Словник економіко – політологічної термінології 2016 Леонід КусикСторінка8/42
Дата конвертації24.04.2017
Розмір7.41 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   42

Деспотія – різновид абсолютної монархії (поряд із тиранією й режимом освіченого абсолютизму), для якого є характерною ніким і нічим не обмежена влада правителя над усіма членами суспільства, його цілковита сваволя, крайняя централізація влади й безправність підданих.

Деспотія - володарювання, панування, різновид абсолютної монархії (поряд із тиранією й режимом освіченого абсолютизму), для якого є характерною ніким і нічим не обмежена влада правителя над усіма членами суспільства, його цілковита сваволя, крайня централізація влади й безправність підданих.

Дефляція – падіння загального рівня цін.

Дефляція (англ. Deflation) – вилучення державою з обігу частини грошових коштів з метою зниження інфляції.

Децентралізація (de - заперечення, centrum - осердя, основий центр) - ослаблення, усунення централізації. Система управління, при якій частина функцій центральної влади передається у відання місцевих органів самоврядування; розширення прав низових органів управління.

Джобер (англ. Jobber) – дрібна фірма - посередник, що здійснює збут товарів шляхом оптових закупок у великих фірм (виробників готової продукції).

Диверсифікація (від лат. diversus - різний, facere – робити) – у політології – врахування різносторонніх підходів до проблеми, різноманітність стилів політичної діяльності.

Диверсифікація (англ. Diversifition) – вид стратегії маркетингу з метою розширення сфери діяльності фірми на ринках нових товарів, не пов`язаних з її основниим виробництвом.

Диверсифікація горизонтальна (англ. Horisontal diversification) – поповнення асортименту фірми новими виробами, які не пов`язані з асортиментом товарів, що випускаються, але можуть викликати інтерес у існуючої клієнтури.

Диверсифікація господарства – процес ускладнення галузевої структури господарства, збільшення номенклатури (різноманітності) продукції, числа економічних об`єктів, їх розосередження по території.

Диверсифікація концентрична (англ. Concentrated diversification) – поповнення асортименту новими виробами, які з технічної та маркетингової точок зору подібні до товарів, що випускає фірма.

Дивіденд (англ. Dividend) – частина прибутку, який щорічно розподіляється між акціонерами відповідно до кількості акцій.

Дидактика – один із розділів педагогіки, який вивчає закономірності засвоєння знань, умінь і навиків, формування переконань; визначає обсяг і структуру змісту освіти, вдосконалює методи і організаційні форми навчання, вплив навчального процесу на особу.

Дизажіо (іт. Disaggio) – 1) відхилення біржового курсу акцій у бік зниження їх номінальної вартості; 2) відрахування з номінального курсу акцій при укладанні на них біржових угод.

Дизайн (англ. Desing) – 1) творча проектно – конструкторська діяльність, спрямована на удосконалення предметного середовища, що оточує людину і створювана засобами промислового виробництва; 2) художнє конструювання.

Дилер (англ. Dealer) – узагальнюче поняття особи або фірми, яка займається купівлею – продажем цінних паперів та валют з метою перепродажу за ціною більш високою або низькою. Д. є членом фондової біржі, веде операції від свого імені і за власний рахунок. Може здійснювати брокерські операції. Прибуток Д. формується за рахунок різниці між курсами продажу і придбання або зміни курсу валюти.

Динаміка циклів пропозиції (англ. Supply cycles) – оформлення віконних та інших вітрин, викладення товарів, зміна асортименту з урахуванням сезону, свят тощо.

Диктатура – необмежена політична, економічна, ідеологічна влада, яка здійснюється обмеженою группою людей на чолі з лідером, ім`я якого або проголошена соціально – політична ідея, дає визначення тому чи ін. виду диктаторського правління (цесаризм, абсолютизм, неконстуційна монархія, бонапартизм, тоталітаризм тощо). Суть Д. полягає в узурпації влади на першому етапі її становлення з подальшим розширенням її панування на всі сфери життєдіяльності громадських структур і суспільства в цілому. Встановлення тієї чи ін. форми диктаторського правління відбувається в результаті загострення суспільних протиріч, звуження економічної, соціальної бази існуючої влади, нездатності наявних політичних структур ефективно здійснювати управління суспільством, що приводить до політичної дестабілізації суспільства, втрати довіри населення до традиційних форм влади, і, як наслідок цього, - вимога «сильної руки».

Диктатура – (від лат. dictaturaнеобмежена влада) нічим не обмежена влада особи, классу чи іншої соціальної групи в державі, регіоні, що спирається на силу, а також відповідний політичний режим (наприклад, диктатура пролетаріату); тимчасовий авторитарний режим, що вводиться на срок дії надзвичайних обставин для вжиття рішучих заходів, спрямованих на виведення країни із кризового стану (наприклад, диктатура А. Піночета в Чілі).

Дипломатія (від фр. diplomatie) – сукупність засобів, прийомів, методів та правових форм здійснення мирним шляхом зовнішньої функції держави, тобто її діяльність у міжнародних відносинах, спрямована на досягнення цілей і виконання завдань захисту прав та інтересів держави, її установ та громадян за кордоном.

Директ мейл (англ. Direct mail) – один із елементів маркетингу, що являє собою пряму рекламу товарів і послуг шляхом поштового пересилання товарів або рекламних листівок (повідомлень) про товари і послуги. Д.М. – найпоширеніший спосіб виходу на ринок з малими затратами. За часом одержаних відповідей можна будувати ринкову нішу товару чи послуги, знати про кількість потенційних споживачів.

Директива - розпорядження, керівна вказівка, постанова вищого органу.

Дисидент (від лат. dissidere – не погоджуватися, розходитися у думках) – спершу означало особу, яка відступала від вчення панівної церкви. У сучасному розумінні Д. інакомислячий. Цей термін застосовувався до радянських громадян та громадян інших соціалістичних країн, головним чином, представників інтелігенції, які не погоджувались з офіційною ідеологією існуючих режимів.

Дисконт (англ. Discount) – 1) придбання банками векселів до закінчення терміну відрахування процентів; 2) зниження ціни на товар; 3) різниця між реальними і номінальними курсами акцій.

Дисконт купівля банками векселів до закінчення їхнього строку; процент, що його стягують банки за цю операцію.

Дисконтна ставка – ставка процента, що встановлюється центральним банком по позиках, які він надає комерційним банкам.

Дискредитація (від лат. discrediterпідривати довіру) – приниження чиєїсь гідності, достоїнства, престижу, авторитету. У політиці Д., зокрема через поширення певної інформації, служить засобом боротьби з противником, позбавлення його впливовості, авторитету, підтримки його населенням, особливо під час виборів або прийняття важливих рішень.

Дискримінація (від лат. discriminatie - розрізняю, розділяю) – навмисне позбавлення або обмеження прав громадян, певних соціальних груп чи організацій щодо інших громадян, груп та чинного законодавства. Д. Може здійснюватись за ознаками расової, національної, або державної належності, майнового стану, політичних чи релігійних переконань. Одним з поширених різновидів політичної Д. є позбавлення виборчих прав – незаконна і безпідставна відмова при внесенні у виборчі списки, реєстрації кандидатом в депутати і т.д.

Дискримінація (від лат. diskriminatio - розрізняю, розділяю) – навмисне позбавлення або обмеження прав окремих громадян, певних соціальних груп чи громадських організацій. Може здійснюватися за ознаками расової, національної або державної приналежності, майнового стану, політичних чи релігійних переконань, статі тощо.

Дискримінація за ціною – призначення різних цін для різних покупців.

Дискримінація за ціною першого ступеня – призначення на товар індивідуальної ціни для кожної особи.

Дискримінація за ціною другого ступеня – призначення різних цін на різні кількості одного товару.

Дискримінація за ціною третього ступеня – поділ споживачів на дві чи більше групп з різними рівнями попиту на товар, щоб призначити різні ціни для різних груп.

Дисонанс когнітивний (англ. Cognitive dissonance) – психологічна неврівноваженість (почуття невдоволення), яку відчуває особа відносно прийнятого рішення, що вона вже реалізувала. (Наприклад, після здійснення купівлі якось продукту. А чи не краще було б купити інший?).

Диспач (англ. Dispatch) - премія, що сплачується судновласником фрахтівнику за швидке розвантаження або навантаження судна порівняно з нормами, передбаченими у зовнішньоторговельному контракті.

Диспозиція – центральна частина правової норми, яка зазначає права або обов’язки суб`єктів, передбачає дозволену, обов`язкову і заборонену поведінку особи.

Диспонент (англ. Disponent) – 1) особа, яка має у наявності вільні суми на рахунках у комісіонерів або кореспондентів банку; 2) уповноважений у справах фірми, керуючий.

Диспропорції економічні – незбалансованість у розвитку окремих галузей, виробництв, між ресурсами і виробництвом та ін.

Дистриб`ютор (англ. Distributor) – особа (юридична чи фізична), якій надаються виключні або переважні права на купівлю і перепродаж певних товарів або послуг в межах обумовленої території чи ринку. У функції Д. входять усі обов`язки посередника, що здійснює всі заходи, пов`язані з маркетингом. Діяльність Д. і його взаємовідносини за контрактом з постачальниками будуються як відносини принципала з принципалом і базуються на одержанні прибутку внаслідок різниці між цінами купівлі і продажу товарів.

Дисципліна - точне, своєчасне і неухильне додержання встановлених правовими та іншими соціальними нормами правил поведінки в державному і суспільному житті.

Дисципліна трудова – обов`язкове для всіх членів трудового колективу підпорядкування встановленому порядку або правилам. Вимоги до Д.Т. визначаються діючими на підприємстві, організації правилами внутрішнього розпорядку.

Дисциплінарна відповідальність – один з видів юридичної відповідальності, що застосовується виключно до порушників трудової дисципліни; правова форма впливу на порушника трудової диципліни.

Дисциплінарні стягнення – заходи, що вживаються до порушників трудової дисципліни.

Діагностика соціальна – аналіз стану соціальних об`єктів процесів, виявлення проблем їх функціонування і розвитку. Найбільший розвиток Д.С. одержала в практиці управлінського консультування. Вона передбачає комплексне обстеження стану справ в організації з метою оцінки її «больових точок».

Діагностика соціально – психологічна – теорія і практика виявлення соціально –психологічних характеристик груп людей: застосовується для оцінки розвитку конкретних колективів, виявлення структури міжособових відносин, для оцінки ефективності соціальних, економічних, виховних впливів. Результати Д.С.-П. використовуються при профвідборі для деяких професій, які висувають підвищенні вимоги до якості суспільної діяльності людей, при вдосконаленні виховного процесу, при складанні планів соціального розвитку і т.п.

Діалог політичний (від гр. dialogos – діалог) – форма інтерсуб`єктивного комунікативного впливу на процес двостороннього спілкування, спрямованого на виявлення взаємних інтересів, пошук спільної політичної позиції: сучасне вирішення проблем, узгодження намірів, цілей, дій тощо.

Дієздатність – закріплена законом здатність особи (фізичної або юридичної) самостійно набувати своїми діями юридичних прав, створювати для себе юридичні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

Ділова гра – метод пошуку управлінських рішень в умовній проблемній ситуації. Елементи ділової гри: розподіл за ролями, змагання, особливі правила і т.д. Д.Г. застосовується як метод активного навчання управлінців з метою вироблення в них навиків прийняття рішень в нестандартних ситуаціях, а також як засіб тестування здібностей.

Ділові цикли – коливання у сукупному національному обсязі виробництва, доході і зайнятості. Звичайно цикл триває від 2 до 10 років і характеризується одночасним розширенням або звуженням у багатьох секторах економіки. В сучасній макроекономіці кажуть, що ділові цикли мають місце, коли фактичний ВНП зростає (піднесення) або падає (рецесія, спад) відносно потенційного ВНП.

Ділові якості керівника – здібності керівника знаходити адекватний підхід до ситуацій, що виникають, і найкоротший шлях до досягнення мети, бути самостійним в мисленні та вміти забезпечувати виконання прийнятих рішень з високою ефективністю. Таким чином Д.Я.К. являють собою синтез професійної компетентності і організаторських здібностей.

Дітородний період – це та частина життя жінки, упродовж якої вона здатна народжувати дітей. Сьогодні прийнято вважати, що цей вік становить від 15 до 50 років. Є випадки народження дітей і за цими віковими межами, але вони поодинокі.

Діяльність зовнішньоекономічна (англ. Foreigu economic activity) - сукупність експортно – імпортних операцій міністерств, відомств, підприємств, державних, кооперативних та інших організацій. Економічний механізм базується на принципі валютної самоокупності та самофінансування, коли потреба задовольняється за рахунок виробленої продукції.

Діяльність комерційна (англ. Commercial activity) – діяльність, орієнтована на одержання прибутку. Включає систему цілеспрямованих заходів, процедур та видів робіт, що пов`язані із забезпеченням рентабельного функціонування в умовах товарно – грошових відносин.

Добровільне безробіття – вид безробіття, який має місце, коли індивід вважає, що величина заробітної плати менша, ніж вигоди від альтернативних способів проведення часу, наприклад, дозвілля.

Довкілля – природно – антропогене середовище – усі модифікації природного середовища внаслідок цілеспрямованого та опосередкованого впливу людської діяльності.

Догана – один з видів дисциплінарних стягнень, який застосовується до порушників трудової дисципліни відповідно до чинного трудового законодавства.

Догматизм (від гр. dogmaдумка) – сліпе наслідування встановлених правил, некритичне мислення, що грунтується на готових формулах. В основі Д. – віра в авторитет, захист устарілих положень, незважаючи на те, що вони не відповідають реальній дійсності. У політичній сфері Д. часто виступає обов`язковою умовою ідеології класу, групи або осіб, для яких вигідно з позиції їх соціального стану залишити все, як є, без змін, аби зберегти свій політичний і соціальний статус. Звідси – перекручення справжнього характеру тих чи інших вчень, положень.

Догматизм - судження, спосіб мислення, за яким те чи інше вчення або положення сприймається як вічна істина й застосовується без урахування конкретних умов життя.

Договір – угода двох або більше осіб, спрямована на встановлення цивільних прав та обов`язків.

Договір підряду – громадсько – правова угода, згідно якої підрядчик (юридичні особи чи окремі громадяни) бере на себе зобов`язання виконати певну роботу, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконану роботу.

Договір політичний – добровільна угода між двома чи кількома державами, міжнародними організаціями, соціальними або політичними угрупованнями та організаціями щодо встановлення, зміни або припинення їх взаємних зобов`язань і прав у галузі політичних взаємовідносин. За кількістю учасників Д.п. може бути одностороннім і багатостороннім, за порядком приєднання до нього – відкритим чи закритим.

Договір установчий (англ. Constituent agreement) – одна із форм договору, що укладається засновниками товариств, спільних підприємств, банків, страхових компаній тощо. В Д.У. зазначається, для чого і на яких засадах створюється організація, перераховуються усі засновники, частка кожного з них у статутному фонді, загальна сума останнього тощо. Одночасно із статутом Д.У. подається в урядовий орган, який повинен зареєструвати новостворену організацію.

Додана вартість – різниця між вартістю вироблених товарів і вартістю матеріалів і сировини, що використані у їх виробництві. Хлібина вартістю в 1 гривню втілює 0,60 коп. вартості пшениці та інших матеріалів, а додана вартість становить 0,40 коп. Додана вартість складається із заробітної плати, процента та прибутку, що додані до продукту фірмою чи галуззю.

Додаткова вартість – одне із центральних понять в марксистській економічній концепції. Додаткова вартість виступає як надлишок вартості над вартістю робочої сили, яка створена найманими працівниками і безоплатно привласнена власниками капіталу. За концепцією Маркса, додаткова вартість створюється лише живою працею найманих працівників, а привласнюється власниками капіталу.

Домініони – держави у складі Британської імперії.

Допоміжне виробництво – частина виробничого процесу, що забезпечує його енергію, технологічним устаткуванням робочих місць, а також здійснює ремонт і відновлення основних фондів.

Доручення – письмове уповноваження, яке видається однією особою (в т.ч. підприємством, установою, організацією) іншій особі для представництва третій особі.

Досконала конкуренція – ринкова ситуація, за якої 1) кількість продавців і покупців досить велика; 2) пропоновані продавцями продукти є однорідними. За такої ситуації жодна фірма не може вирішальним чином впливати на ринкову ціну.

Дослідження мотиваційні (англ. Research of consumer demands) – дослідження спонукальних причин, що лежать в основі поведінки споживача та встановлення зв`язків між вчинками і прихованими бажаннями, емоціями і намірами. Отримані результати використовуються для досягнення поставлених цілей маркетингу.

Дослідження операцій (англ. Operations research / Analysis) – прикладний напрямок в кібернетиці, який безпосередньо використовується для розв`язання практичних організаційних та економічних задач. Метою Д.О. є пошук шляхів раціонального використання наявних (досить різноманітних) ресурсів для досягнення поставлених цілей.

Дослідження ринку (англ. Market research) – елемент маркетингового дослідження, до складу якого входять: 1) визначення розміру та характеру ринку; розрахунок реальної і потенційної ємкості ринку, аналіз факторів, що впливають на розвиток ринку, визначення ступеня насиченості ринку товарами та ін.; 2) сегментація ринку і визначення типу споживачів за основними характеристиками: вік, стать, прибуток, соціальний стан, місце проживання та ін.; 3) вивчення потужності торговозбутової (товаропровідної) мережі, яка обслуговує даний ринок: наявність роздрібних і оптових торгових підприємств, забезпеченість торговельними, складськими і допоміжними приміщеннями тощо; 4) аналіз зовнішніх факторів розвитку ринку.

Дохід – потік зарплати, процента, дивідендів та інших грошових надходжень, що приходять до індивіда чи країни протягом певного періоду часу (звичайно року).

Дохід від граничного продукту – визначається як граничний продукт, помножений на граничний дохід. Це додатковий дохід, який був би отриманий, якби фірма купила одиницю певного фактора виробництва, застосувала його та продала б додатковий вироблений продукт.

Доход спекулятивний (англ. Speculative income) – доход від володіння акціями або облігаціями, ціна яких зростає більше, ніж очікувалося.

Другорядний товар - товар, рівень споживання якого при зростанні доходу споживача падає.

Дуалістична монархія - монархія, в якій відбувається поділ влади між монархом і парламентом, проте повноваження монарха значно вагоміші, ніж повноваження парламенту, монарх наділений правом абсолютного «вето» і правом розпуску парламенту, видає акти, які мають силу закону, наділений судовими прерогативами, хоч може існувати як окрема судова влада, здійснює виконавчу владу самостійно або через уряд і має значно більший вплив на нього, ніж парламент. Монарх призначає уряд і в будь – який час може його звільнити. Уряд відповідальний перед монархом і парламентом (кайзерівська Німеччина за конституцією 1871 року, Японія за конституцією 1889 року, сьогоднішні Кувейт, Йорданія, Марокко).

Дуальність системи управління (англ. Dual system management) - характеристика, що включає підсистеми прийняття рішень та управлінських комунікацій як інфраструктури управління; остання забезпечує процес прийняття рішень.

Дублікат трудової книжки – видається замість пошкодженої або загубленої трудової книжки. Особа, яка загубила трудову книжку або вкладиш до неї, повинна негайно заявити про це власнику або уповноваженому ним органу за місцем останньої роботи.

Духовенство – у релігійних організаціях особи, які на професійній основі відправляють релігійні культи. Духовенство вирізняється особливим вбранням, повинне дотримуватися особливого способу життя, йому притаманна ієрархічність, воно поділяється на різні групи залежно від відповідного становища в церковній структурі чи в релігійній общині.

Українське духовенство поділяється на вище (єпископи) і нижче (священики, диякони). Розрізняють також біле духовенство (одружені священики) та чорне (священослужителі з чернецтва), для римо – католицького духовенства діє вимога целібату.Духовна еліта – це еліта, яка представлена мерітократією (інтелектуальною елітою), церковно – релігійною елітою, елітою світу мистецтва (богема, андеграунд) та ідеологічною елітою (у партіях та ідеологічних установах).

«E»

Еволюція – процес зміни, розвитку, перетворення чогось (когось).

Еволюція політична (від лат. evolution – розгортання) процес поступових змін політичної сфери суспільства, змістом яких є їх ускладнення, диференціація, підвищення рівня організації (прогресивна еволюція, прогрес) або ж спрощення, зниження системної структури (регрес).

Егалітаризм (англ. Egalitarianism) – ідея про досягнення суспільної рівності без відмови від приватної власності, але шляхом введення зрівняльності в розподілі.

Егалітаризм (з франц. egalitarisme – рівність) концепція суспільного устрою, яка виходить із принципу зрівняння всіх людей у різних галузях життя суспільства.

Еккаунтант (англ. Accountant) – кваліфікований бухгалтер; бухгалтер з управлінськими функціями: ревізор, контролер, експерт з аналізу балансів і фінансової звітності.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   42


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал