Соціальні ролі (гендерний аспект)Скачати 37.75 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації12.01.2017
Розмір37.75 Kb.

ТЕМА:
СОЦІАЛЬНІ РОЛІ (ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ)
(2 частини)
Мета: розкрити різні аспекти проблеми рівності чоловіків та жінок, поперед- ження чи подолання статево-рольових стереотипів; формувати навички пове- дінки на засадах гендерної рівності, поваги до іншої статі, розвивати позитивне ставлення до отримання соціальних послуг незалежно від статі.
- ЧАСТИНА 1 -
Завдання:
v визначити поняття «соціальні ролі», «гендер», «гендерні ролі»;
v з’ясувати очікування підлітків стосовно ролей, які виконують особи різних статей протягом життя.
Ключові слова: стать, соціальні ролі, гендер, гендерні ролі.
Матеріали та обладнання: ватман, маркери, олівці, м’яч, аркуші паперу А4.
ПЛАН
1. Вступне слово педагога (3 хв.).
2. Вправа «Хто я в цьому світі?» (15 хв.).
3. Вправа «Історія Марійки та Андрійка» (15 хв.).
4. Бесіда «Гендер, гендерні ролі» (10 хв.).
5. Підбиття підсумків (2 хв.).
СОЦІАЛЬНІ РОЛІ (1 ЧАСТИНА)
8 КЛАС
53 8_level:Layout 1 26.01.2012 18:53 Page 53

ХІД ЗАНЯТТЯ
Вступне слово педагога (3 хв.)
Педагог повідомляє тему, мету та завдання першої частини виховної години і
говорить, що на цьому занятті йтиметься про певні ролі, які виконує людина в суспільстві.
Вправа «Хто я в цьому світі?» (15 хв.)
Педагог просить учнів на чистому аркуші паперу намалювати невеличке коло.
У ньому пропонує написати «Я – ______ (своє ім’я)». Далі просить подумати та написати відповіді на запитання «Хто я є?» Наприклад: син/донька, спортсмен,
учень, брат/сестра, музикант, друг/подруга, волонтер, онука/ онук тощо.
Усі записані слова поєднуються лініями із колом усередині, таким чином утво- рюється малюнок, який нагадує сонце, на якому зазначено ролі, які виконує
кожен.
За бажанням підлітки озвучують те, ким вони є у цьому світі, за таким принци- пом: спочатку хтось один, далі інший, але не повторюючись. Таким чином,
складається загальний перелік ролей.
Педагог запитує, які почуття і думки викликав у підлітків цей перелік. У чому полягає відмінність та подібність між усіма учасниками заняття?
Наприкінці обговорення вправи педагог вводить поняття «соціальні ролі лю- дини», пояснює його значення.
До уваги педагога
Розкриваючи поняття «соціальні ролі», можна використовувати такі визна- чення:
Соціальна роль – типова поведінка людини, пов’язана з її соціальним статусом,
яка не викликає негативної реакції соціального середовища.
Соціальний статус особистості – це її позиція в соціальній системі, пов’язана з належністю до певної соціальної групи чи спільноти, сукупність її соціальних ролей та якість і ступінь їх виконання.
СОЦІАЛЬНІ РОЛІ (1 ЧАСТИНА):
ХІД ЗАНЯТТЯ
54
СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ
8_level:Layout 1 26.01.2012 18:53 Page 54

Людина в суспільному житті, як правило, виконує кілька соціальних ролей, які
можуть закріплюватися формально (через посередництво закону чи іншого правового акта) або мати неформальний характер (моральні норми поведінки в певному суспільстві).
Вправа «Історія Марійки та Андрійка» (15 хв.)
Педагог запрошує підлітків сформувати велике коло та пояснює, що вони про- тягом наступних кількох хвилин будуть створювати біографії двох вигаданих людей: Марійки та Андрійка.
Педагог дає м’яч одній особі з кола та просить її швидко кинути його комусь
іншому з групи. Та особа, яка спіймає м’яч, має сказати щось про життя Ма- рійки та кинути м’яч іншому. Таким чином, твориться історія Марійки: її на- родження, дитинство, навчання, захоплення, мрії, характер, робота,
досягнення та, наприкінці, смерть. Поки підлітки створюють історію про Ма- рійку, педагог на ватмані, поділеному навпіл, занотовує у першій колонці най- важливіші характеристики Марійки, риси, події її життя тощо.
Далі група за аналогією створює біографію Андрійка. Педагог, у свою чергу, в другій колонці занотовує усе, що стосується Андрійка.
Після цього педагог ініціює бесіду про уявлення підлітків щодо ролей, які ви- конують чоловіки та жінки у суспільстві. Педагог звертає увагу на стереотипи щодо цих ролей і зауважує, що найяскравіше стереотипи заявляють про себе саме на рівні статі.
Бесіда «Гендер, гендерні ролі» (10 хв.)
Під час бесіди педагог вводить поняття «гендер» та «гендерні ролі», ініціює бе- сіду щодо різного прояву гендерних ролей у нашому житті.
До уваги педагога
Розкриваючи поняття «гендер», «гендерні ролі» можна використовувати такі
визначення (за матеріалами Вікіпедії):
Гендер (англ. gender – стать, від лат. genus – рід) – у широкому сенсі слова – та стать, представником якої людину сприймають у суспільстві: родичі, друзі, ко- леги на роботі, однокласники за місцем навчання, випадкові перехожі і т. д. У
вузькому смислі слова – соціальна стать, тобто та стать, яку «приписали» лю-
СОЦІАЛЬНІ РОЛІ (1 ЧАСТИНА):
ХІД ЗАНЯТТЯ
8 КЛАС
55 8_level:Layout 1 26.01.2012 18:53 Page 55
дині від імені суспільства уповноважені на те органи, інакше – паспортна стать,
або стать у документах.
Гендерна роль – це сукупність суспільних норм і стереотипів поведінки, що ви- значає приналежність людини до тієї чи іншої статі.
Гендерні відмінності формуються у процесі соціалізації – навчання ролі чоло- віків і жінок, який відбувається від перших днів народження до статевозрілого віку, і меншою мірою – пізніше. На це впливають сімейне виховання, школа,
взаємодія з іншими дітьми та ігрова активність. Розуміння відмінностей між статями формується, починаючи приблизно з дворічного віку.
Запитання для обговорення:
v
Які ролі виконує у житті жінка?
v
Які ролі виконує чоловік?
v
Чи існують суто жіночі або суто чоловічі ролі у суспільстві? Наведіть приклади.
До уваги педагога
Одним із висновків бесіди має бути те, що хлопці та дівчата (чоловіки та жінки)
мають лише фізіологічні відмінності, але риси характеру, поведінка, виконання ролей (окрім статевих функцій, наприклад, у жіночої статі – вагітність, народ- ження дитини, годування груддю) є однаковими і не залежать від статі.
Підбиття підсумків (2 хв.)
Педагог просить учнів сказати, що нового вони дізналися протягом заняття,
які висновки зробили для себе.
На завершення нагадує, що на наступному занятті можна буде продовжити роз- мірковувати над поняттям гендерних стереотипів.
СОЦІАЛЬНІ РОЛІ (1 ЧАСТИНА):
ХІД ЗАНЯТТЯ
56
СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ
8_level:Layout 1 26.01.2012 18:53 Page 56

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПЕДАГОГА
С
ОЦIАЛЬНI РОЛІ
Статус людини завжди пов’язаний з деякою очікуваною поведінкою, яка визна- чається культурою суспільства. Саме цю поведінку, пов’язану зі статусом, нази- вають cоцiальною роллю. Проте частіше соціальною роллю називають не саму очікувану поведінку, а форми (або сукупність зразків) очікуваної поведінки.
Iнодi соціальною роллю називають сукупність прав чи обов’язків, які очі- куються щодо певного статусу у певній культурі.
Головна різниця мiж статусом i роллю полягає в тому, що людина статус займає
(або має), а роль – виконує.
Соціальна роль – це сукупність очікувань щодо поведінки людей стосовно пев- ного соцiального статусу, або сукупність норм такої поведінки. Тобто, у най- більш поширеному розумінні, роль – це не сама поведінка, а тільки, так би мовити, соціально очікувана «схема» поведінки.
Люди запам’ятовують щонайменше шість сторін поведінки:
(1) ХТО робить
(2) ЩО,
(3) КОЛИ,
(4) ДЕ,
(5) ЯК,
(6) ЯК на це реагують оточуючi.
Таким чином люди отримують знання рольових норм та очікувань.
За допомогою ролей МИ упорядковуємо наш соціальний світ за типами або категоріями людей, по різному реагуємо на ті ж дії людей, які вони виконують в різних ролях. Коли дехто виконує роль лікаря і пропонує вам роздягнутися,
ви роздягаєтесь. Але якщо та сама людина пропонує вам роздягнутися, коли виконує роль господаря дома, що дає званий обід, ви, мабуть, будете реагувати дещо інакше.
У житті завжди є розбiжнiсть мiж тим, що люди мають робити у певній ролі і
що вони справді роблять. Завжди є iндивiдуальнi вiдмiнностi, що надають будь- якому виконанню ролі унікальності.
СОЦІАЛЬНІ РОЛІ (1 ЧАСТИНА):
ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
8 КЛАС
57 8_level:Layout 1 26.01.2012 18:53 Page 57

Поняття гендеру
Гендер – поняття, що використовується в соціальних науках для відображення соціокультурного аспекту статевої приналежності людини; це соціальна орга- нізація статевих відмінностей та культурологічна характеристика поведінки відповідно до статі.
В англійській мові поняття гендер має два тлумачення: секс (sех) – «стать», ген- дер – «соціостать». Стать є стартовою позицією, з нею людина народжується,
вона детермінована біологічними факторами: гормональним статусом, особ- ливостями перебігу біохімічних процесів, генетичними відмінностями, анато- мією. Гендер – це своєрідний підсумок соціалізації людини в суспільстві
відповідно до її статевої приналежності.
Жінки, так як і чоловіки, визначають життєві завдання і норми своєї статі через свою діяльність і здійснюють їх відповідно до своїх очікувань.
СОЦІАЛЬНІ РОЛІ (1 ЧАСТИНА):
ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
58
СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ
8_level:Layout 1 26.01.2012 18:53 Page 58

СЛОВО ДО БАТЬКІВ
Шановні батьки!
Зміни, які відбуваються у світовій спільноті протягом останніх десятиліть, обу- мовлюють кардинальні перетворення у складній системі взаємин між жінкою та чоловіком. Характерні для минулого уявлення про «сильних» чоловіків та
«слабких» жінок, призначенням яких було захист чи утримання домівки, по- требують переоцінки з урахуванням того, що сьогодні на перший план вихо- дить не біологічна, а соціальна стать людини, яка визначається новим терміном – «гендер». Саме розкриттю значення цього поняття, його зв’язку із соціально-рольовим статусом особистості присвячено це заняття.
Хлопчик, який через декілька років стане молодою людиною, має вміти сам себе обслуговувати (готувати їжу, прати, прасувати), бути відповідальним не лише за свою долю, але й за долю рідних та близьких йому людей. Дівчинці ж сьогодні вже недостатньо вміти гарно куховарити та шити спідницю. Роз- криття її творчого потенціалу, формування широкого світогляду (включаючи знання з економіки, соціальних та політичних процесів) забезпечать їй ща- сливіше майбутнє.
СОЦІАЛЬНІ РОЛІ (1 ЧАСТИНА):
СЛОВО ДО БАТЬКІВ
8 КЛАС
59 8_level:Layout 1 26.01.2012 18:53 Page 59


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал