Зміст місії підприємства. Основні елементи місії підприємства. Фактори розробки місії. Принципи формулювання місії підприємства. Цілі функціонування підприємства. Аспекти мети. Встановлення загальної (головної) мети організації. Деталізація мети. Склад мети. Система цілей підприємства.

Класифікація цілей підприємства. Стратегічні цілі підприємства. Правила (принципи) визначення стратегічних цілей підприємства. Глобальні і локальні цілі. Основні етапи процесу визначення цілей. Вимоги, яким повинні відповідати правильно сформульовані цілі. Декомпозиція головної мети підприємства. Побудова ієрархії цілей (“дерева цілей”). Встановлення індивідуальних цілей та завдань.


Тема 4. Оцінювання зовнішнього середовища підприємства

Основні питання стратегії підприємства. Необхідність аналізу та оцінки середовища підприємства. Оточення функціонування підприємства. Види оточення. Макросередовище, безпосереднє оточення і внутрішнє середовище. Конкретні фактори середовища.

Методологія аналізу зовнішнього оточення підприємства. Мета зовнішнього аналізу підприємства. Проблематика, етапи і процедури зовнішнього аналізу. Позиції зовнішнього аналізу. Стратегічне позиціювання фірми в зовнішньому середовищі. Поняття стратегічної зони господарювання (СЗГ) підприємства. Проблема виділення сегменту оточення (вибору СЗГ) підприємства. Сегментація зовнішнього оточення. Параметри виділення СЗГ підприємства. Алгоритм виділення СЗГ. Аналіз привабливості СЗГ для підприємства. Стратегічні зони ресурсів (СЗР) підприємства. Алгоритм виділення СЗР.

Методика оцінки зовнішнього середовища підприємства. Фактори зовнішнього середовища як можливості та загрози зовнішнього оточення для підприємства. Оцінювання важливості (і відбір факторів можливостей та загроз) в рамках методу SWOT. Типові позиції (характеристики) історії, стану, оточення і перспектив бізнесу фірми в майбутньому. Матриця можливостей. Матриця загроз. Типові можливості та загрози зовнішнього оточення для підприємства. Визначення (оцінювання) важливості факторів зовнішнього середовища за методом складання профілю середовища. Привабливість стратегічної зони господарювання. Методи та показники оцінки привабливості СЗГ. Однофакторне оцінювання зовнішнього середовища. Багатокритеріальний підхід до оцінки привабливості зовнішнього середовища. Комплексні показники привабливості сектору економіки (СЗГ – галузі, ринку), на якому діє підприємство. Підходи до розрахунку комплексних показників привабливості СЗГ. Фактори формування (розрахунку комплексних показників) можливостей і загроз, зростання попиту і зміни рентабельності в СЗГ фірми.


Тема 5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства

Внутрішнє середовище підприємств в стратегічному контексті. Структуризація внутрішнього середовища підприємства. Стратегічний потенціал підприємства. Склад потенціалу підприємства. Підходи до аналізу потенціалу підприємства. Призначення зміст і аспекти аналізу потенціалу підприємства. Об‘єкти і предмет внутрішнього аналізу. Позиції аналізу. Використання даних внутрішнього аналізу. Визначення сильних і слабких сторін підприємства. Оцінка стратегічного потенціалу підприємства. Методика та рівні оцінки стратегічного потенціалу підприємства.

Конкурентний статус підприємства. Підходи до визначення (оцінки) конкурентного статусу підприємства. Методика оцінки конкурентного статусу підприємства за спрощеною (загальною) схемою. Методика оцінки конкурентного статусу підприємства за диференційованою системою факторів. Комплексний показник конкурентного статусу підприємства.

Визначення відносних інвестиційних позицій (відносного рівня стратегічних інвестицій) фірми в обраних СЗГ. Оцінка майбутньої ефективності діючої стратегії фірми в СЗГ. Оцінка комплексного показника відносного рівня потенціалу (мобілізаційних можливостей) підприємства відносно СЗГ. Оцінка середовища підприємства за методом SWOT-аналізу. Методологія побудови та використання матриці SWOT. Типові позиції (характеристики) історії, стану, оточення і перспектив бізнесу фірми з точки зору формування ними потенційних внутрішніх сильних сторін (внутрішніх можливостей, потенціалу) і слабких сторін фірми в майбутньому.


Тема 6. Стратегія бізнесу підприємства

Поняття стратегії бізнесу підприємства. Підходи до формування стратегії окремої бізнес одиниці. Специфіка бізнес-стратегії. Стратегічна зона господарювання (СЗГ) і стратегічний господарський центр (СГЦ) як об‘єкти і суб‘єкти розробки бізнес-стратегії підприємства. Стратегічний господарський підрозділ як рівень розробки стратегії бізнесу. Алгоритм розробки бізнес-стратегії. Класифікація стратегій бізнесу підприємства.

Конкурентні бізнес-стратегії. Стратегія мінімізації витрат, стратегія диференціації, стратегія фокусування. Характеристика конкурентних бізнес-стратегій за Томпсоном-Стріклендом. Стратегії виділені за рівнем глобалізації (диференціації) бізнесу: вузької спеціалізації, диверсифікації в межах окремих видів бізнесу. Стратегії, виділені за конкурентною позицією в бізнесі: лідера, претендента, наслідування, новачка в галузі. Стратегії, виділені за напрямком розвитку окремого бізнесу підприємства: стабілізації, зростання (позитивного розвитку), скорочення, ліквідації. Типові стратегії бізнесу, їх цільове призначення і типові ситуації застосування.
Тема 7. Стратегії диверсифікації діяльності підприємства

Диверсифікація діяльності підприємства. Аспекти (напрямки) диверсифікації. Цілі диверсифікації. Доцільність і можливість диверсифікації діяльності підприємства. Сценарії диверсифікації. Концентрична диверсифікація. Горизонтальна диверсифікація. Конгломератна диверсифікація. Вертикальна диверсифікація.

Стратегії диверсифікації підприємства. Фактори, що обумовлюють вибір стратегії диверсифікації. Стратегії концентричної диверсифікації. Стратегії конгломератної диверсифікації. Стратегії горизонтальної диверсифікації. Стратегії вертикальної диверсифікації. Типові стратегії диверсифікації, їх цільове призначення і типові ситуації застосування.
Тема 8. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства

Типи розвитку підприємства. Зовнішній розвиток підприємства. Цілі зовнішнього розвитку. Інтеграція підприємства. Сценарії зовнішнього розвитку підприємства.

Зворотна і пряма вертикальна інтеграція. Горизонтальна інтеграція. Діагональна інтеграція. Стратегія горизонтальної інтеграції. Стратегії вертикальної інтеграції. Стратегія діагональної інтеграції. Порядок (алгоритм) формування стратегії зовнішнього розвитку підприємства. Типові стратегії зовнішнього розвитку підприємства, їх цільове призначення і типові ситуації застосування.
Тема 9. Корпоративна стратегія підприємства

Корпоративна стратегія. Стратегічний набір підприємства. Стратегічна прогалина. Складові корпоративної стратегії. Складові стратегічного набору.

Загальні стратегії. Загальні конкурентні стратегії. Продуктово-ринкові стратегії (стратегії бізнес-напрямків). Функціональні стратегії. Ресурсні стратегії. Типи корпоративних стратегій. Стратегії стабілізації. Стратегії виживання. Стратегії зростання. Стратегії скорочення. Стратегії ліквідації. Комбіновані стратегії.
Тема 10. Методи формування стратегії розвитку підприємства

Алгоритм методики розробки стратегії підприємства. Методи діагностики і стратегічного аналізу окремого бізнесу підприємства (бізнес-рівень) або вузькоспеціалізованої фірми. Модель накопиченого досвіду. Модель життєвого циклу продукту. Модель життєвого циклу технологій. Модель (матриця) продукт-ринок. Модель М.Портера (“матриця конкурентної переваги”).

Діагностика і стратегічний аналіз агрегованих і диверсифікованих фірм. Матричні (“портфельні”) методи побудови стратегії. Загальний алгоритм “портфельної” діагностики фірми. Методи перспективного фінансового аналізу. Побудова і використання матриці BCG. Побудова і використання матриці МакКінсі. Побудова і використання матриці Шелл. Побудова і використання матриці ADL. Метод SWOT-аналізу. Метод SPACE.
Тема 11. Альтернативність у стратегічному виборі

Поняття стратегічних альтернатив. Базові стратегічні альтернативи. Конкурентні стратегічні альтернативи. Стратегічні альтернативи розвитку бізнесу підприємства. Стратегії інтенсивного, концентрованого (обмеженого) зростання (розвитку). Стратегії інтегрованого зростання (розвитку). Стратегії скорочення. Стратегії стабілізації. Стратегії реструктуризації.

Стратегічні альтернативи залежно від ролі та місця фірми та її конкурентів на ринку. Стратегічні альтернативи залежно від умов діяльності (середовища) та ресурсних можливостей підприємств. Вибір стратегічного напрямку діяльності (розвитку) підприємства. Оцінка стратегічних альтернатив. Вибір загальної стратегії (загального стратегічного спрямування розвитку) фірми. Перегляд стратегічних альтернатив в межах обраної загальної стратегії і вибір конкретної стратегії розвитку підприємства.

Матриця вибору стратегій Томпсона і Стрікленда. Аналіз конкурентних переваг фірми та її стану на ринку за матрицею “продукт – форма існування фірми”. Вибір стратегії для середніх фірм за матрицею “темп зростання фірми – темп розширення ніші”. Вибір стратегії для великих фірм.


Тема 12. Декомпонування корпоративної стратегії

Декомпозиція і синтез корпоративної стратегії. Підходи декомпозиції корпоративної стратегії. Функціональна декомпозиція корпоративної стратегії. Декомпозиція за підходом виділення провідної ключової стратегії-підсистеми.

Декомпозиція корпоративної стратегії з застосуванням “дерева структури та стратегічних альтернатив”. Дерево структури і варіантів (альтернативних) рішень щодо технологічної стратегії. Дерево структури і варіантів фінансово-інвестиційної стратегії. Дерево варіантів соціальної (кадрової) стратегії. Структура рішень (стратегічних альтернатив) інтеграційної стратегії. Дерево типів і варіантів управлінської стратегії. Декомпозиція корпоративної стратегії підприємства за принципом виділення окремих бізнес-аспектів. Поєднання підходів до декомпозиції КС.
Тема 13. Формування стратегії управління персоналом

Характеристика системи соціально-психологічного забезпечення стратегічного управління. Стратегія як фактор стабілізації відносин і змін в організаційній культурі та стилі керівництва.

Управління змінами в організації. Концептуальні підходи в управлінні змінами в організації. Критичний аналіз методів управління змінами. Розподіл ресурсів і фокусування на стратегічних задачах.

Менеджмент персоналу в контексті стратегічного управління, його основні складові.

Сутність стратегічної поведінки як типу організаційної поведінки. Роль мотивації у формуванні “стратегічної поведінки”. Головні мотиватори і регулятори мотивації (робоче середовище, винагорода та безпека, досягнення цілей, самореалізація).
Тема 14. Стратегічне планування в системі формування стратегії підприємства

Призначення стратегічного планування. Функції стратегічного планування. Стратегічні плани. Види стратегічних планів. Проблематика стратегічного плану.

Структура стратегічного плану. Зміст розділів стратегічного плану. Бізнес-, інвестиційні, інноваційні та стратегічні плани, їх взаємозв‘язок. Особливості стратегічного планування. Переваги стратегічного планування. Недоліки стратегічного планування.
Тема 15. Вибір оптимальних стратегій в умовах конфлікту та невизначеності.

Формалізація конфліктної ситуації з використанням теорії ігор. Вибір оптимальних стратегій в умовах конфлікту. Активні чисті стратегії. Розв‘язання статистичної гри у змішаних стратегіях. Критерії прийняття рішень у змішаних стратегіях за заданого розподілу ймовірності. Графічний метод визначення оптимальних змішаних стратегій.

Критерії вибору оптимальних стратегій в умовах невизначеності (критерій Вальда, Байєса-Лапласа, Гурвіца, Севіджа).
Тема 16. Ризики обраної стратегії підприємства

Стратегія підприємства і її ризики. Категорія ризику. Класифікація ризиків. Ризик обраної стратегії. Прийнятний ризик стратегії підприємства.

Оцінка ризику стратегії. Управління ризиком. Причини ризику. Методи управління ризиком. Фактори ризику стратегії підприємства. Рівень ризику стратегії. Показники ризику стратегії. Методика кількісної оцінки показників ризику стратегії. Показники і зони граничного, допустимого, критичного і катастрофічного ризику. Умови прийнятності ризику в діяльності підприємства.
Тема 17. Система інформаційного забезпечення стратегії підприємства

Поняття стратегічної інформації, її характерні особливості та різновиди. Види інформаційних потреб, їх виявлення та задоволення в системі стратегічного управління. Джерела стратегічної інформації та методи її одержання. Різновиди систем інформаційно-аналітичного забезпечення.

Структурні елементи системи стратегічного управління. Характеристика існуючих концепцій побудови інформаційних систем управління. Облік і контроль у системі стратегічного управління. Вимоги до обліку і контролю. Форми, методи та інструменти обліку і контролю в стратегічному управлінні. Програмно-апаратне забезпечення для виконання стратегічних проектів в умовах українських організацій.

Схеми методичного зв‘язку стратегічного контролінгу та стратегічного моніторингу. Організаційно-економічні механізми внесення коректив у стратегії. Заходи щодо вдосконалення систем моніторингу стратегічного управління.


Тема 18. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в Україні

Сучасний стан національної економіки. Розповсюдження практики стратегічного менеджменту в Україні. Ставлення керівництва підприємств до запровадження стратегічного менеджменту. Вплив стратегічного менеджменту на діяльність вітчизняних підприємств. Причини низького рівня запровадження стратегічного управління на вітчизняних підприємствах.

Засади і підходи до стратегічного управління на вітчизняних підприємствах. Досвід і спрямування стратегічного менеджменту підприємств в іноземних країнах. Особливості стратегічної проблематики українських підприємств. Доцільність формування стратегії та запровадження стратегічного управління в практику вітчизняних підприємств. Проблеми запровадження системи стратегічного менеджменту в практику вітчизняних підприємств. Рекомендовані еталонні напрямки (стратегії) розвитку вітчизняних підприємств в умовах стабілізації національної економіки.
Література
1. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку / Київський національний економічний ун-т. – К. : КНЕУ, 2001. – 228с.

2. Назаренко О.В. Стратегія підприємства: Навч. посіб. / Національний фармацевтичний ун-т. – Х. : Видавництво НФаУ, 2003. – 142с.

3. Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: Короткий курс лекцій / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2000. – 127с.

4. Платов О.К., Жильцова Ю.В. Организация, модели и методы разработки стратегии предприятия: Учеб. пособие / Ярославский гос. ун-т им. П.Г.Демидова. Экономический факультет. – Ярославль, 2000. – 110с.

5. Савченко В.Д., Байдик М.І., Шелудько Р.М. Стратегія підприємства: Навч.посіб. / Харківський національний аграрний ун- т ім. В.В.Докучаєва. – Х., 2004. – 206с.

6. Стратегія підприємства: Навч. посібник до самост. вивчення курсу / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / О.І. Ковтун (уклад.) – Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. – 336с.

7. Доленко Л.Х. Теория стратегии предприятия / Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова; Институт математики, экономики и механики. Кафедра теоретической экономики. – О. : Астропринт, 1998. – 160с.

8. Бузько И.Р., Дмитренко И.Е., Сущенко Е.А. Стратегический потенциал и формирование приоритетов в развитии предприятий / Восточноукраинский национальный ун-т им. Владимира Даля; Донбасский горно-металлургический ин-т. – Алчевск : Издательство ДГМИ, 2002. – 217с.

9. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з курсу "Стратегія підприємства" для студентів спеціальності 7.050109 заочної форми навчання / Харківський національний економічний ун-т / С.Ю. Гончарова (уклад.). – Х. : ХНЕУ, 2005. – 24с.

10. Ансофф Игорь. Новая корпоративная стратегия / Эдвард Дж. Макдоннелл (при содействии) С. Жильцов (пер.с англ.). – С.Пб. : Питер, 1999. – 416с.

11. Афанасьєв М.В., Селезньова Г.О. Стратегія підприємства: Навч.-метод. посібник. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007. – 272 с.

12. Байе Майкл Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учеб. пособие для студ. вузов / В.Н. Егоров (пер.с англ.). – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 743с.

13. Боумэн Клифф. Основы стратегического менеджмента: Пер.с англ.. – М. : Банки и биржи, 1997. – 175с.

14. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. – К. : ЦУЛ, 2003. – 395с.15. Гарретт Бернард, Дюссож Пьер. Стратегические альянсы: Пер. с англ.. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 331с.

16. Горшков В. Г. Корпоративная стратегия промышленной компании в условиях расширяющейся диверсификации / Алтайский гос. технический ун-т им. И.И.Ползунова. – Барнаул : Издательство АлтГТУ, 2001.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал