Соціологія навчальний посібник Київ 201 2Pdf просмотр
Сторінка14/14
Дата конвертації16.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Юрій М.Ф. Соціологія
/
М.Ф
Юрій

К.: Дакор, 2006.

С.
470-491.

СЛОВНИК СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ


Агент соціалізації

соціальні структури, які вводять людину в світ соціального, завдяки яким на індивіда транслюються соціальний досвід, соціальні норми.
Адаптація

пристосування індивіда до існуючих в спільноті соціальних норм.
Анкета

впорядкований за змістом і формою набір запитань, спрямованих на розкриття змісту досліджуваної проблеми.
Аномія

стан суспільства, в якому значна частина його членів, знаючи про існування зобов'язальних норм, ставиться до них негативно або байдуже.
Бюрократія
система адміністративного управління, якій властиві
ієрархічність, чіткий розподіл обов‘язків, система правил; призначення службовців.

Аудиторія

об‘єднання людей на чолі з комунікатором.
Аутгрупи

групи, до яких члени інгрупи відносяться як до чужих
Вибірковий
метод

науково
- обгрунтований підхід, за результатами якого роблять висновки про об‘єкт дослідження як ціле, спираючись на дані аналізу його певної частини.

129
Вибіркова сукупність

частина генеральної сукупності, яка становить суму вихідних одиниць спостереження, вивчення та аналізу, мікромодель генеральної сукупності.
Вторинні групи

більш численні групи, які можуть складатись з двох, або кількох первинних груп, та в яких спілкування індивідів як безпосереднє, так і формалізоване.
Генеральна сукупність

об‘єкт соціологічного дослідження в
єдності його суттєвих якостей та ознак.
Гіпотеза

наукове припущення, в якому знання носить вірогідний характер і придатне для роздумів про незрозуміле, неясне, що стало предметом дослідження і яке висувається для можливого пояснення певних соціальних фактів, явищ, процесів, яке треба підтвердити або спростувати.
Глобалізація

процес зростання взаємозалежності суспільств, який розгортається у всесвітньому масштабі
Глобалізм
сукупність поглядів на глобалізацію, які полягають в позитивній її оцінці і розглядають її як найважливіший процес у сучасному світі.
Девіантна поведінка

практичний прояв соціальної девіації,
поведінка, що не відповідає суспільним цінностям і нормам, як моральним, так і правовим.
Десоціалізація

процес втрати людиною своєї соціальної якості.
Дисфункція
соціального інституту –
невиконання соціальним
інститутом соціальної функції. Виявляється у нечіткості цілей діяльності
інституту, розмитості, невизначеності функцій, невідповідності інституту потребам суспільства, зниженні його авторитету у суспільстві, персоналізації діяльності інституту.
Емпірична
інтерпретація
понять

етап соціологічного дослідження, складова програми дослідження, яка полягає в конкретизації
змісту, пошуку емпіричних значень понять, які використовуються при проведенні дослідження.
Емпірична соціологія

складова соціології, яка займається розв‘язанням практичних завдань керування суспільними процесами, розробкою засобів соціального контролю та соціальної інженерії на рівні конкретно
- соціологічних досліджень.
Етикет

норма культури, встановлений порядок поведінки людини в рамках певної соціальної групи.
Етнометодологія
теоретико
- методологічний напрям в соціології, послідовники якого основною методологією осягнення сенсу і сутності

130 соціологічних явищ вважали проникнення у смислові структури повсякдення.
Завдання соціологічного дослідження

це сукупність цільових установок, спрямованих на аналіз і розв‘язання проблеми, ієрархізовані засоби досягнення мети.
Звичаї

неписані правила поведінки
, форми регуляції діяльності людей, які відтворюються у суспільстві, соціальній спільності і є звичними для їх представників.
Індивід
окремий представник соціальної спільності.
Індивідуальність

сукупність відмінностей людини від інших
індивідів.
Індустріальне суспільство

суспільство, яке базується на поглибленому поділі суспільної праці, промисловості як основній галузі народного господарства, ринку як фундаменті суспільних взаємодій, домінуванні індустріального технологічного укладу в більшості суспільних сфер.
Інгрупи

соціальні групи, які індивід визнає як «свої» і до яких він відчуває свою належність.
Інституціоналізація

процес утворення соціального інституту.
Інтерв’ю

метод одержання необхідної інформації шляхом безпосередньої цілеспрямованої бесіди інтерв‘юера з респондентом
(носієм інформації).
Інтеріоризація

етап соціалізації, змістом якого є перетворення внутрішньої структури особистості під впливом діяльності людини у складі соціальної спільноти.
Категорії

загальні форми мислення, які відображають найсуттєвіші закономірні зв

язки та відносини.
Квазігрупа

нестійка, неформальна сукупність людей, об‘єднана, як правило одним або дуже невеликою кількістю типів взаємодії, що має невизначену структуру і систему цінностей і норм.
Класи
суспільні

великі групи людей, що розрізняються за їх місцем у історично визначеній системі суспільного виробництва, за їх відношенню до засобів виробництва, за їх роллю в суспільній організації праці, а, отже, за способами отримання та розмірами тієї чи іншої частки суспільного багатства, якою вони володіють.
Конформізм
підпорядкування груповому тиску, пасивне пристосуванство

131
Культура

інтегральне явище, що відображає суспільне життя з боку цінностей, стандартів, норм, завдяки яким люди взаємодіють і розуміють одне одного
Культурний релятивізм

підхід до оцінки мотивів поведінки і цінностей інших груп з позицій їх культури.
Макросоціологія

складова соціологічної науки, що орієнтується на дослідження великих соціальних спільнот, систем і груп, а також на вивчення глобальних соціальних процесів
, на вивчення законів і закономірностей суспільного життя людства в цілому, у сукупності його основних підсистем.
Мезосоціологія
складова соціології, яка своїм дослідженням робить соціальні спільноти і групи, громади, соціальні інститути, соціальні рухи, добровільні асоціації тощо –
тобто все те, що є посередником між
індивідом та суспільством.
Мета соціологічного дослідження

загальна спрямованість дослідження, очікуваний кінцевий результат.
Метод
в соціології

спосіб побудови та обґрунтування соціологічних знань, сукупність прийомів, процедур і операцій практичного
і теоретичного пізнання соціальної реальності.
Методологія

сукупність принципів та установок, які передують отриманню соціологічного знання та зумовлюють головні способи, методи його отримання, характер усієї соціологічної діяльності (теоретичної та практичної).
Мікросоціологія

галузь соціологічного знання, пов‘язана з аналізом повсякденної взаємодії між людьми, соціальних процесів і явищ у порівняно невеликих соціальних системах.
Модернізація

сукупність економічних, соціальних, культурних, політичних змін, що відбулися в суспільстві в процесі
індустріалізації та засвоєння науково
- технічних досягнень.
Мотив

внутрішній збудник діяльності людини.
Натовп
- квазігрупа, характерною рисою якої є гранично малий діапазон взаємодій її членів, що зводиться майже виключно до спільного схвалення або спільного засудження.
Національна культура

сукупність символів, вірувань, цінностей, норм, зразків поведінки, які характеризують людську спільноту в тій чи
іншій країні, державі.
Неформальна організація

сукупність індивідів, малих груп, для якої характерна система соціальних зв‘язків, взаємодій, норм міжособистісного і міжгрупового спілкування, що виникла спонтанно.

132
Неформальні соціальні групи

групи, соціальні зв‘язки і відносини всередині яких формуються під впливом певного соціокультурного середовища, в якому ці групи виникають, в процесі діяльності їх членів для досягнення поставленої мети.
Обряд

традиційна символічна колективна дія, яка супроводжує важливі моменти життя людини і суспільства, покликана сприяти зміцненню соціальних зв‘язків.
Одиниці відбору

елементи генеральної сукупності, які підлягають аналізу.
Одиниці спостереження

ознаки об‘єкта соціологічного дослідження
, які підлягають вивченню.
Операціоналізація
понять –
етап соціологічного дослідження та складання його програми, який полягає у визначенні
понять через фіксацію емпіричних ознак.
Особистість

конкретна людина як система стійких якостей, властивостей, що реалізуються в процесі становлення соціальних зв‘язків, в соціальних інститутах, культурі.
Первинні групи

невеликі за чисельністю, тісно інтегровані соціальні групи члені якої за рахунок частих повсякденних контактів добре знають один одного та тісно пов‘язані між собою (сім‘я, група друзів, студентська група, мешканці одного житлового будинку, відділ в установі).
Позитивізм
провідний напрям в соціології
XIX ст., який характеризується вимогою того, щоб наука мала справу лише з об‘єктами, які піддаються спостереженню.
Поняття

форма мислення, що відображає загальні зв

язки, сутнісні ознаки явищ, поданих у їхніх визначеннях.
Порядок соціальний

взаємодія учасників суспільного життя, результатом якої є сталість та цілісність спільноти.

Потреба
базова основа поведінки людини.
Поструктуралізм
напрям в соціології, основним об‘єктом дослідження в якому є тексти в їх відношенні до інших текстів,
а не до зовнішньої реальності.
Похибка (помилка) репрезентативності
відхилення вибіркової сукупності від генеральної

сукупності

за певними пропорціями.

Предмет соціології

це відтворення соціальної реальності на абстрактному рівні шляхом виявлення значущих з практичної точки зору закономірних зв‘язків і відносин цієї реальності.

Це найбільш значущі властивості, сторони, характеристики, особливості об‘єкта, які підлягають

133 безпосередньому вивченню або пізнання яких особливо важливе для вирішення певної проблеми
Престиж
поняття, що відображає значущість особи чи соціальної групи у суспільстві.

Прикладна соціологія
практична частина соціологічної науки про специфічні закони становлення, розвитку та функціонування конкретних соціальних систем, процесів, структур, організацій та їх елементів. Вона вивчає процеси, які відбуваються в певних соціальних підсистемах, конкретні соціальні спільноти, організації.
Проблема соціологічного дослідження

форма питальних висловлювань, які характеризуються невизначеністю, що підлягає осмисленню та науково
- практичному вирішенню.
Програма соціологічного дослідження
це виклад загальної концепції досліджуваного проекту, яка включає в себе програмування і правила процедур науково
- практичної дослідницької діяльності.
Прогрес

вдосконалення, перехід від нижчих до вищих форм соціальної організації, зростання еволюційних можливостей суспільства.

Професійна культура

культура соціальних груп, що займаються професійною діяльністю
Регрес
деградація, зниження рівня організації.

Репрезентативність

міра наближеності сформованої моделі об‘єкта соціологічного дослідження (вибірки) до пропорцій
(параметрів) генеральної сукупності.
Ресоціалізація

процес інтеграції людини в нові соціальні структури внаслідок зміни соціальних умов.
Респондент
елемент генеральної сукупності соціологічного дослідження, який підлягає опитуванню.
Референтна група

це реальна або уявлена соціальна група, яку
індивід сприймає як еталон, з яким він співвідносить своє соціальне становище, поведінку та установки, і до якої він прагне потрапити.
Ритуал

вид обряду, який є формою складної символічної поведінки, що історично склалася, впорядкована система дій, яка покликана підкреслити особливу цінність і значимість для людини певних соціальних відносин або процесів.
Символічний інтеракціонізм


напрям в соціології, який зосереджується на вивченні взаємодії (інтеракції)
в їх символічному вираженні (мові, жестах тощо). Виходить з позицій, що індивіди поводяться з речами відповідно до суті, яку ці речі мають для них і яка

134 виявляться у процесі соціальної взаємодії. Виник як альтернатива функціоналізму.
Системна якість
надіндивідуальна якість, яка виникає на рівні суспільства завдяки взаємодії індивідів.
Ситуація конфлікту

зовнішні обставини в суб‘єктивній
інтерпретації індивіда
, накопичені протиріччя, пов‘язані з діяльністю суб‘єктів соціальної взаємодії, що об‘єктивно створюють підґрунтя для протиборства між ними.
Соціалізація

процес впливу соціальних умов на життєдіяльність
індивіда з метою включення його як дієздатного суб‘єкта в систему суспільних відносин.
Соціальна взаємодія

це процес взаємного впливу індивідів, соціальних груп та спільнот одних на інших
Соціальна дія

будь
- яка дія соціального суб‘єкта, спрямована на забезпечення своїх потреб та інтересів.
Соціальна група

це сукупність індивідів, яка характеризується спільними інтересами, установками і орієнтаціями, нормативною регламентацією спільної діяльності людей у межах просторово
- часового контініуму.
Соціальна девіація


вчинки, діяльність людей, соціальних груп, які не відповідають встановленим у даному суспільстві нормам та визнаним стандартам поведінки.
Соціальна

еволюція

внутрішньо єдина система соціальних змін, які поступово ведуть до нових форм соціальних взаємодій, пов‘язаних з пристосуванням до нових умов функціонування суспільства.
Соціальна мобільність

процес переміщення соціальних суб‘єктів між елементами соціальної структури.
Соціальна норма

вимоги, побажання і очікування відповідної поведінки
, яка схвалюється суспільством.
Соціальна організація

цілісна функціонально
- цільова система
, що має притаманну їй соціальну структуру, свої функції, ієрархізовану взаємодію між індивідами, групами та структурними підрозділами, створену для задоволення потреб індивідів та всього суспільства.
Соціальна реальність

об‘єкт пізнання соціології, створюється в процесі соціальних взаємодій суб‘єктів, є результатом їх свідомості та життєдіяльності.
Соціальна роль

відносно постійна та внутрішньо пов‘язана система дій, які є реакціями на поведінку інших осіб, яка протікає згідно з встановленими зразками, наслідування яким група очікує від своїх членів.

135
Соціальна система

це цілісне утворення, основним елементом якого є люди, їх зв‘язки, взаємодії та взаємовідносини, соціальні інститути та організації, соціальні групи та спільноти, норми та цінності, які мають стійкий характер і відтворюються в історичному процесі.
Соціальна спільність

сукупність індивідів
, відрізняється соціальними зв‘язками та відносною цілісністю.
Соціальна спільнота
сукупність індивідів, що її можна емпірично зафіксувати, яка характеризується відносною цілісністю і здатністю виступати самостійним суб‘єктом соціальної дії.
Соціальна структура суспільства

сукупність взаємопов‘язаних і взаємодіючих між собою, упорядкованих стосовно одна іншої
соціальних спільностей, соціальних верств, станів і відносин між ними.
Соціальна якість людини

сукупність взаємопов‘язаних елементів, зумовлених соціальною взаємодією особистості: мета діяльності, статуси, соціальні ролі, норми і цінності, сукупність знань, рівень освіти, соціально
- психологічні особливості тощо.
Соціальне

сукупність певних рис та особливостей суспільних відносин, інтегрована індивідами чи спільнотами у процесі спільної діяльності в конкретних умовах, яка виявляється в їх стосунках, ставленні до свого місця в суспільстві, явищ і процесів суспільного життя.
Соціальний закон
це об‘єктивні, істотні, необхідні, стійкі та такі, що повторюються, причинні зв‘язки між соціальними явищами та процесами як в окремих соціальних системах та підсистемах, так і в суспільстві в цілому, що виникають внаслідок масової діяльності людей.
Соціальний зв’язок

залежність та сумісність індивідів та соціальних груп.
Соціальний інститут

доцільна стійка форма організації соціальної діяльності і соціальних відносин, комплекс, який являє собою, з одного боку, сукупність нормативно
- ціннісно обумовлених ролей та статусів, призначених для задоволення конкретних потреб, а з іншого –
соціальне утворення, створене для використання ресурсів суспільства у формі інтеграції для задоволення цих потреб.
Соціальний контроль

практика усіх видів соціальних груп з визначення і заохочення поведінки, що відповідає соціальним нормам і застосуванню санкцій до поведінки, що порушує прийняті норми.
Соціальний конфлікт

зіткнення
індивідів, соціальних груп та спільнот, організацій, яке відбуваються на основі неспівпадіння інтересів, цінностей, поглядів; один зі способів розв‘язання соціальних суперечностей.

136
Соціальний процес

послідовна зміна станів суспільства або його окремих підсистем.
Соціальний статус

місце індивіда чи соціальної групи в суспільній ієрархії.
Соціальний тип

сукупність повторюваних якостей людини як соціальної істоти.
Соціальні відносини

відносно стійкі та самостійні зв‘язки між
індивідами та соціальними групами, що займають різне становище в суспільстві.

Соціальні зміни

зміни в певних сферах суспільства, які призводять до якісно нового стану соціальної взаємодії, соціальної структури суспільства.
Соціальні кола
найбільш стійкі квазігрупи, взаємодія всередині яких спрямована практично виключно на обмін інформацією і які можна визначити як соціальні спільноти, створені з метою обміну інформацією між їх членами.
Соціологічне дослідження

інструмент соціологічного вивчення соціальних явищ в їх конкретному стані за допомогою методів, які дозволяють проводити кількісний і якісний збір, виміри, узагальнення, аналіз соціологічної інформації.
Соціологія

поліцентрична, поліпарадигмальна наука, що вивчає форми, закони та закономірності конструювання, функціонування і розвитку соціальної реальності через взаємодію індивідів і їх груп та спільнот.
Соціологія конфлікту

галузь соціології, яка вивчає природу і закономірності виникнення та розвитку соціального конфлікту як соціального явища, типологію і соціальну роль, засоби запобігання ним, попередження та розв‘язання, а також методи управління ними.
Соціологія особистості

галузева соціологічна теорія, що вивчає особистість як об‘єкт і суб‘єкт соціальних відносин.
Соціометрія

метод соціологічного дослідження, що використовується при вивченні взаємодій у малих групах та базується на поєднанні методики опитування та алгоритмів математичного обчислення первинних вимірювань.
Спеціальні соціологічні теорії
це соціологічні знання середнього рівня, які вивчають окремі соціальні спільноти у їх конкретному стані
(соціологія малих груп, соціологічне вивчення соціальної структури, соціологія окремих професійних груп, соціологія міста, соціологія села, соціологія молоді, етносоціологія тощо), соціальні інститути
, соціальні

137 процеси
(соціологія конфлікту соціологія вивчення мобільності міграційних процесів, масової комунікації, масових соціальних рухів, злочинності, самогубств). До спеціальних соціологічних теорій відносять також соціологію особистості та ті теоретичні побудови, які пояснюють закономірності міжособистісного спілкування.
Спостереження

метод соціологічного дослідження, який полягає у сприйнятті явищ, прямій реєстрації подій очевидцем у процесі їх розгортання.
Статусний набір

сукупність символів соціального статусу.
Страта (соціальна)

велика група людей, загальною ознакою яких
є виробничі, політичні, демографічні та інші характеристики, ознакою якої
є місце в суспільній ієрархії
Стратифікація соціальна
структурування нерівностей між різними соціальними спільностями, верствами, прошарками та групами людей, яке визначає, по
- перше, структуру суспільства, по
- друге, систему ознак соціального розшарування та нерівності.
Структурний функціоналізм
напрям у соціології та антропології, який бачить головну мету у вивченні механізмів і структур, що забезпечують цілісність, стабільність соціальної системи. Розрізняють основні два підходи:
- структурний, який іде від аналізу різноманітних структур до виявлення виконуваних ними функцій; функціональний, коли визначається певна сукупність функціональних вимог, а згодом виявляються структури, які ці функції виконують.
Субкультура

це культура певної соціальної спільноти
(молодіжна, національна, конфесійна, територіальна, професійна, тощо).
Суспільний розподіл праці

поділ в суспільстві різних соціальних функцій, що реалізуються певними соціальними спільностями, групами людей
; супроводжується виділенням різних сфер життєдіяльності суспільства (промисловість, сільське господарство, наука, мистецтво, армія тощо).
Суспільно
-
економічна формація

конкретно
-
історичний тип суспільства, обумовлений певним способом виробництва та формою виробничих відносин.
Суспільство

сукупність усіх засобів взаємодій та форм об'єднання людей, що склалися історично, які проживають на спільній території
, мають загальні культурні цінності та норми, характеризуються соціокультурною ідентичністю її членів.
Традиції

елементи соціокультурної спадщини, які передаються з покоління в покоління.

138
Традиційне суспільство

це суспільство з домінуванням сільськогосподарського виробництва, малорухомими соціальними структурами та з заснованим на традиції способом соціокультурної регуляції.
Управління
конфліктом

цілеспрямований,
зумовлений об‘єктивними законами вплив на динаміку конфлікту в інтересах розвитку або руйнування тієї соціальної системи, якої стосується конфлікт.
Установка

психічне явище, в якому віддзеркалюються внутрішні потреби людини, які взаємодіють з соціальною дійсністю, сама ця дійсність, яка надає людині засоби для задоволення її потреб, уявлення про рівновагу між потребами і
дійсністю та мету діяльності людини.
Феноменологія


напрям у теоретичній соціології, згідно з яким все знання є соціально створеним і орієнтованим на певні практичні проблеми. Основною метою є аналіз і опис щоденного життя.
Формальна організація

система формалізованих принципів, статусів, ролей, яка встановлює раціональний поділ праці, а також забезпечує координацію дій індивідів
Формальні соціальні групи

соціальні
групи, мета і структура яких заздалегідь визначена, наприклад, військові підрозділи або виробничі колективи.
Функції соціології

сукупність ролей, що виконує соціологія в організації суспільства як соціальної системи.
Цивілізація

самостійне цілісне соціально
-
історичне утворення, локалізоване у просторі й часі, що впродовж певного періоду має стійкі особливі риси в соціально
- політичній організації, економіці та культурі, спільні духовні цінності.
Цінність

особливе ставлення, внаслідок чого потреби та інтереси людини або соціальної групи переносяться на речі, предмети, духовні явища, надаючи їм визначальні соціальні властивості.
Ціннісні орієнтації
соціальні цінності, які поділяються особою, виступають метою життя і основними засобами їх досягнення і тому набувають функції найважливіших регуляторів соціальної поведінки
індивідів.
139
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Бейлз Р.
48
Белл Д
30,55
Бергер П.
42,
Блау П.
67
Богардус. Е.
47
Вебер М.
24, 54, 55,
60, 67, 72, 73, 89
Візе фон
44
Гегель Г.В.Ф.
89
Гелап Дж. 117, 118
Геракліт 88
Гіденс Е. 60
Гоулднер А.
67
Данилевський
М.
75
Дарвін Ч. 89
Дарендорф Р.
87, 89
Декарт Р.
37
Демокріт
37
Дюркгейм Е.
6, 24,
37, 71, 78, 105
Кант І. 89
Квіні С.
105
Келлі Г. 50
Клаузевіц К. 89
Козер
Л.
89
Конт О.
5, 59
Кулі Ч
. 47
Левін К.
47
Лендон А. 118
Ленскі Г.
61
Ленскі Дж.
27,61
Ліпсет С.
63
Ломброзо Ц.
104,
105
Лукман Т.
42
Маккей К.
105
Маркс К.
29
Масуда Й. 30
Масієнко Ю.
38
Маслоу А.
40, 41
Матисен Т.
108
Мейо Е.
47
Мердок Дж. 82
Мертон Р.
82, 105,
107
Міллер В.
105
Міллс Ч. 89
Морено Дж.
123
Нагаєв В. 97
Ньюком, Л
. 48
Парето В.
24
Парсонс Т.
38, 60,
89
Платон
37, 88
Поппер К.
27
Рекс
Дж.
89
Рузвельт Ф.Д. 118
Селанік Ф.
67
Селлін Т.
105
Смелзер Н.
58, 60,
77, 84
Сміт А. 88
Сорокін П.
56, 58,
73, 75
Спенсер Г.
24, 59,
60, 71, 89
Стауффер С.
47
Сутерленд Е.
105
Тайлор Е. 77
, 105
Тойнбі
А.
75
Тоффлер О.
26
Турк Р.
105
Тьонніс Ф.
24
Уайт Т.
48
Уорд Л
. 60
Фестипгер
Л. 48, 70,
105
Франкл В.
37
Фрейд З.
44
Фролов
С.
77
Хантінгтон С. 28
Хеймен Г. 50
Хоманс Дж.
60
Цицерон
70, 88
Черниш Н. 79
Шелдон В.
105
Шериф М. 50
Шоу Х.
105
Шпенглер
О.
75
Янг М.
105

Навчальне видання


ПЕРЕГУДА Євген Вікторович
АВДЄЄНКО Олена Дмитрівна
ДЬОМКІН Петро Олексійович та ін.СОЦІОЛОГІЯ

Навчальний посібник
Редагування та коректура В.О. Лабура

Комп‘ютерне верстання Т.І. Кукарєвої


Підписано до друку
2012. Формат 60

84 1/ 16
Ум. друк. арк.
8,14
. Обл.
- вид. арк.
8,75.
Тираж 100 прим. Вид. № 28

-
12. Зам. №

КНУБА, Повітрофлотський проспект, 31, Київ, Україна, 03680

E-mail: red-isdat@knuba.edu.ua
Віддруковано в редакційно
- видавничому відділі
Київського національного університету будівництва і архітектури

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб‘єктів
Видавничої справи ДК № 808 від 13.02.2002 р.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал