Спеціальність 12. 00. 07 Адміністративне право І процес; фінансове право; інформаційне право теорія управління системне суспільне явищеСкачати 257.17 Kb.
Дата конвертації20.06.2017
Розмір257.17 Kb.
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 12.00.07 - АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ

Управління - системне суспільне явище

Управління - суспільний інститут. Сутність управлінського впливу. Багатогранність управління. Види та характеристика управління.

Поняття і загальні риси управлінської діяльності. Функції управління.

Форми управлінської діяльності. Методи управлінської діяльності. Стадії управлінської діяльності. Поняття управлінської технології. Управлінський процес: поняття, стадії.Системні характеристики державного управління

Специфіка державного управління. Поняття державного управління та його основні риси. Система державного управління. Прямі та зворотні зв'язки в системі державного управління.

Соціальний механізм формування та реалізації державного управління.

Принципи державного управління Систематизація принципів державного управління. Застосування принципів державного управління.

Управління, державне управління, виконавча влада.

Організація державного управління

Суб'єкти та об'єкти державного управління, їх характеристика. Сутність, властивості і структура суб'єктів , що управляються.

Засади адміністративної організації управління в сучасних умовах.

Територіальні, галузеві та міжгалузеві основи в управлінні.

Управлінське рішення: поняття, стадії. Співвідношення акту державного управління і управлінського рішення.

Організаційні структури державного управління.

Правове регулювання в державному управлінні.

Правове забезпечення державного управління

Поняття законності в державному управлінні. Законність, дисципліна, раціональність та правопорядок в державному управлінні. Забезпечення законності в державному управлінні.

Інформаційне забезпечення державного управління.

Людський потенціал державного управління. Управлінська культура громадян.

Демократія і бюрократизм в державному управлінні.

Розвиток системи функцій , методів та форм управління в сучасних умовах.

Забезпечення державного управління.

Держава як суб'єкт державного управління.Список літератури

Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управлення. - Киев, 1984.

Аверьянов В£. Органи виконавчої влади в Україні. - К: Ін Юре, 1997.

Атаманчук Г.В. Теория государственного управлення: Курс ле-кций. - М.: Юрид. лит., 1997.

Лазарев Б.М. Компетенция органов управлення . - М..1972.

Общая теория управлення. - М., 1994.Пикулькин А.В. Система государственного управлення. Учебн. -М.:Закон и право, Юнити. 1997.

Сиренко В.Ф. Проблема интереса в государственном управлений. - Киев, 1980.

Шепель. Управленческая зтика. - М., 1989.

Управленческие процедури. - М., 1988.АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Природа та система адміністративного права

Феноменологія адміністративного права. Предмет і метод адміністративного права: поняття, проблеми. Норми і джерела адміністративного права. Поняття, види, особливості структури адміністративно-правових норм.

Структура і особливості адміністративно-правових відносин.

Адміністративний договір як джерело адміністративного права : поняття, види, проблеми. Юридичні акти як джерела адміністративного права.

Поняття і ознаки адміністративно-правового акту. Акти Президента України. Акти Кабінету міністрів України. Відомчі акти Локальні акти.

Система адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.

Реформа адміністративного права: основні положення, стадії, напрямки.

Теоретичні засади адміністративної реформи в Україні. Поняття адміністративної деліктології.Суб'єкти адміністративного права

Система органів державної виконавчої влади та їх адміністративно-правовий статус. Основні напрямки вдосконалення апарату державної виконавчої влади.

Основні напрямки реформування центральних органів виконавчої влади.

Особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування. їх система.

Проблема впорядкування відносин між органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

Адміністративно-правовий статус громадян, іноземців , апатридів. Адміністративне забезпечення реалізації конституційного права громадян на завершення. Особливості адміністративно-правового статусу військовослужбовців.

Особливості адміністративно-правового статусу об'єднання громадян, релігійних об'єднань

Державна служба - як суб'єкт адміністративного права. Поняття, ознаки, принципи, види державної служби . Особливості правового статусу державних службовців. Проходження державної служби. Поняття, принципи, стадії атестації державних службовців. Основні напрямки реформування державної служби згідно концепції адміністративної реформи.

Адміністративно-правовий статус Вищої ради юстиції.

Адміністративно-правове регулювання Природа і засоби регулювання. Види адміністративно-правового регулювання. Механізм адміністративно-правового регулювання.

Адміністративно-правові режими : Природа, ознаки, види. Особливості здійснення державного управління в умовах адміністративно - правових режимів.Адміністративний примус та адміністративна відповідальність

Конституція України та концепція реформи адміністративного права про адміністративну відповідальність. Адміністративний примус як правовий інститут адміністративного права. Поняття і види адміністративного примусу.

Проблеми правового регулювання адміністративної відповідальності та шляхи її вирішення.

Колективні утворення як суб'єкти адміністративної відповідальності.

Дисциплінарна відповідальність по адміністративному праву.

Матеріальна відповідальність по адміністративному праву.Механізм адміністративно-правового регулювання

Державний контроль: поняття, природа, види.

Система контрольних органів . їх повноваження.

Адміністративний нагляд : поняття, види, особливості . Система органів, що здійснюють адміністративний контроль, їх повноваження.

Управління економікою: поняття, форми, методи, рівні. Форми і методи управління економікою в умовах розвитку ринкових відносин.

Адміністративно-правове забезпечення антимонопольного регулювання підприємницької діяльності.

Організація управління в соціальній сфері.

Управління у сфері безпеки і законності.

Управління зовнішньополітичною та зовнішньоекономічною діяльністю.

Особливості державного управління в адміністративно-політичній сфері.

Адміністративний процес

Поняття і природа адміністративного процесу.

Адміністративний процес в світлі вимог концепції реформи адміністративного права. Система і структура адміністративного процесу.

Поняття і ознаки адміністративного правопорушення . Види адміністративних стягнень.

Докази і доказування з адміністративному процесі.

Адміністративна юстиція: поняття, проблеми, шляхи вирішення.

Адміністративна юстиція у зарубіжних країнах.

Особливості дисциплінарного провадження.

Проблеми пошуку нової концепції законодавства про державну службу.

Особливості формування адміністративно-процесуального законодавства і перспективи його розвитку.

Актуальні проблеми законодавства в сфері соціально-культурного розвитку.

Нові завдання законодавства про управління економікою

Список літератури

Алехин А.П., Козлов Ю.Н., Кармолицкий А.А. Административное право РФ.-М.,1997.-Ч.1.

Атаманчук Г.В. Теория государственного управлення: Курс ле-кций .-М.,1997.

Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управлення. - Киев., 1984.

Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управлення : содержание деятельности и организации структурьі. - К., Наук, думка, 1990.

Аверьянов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. - К.: Ін Юре, 1997.

Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управлення: содержание деятельности и организационньїе структури - Киев, 1990.Алехин А.П., Козлов Ю.М. Административное право. - М. Из-во МГУ, 1994-1995. - Ч. 1-2.

Аморджуев О. Проблема антимонопольного законодательства // Хоз. и право. - 1990. -№11.

Аникин Е.Б. К разработке антимонопольного законодательства // Сов. гос. и право. - 1990. - №10.

Андрейко О.Ф. Контроль в демократическом государстве: проблеми и тевденции. - Киев, 1994.

Атаманчук Г.В. Теорія державного управління: Курс лекцій -М. Юрид. лит., 1997.

Бандурка ОМ. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи вдосконалення. - Харків, 1996.

Брзбан Г. Французское административное право. - М.1998.

Бахрах Д.Н. Административное право. Общая часть. - М.,1993.

Бахрах Д.Н., Кивалов С.В. Таможенное право России. - Екате-ринбург, 1995.

Бельский К. С. К вопросу о предмете административного права. // Гос. и право. - 1997. - №11.-С. 14.

Била Л.Р. Административная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Дисс. ... канд. юрид. наук. -Одесса, 1995.

Васильєв А.С., Додин Е.В., Туманов В. Предприниматель: его

права, обязаности, ответственность. - Одесса, 1995.Галаган И.А. Административная ответственность (материальное право). – Воронеж, 1988.

Голоснічєнко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття) - Ірпінь, 1998.

Державне управління : теорія і практика / За заг. ред. В.Б.Аверь-янова - К.: Юрінком Інтер, 1998.Додин Е.В. Административная ответственность в свете Консти-туции Украиньї. // Юрид. вестник. - 1997. - № 3.

Додин Е.В. Административная деликтология. Учебн. пособие. -Одесса, 1997.

Коваль Л. Административное право Украиньї. - К.иев, 1996.

Козлов Ю.Н. Административньїе правоотношения. - М.,1976.

Коренеє А.П. Административное право России. - М.,1996. - Ч. 1.

Коліушко І. Адміністративна реформа в Україні // Право України. - 1998. - №2.

Кивалов С.В. Организационно-правовьіе основи таможенного дела в Украине. - Одесса, 1994.

Кивалов С.В. Средства осуществления таможенной политики Украиньї. - Одесса, 1995.

Кивалов С.В. Таможенное право (административная ответствен-ность за нарушение таможенньгх правил). - Одесса, 1996.

Кивалов С.В. Митне розслідування // Право України. -1996. - №8.

Кубко Е.Б. Программно-целевая организация государственного управлення (сущность, правовая основа, хозяйственная практика). -К., 1995.

Манохин ВМ. Советская государственная служба. - М., 1996.

Манохин ВМ., Адушкин Ю.С., Багишаев ЗА. Российское административное право. - М., 1996.

Манохин ВМ. Правовое государство и проблема управлення по усмотрению // Сов. гос. и право. - 1990. - № 1.

Маслеников М.Я. Применение административньїх взьісканий. -Калининград, 1986.

Нижник Н.Р. Государственно-управленческие отношения в де-мократическом обществе. - Киев, 1995.

Новоселов В.И. К вопросу об административньгх договорах // Правоведение. - 1969. - №3.

Овсянко ДМ. Административное право. - М.: Юристь, 1995.

Опришко В. Державно-правова реформа в Україні: основні напрямки // Право України. - 1998. - №1.

Опришко В.Ф. Народохозяйственннй комплекс: управление и право.-Киев, 1983.

Орзих М.Ф. Личность и право. - М., 1975.

Пахомов ЇМ. Адміністративно-правові питання державної служби.-К, 1972.

Тимченко АМ. Административная юстиция в зарубежньгх госу-дарствах // Адвокат. - 1996. - № 10-11.

Салищева НА. Административний процесе в СССР. - М., 1964.

Самсонов В.Н. Административное законодательство: понятие, содержание, реформа. - Харьков, 1991.

Селиванов В.Н. Менеджеризм - апологетика еовременного капи-тализма (политико-правовой анализ). - К., 1977.

Селивон Н.Ф. Контрольная функция местннх Советов народних депутатов. - Киев, 1980.

Сиренко В.Ф. Обеспечение приоритета общегосударственных интересов.(Организационно-правовые вопросы). — Киев. 1987.

Сорокин В.Д. Проблеми административного процесса. - М., 1968.

Старилов Ю.Н. Административньїй договор: опьгг законодате-льного регулирования в Германии // Гос. и право. - 1996.

Старилов Ю.Н. Служебное право: Учебн. -М., 1996.

Сурилов А.В. Теория государства и права. - Одесса, 1998. - Гл.З. -П.8.10-8.13.

Сурілов А.В. Основи загальної теорії держави і права. - Одеса: Изд-во Одес. ун-ту, 1995.

Тихомиров Ю.А. Курс адміністративного права в процесу. - М.: Юринформцентр, 1998.

Тимченко И.А. Законодательная деятельность союзних республик в сфере государственного управлення. - Киев, 1978.

Шемшученко Ю.С. Гоеударственное управление охраной окру-жающей средьі в союзной республике. - Киев,. 1990.

Цветков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). - Харків, 1997.

Хаманева Н.Ю. Конституционное право на подачу обращения // Гос. и право. - 1996.

Яновскш А. Отбор персонала (собеседование с кандидптпми при приеме на работу ) // Проблеми предпринимательства. - 1997 . №2.

Нормативні акти

Конституція україни. - К., 1996. КоАП Украиньї (с изменениями и дополнениями). Таможенньш Кодекс Украиньї от 12.12.1991. Парижская конвенция по охране промьппленой особенности... -Киев, 1995.

Об обьединениях граждан: Закон Украиньї // Вед.ВСУ. - 1992. -№34. - Ст.504

О правовом статусе иностранцев: Закон Украиньї // Вед. ВСУ. -1994.-№23.-От. 161.

О беженцах: Закон Украиньї // Вед. ВСУ. -1996. - №16. - Ст. 90.

О свободе совести и религиозньїй организациях: Закон Украиньї // Вед.ВСУ. - 1991. -№25. - Ст. 283.

Об обращениях граждан: Закон Украиньї // Вед. ВСУ. - 1992. - №47.

О гражданстве Украиньї: Закон Украиньї // Юрид. вестник. -1997. -Ш.

О государственной службе: Закон Украиньї // Вед. ВСУ. - 1993. - №52. О борьбе с коррупцией: Закон Украиньї // Вед. ВСУ. - 1995. - №34.

О государственной исполнительной службе: Закон Украйни // Голос Украиньї. - 1998. - 21 апр.

Об антимонопольном комитете Украинн: Закон Украиньї // Вед. ВСУ- 1993.-№50.

О местном самоуправлении в Украине: Закон Украиньї // Вед. ВСУ.- 1992.-№24.

Закон Украиньї " О чрезвьічайном положений " // Вед. ВСУ. - 1992.-№37.

Об административном надзоре за липами, освобожденньїмй из мест лишения свобода: Закон Украиньї // Вед. ВСУ. - 1994. -№ 52.

О таможенном деле в Украине: Закон Украиньї // Вед. ВСУ. -1991. -№4.

О внешнезкономической деятельности: Закон Украиньї от 21.07.91 // Вед. ВСУ. - 1991. - №29.

Об общих началах создания и функционирования специальннх (свободньгх) зкономических зон: Закон Украиньї от 12.12.92 // Вед. ВСУ - 1992.-№50.

Об организационно-правовьіх основах борьбьі с организованной преступностью: Закон Украиньї от 30.06.93 // Вед. ВСУ. - 1993. -№35.

Об мерах противодействия незаконному обращению наркотиче-ских средств: Закон Украиньї от 5.02.95 // Вед. ВСУ. - 1995. - №10.

Об обращении в Украине наркотических средств, их аналогов и прекурсов: Закон Украиньї от 15.02.95 // Вед. ВСУ. - 1995. - №10.

Про органи і службу у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України // Голос України. -1995.

Об ограничении монополизма и недопущении недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности: Закон Украиньї //Вед. ВСУ.- 1992.-№23.

О государственном регулировании рьінка ценньїх бумаг в Украине: Закон Украиньї // ВЕД. ВСУ. - 1996. -№51.

Об исключительной (морской) зкономической зоне Украиньї: Закон Украиньї // Вед. ВСУ. - 1995. - № 21.

О прокуратуре: Закон Украиньї // Вед. ВСУ. - 1991. - №53.

О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине: Закон Украиньї // Вед. ВСУ. - 1993. -№ 13.

О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконними действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратури и суда: Закон Украиньї // Голос Украиньї. - 1995. - 17 янв.

О Конституционном Суде: Закон Украиньї // Вед. ВСУ. - 1996. - №49.

Об арбитражном суде: Закон Украиньї // Бюллетень законодательства и юридической практики Украиньї. - 1993. - №5.

О зашите от недобросовестной конкуренции: Закон Украиньї // Вед. ВСУ.-1996.-№36.

Про національну програму боротьби з корупцією: Указ Президента // Урядовий кур'єр. - 1997. - квітень.

Про національну програму боротьби з корупцією: Указ Президента // Урядовий кур'єр. - 1997 .квітень.

Положення про Міністерство юстиції України: Затв. Указом Президента України від ЗО. 12.97.

Об Общем положений о юридической службе министерства, иного центрального органа государственной исполнительной влас-ти; государственного предприятия, учреждения, организации: По-становление КМУ // Уряд, кур'єр. - 1995. - 5 жовтня.

О внедрении механизма по предотвращению монополизации то-варньгх рьшков: Постановление КМУ от кі 1.11.94 // Уряд, кур'єр. -1994. - 4 листопада.

Положення про порядок ліцензування підприємницької діяльності: Затв. Пост. КМУ від 3 липня 1998 р. // Право України. -1998. - №9.

Положение о порядке проведення конкурсе на замещение вакан-тньгх должностей государственньгх служащих: Утв. Пост. КМУ 4.10.95 // 36. закон, та норм актов. - Киев., 1996.

Положение о порядке наложения штрафов на предприятия, учреждения и организации за нарушение установленньгх законодате-льством требований пожарной безопасности ...: Утв. пост. КМУ 14.12.94.//36. пост. 1995.-№ 3.

Положение о порядке наложения штрафов на предприятия, учреждения, организации за нарушение нормативньїх актов об охране труда: Утв.Пост. КМУ 17.09.93 // 36. пост. - 1994. - №1.

Положение о порядке наложения на хозяйствующие субьектьі сфери торговли, общественного питання и услуг, в том числе на граждан - предпринимателей, взьісканий за нарушение законодательства о зашите прав потребителей: Утв. Пост. КМУ 14.04.94. - №8.

Правила вьезда иностранцев вУкраину, их вьіезда из Украиньї и транзитного проезда через ее территорию: Утв. Пост. КМУ 29.12.95 // 36. пост. 1996. -№ 4. - Ст. 148.

Правила перетинання державного кордону громадянами України: Затв. Пост. КМУ від 27.01.95.

Порядок проведення елужебного раселедования: Утв. Пост. КМУ // ЗПУ. - 1995. - №5.

Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України // Юрид. вісник.- 1997.

Інструкція про порядок заборони в'їзду в Україну іноземцям посадовим особам Прикордонних військ України: Затв. Наказом Голови Держкомітету у справах охорони державного кордону. // Офіційний вісник України. - 1998. - №9.

шсгрукція про порядок передачі підрозділам Прикордонних військ України іноземців та осіб без громадянства , що є порушниками законодавства України про державний кордон і правовий статус іноземців, приймання зазначених осіб органами внутршшіх справ України. їх утримання за межі держави: Затв. наказом Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України та МВС України // Офіційний вісник України. - 1998. - №2.

Положение о главном Управлений государственной службьі при Кабинете Министров Украиньї // ЗПУ. - 1995. - №5.

Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності спеціальних санкцій - тимчасового зупинення ЗЕД та застосування індивідуального режиму ліцензування за порушення діючого законодавства України у сфері зовнішньоекономічних відносин та валютного регулювання: Затв. Наказом МЗЕЗ 5.06.95 // Діло. - 1995. -№ 63.

Законодавство про виїзд з України та про статус іноземців. Правовий статус іноземців: Науково-практичні коментарі та нормативно-правові акти. - К, 1998.

Державна служба України: 36. Законодавчих та нормативних документів, роз'яснень Головдержслужби, міністерств та відомств України.-К, 1996.

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Сучасний стан і тенденції розвитку фінансового законодавства України.

Внутрішня система фінансового законодавства.

Фінансова діяльність держави і фінансове право

Поняття і зміст фінансової діяльності держави, методи та форми її здійснення. Склад фінансової системи України . Предмет і метод, поняття фінансового права. Місце фінансового права в системі права держави. Наука фінансового права; система та джерела фінансового права.

Фінансово-правові норми, їх види та фінансово-правові відносини, їх зміст та особливості. Суб'єкти фінансового права і суб'єкти фінансових правовідносин.

Державні органи управління фінансами. Повноваження Верховної Ради України в галузі фінансів відповідно до Конституції України. Організація оперативного управління фінансами України. Головні Завдання Міністерства фінансів України в галузі управління фінансами держави. Склад державного казначейства України та його функції. Повноваження Рахункової палати Верховної Ради України. Правовий статус Державної податкової служби. Завдання та функції.

Поняття фінансового контролю, його значення. Правові основи здійснення фінансового контролю та проблеми вдосконалення законодавства про фінансовий контроль. Види і методи фінансового контролю; головні завдання та функції цих органів. Поняття аудиту та зміст аудиторської діяльності. Органи, які здійснюють аудиторську діяльність. Сертифікація та ліцензування аудиторської діяльності.

Бюджетне право

Поняття бюджету та його роль в економіці держави. Правові основи Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Поняття бюджетного права та предмет бюджетного права.

Бюджетні правовідносини, їх зміст. Суб'єкти бюджетних правовідносин. Виникнення, зміна та припинення бюджетних правовідносин.

Поняття бюджетного устрою. Визначення бюджетної системи України. Консолідований бюджет, його використання . Принципи бюджетного устрою України. Проблеми формування бюджетної системи України в світлі Конституції України. Бюджетна класифікація, її призначення , функціональна та економічна структура.

Правові основи складу доходів бюджетів та їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України. Бюджетне регулювання , його методи.

Правові основи складу видатків бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України. Поняття та склад поточних видатків та видатків розвитку.

Бюджетний процес в Україні; його поняття і зміст. Процесуальні бюджетно-правові норми. Стадії бюджетного процесу. Складання проекту бюджету; порядок розгляду проекту бюджету та затвердження бюджету.

Виконання бюджету ; розпис бюджету ; казначейське виконання кошторисних видатків ; розпорядники коштів, їх види . Касові видатки; фактичні видатки. Звітність про виконання бюджетів.

Правове регулювання місцевих фінансів . повноваження у сфері місцевого бюджету , позабюджетних фондів місцевих рад, валютних фондів.

Шляхи проведення бюджетної реформи в Україні. Проблеми міжбюджетних відносин.

Правовий режим фінансів підприємств

Структура децентралізованих фондів підприємств. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств. Поняття казенного підприємства, особливості управління, планування його фінансової діяльності. Порядок розподілу прибутку та утворення фондів підприємства.

Правове регулювання державних доходів

Поняття доходів країни, державних доходів, доходів бюджетів.

Поняття податків та їх правова природа. Функції податків. Прямі та непрямі Податки. Податкове право і податкове законодавство. Елементи податкового закону. Правовий режим податків з громадян (прибутковий податок з громадян, податок на промисел). Основні положення податку з прибутку підприємств. Характерні особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій особливого виду (страхової діяльності, нерезидентів, спільної діяльності, операції у банківський діяльності).

Правове регулювання непрямих податків (податок на додану вартість, акцизний збір).

Відповідальність за порушення податкового законодавства. Види відповідальності за податкові правопорушення. Захист прав платника податків. Податкова політика та податкова реформа в Україні. Податковий кодекс України.

Поняття державного кредиту. Державний борг. Види державного боргу.

Поняття страхової діяльності. Страхові фонди. Суспільна сутність і призначення страхування, його функції. Галузі та види страхування в Україні; відносини, що регулюються нормами фінансового права.

Правові основи державних видатків та бюджетного фінансування.

Поняття державних витрат. Система державних видатків. Фінансування державних видатків. Бюджетне фінансування. Принципи фінансування та принципи бюджетного фінансування. Поняття і принципи кошторисно-бюджетного фінансування, його об'єкти. Єдиний кошторис доходів і видатків бюджетної установи та організації, його правова основа та зміст.

Правовий режим фінансування соціально-культурних заходів в умовах переходу до ринку. Фінансування охорони здоров'я та фізичної культури.

Правове регулювання видатків на утримання законодавчої, виконавчої влади, правоохоронних органів та національної оборони. Правові основи спеціальних коштів бюджетних закладів. Поняття, класифікація видів, порядок формування та використання. Особливості фінансування державних підприємств у період переходу до ринкової економіки. Фінансування промисловості та капіталовкладень. Поняття інвестиційної та інноваційної діяльності.

Порядок фінансування житлово-комунального господарства в умовах перехідної економіки.

Правовий режим державних і місцевих позабюджетних фондів.

Список літератури:Бельский К.С. Финансовое право. - М.:Юрист, 1994.

Вексельное право. Обшиє положення и юридический коммента-рий В.В.Ильин., А.В.Макеев, Е.А.Павлодский. - М., 1997.Воронова Л.К. Бюджетно-правове регулювання в СРСР. - Киев: Вища шк., 1975.

Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні. - К.: ЮРІ-НКОМ, 1997.

Годме П.М. Финансовое право. - М., 1967.

Горбунова О.Н. Проблеми совершенствования основних финан-сово-правовьгх институтов в условйях перехода России к ринку. Автореф. ... дис. д-ра юрид. наук. - М., 1996.

Дорнберг Р. Міжнародне оподаткування. - К.: Абрис, 1997.

Ермакова Т.С. Финансовое правоотношение (теоретические проблеми): Учебн. пособие. - Л., 1985.

Иловайский И.С. Учебник финансового права. - Одесса, 1912. - 604 с.

Козьгрин В.А. Налоговое право зарубежних стран: вопросн тео-рии и практики . - М.: Манускрипт, 1983.

Кучерявенко Н.П. Теоретические проблеми правового регулиро-вания налогов и сборов в Украине: Монография. - Харьков: Консум, 1997.

Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: основи теорії та практики. - К.: НДФУ, 1999.

Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. - К: Юрінком Ін-тер, 1998.

Кучерявенко Н.П. Теоретические проблеми правового регулиро-вания налогов и сборов в Украине. - Харьков: Консум., 1997.

Кучерявенко Н.П. Основи налогового права.—Харьков: Зспада, 1996.

Пацурківський П.С. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методології. - Чернівці. 1997.

Пацурківський П.С. Проблеми теорії фінансового права. - Чернівці, 1998.

Пебро М. Международнне зкономические , валютнне и финан-совне отношения. - М.: Прогресе, 1994.

Пискотин А.М., Пассейк Ж. Т., Зллис К.Х., Дейли Ж.П. Банковс-кое право СІЛА. - М., 1992.

Пацурківский П. С. Правові засади фінансової діяльності держави : проблеми методології. - Чернівці: ЧДУ, 1997.

Пискотин М.К Советское бюджетное право (основнне проблеми). - М.: Юрид. лит., 1971.

Пушкарева В.М. История финансовой мисли и политики налогов: Учебн. пособие - М.: Инфра, 1996.

Ровинский Е.А. Основнне вопросн теории советского финансового права. - М.: Госюриздат, 1960.

Финансовое право: Учебн. / Отв. ред. Проф. Н.И.Химичева. -М.: БЗК, 1989.

Фінансове право: Підручн. / Відп.ред. Л.К.Воронова. - Харків: Консум, 1998.

Фінансове право: Навч. посібник / Відп. ред. Л.К.Воронова. - К.: Вентурі,1998.

Финансовое право / Отв. ред. О.Н.Горбунова. - М.: Юрист, 1996.

Финансовое право России / Е.Ю.Грачева, Н.А.Куфакова, С.Т.Пепеляев. - М.: ТЕИС, 1995г

Финансовое право европейских социалистических стран. - М.: Юрид. лит., 1976.

Фінансове право (За законодавством України) / За ред. Л.К.Воронової, Д.А.Бекерської: Навч. посібн. - К.: Вентурі, 1995.Халфина Р.О. К вопросу о предмете и системе советского фина-нсового права // Вопр. сов. админ. и финанс. права. - М., 1952.

Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. - М., 1974.

Химичева Н.И. Налоговое право: Учебн. - М.: Из-во БЗК, 1997.

Химичева Н.И. Субьектьі советского бюджетного права. - Саратов: Изд-во Саратов, ун-та, 1979.

Химичева Н.И. Правовьіе основи бюджетного процесса в СССР. -Саратов, 1966.

Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан: (Общая часть). Алма-Ата, 1997.

Худяков А.И. Основи теории финансового права - Алма-Атьі, 1995.

Цьіпкин С.Д. Доходи государственного бюджета. Правовне воп-роси.-М., 1973.

Цьіпкин С.Д. Финансово-правовне институтн , их роль в совер-шенствовании финансовой деятельности советского государства. -М.: МГУ, 1953.

Янжул И.И. Финансовое право. - М. 1885.

Нормативні акти

Про внесення змін та доповнень до Закону УРСР "Про бюджетну систему УРСР": Закон України від 29.06.95 // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №26. - Ст. 58.

Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування": Закон України від 18.02.97 //Відомості Верховної Ради України. 1997. - №16. - Ст.119.

Про податок на додану вартість: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №21. - Ст. 156.

Про внесення змін до Закону України. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №27. - Ст 181.

Основні положення податкової політики в Україні: Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. -1997.-№5.-Ст.40.

Про стягнення не внесених у строк податків та неподаткових платежів: Декрет Кабінету Міністрів України від 26.02.93 // Відомості Верховної ради України. - 1993.-№10.-Ст.П4.

БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

Банківське право та його місце в системі правових наук Поняття і предмет банківського права. Місце банківського права в системі правових наук. Банківська діяльність: поняття та зміст. Особливості банківської діяльності як різновиду підприємницької діяльності. Специфіка банку як господарюючого суб'єкту. Поєднання публічно-правових і приватно-правових інтересів у регулюванні банківської діяльності.

Джерела банківського права. Банківське законодавство.

Банківські правовідносини

Поняття та характерні ознаки банківських правовідносин. Класифікація банківських правовідносин. Підстави виникнення банківських правовідносин. Суб'єкти банківських правовідносин. Структура банківських правовідносин.

Особливості суб'єктивних прав і обов'язків банків. Характеристика понять "банківська діяльність" та "банківські операції", їх співвідношення.

Банківська система України

Поняття банківської системи та її структура. Етапи створення банківської системи України. Правові форми взаємодії елементів банківської системи.

Основні проблеми в організації та функціонуванні банківської системи в Україні в сучасний період. Економічні нормативи та їх роль у забезпеченні стабільної банківської системи. Обов'язкові резерви: порядок формування та їх значення в банківській справі.

Правове положення національного банку України, основні функції національного банку України. Основні завдання Національного банку України в стабілізації національної економіки.

Правове положення комерційних банків. Правові основи діяльності комерційного банку. Порядок створення і реєстрації комерційних банків. Особливості правового положення філій та представництв комерційних банків; порядок їх відкриття в Україні та на території інших держав. Агентські функції комерційних банків. Порядок реєстрації змін і доповнень, що вносяться до статуту комерційного банку. Порядок відкриття філій та представництв комерційних банків на території інших держав.

Порядок ліцензування банківських операцій.Правове регулювання банківських рахунків

Правова природа банківського рахунку. Види банківських рахунків та їх характеристика. Порядок відкриття рахунків у національній валюті України юридичним особам. Порядок відкриття рахунків у національній валюті України фізичним особам. Порядок відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валюті. Правопорушення у сфері безготівкових розрахунків.Правове регулювання розрахункових відносин

Порядок готівкового обігу національної валюти України та роль банків у здійсненні контролю в цій сфері.

Порядок здійснення безготівкових розрахунків. Поняття кореспондентських відносин та їх суб'єкти. Порядок встановлення кореспондентських відносин. Порядок відкриття кореспондентських рахунків у регіональних управліннях НБУ та комерційних банках. Порядок безспірного стягнення та безакцептного списання коштів з банківських рахунків. Порядок використання векселів у банківських розрахунках. Електронні міжбанківські розрахунки: поняття, учасники, порядок здійснення. Порядок застосування санкцій по кореспондентським рахункам. Системи захисту банківської інформації.

Банківське кредитування

Поняття банківського кредитування та його принципи. Види банківського кредиту та їх характеристика. Способи забезпечення банківського кредиту. Характеристика правопорушень у сфері банківського кредитування. Види вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб. Підстави для призупинення операцій за банківськими рахунками.Правове регулювання валютних операцій

Правові засади валютного регулювання в Україні.

Валютні відносини: поняття та специфіка. Валютні фонди в Україні та порядок їх формування. Повноваження національного Банку України в сфері валютного регулювання. Органи валютного контролю та їх роль у боротьбі з правопорушеннями у валютній сфері. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

Список літературиАгарков М.М. Основьі банковского права: Курс лекций. - М.: Гос. фин. изд-во Союза ССР, 1929.

Алисов Е.А. Валютньїе отношения в Украине. Правовое регули-рование. -Харьков: Консум, 1998.

Альтишулер А.Б. Международное валютное право. -М. МО, 1984.

Банковское право: Навч. посібник / М.П.Кучеряаенко. - Харків: Торсінг, 1999.Березина М.П., Крупнов Ю.С. Межбанковские расчетьі. - М.: Финстатин-форм, 1994.

Вильнянский С.И. Кредитно-расчетньїе правоотношения : Учебн. пособие. - Харьков: Изд-во Харьков. ун-та, 1955.

Воронова Л.К. Правовое регулирование кредитно-расчетньгх от-ношений в народном хозяйстве: Учебн. пособие для юридических вузов и факультетов. - Киев: Вьісшая шк., 1988.

Вступ до банківської справи / За ред. М.І.Савлука.-К: Лібра, 1998.Долан ЗДж., Кзмпбелл К.Д., Кзмпбел РДж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - М.,-1991.

Ефимова Л.Г. Банковское право. - М.:БЕК, 1994. - 348с.

Ерпьічева Н.Ю. Пруденциальное регулирование банковской дея-тельности в России и Польше .(Правовьіе аспектьі) // Гос. и право. -1997.-№8.

Ерпьілева Н.Ю. Международное банковское право: Учебн. пособие. - М.: Форум., 1998.

Компанеец Е.С. .Полонский З.Г. Применение законодательства о кредитований и расчетах . - М„ 1967.

Кротюк В., Іоффе А. Валютний контроль та його правова регламентація в Україні // Вісн. НБУ. - 1997. -№11.

Костюченко О. Перспективи вдосконалення банківського законодавства. // Право України. - 1998. - №9.

Малеин Н.С. Кредитно-расчетньїе правоотношения и финансо-вьій контроль. - М.: Наука, 1964.

Олейник ОМ. Основьі банковского права: Курс лекций. - М.: Юристь, 1997.

Попович ВМ. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань. -К.: Правові джерела, 1995.

Попович ВМ. Тіньова економіка. - К.: Правові джерела, 1998.

Правовое регулирование банковской деятельности. - М.: Юри-нформ, 1997.Тосунян Г. Банковское дело и банковское законодательство в России. Опьіт , проблеми, перспективи. - М.: Дело, 1995г

ФлейшецЕ.А. Расчетньїе и кредитне правоотношения. - М., 1956.

Царьова Л.К. Фінансові делікти : поняття та деякі причини їх скоєння. // Правове регулювання державних доходів та видатків: Доп. та виступи на міжнародній науково-практичній конференції. Академія правових наук України. - Харків, 1998.

Фінансове право (За законодавством України) /За ред.


Л.К.Воронової, Д.А.Бекерської: Навч. посібник. - К.: Вентурі, 1995.
-Розд. 5.

Заверухи І. Б. Правове регулювання Державного кредиту в Україні: Автореф. дис.... канд. юид. наук. -К., 1998р

Про банки і банківську діяльність: Закон України зі змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 25. -Ст.281.

Про господарські товариства: Закон України зі змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49.

Про власність: Закон України від 7.12.91 зі змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №20.

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 // Відомості Верховної Ради України. -1994 - №43.

Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.91 зі змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України - 1991. - №24.

Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1997. -№5.-Ст. 28.

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України зі змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. -1993р. - №17. - Ст. 184.

Порядок проведення банками операцій з векселями, затверджений Правлінням Національного банку України від 25. 02.93.

Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: Інструкція № 7, затверджена постановою Правління Національного банку України від 02.08.96 № 204 // Вісн. НБУ. - 1996. - № 11 з доповненнями і змінами.

Порядок ведения касових операцій в национальной валюте Украины в редакции постановления Правлення Национального банка Украины от 13.10.97 № 34. // Официальний вестник Украины, 1997.-№42 зі змінами від 22.05.98; 11.11.98; 19.01.99№16.

Про затвердження Положення про порядок видачі банкам ліцензій на здійснення банківських операцій: Постанова Правління Національного банку України № 181 від 06.05.98 зі змінами та доповненнями.Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків: Затв. Постановою Правління Національного банку України № 281 від 21.07.98.

Про міжбанківські розрахунки в Україні: Положення, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 8.10.98 № 414 // Офіційний вісник України - 1998 - № 43. - Ст. 1599.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал