Служба автомобільних доріг у Закарпатській областіСторінка4/4
Дата конвертації16.01.2017
Розмір0.58 Mb.
1   2   3   4

ДОДАТОК 6ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ (ПРОЕКТ ДОГОВОРУ)
ДОГОВІР № ___

про закупівлю послуг з ______________________________________________________________________________________________________________(найменування предмету закупівлі)
м. Ужгород « » 2016 р.

Служба автомобільних доріг у Закарпатській області, далі – Замовник, в особі начальника Поповича Михайла Михайловича, що діє на підставі Положення, з одного боку та

___________________________________________________________________________, далі – Підрядник, в особі _________________________________________________________, що має статус платника податку ____________________ і діє на підставі _________________, з другого боку, які разом іменуються «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет Договору

  1. Замовник доручає Підряднику і зобов'язується прийняти і оплатити надані послуги з __________________________ (найменування предмету закупівлі), в межах виділених фінансових ресурсів згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів, а Підрядник зобов'язується на свій власний ризик надати послуги, доручені йому Замовником та здати їх Замовнику у передбаченому Договором порядку.

  2. Послуги надаються Підрядником згідно кошторисної документації та календарного графіку (додаток ___) в межах ціни цього Договору.

  3. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Обсяг закупівель на надані але не оплачені Замовником послуги зменшенню не підлягає.

  4. У разі виявлення Підрядником надзвичайних або аварійних ситуацій Підрядник зобов'язаний терміново поставити до відома Замовника і при його згоді приступити до виконання аварійних робіт.

 1. Якість послуг

  1. Підрядник повинен надати передбачені цим Договором послуги та передати їх Замовнику, якість яких відповідає умовам державних будівельних норм.

  2. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів державним стандартам, технічним умовам, а також наявність сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість.

 1. Сума Договору

  1. Сума, визначена у Договорі (договірна ціна послуг, що доручаються Підряднику по цьому Договору) становить:   цифрами ( прописом ) з (без) урахування(м) ПДВ (20%).

  2. Сума, визначена у Договорі може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. У випадку зміни обсягу фінансування, вартість Договору може бути скоригована шляхом укладання додаткової угоди.

  3. Визначення вартості послуг проводиться згідно з _____________ (відповідне ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (зі змінами),СОУ).

  4. Договірна ціна є динамічною (твердою) і (але) може уточнюватись у випадку:

 • виникнення обставин непереборної сили;

 • внесення змін до проектно-кошторисної документації;

 • потреби в усуненні недоліків послуг, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам проектної документації, забезпечення якою покладено на Замовника;

 • зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає на вартість послуг;

 • зростання цін на ресурси (у розмірі, визначеному сторонами) після укладання Договору, які використовує Підрядник при наданні послуг, а також послуги, що надаються йому третіми особами, при зміні загальнодержавних або відомчих норм та нормативів (тільки для динамічної ціни);

 • надання додаткових, непередбачених послуг;

 • інфляційних процесів (тільки для динамічної ціни).

3.5. Перегляд договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформляється сторонами шляхом укладання додаткових угод, які є невід'ємними частинами цього Договору.

 1. Порядок здійснення оплати. Проведення розрахунків за надані послуги

  1. Замовник здійснює щомісячні розрахунки за надані послуги з Підрядником протягом п’яти банківських днів з дати отримання замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок Держказначейства на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (Примірна форма № КБ-2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (Примірна форма № КБ-3) за рахунок джерел фінансування Замовника.

Замовник має право перераховувати Підряднику аванс в розмірі до 30% вартості річного обсягу послуг за цим Договором, для організації Підрядником надання послуг, а саме: на придбання і постачання необхідних для надання послуг матеріалів, конструкцій, виробів, робіт/послуг і т.і. У разі не освоєння авансу до одного місяця з дня отримання авансу, Підрядник зобов’язаний повернути Замовнику невикористану суму авансу, а у випадку неповернення, Замовник застосовує штрафні санкції, які не нижчі облікової ставки НБУ.

  1. Підрядник виконує обсяги послуг в межах фінансових ресурсів Замовника призначених на ці цілі. Усі розрахунки за надані послуги по цьому Договору здійснюються шляхом перерахування відповідних коштів на рахунок Підрядника.

  2. Акти приймання виконаних будівельних робіт та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати готує Підрядник і разом з представником Замовника протягом 3 днів перевіряє акти з фактично виконаними роботами. Несвоєчасне підписання актів, а також необґрунтовані претензії щодо представлених обсягів наданих послуг вирішується у встановленому законодавством порядку.

Оплата послуг, наданих з недоробками і дефектами, проводиться після усунення останніх.

  1. Замовник може здійснювати подекадно проміжні платежі за надані послуги після підписання акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3), складених у відповідності з положенням чинних нормативів, підписаних уповноваженими представниками сторін.

  2. Замовник компенсує безпосередні та супутні (прямі і загальновиробничі) витрати, а також прибуток, адміністративні витрати, податки, збори, обов`язкові платежі та інші витрати згідно з договірною ціною.

  3. При наданні послуг на об’єктах, розташованих в населених пунктах, що мають статус гірських, Замовник компенсує Підряднику різницю тарифних ставок і посадових окладів працівників.

  4. Вартість наданих послуг, що підлягають оплаті визначаються в порядку визначеному в СОУ __________________.

  5. Вартість наданих послуг, що підлягають оплаті визначається по усіх складових вартості послуг, розрахованих у договірній ціні, згідно вимог СОУ.

 1. Надання послуг. Організація надання послуг

  1. Строк надання послуг Підрядником - з дати укладання договору по _____________.

   1. Для продовження термінів надання послуг Підрядник зобов'язаний без затримки повідомити Замовника про виникнення обставин, які зумовлюють необхідність такого продовження, і надати обґрунтування нових термінів надання послуг та додаткових витрат за їх необхідності.

Замовник без затримки повинен розглянути обґрунтування Підрядника, запросити від нього, за необхідності, додаткову інформацію та ухвалити відповідне рішення і сповістити про нього Підрядника.

   1. Перегляд термінів надання послуг оформлюється Додатковою угодою.

  1. Місце надання послуг ____________________________________________________.

  2. Протягом 2 (двох) робочих днів з дня підписання цього Договору Замовник зобов’язаний передати, а Підрядник прийняти відведений в установленому порядку будівельний майданчик (фронт робіт) та всю дозвільну документацію по Акту приймання-передачі (до початку послуг на період до їх завершення).

  3. Підрядник організовує надання послуг відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства.

  4. Під час надання послуг Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами.

Замовник у будь-який час, не порушуючи внутрішнього розпорядку діяльності Підрядника, має право ознайомитися з порядком ведення журналів робіт, спеціальними журналами з окремих видів робіт. Замовник викладає свої претензії щодо об'єктивності і повноти інформації, ходу надання послуг. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Підрядником і запис про їх усунення вноситься в журнал.

  1. Протягом 5 днів після завершення надання послуг (прийняття об'єкта) Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника.

 1. Права та обов’язки Сторін

  1. Замовник зобов’язаний:

   1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані Підрядником послуги.

   2. Приймати надані Підрядником послуги згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) і довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3).

   3. Передати Підряднику будівельний майданчик, а також фронт робіт у строки, зазначені у цьому Договорі.

   4. Забезпечити проведення технічного нагляду за наданням послуг, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

   5. У разі виявлення у наданих послугах відступів від умов Договору або інших недоліків, негайно письмово заявити про них Підрядникові.

  2. Замовник має право:

   1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк 10 (десять) робочих днів.

   2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором. Здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю послуг, що надаються Підрядником, дотриманням строків їх надання, якістю матеріалів та обладнання, що надаються Підрядником, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підрядника.

   3. Зменшувати обсяг закупівлі надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

   4. Повернути рахунок Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.3 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

   5. Відмовитися від прийняття закінчених послуг у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником.

   6. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у томі числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.

  3. Підрядник зобов’язаний:

   1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором.

   2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

   3. Надати всі послуги відповідно до даного Договору в повному обсязі та у встановлені строки і здати їх Замовнику з належно оформленою виконавчою документацією.

   4. В період надання послуг забезпечити необхідні протипожежні заходи, умови графіку на об’єктах та додержання вимог щодо техніки безпеки і охорони навколишнього середовища.

   5. Контролювати якість та строки надання послуг, переданих субпідрядним організаціям.

   6. Забезпечити надання послуг з дотриманням вимог стандартів у відповідності з додатками 1, 2.

   7. Здійснювати ведення журналу виконаних робіт, у якому фіксувати дати надання послуг, складання Актів прихованих робіт, перевірки якості послуг, причини затримки у наданні послуг (відсутність ресурсів, механізмів, устаткування, робочої сили тощо), а також будь-яку іншу інформацію, що впливає на хід надання послуг.

   8. Своєчасно попередити Замовника про те, що додержання вказівок Замовника загрожує якості або придатності результату послуг, а також про наявність інших обставин, що не залежать від Підрядника, які загрожують якості або придатності результату послуги.

  4. Підрядник має право:

   1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги.

   2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника.

   3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 (десять) робочих днів.

   4. Вносити зміни і доповнення до складу, обсягу і вартості послуг за погодженням із Замовником відповідно до діючого законодавства.

   5. Не розпочинати надання послуг, а розпочаті послуги зупинити, якщо Замовник не передав будівельний майданчик тощо, чим створив неможливість надання послуг для Підрядника.

   6. Надавати послуги вахтовим методом.

   7. На оплату вартості фактично наданих послуг, поставлених або замовлених матеріалів та обладнання, а також відшкодування завданих збитків, у випадку дострокового розірвання цього Договору з вини Замовника.

   8. Якщо Замовник не сплатив встановленої договірної вартості послуги, крім випадків, передбачених цим Договором, Підрядник має право притримати результат послуги.

  5. Права і обов’язки Сторін, що передбачені цим Договором не є обмеженими. Сторони мають й інші права та несуть інші обов’язки в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 1. Відповідальність Сторін. Забезпечення виконання зобов'язань Сторін за Договором

  1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

  2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань по даному Договору Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойку) у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення, за кожен день затримки, розраховану від вартості невиконаного зобов’язання, а у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

  3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань по даному Договору Замовник сплачує Підряднику штрафні санкції (пеню) у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення, за кожен день затримки, розраховану від вартості невиконаного зобов’язання.

  1. Крім сплати штрафних санкцій винна Сторона компенсує іншій Стороні збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

  2. Відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних фізичним або юридичним особам при виникненні дорожньо-транспортних пригод (надалі також «ДТП»), пов'язаних з незадовільними дорожніми умовами, визначається згідно з чинним законодавством, при цьому Підрядник несе відповідальність за:

 • незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно діючих нормативів при виконанні підрядних робіт, якщо ці порушення виникли з вини Підрядника та призвели до дорожньо-транспортної пригоди;

 • невиконання або неналежне виконання послуг в межах виділених коштів на фінансування та відповідного завдання Замовника.

В цьому випадку Підрядник бере на себе зобов'язання з врегулювання спорів при виникненні ДТП, розгляд справ у судових органах спільно з Замовником, відшкодування завданих збитків.

Замовник з Підрядником спільно виїжджають на місце скоєння ДТП та аналізують причини ДТП, пов'язані з незадовільним експлуатаційним станом доріг, виявляють недоліки в організації дорожнього руху, які впливають або сприяють скоєнню ДТП, та вживають заходи щодо їх усунення.  1. Підрядник несе відповідальність за:

 • дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів i конструкцій;

 • належну організацію безпеки дорожнього руху, техніку безпеки і охорону праці на об’єкті в процесі виконання дорожніх робіт;

 • належне утримання об’єкту та наявність засобів регулювання дорожнього руху на період виконання послуг;
  1. Сторони несуть відповідальність за виконання своїх договірних зобов'язань, а також зобов'язань уповноважених представників, послугами яких вони користуються для виконання цього Договору.

  2. Виконання зобов'язань Підрядника та Замовника за цим Договором забезпечується штрафними санкціями (неустойкою та пенею) згідно п. 7.2., 7.3. Договору.

 1. Обставини непереборної сили

  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, громадські хвилювання, страйки тощо).

  2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Несвоєчасне повідомлення про настання обставин непереборної сили, в строки, вказані в цьому пункті, позбавляє Сторону, що прострочила повідомлення, права посилатися на ці обставини для виправдання.

   1. У випадку існування обставин, передбачених пунктом 8.1. Договору (за умови дотримання вимог щодо своєчасного повідомлення), строк дії Договору подовжується на час існування таких обставин.

  3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи (довідки, свідоцтва тощо), які видаються Торгово-промисловою палатою України, Гідрометцентром України або територіальним відділенням Гідрометцентру та іншими органами державної влади (управління), які наділені відповідними повноваженнями на видачу таких доказів.

  4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору. 

У випадку, коли вищевказані обставини будуть діяти більше ніж 30 (тридцять) днів, Сторони мають право провести переговори, щоб обговорити заходи, яких слід вжити. У випадку якщо на протязі наступних 10 (десяти) днів Сторони не зможуть домовитися, даний Договір може бути розірваний в односторонньому порядку, з ініціативи будь-якої Сторони. Договір вважатиметься розірваним з моменту отримання Стороною Договору письмового повідомлення від іншої Сторони, яка ініціює розірвання Договору. При цьому, до дати розірвання Договору кожна зі Сторін зобов’язана повернути одна-одній усе отримане за Договором в розмірі невиконаного зобов'язання, і в цьому випадку жодна зі Сторін не буде мати права жадати від іншої Сторони відшкодування можливих збитків. Сторони прикладуть усіх зусиль, щоб зменшити можливі збитки.

 1. Вирішення спорів

  1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

  2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

 1. Строк дії Договору

  1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та скріплення печатками Сторін і діє до __________ р.

  2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу. 

  3. У разі неповного виконання сторонами своїх зобов'язань Договір продовжує свою дію до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

 1. Забезпечення послуг проектно-кошторисною документацією

  1. Проектно-кошторисна документація складається відповідно до чинних нормативних актів та надається Замовником Підряднику.

  2. Замовник має право вносити зміни у проектно-кошторисну документацію згідно з чинним законодавством.

 1. Забезпечення послуг матеріальними ресурсами

  1. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністю Підрядника.

  2. Замовник має право контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів до моменту їх використання для надання послуг та в процесі надання послуг на об'єкті.

  3. Забезпечення надання послуг матеріалами та технологічним, енергетичним, електротехнічним обладнанням, апаратурою та інструментом, покладається на Підрядника.

 1. Порядок залучення до надання послуг субпідрядників

  1. Підрядник залучає до надання послуг Субпідрядників за погодженням із Замовником у порядку встановленому чинним законодавством та цим Договором. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і Субпідрядниками.

Субпідрядники, що залучаються до надання послуг, повинні відповідати таким вимогам:

 • наявність ліцензії (дозволу) на надання послуг;

 • наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових), які забезпечують якісне та своєчасне виконання договорів підряду;

 • наявність працівників відповідної кваліфікації, що будуть залучені до надання послуг, із зазначенням їх кількості та кваліфікації

 • наявність досвіду виконання аналогічних договорів.

 1. Порядок здійснення Замовником контролю за якістю послуг і

матеріальних ресурсів

  1. Контроль Замовника за якістю послуг, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно з нормативними вимогами.

  2. Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в послугах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником та інформувати Замовника про їх усунення. Підрядник за запитом Замовника зобов'язаний надати необхідну йому інформацію щодо послуг, які надані або надаються Підрядником.

 1. Фінансування послуг

  1. Фінансування послуг здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

  2. Замовник має право уточнити план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін у строки надання послуг, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів надання послуг, а також із урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично наданих послуг. Одночасно із уточненням плану фінансування Сторони зобов'язуються внести зміни в інші умови Договору.
  1. Замовник має право в односторонньому порядку, завчасно попередивши Підрядника в двотижневий термін, після будь-яких змін фінансування на протязі року скоригувати договірні ціни послуг (в межах граничних цін), властивих Підряднику по даному Договору, шляхом укладання додаткових угод.

 1. Приймання-передача закінчених послуг

  1. Приймання-передача закінчених послуг здійснюється відповідно до вимог нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.

  2. Недоліки у наданих послугах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених послуг, які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом п'яти днів.

 1. Ризики знищення або пошкодження об'єктів предмету Договору та їх страхування

  1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єктів несе Замовник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від вини Підрядника. Сторони будуть регулювати свої зобов'язання, пов'язані з цими ризиками, із урахуванням положень чинних нормативних актів.

  2. Страхування ризиків проводиться за рішенням Замовника у відповідності з діючим законодавством та іншими нормативними документами.

 1. Внесення змін у Договір та його розірвання

  1. Зміни, доповнення та розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди за ініціативою будь-якої Сторони. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.

  2. Будь-які зміни та доповнення Договору та інші договірні документи вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печатками Сторін.

 1. Гарантійні терміни експлуатації об'єкта

  1. Підрядник гарантує якість та можливість експлуатації об'єкта відповідно до умов затвердженої кошторисної документації з гарантійним терміном _________ (кількість років).

  2. Перебіг гарантійного терміну експлуатації об'єкта розпочинається з дати прийняття об'єкта і продовжується на строк, впродовж якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Підрядник.

  3. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного терміну експлуатації об'єкта недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, зобов'язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його для складання відповідного Акта з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).

  4. У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищевказаного Акта, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт Підряднику для усунення ним недоліків. Якщо Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на виконання роботи за рахунок Підрядника.

  5. Підрядник не нестиме відповідальності за вади об'єкта, що сталися внаслідок прорахунків проекту, природного зносу об'єкта чи його частин, неправильної експлуатації об'єкта, якщо виявлені дефекти/недоліки були відомі Замовнику на момент прийняття об’єкту, а також неналежного його ремонту, здійсненого без участі Підрядника, інших не залежних від нього обставин, а також за вади, відомі на момент початку виконання робіт.  1. Підрядник гарантує можливість експлуатації об'єкта відповідно до Договору протягом гарантійного строку від дня прийняття об'єкта Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором або законом.

  2. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку.

 1. Договірна документація.

  1. До договірної документації, крім Договору входять додаткові угоди до Договору, календарний графік, інші договірні документи.

Перелічені документи набувають статусу договірних після підписання Договору.

У разі виявлення між окремими документами розбіжностей перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгоджено Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору.  1. Додатки до Договору є його невід'ємними частинами.

 1. Інші умови Договору

  1. Цей Договір укладено Сторонами при повному розумінні його умов та термінології. Договір містить ___ (_______________) пронумерованих сторінок. Текст Договору викладений українською мовою.

  2. Не обумовлені Договором умови, що виникають між Замовником та Підрядником регулюються згідно з чинним законодавством. В усьому, що не передбачено положеннями дійсного Договору, Сторони керуються діючим на час виникнення та виконання зобов'язань законодавством України. У випадку встановлення невідповідності будь-яких положень цього Договору чинному законодавству, це положення втрачає чинність, при цьому не заподіюючи визнання всього Договору недійсним у цілому, або таким, що не підлягає виконанню Стороною Договору, тому що Сторони визнають, що даний Договір міг бути укладений і без такого положення. У випадку, якщо виявиться недійсним положення Договору, що є істотним, Сторони зобов'язуються протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту встановлення такого положення недійсним, підписати відповідні зміни до даного Договору з метою приведення недійсного положення Договору у відповідність із чинним законодавством України.

  3. Обмін інформацією між Сторонами може проводитися безпосередньо або із застосуванням телефонного, телеграфного, факсимільного зв'язку, шляхом листування або по електронній пошті. Факсимільні копії документів, що передаються Сторонами в межах даного Договору, мають юридичну силу до надання їхніх оригіналів.

  4. За цим Договором жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки третім особам, у т.ч. відступати право вимоги або переводити борг, без письмової згоди іншої Сторони.

  5. Сторони несуть відповідальність за достовірність (правильність) даних, зазначених в п. 23 Договору. У період дії даного Договору Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну про зміну відомостей, зазначених в п. 23 Договору, про зміну статусу платника податків, а також про відомості, пов’язані із перереєстрацією, ліквідацією, банкрутством або з іншим припиненням діяльності Сторони. Відповідне повідомлення повинне бути спрямоване іншій Стороні не пізніше 3 (трьох) днів з моменту настання вищевказаних обставин, з наданням документів (засвідчених копій), що підтверджують відповідні зміни.

  6. Сторони підтверджують, що:

 • кожна зі Сторін на момент підписання цього Договору має усі без виключення права і повноваження, необхідні для його укладання та виконання;

 • уповноважені особи Сторін, що підписують даний Договір, не є відстороненими від виконання своїх обов'язків і їхні повноваження є дійсними;

 • укладення Договору відповідає інтересам Сторін;

 • умови цього Договору є зрозумілими і відповідають реальній домовленості Сторін;

 • цей Договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.

 1. Додатки до Договору

  1. Додатки до Договору:

 • - додаток 1. Загальна вартість робіт ( Договірна ціна);

 • - додаток 2. Графік робіт;

 • - додаток 3 ____________

 1. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін


Замовник Підрядник

Служба автомобільних доріг

у Закарпатській області
Назва Підрядника

88000 м. Ужгород, вул. Собранецька, 39
Поштова адресар/р 35235003018420р/р
в (банк)

ДКСУМФО - 820172 Код 25449824
МФО Код


М. П.


М. П.
Підпис

Підпис
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал