Становлення та розвитокСторінка4/4
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.8 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4

Статті в наукових періодичних виданнях інших держав з напряму,

за яким підготовлено дисертацію


 1. Кузьменко Н. М. Педагогические взгляды Н. В. Гоголя / Н. М. Кузьменко // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. М., 2013.  09(56). С. 211215.

 2. Кузьменко Н. М. Борис Гринченко об издании литературы для детей / Н. М. Кузьменко // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. М., 2013.  10(57). — Ч. ІІ. С. 177182.

 3. Кузьменко Н. М. Неизвестный рукописный журнал «Думка» Б. Гринченко как форма применения личностно-ориентированного обучения / Н. М. Кузьменко // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. М., 2013.  11(58). С. 195201.

 4. Кузьменко Н. М. Деятельность Черниговского земства по решению педагогической кадровой политики края в конце ХІХ – в начале ХХ в. / Н. М. Кузьменко // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. М., 2014.  2(61). С. 195201.


Опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати дисертації:


 1. Кузьменко Н. М. Борис Грінченко – автор шкільних підручників з читання на національній основі / Н. М. Кузьменко // Вісник Міжнар. ун-ту лінгвістики і права. Літературознавчі студії. — 2000. — № 2. — С. 73–79.

 2. Кузьменко Надія. Ніжин в епістолярній спадщині М. Гоголя і Є. Гребінки / Надія Кузьменко // Літературний Чернігів. — 2001. — № 5. — С. 60–63.

 3. Кузьменко Н. М. Сучасним технологіям навчання – нове покоління підручників / Н. М. Кузьменко // Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів. — Полтава, 2001. — С. 186–188.

 4. Кузьменко Н. М. Сонячний полудень О. Астаф’єва – педагога, письменника, літературознавця / Н. М. Кузьменко, В. І. Кузьменко // Літературний Чернігів. — 2002. — № 2. — С. 95–97.

 5. Кузьменко Н. М. Твори Лесі Українки в підручниках з читання для початкової школи / Н. М. Кузьменко // Леся Українка і сучасність. — Луцьк, 2002. — С. 125–129.

 6. Кузьменко Н. М. Все вимірюється любов’ю / Н. М. Кузьменко, В. І. Кузьменко // Сіверянський літопис. — 2002. — № 3. — С. 126–128.

 7. Кузьменко Надія. Педагогічні погляди Леоніда Глібова / Надія Кузьменко // Літературний Чернігів. — 2002. — № 4. — С. 55–56.

 8. Кузьменко Н. М. «Букварь южнорусскій» Тараса Шевченка. Принципи відбору і структурування змісту підручника / Н. М. Кузьменко // Міжнар. наукова конф., присвячена 188-річчю від дня народження Т. Шевченка. — К. : Київський ВПЦ Університет, 2002. — С. 128–132.

 9. Кузьменко Н. М. Іван Огієнко про завдання початкової школи в рідномовній ділянці як основі духовності / Н. М. Кузьменко // Ювілейна книга ; упоряд. А. Марушкевич. — К., 2002. — Ч. 1/2. — С. 228–232.

 10. Кузьменко Надія. Борис Грінченко про українську національну школу / Надія Кузьменко // Літературний Чернігів. — 2003. — № 4. — С. 67–71.

 11. Кузьменко Н. М. Рідне місто поета / Н. М. Кузьменко // Актуальні проблеми славістики як інтегративного напряму науки і освіти: наук. зб. — Миколаїв : Вид-во Південнослов’янського ін-ту ВНЗ «КСУ», 2004. — С. 76–81.

 12. Кузьменко Н. М. Т. Шевченко – живий символ нашого народу / Н. М. Кузьменко, В. І. Кузьменко // Літературний Чернігів. 2004.  1. С. 3437.

 13. Кузьменко Н. М. Психолого-педагогічні орієнтири гуманізації професійної освіти / Н. М. Кузьменко // Педагогічна освіта в Україні: проблеми, перспективи розвитку. — Миколаїв : Вид-во Південнослов’янського ін-ту ВНЗ «КСУ», 2004. — С. 93–97.

 14. Кузьменко Н. М. Соціально-педагогічні причини вживання наркотичних речовин неповнолітніми / Н. М. Кузьменко // Актуальні проблеми українознавства. К. : КСУ, 2004. — Ч. ІІ. — С. 274279

 15. Кузьменко Н. М. Національна гордість українського народу / Н. М. Кузьменко // Університет. 2006.  3. С. 5658.

 16. Кузьменко Н. М. Совість у системі моральних цінностей сучасних студентів / Н. М. Кузьменко // Значення совісті загальнолюдське: державне, особисте, родинне. На совісті світ стоїть : матеріали Всеукр. діалогової конф., присвяченої 125-річчю з дня народження І. Огієнка – митрополита Іларіона (26 січня 2007 р.). — К. : ВПЦ «Київський університет», 2006. — С. 59–61

 17. Кузьменко Н. М. Риторична спадщина як засіб формування національної самосвідомості українців / Н. М. Кузьменко // Літературний Чернігів. — 2008. — № 1(41). — С. 144–150.

 18. Кузьменко Н. М. Рідна мова як основа виховання самосвідомості / Н. М. Кузьменко // Вісник Київського славістичного ун-ту. — К., 2008. — Вип. 39. — С. 125–129.

 19. Kuzmіenko Nadia. Tradycja ukrainskiej narodowej pedagogiki i oswiaty / Nadia Kuzmіenko // Rodzina na poczatku ІІІ tysiacleciaobraz przeszlosci I terazniejszosci. — Piotrkow Trybunalski. — 2009. — S. 435–440.

 20. Кузьменко Н. М. До 200-річчя Миколи Гоголя – письменника і педагога / Н. М. Кузьменко // Вісник Київського славістичного ун-ту. — К., 2009. — Вип. 43. — С. 4–9.

 21. Кузьменко Н. М. Роль студентського товариства у розвитку Чернігівського колегіуму (1700–1784 рр.) / Н. М. Кузьменко // Проблеми емпіричних досліджень у психології. — К. : Гнозис, 2010. — Вип. 4. — С. 498–502.

 22. Кузьменко Надія. Педагогічний спадок М. В. Гоголя / Надія Кузьменко // Літературний Чернігів. — 2010. — № 1. — С. 143–148.

 23. Кузьменко Н. М. Вища школа на Чернігівщині в кінці ХVІІІ-го – на поч. ХІХ-го ст. / Н. М. Кузьменко // Літературний Чернігів. — 2011. — № 1. — С. 132–138.

 24. Кузьменко Н. М. Невідомі матеріали з архівної спадщини педагога Івана Петровича Львова / Н. М. Кузьменко // Стан, проблеми та перспективи розвитку науки слов’янських країн (філологія, інформаційні та геоінформаційні технології): наук.-метод. зб. — Миколаїв : Вид-во Південнослов’янського ін-ту ВНЗ «КСУ», 2011. — С. 72–77.

 25. Кузьменко Н. М. Павло Тичина – випускник Чернігівської духовної семінарії у спогадах Івана Львова / Н. М. Кузьменко // Літературний Чернігів. — 2011. — № 4. — С. 123–134.

 26. Кузьменко Н. М. Психологічні погляди К. Д. Ушинського у рецепції І. П. Львова / Н. М. Кузьменко // Проблеми емпіричного дослідження в психології: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6–7 груд. 2012 р.). — К., 2012. — С. 73–77.

 27. Кузьменко Н. М. Науково-методична діяльність викладачів Чернігівського колегіуму / Н. М. Кузьменко // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження (PPMSRPR) : тези ХV міжнар. конф. молодих науковців. — К., 2013. — С. 138–142.

 28. Kuzmenko N. М. Borys Hrinchenkos unknown handwritten periodical «the thought» as a form of implementing student-centered education / N. М. Kuzmenko // Science, Technology and Higher Education [Text]: materials of the ІІІ international research and practice conference, Vol. ІІ, Westwood, October 16 th, 2013 / publishing office Accent Graphics communicationsWestwoodCanada, 2013. — 520 p. — P. 212–217.

 29. Кузьменко Н. М. Іван Петрович Львов про самостійну роботу студентів // Педагогічна освіта у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації: реалії сьогодення та перспективи розвитку: матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. — Прилуки. — 2013. — С. 69–72.

 30. Кузьменко Н. М. Просвітницька діяльність М. М. Коцюбинського // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження: тези ХVІ міжнар. конф. молодих науковців. — К., 2014. — С. 264–266.

 31. Кузьменко Н. М. М. Максимович – перший ректор Київського університету // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів: матеріали студ. наук. конф. (25–26 квіт. 2014 р.) (180-річчю Київського університету прсвячується) ; за заг. ред. А. А. Марушкевич. — Ніжин : ПП Лисенко М. М. — С. 17–23.


Методичні рекомендації та програми


 1. Методичні рекомендації з організації та проведення управлінської (навчально-виробничої) практики для студентів магістратури спеціальності 8.000009 – «Управління навчальним закладом» / уклад. : проф. М. П. Лещенко, доц. П. П. Автомонов, доц. Н. М. Кузьменко, доц. А. М. Москаленко. — К., 2010. — 74 с.

 2. Кузьменко Н. М. Навчально-тематичний план, програма та плани семінарських занять з курсу «Педагогічний менеджмент» для студ. географічного факультету / Н. М. Кузьменко. — К. : Київський ВПЦ Університет, 2002. 20 с.

 3. Кузьменко Н. М. Навчально-тематичний план, программа та плани семінарських занять з курсу «Методика викладання основ екологічних знань» для студ. географічного факультету / Н. М. Кузьменко. — К. : Київський ВПЦ Університет, 2002. — 16 с.


АНОТАЦІЇ
Кузьменко Н. М. Становлення та розвиток вищої освіти Чернігівщини (ХVІІІ–ХХ ст.). — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Київ, 2015.

У дисертації вперше комплексно розглянуто ґенезу вищої освіти та педагогічної думки на Чернігівщині у ХVІІІ–ХХ ст.

На основі вивчення широкого комплексу архівних, рукописних і опублікованих джерел проаналізовано соціокультурні та організаційні передумови, що впливали на становлення вищої освіти Чернігівщини. Розроблено періодизацію становлення та розвитку вищої освіти Чернігівщини в хронологічних межах дослідження. Розкрито організаційно-методичні особливості навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах Чернігівщини. Схарактеризовано теоретичні погляди, педагогічні ідеї та творчий доробок видатних педагогів і громадських діячів краю та визначено їх роль у становленні та розвитку вищої освіти та педагогічної думки Чернігівщини у досліджуваний період.

На основі широкої джерельної бази розглянуто особливості та узагальнено тенденції розвитку вищої освіти Чернігівщини (ХVІІІ–ХХ ст.) з метою їх адаптації в сучасному освітньому просторі.

Ключові слова: вища освіта, педагогічна думка, колегіум, ліцей, гімназія, вчительський інститут, історико-філологічна освіта, педагогічна освіта, Чернігівщина.
Кузьменко Н. М. Становление и развитие высшего образования Черниговщины VІІІ–ХХ в.). — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогически наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики. – Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Киев, 2015.

В диссертации на основе архивных и малоизвестных материалов впервые комплексно рассмотрено генезис высшего образования и педагогической мысли на Черниговщине в ХVІІІ–ХХ веках. Значительное внимание уделено анализу периодов становлення и развития высших учебных заведений края, раскрытию педагогических идей и творческого наследия известных педагогов и общественных деятелей Черниговщины.

В первом разделе «Методология исследования становления и развития высшего образования Черниговщины в ХVІІІ–ХХ вв.» раскрывается проблема применения критериально-комплексного подхода к анализу развития высшего образования на Черниговщине, обосновывается периодизация становления и развития высшего образования Черниговщины в ХVІІІ–ХХ в. Выделенный и обоснованный комплекс критериев для анализа становления и развития системы высшего образования и педагогической мысли Черниговщины выполняет функцию парадигмы, позволяет определить четкие рамки, в которых осуществляется исследование, обеспечивает целенаправленность поисковой деятельности.

Второй раздел диссертации «Становление высшего образования Черниговщины (ХVІІІ – 20-тые гг. ХХ в.)» посвящено анализу социально-экономических предпосылок открытия Черниговского коллегиума (1700–1786), организации учебно-воспитательного процесса в нем, изучению дидактико-методического и содержательного обеспечения учебного процесса в коллегиуме. Автор рассматривает также формы материального и учебно-методического обеспечения коллегиума, исследует перспективное планирование университетского образования в Украине, анализирует организационные предпосылки формирования высшего педагогического образования на Черниговщине с конца ХІХ – до 20-х гг. ХХ в. и развитие лицейного образования в регионе.

В третьем разделе диссертации «Развитие высшего образования Черниговщины в ХХ в.» авторское внимание акцентируется на становлении и развитии гуманитарного, естественно-математического, технического образования Черниговщины; на определении роли Черниговского учительского института (1916–1919) по обеспечению педагогической кадровой политики края; на анализе организационно-педагогических основ учебного процесса в высших учебных заведениях Черниговщины различных профилей и уровней аккредитации; на определении тенденций развития высшего образования края в 90-х гг. ХХ в. и в начале ХХІ в.

В четвертом разделе работы «Влияние ученых края на становление и развитие высшего образования Черниговщины» анализируется просветительская деятельность выпускников Черниговского коллегиума и их вклад в развитие науки, раскрывается влияние известных деятелей образования и науки края на развитие высшей школы и педагогической мысли Черниговщины, рассматриваются достижения научной историко-филологической школы, вклад научных работников Черниговщины в развитие естественно-математических наук, педагогики и психологии.

Ключевые слова: высшее образование, педагогическая мысль, коллегиум, лицей, гимназия, учительський институт, историко-филологическое образование, педагогическое образование, Черниговщина.
Kuzmenko N. Establishment and Development of Higher Education in Chernihiv region (18th – 20th centuries). — Manuscript.

Dissertation for the degree of doctor of pedagogical sciences, specialty 13.00.01 – Theory and History of Pedagogy. – Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Kyiv, 2015.

The genesis of higher education and pedagogical thought in Chernihiv in the eighteenth and twentieth centuries has been considered complexly for the first time in this thesis.

The socio-cultural and organizational conditions that influenced the development of higher education in Chernihiv have been analyzed on the basis of a wide range of archives, manuscripts and published sources. Periods of formation and development of higher education in Chernihiv region have been developed in this research. Organizational and methodological features of the educational process in higher education in Chernihiv have been described. Theoretical views, pedagogical ideas and creative heritage of outstanding teachers and public figures of the region have been revealed and also their role in the development of higher education and pedagogical thought in Chernihiv region has been determined.

The peculiarities and the trends of development of higher education in Chernihiv region (18th – 20th centuries) have been considered on the basis of wide range of literature with the aim to adapt them for modern educational sphere.

Keywords: higher education, pedagogical thought, college, lyceum, gymnasium, Pedagogical Institute, historical and philological education, pedagogical education, Chernihiv.

Підписано до друку 31.08.2015 р. Формат 60х90/16.

Ум. друк. арк. 1,8. Обл.-вид. арк. 1,8.

Тираж 100. Зам. 42.

____________________________________________

«Видавництво “Науковий світ”»®

Свідоцтво ДК № 249 від 16.11.2000 р.

м. Київ, вул. Боженка, 23, оф. 414.

200-87-13, 200-87-15, 050-525-88-77E-mail: nsvit@mail.ru

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал