Словник економіко – політологічної термінології 2016 Леонід КусикСторінка4/42
Дата конвертації24.04.2017
Розмір7.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Безпека підприємства – стан захищеності життєво важливих інтересів підприємства, компаній від мафіозно – тіньових структур, нечесної конкуренції, некомпетентних рішень, недосконалих законів, а також здатність протистояти цим загрозам і реалізовувати внутрішні цілі.

Безпека політична – виконання мети, завдань, порушених конкретною нацією для забезпечення захисту прав своїх інтересів та прав представників конкретної нації як на території своєї держави, так і в Європейському, Міжнародному співтовариствах.

Безпека польотів – умови забезпечення польотів літальних апаратів без загрози безпеці пасажирам, а також для населення і наземних об`єктів.

Безпека продукції – сукупність споживчих властивостей продукції, які не загрожують безпеці життя людини та її майну. Формою вияву безпеки продукції є встановлений на неї державний стандарт.

Безпека соціальна – формування системи державних, громадських та індивідуальних інституцій, заходів і дій, спрямованих на забезпечення загальновизначених норм поведінки, діяльності, зв`язків та спілкування у сім`ї, організаціях та економічних структурах.

Безпека соціальна – одна з найважливіших внутрішніх складових національної безпеки, характеристика ступеня соціальної стабільності суспільства. Різне порушення соціальної стабільності суспільства свідчить про підвищення рівня соціальної небезпеки (відповідно зниження рівня безпеки соціальної). Рівень соціальної небезпеки може також підвищуватися (рівень безпеки соціальної знижуватися) консервуванням соціальних структур і відносин, які не мають історичної перспективи.

Безпека соціальна характеризує соціум як особливий спосіб життя людей, що спроможний протистояти соціальним загрозам - деструктизації, деінтеграції суспільства, розвалу предметного бутя людини, її духовності, культури. При цьому важливо враховувати, що суспільство взагалі (як людство) - складна, неоднорідна соціальна система, яка складається з неоднакових складових частин, котрі перебувають на різних щаблях соціального розвитку. Тому шляхи досягнення соціальної стабільності, переходу від одного типу соціальної стабільності до іншого, більш прогрессивного (наприклад, від тоталітаризму до демократії) не можуть бути однаковими для різних держав і народів. Кожен шлях, кожен період має свою специфіку, яка залежить від рівня розвитку країни, особливостей її соціальної структури та функціонування соціальних механізмів, де проблеми праці, соціально – етнічні, релігійні, мовні, культурологічні висвітлюються по - різному, де головний наголос може ставитись або на соціальний порядок, або на соціальну справедливість, як пропорційність, збалансованість механізмів праці і винагороди за неї, як забезпеченість умов життя непрацездатним.Безпека харчових продуктів – відсутність токсичної, канцерогенної, мутагенної, алергенної чи іншої несприятливої для організму людини дії харчових продуктів при їх споживанні у загальноприйнятих кількостях, межі яких встановлюються Міністерством охорони здоров`я України.

Безпосередня демократія – форма прямого народовладдя, здійснення влади народом безпосередньо, без створення постійних органів або інших інститутів, у формах, передбачених конституцією й законами.

Безробіття – нерівноважний стан ринку праці, коли пропозиція праці перевищує попит.

Безробіття – наявність працездатних людей, які не мають можливості застосувати свою працю.

Безробіття – 1) Безробіття має місце тоді, коли існують працівники, які погодились би працювати за існуючу заробітну плату, але не можуть знайти роботу; 2) в офіційному визначенні працівник є безробітним, якщо він в даний час: а) не працює; б) чекає на звільнення внаслідок скорочення виробництва чи активно шукає роботу протягом останніх чотирьох тижнів.

Бекуордейшн – ситуація на біржі, коли ціни на наявний товар вищі, ніж ціни на товар, що постачається в зазначений термін. Виникає також тоді, коли виробники з метою підвищення цін не поспішають з поставкою товару або скуповують його на біржі.

Бесса – зниження курсу цінних паперів.

«Бик» - біржовий маклер, що грає на підвищенні курсів цінних паперів і валют. «Бик» скуповує акції, біржові контракти, валюту за курсом, який зафіксований при укладанні угоди, з розрахунку на підвищення їх курсу до моменту виконання угоди, тобто з метою вилучення прибутку від різниці курсів.

Бідність – в статистиці розвинених країн застосовуються поняття «межа бідності», яка дорівнює прожитковому мінімуму. Сім`ї, які мають доходи менші від цієї межі, живуть у бідності.

Біженці - люди, що залишають місце свого проживання під час війни або стихійного лиха.

Бізнес – справа, заняття, що приносить дохід; підприємницька або комерційна діяльність, вид діяльності, напрям діяльності фірми.

Бізнес – це організація економічної діяльності на засадах індивідуальної, приватної або акціонерної власності з метою одержання прибутку.

Бізнес – інкубатор – це комплекс, який займається наданням інноваційних послуг щодо реалізації інноваційних проектів та головне призначення якого полягає в першочерговій підтримці малого інноваційного підприємства (інкубаційний період для фірми триває від 2 – 3 до 5 років, після чого інноватор може вести діяльність самостійно).

Бізнес малий – сукупність дрібних і середніх переважно приватних підприємств, що прямо не входять в жодне монополістичне об`єднання, але виконують підлеглу стосовно монополії роль.

Бізнесмен – 1) особа, яка займається бізнесом; 2) власник капіталу, що знаходиться в обігу і дає прибуток.

Бізнес – план – документ, що містить систему взаємоповязаних у часі та просторі й узгоджених з метою й ресурсами заходів і дій, спрямованих на отримання максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницького проекту (угоди).

Бізнес – планписьмовий документ, підсумовує ділові можливості й визначає перспективи фінансово – економічної діяльності підприємства.

Білогвардієць - той, хто воював проти радянської влади в лавах Білої гвардії; контрреволюціонер.

Білонні гроші – гроші з малою власною внутрішньою вартістю. Тривалий час як гроші використовували монети з благородних металів, що мали високу власну вартість. У другій половині ХХст. в усіх країнах використовуються виключно білонні гроші – паперові гроші і монети з неблагодних металів.

Більшість – кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Розрізніють більшість відносну – хоча б на один голос більше від суперника чи альтернативної пропозиції; абсолютну – коли на користь якогось рішення віддали свої голоси 50% голосуючих плюс ще хоча б один голос; кваліфіковану (конституційну), яка може дорівнювати двом третинам або навіть трьом чвертям усього складу тих, хто приймає рішення або здійснює обрання.

Більшовизм ( від рос. большинство – більшість) теорія і практика революційної боротьби російського пролетаріату з метою насильницького повалення царського самодержавства, буржуазії і встановлення диктатури пролетаріату та будівництва комуністичного суспільства.

Більшовизм - ідейні, теоретичні, стратегічні й тактичні основи революційного пролетарського руху та революційного перетворення капіталістичного суспільства в комуністичне.

Біметалізм – грошова система, в якій за двома металлами (золотом і сріблом) законодавчо закріплювалася роль загального еквівалента, і монет из цих металів виконували без обмежень усі функції грошей.

Бінарне рішення – рішення, в якому подано дві діаметрально протилежні альтернативи.

Біобезпека (біологічна безпека) – сукупність біологічних, фізичних умов та заходів, що унеможливлюють випуск генетично змінених організмів і їх продуктів в навколишне середовище та (або) передачу ними генетичної інформації, з метою запобігання можливого шкідливого впливу генетично змінених організмів і їх продуктів на здоров`я та людини і довкілля.

Біогеоценоз – однорідна природна система функціонально взаємозв’язаних живих організмів і навколишнього абіотичного середовища (неживої природи). Біогеоценоз – елементарна складова частина біосфери.

Біогеохімічний цикл – незамкнутий і незворотний процес колообігів речовин і потоків енергії між компонентами біосферної цілісності. Біогеохімічний цикл включає коло обіг хімічних елементів з неорганічної природи через рослинні і тваринні організми назад у неорганічну природу. Він відбувається з використанням сонячної енергії і енергії хімічних реакцій.

Біографічний метод – метод дослідження в кадровій роботі, в центрі якого є вивчення індивідуального життєвого шляху працівника. Використовується для вивчення особливостей професійного просування (росту), мотивів діяльності особи, її соціально – психологічної структури.

Біологічна продуктивність (біопродуктивність) – приріст біомаси організмів екосистеми за одиницю часу.

Біом – сукупність угрупувань будь – якої зони або підзони (біом тундри, біом степу).

Біомаса – маса живих організмів у популяції чи екосистемі в перерахунку на суху речовину.

Біополітика (від англ. biopolities – біополітика) - концепція, яка допускає використання біологічних понять та методів дослідження у вивченні політичних феноменів.

Біосфера – це своєрідна оболонка Землі, що охоплює всю сукупність живих організмів і ту частину речовини планети, яка перебуває в безперервному обміні з цими організмами. Біосфера охоплює нижню частину атмосфери (до висоти озонового шару), всю гідросферу і верхні шари літосфери. Її максимальна товщина сягає близько 35 – 40 км, що порівняно з радіусом Землі становить лише 0,55% . Це зайвий раз свідчить про тендітність і вразливість живої оболонки нашої планети. ,

Біосферний заповідник (біосферний резерват) - природоохоронна, науково – дослідна установа міжнародного значення, створена з метою збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів біосфери, здійснення фонового екологічного моніторингу, вивчення навколишнього природного середовища, його змін під дією антропогенних чинників.

Біота – сукупність видів рослин і тварин, що населяють певну територію.

Біотехнічний бар`єр – зона різко підвищенних концентрацій тих чи інших хімічних елементів порівняно із середнім вмістом їх у даному ландшафті (ландшафтним кларком).

Біотичне середовище – сили і явища природи, що зобов’язані своїм походженням життєдіяльності організмів.

Біотоп – однорідне за абіотичними чинниками середовище існування біоценозу (угрупування організмів).

Біохімічний колообіг – циклічні процеси переміщення і трансформації хімічних елементів у межах біосфери, що відбуваються між її підрозділами: біогеоценозами, ландшафтами тощо.

Біоцентричне розуміння ландшафтного різноманіття – досягнення ландшафтного різноманіття передусім необхідне для забезпечення біотичного. Цей підхід найпродуктивніше розроблений у ландшафтній екології.

Біпатриди (від гр. bi - два, patrisбатьківщина) – у міжнародному праві особи, які мають подвійне громадянство.

Біпатрид – особа, що має громадянство двох чи більше держав, тобто подвійне громадянство.

Біржа – організаційно оформлений, регулярно функціонуючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами (фондова біржа) або оптова торгівля товарами за стандартними зразками (товарна біржа); іноземної валюти (валютна).

Біржа валютна – організаційно – оформлений, регулярно діючий ринок іноземної валюти, де формуються курси валют (валютні котирування) на підставі фактичного співвідношення попиту та пропозицій.

Біржа праці – організація (приватна, функціонуюча на комерційних засадах, філантропічна, громадська, державна), яка спеціалізується на посередництві між працівниками і підприємцями з метою наймання робочої сили; а також виконує функції контролю за встановленням права на одержання допомоги.

Біржа товарна – постійно діючий оптовий ринок, що функціонує в певному місці і відповідно до встановлених правил торгівлі та регламенту. Угоди на товарних біржах укладаються на стандартні партії товарів, що дає можливість здійснювати операції не лише без попереднього огляду товару, а й взагалі на неіснуючий товар.

Біржа фондова – акціонерне товариство, що зосереджує попит та пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та правил фондової біржі.

Біржа ф’ючерсна – сучасна форма товарної біржі, де здійснюється торгівля ф`ючерсними контрактами. Характер угод переважно фіктивний. Має місце непрямий зв'язок з ринком реального товару через хеджирування, а угоди знеособлюються, тому що між покупцем і продавцем знаходиться госпрозрахункова плата.

Біржова спекуляція – здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі з метою одержання прибутку від різниці між курсами цінних паперів на час укладання та реалізації угоди.

Біржова ціна – ціна на товари, що реалізуються у порядку біржової торгівлі. Систематично публікується у біржових бюлетенях. Є дуже важливим і досить достовірним джерелом інформації про рівень і динаміку цін відповідних товарів.

Біржове мито – сума грошей, що сплачується фондовій біржі покупцями та продавцями цінних паперів за право укладання біржових угод.

Біржовий комітет – орган управління біржею, який обирається загальними зборами членів біржі на термін, передбачений статутом. Його функціями є: контроль за дотриманням статуту; прийом до членів біржі; правила проведення операцій; контроль за цінними паперами та біржовими бюлетенями; призначення біржових маклерів; розв’язання конфліктів між членами біржі та їх клієнтами; забезпечення зв’язків з державними органами, прессою та ін.

Біржовий курс – продажна ціна цінних паперів на фондовій біржі. Залежить від ряду чинників, тобто зумовлюється поточною та очікуваною прибутковістю, дивідендами, розміром банківської відсоткової ставки, ліквідністю, біржовими спекуляціями.

Біхевіоризм політичний (від англ. behaviorповедінка) – один з напрямів у західній політичній психології, спрямований на звільнення політології від абстрактного підходів до фактів; метод, який звернений лише до індивідуальної поведінки, що піддається спостереженню і який ігнорує вплив макро – та мікросоціальних факторів.

Біхевіористський метод (англ. «біхевіора» - поведінка) теорії етнополітичного менеджменту – це метод, у центрі якого – вивчення правил, меж і мотивів політичної поведінки. Цей метод посідає провідне місце у політології США і претендує на максимальну науковість у політичних дослідженнях порівняно з іншими методами. Біхевіоризм вимагає застосування до політики методів, що використовуються в природничих науках і конкретній соціології, та передбачає вивчення поведінки окремих осіб і груп з позицій експліцитності (чіткості вираження і визначення дослідницької процедури) та верифікації (перевірки знань досвідом).

Прихильники біхевіоризму виходять із таких засад: 1) політика як соціальне явище має передусім індивідуальний характер, усі групові форми політичної діяльності можна вивести з аналізу політичної поведінки індивідів, об`єднаних груповими зв`язками; 2) панівними мотивами у політиці є психологічні за своїм походженням орієнтації; 3) індивіди по – різному виявляють свої психологічні стани і емоції у знакових для них політичних явищах і процесах.Блок політичний (від фр. bloc, англ. block) - угода, союз, об`єднання політичних партій, суспільних організацій, груп людей для спільних ідей, досягнення загальних, головним чином політичних цілей. Фракції у парламенті блокуються для прийняття чи відхилення якогось закону, кандидатури, для формування коаліційного уряду. Виборчі блоки мають на меті забезпечити обрання до органів державної влади спільних представників певних політичних сил, груп або верств населення, національностей.

Блок політичний – союз, об`єднання політичних партій, громадських організацій, групп людей, держав, які домовляються про узгодження дій досягнення спільних цілей.

Блокада (від англ. blockade, від block - перегороджувати, затримувати) - політична, економічна, воєнна ізоляція території держави чи якоїсь частини її сухопутного, морського, повітряного простору з метою примусити виконати вимоги організатора Б.

Блокування рахунків – скасування органами державної влади права власників банківських рахунків розпоряджатися цими рахунками. На практиці здійснюється з метою застосування економічних санкцій до іншої країни, валютних та кредитних обмежень, а також за рішенням судових органів.

Бойкот (від англ. boycott) – спосіб політичної боротьби, вид політичної тактики, що полягає у висловленні протесту проти будь – яких дій чи рішень шляхом повної або часткової відмови громадян від участі у виборах до представницьких установ, у їх роботі, в обговорені спільного питання.

Бонапартизм – політична система, яка склалася на основі схваленої народом (наприклад, за підсумками плебісциту) і закріпленої у державному праві одноосібної влади, диктатури. Термін походить від призвища Наполеона Бонапарта, який у 1799 р. вчинив у Франції державний переворот, внаслідок якого став першим консулом, а згодом зосередив у своїх руках всю повноту влади.

Бони – 1) короткострокові боргові зобов’язання держави або її муніципальних органів та приватних фірм; 2) паперові гроші, що втратили свою платіжну вартість.

Боніфікація – один із шляхів оплати товарів, розрахований на преміювання постачальників за якість товарів, терміновість їх доставки тощо або як преміювання покупців.

Бонус – винагорода, яку одержує торговельний посередник у вигляді процента до загальної суми обігу, проведенного за його участю, премія, додаткова знижка, додатковий дивіденд.

Борг – будь – який процес, завдяки якому підприємство одержує готівку або інші засоби в обмін на обіцянку виплатити договірну суму плюс процент.

Борг забезпечений – борг, оплата якого гарантується власністю боржника.

Борг консолідований – довгострокова заборгованість приватної компанії, державного відомства виражена у вигляді випущених облігацій чи аналогічних зобов`язань порівняно з величиною короткострокового або поточного боргу.

Борг незабезпечений - борг, оплата якого гарантується тільки бажанням боржника його сплатити.

Боргове зобов`язання – обіцянка повернути певну суму у встановлений термін, а також виплачувати процент відповідно до договірної ставки.

Бос – господар підприємства, керівник установи, фірми, а також будь – якої партії.

Бригада виробнича – первинна ланка трудового колективу, що об`єднує працівників для спільної праці, виконання завдань на основі спільної зацікавленості і відповідальності за результати роботи.

Брифінг – короткочасна нарада для представників засобів масової інформації, на якій спеціально уповноважені для цього особи викладають позицію з визначених питань.

Бренд – капітал – специфічні інвестиції (витрати), які здійснює фірма в торгову марку (рекламні компанії, розробка і використання фірм n – го логотипу та ін.). Термін бренд- капітал слід відрізняти від гудвіла фірми, що серед інших чинників визначає ринкову вартість фірми (тобто приведену вартість, а не затрати).

Брокер,- a - особа, що купує або продає товари, грошові номінали або акції від імені інших осіб.

Брокер – зареєстрований посередник (агент) при укладанні угод між покупцями та продавцями товарів, цінних паперів,валют, інших цінностей на фондових і товарних біржах. Здійснює біржові операції за дорученням та за рахунок клієнтів, отримуючи за посередництво певну плату – брокерські комісійні.

Брокераж – огляд майна офіційними товарознавцями (брокерами) з метою визначення якості товарів, їх придатності до використання і відповідно до встановленого стандарту і домовленості.

БСК повний – біологічне споживання кисню – кількість кисню, необхідна для повного розкладання всіх органічних решток, що містяться в стічних водах.

Буддизм – давня світова релігія. Виникла в Індії у VI – V ст. до н. е. на противагу кастовому брахманізму.

Бунт - стихійна, позаправова реакція певних груп населення на негативні ситуації, спровоковані діями представників панівної еліти, державних органів.

Буржуазія (від лат. burgua – укріплене місто) – панівний клас власників основних засобів виробництва у капіталістичному суспільстві, які мають головним джерелом прибутків додаткову вартість, отриману шляхом використання найманої праці.

Буферна зона – частина природного і біосферного заповідників навколо заповідної зони, виділяється з метою посилення стану збереження її від зовнішніх негативних чинників, термінового запобігання зникненню окремих компонентів екосистем, уникнення чи послаблення загроз.

Буферні території (захисні зони) – зовнішнє оточення природних ядер та екокоридорів охоронними смугами для захисту їх від впливу негативних чинників. Вони виконують функцію перехідних ландшафтів між природними і господарсько – освоєними й мають статус територій з регульованим режимом заповідання.

Бухгалтерська звітність – система узагальнених підсумкових показників бухгалтерського обліку, що характеризує рівень виконання планових показників і господарсько – фінансовий стан організації.

Бухгалтерський баланс – система облікових показників, згрупованих по економічній однорідності операцій, коштів і цінностей у таблицю, яка відображає у грошовому вираженні на певну дату стан розміщення і використання коштів (актив), а також джерела їх надходження.

Бухгалтерський облік – певна система суцільного, безперервного, взаємопов`язаного й документального спостереження і контролю за господарською діяльністю ланок господарства в грошовій формі.

Бюджет – 1) затверджений у встановленому порядку розпис доходів і видатків держави, установи, організації на певний строк; 2) план доходів і видатків установ, підприємств, організацій на певний строк.

Бюджет – план утворення і використання фінансових ресурсів держави та її територіальних одиниць, який забезпечує можливість виконання відповідними органами державної влади і місцевого самоврядування покладених на них функцій. Правовий документ, згідно з яким органи державної влади і місцевого самоврядування мобілізують фінансові ресурси та здійснюють свої свої видатки.

Бюджет підприємства – детальний перелік наявних прибутків та витрат з кожного виду діяльності.

Бюджетна система України – включає Державний бюджет України, республіканський бюджет автономної Республіки Крим та місцеві бюджети. В Україні налічується майже 12 тис. місцевих бюджетів. Це 24 обласні бюджети, міські бюджети міст Київа і Севастополя, 16 міських бюджетів обласного підпорядкування, 282 міські бюджети міст районного підпорядкування, 489 районних бюджетів, 120 районних бюджетів у містах, понад 800 бюджетів селищних Рад, а також понад 10 тис. бюджетів сільських Рад.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал