Словник економіко – політологічної термінології 2016 Леонід КусикСторінка3/42
Дата конвертації24.04.2017
Розмір7.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Арешт на вклад - вид арешту майна за ухвалою суду, що полягає у припиненні операцій щодо видачі грошей з рахунку вкладника.

Аристократія (від грец. – влада кращих) – найбільш привілейований стан або найвища родова знать у рабовласницьких і феодальних суспільствах, а також форма державного правління, за якої аристократії належить уся повнота влади в країні; на сучасному етапі – узагальнююча назва представників панівних класів і станів, а також духовної еліти суспільства.

Асиметрія інформації – нерівномірний розподіл інформації, необхідної для укладання угоди, між потенційними контрагентами.

Асортимент товарний – група товарів, тісно пов’язаних між собою за складом, видом, функціонуванням. Їх продаж може здійснюватися одним і тим же групам клієнтів, через одні й ті ж типии торговельних закладів або в межах одного діапазону цін.

Асоціація господарська – договірне об`єднання підприємств, яке створюється з метою спільного здійснення однієї або кількох виробничо – господарських функцій. Участь в асоціації обмежує права підприємства менш, ніж, наприклад у концерні.

Асоціація молодих українських політологів і політиків – добровільне, незалежне, позапартійне об`єднання молодих спеціалістів, студентів, лідерів молодіжних організацій, які репрезентують науково – дослідні інститути, вищі навчальні заклади, органи державної влади, політичні об`єднання, що існують з 1992 р. Асоціація молодих українських політологів і політиків згуртовує людей за інтересами і фахом, а не за політичними поглядами. Має свій державний орган – журнал «Нова політика» (з 1995 р.), в якому висвітлюються найактуальніші питання сучасного політичного та економічного життя, публікуються матеріали з проблем історії політики, сучасної політичної ситуації в Україні та за її межами.

Асоціація підприємств – територіальна (галузева, міжгалузева) форма ділового співробітництва об`єднань, підприємств та організацій. Крім послуг асоціація підприємств здійснює: а) пошук потенційних партнерів серед вітчизняних та зарубіжних фірм для прямих контактів між ними; б) вивчення ринку з метою розвитку нових форм зовнішньоекономічних зв’язків і розроблення відповідних проектів; в) надання практичної допомоги з питань управління, валютно - фінансових, договірно - правових, а також реклами та збуту продукції.

Асоціація політична (від лат. assotiatio – об`єднання і гр. politike – держава) – виступає як результат міжусобної взаємодії людей, які утворюють різноманітні види політичних товариств, а також як специфічне соціальне об`єднання груп, рухів з визначеним типом організації, відсутністю інституціонального контролю за суб`єктами, що входять в асоціацію, стандартизацією їх дій, обмеженою роллю політичних санкцій.

Атестація кадрів – періодичне визначення ділової кваліфікації працівників, професійної їх придатності і відповідності посадам, які вони займають, націлена на поліпшення якісного складу кадрів, в першу чергу спеціалістів та керівників різних рівнів.

Аудит – перевірка офіційної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово – господарської діяльності суб`єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти та відповідності чинному законодавству.

Аудит екологічний – документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об’єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об`єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління та інформації з цих питань вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту.

Аудит екологічний добровільний – вид екологічного аудиту, що здійснююється з ініціативи керівництва об’єкта аудиту або за погодженням з ним, якщо замовником аудиту виступає третя зацікавлена особа.

Аудит екологічний обов’язків – вид екологічного аудиту, що здійснюється на замовлення зацікавлених державних органів щодо об`єктів або видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку, відповідно до переліку, затвердженого законодавством.

Аудит ефективності виконання бюджетної програми – форма контролю, яка є сукупністю дій зі збору та аналітичного опрацювання статистичних і звітних даних, матеріалів ревізій та перевірок, іншої публічної інформації, спрямованих на визначення рівня ефективності державних вкладень для реалізації запланованих цілей, встановлення факторів, які перешкоджають досягненню максимального результату при використанні визначеного обсягу трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, та обгрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності використання державних ресурсів.

Аудит санаційний – поглиблений аналіз фінансово – господарського стану підприємств, який здійснюється на підприємствах, що перебувають у фінансовій кризі. Основна його мета полягає в оцінюванні санаційної спроможності господарської структури шляхом визначення глибини фінансової кризи та причин її виникнення, виявлення можливостей подолання кризи та проведення експертизи наявної санаційної концепції.

Аудит фінансової та господарської діяльності бюджетної установи (фінансово – господарський аудит) – форма державного фінансового контролю, яка спрямована на запобігання фінансовим порушенням та забезпечення достовірності фінансової звітності.

Аудитор – фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України.

Аудитор з акредитації (асесор) - фахівець, який має професійні знання, та досвід роботи у певній галузі економіки, галузі систем якості, знання та вміння з проведення акредитації у відповідній сфері діяльності органу з оцінки відповідності і зареєстрований у реєстрі, що ведеться органом з акредитації.

Аудиторська палата України - незалежний, самостійний орган, який функціонує на засадах самоврядування. Аудиторська палата України формується шляхом делегування до її складу п`яти представників від професійної громадської організації аудиторів України, по одному представникові від Міністерства фінансів України, Головної державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Державного комітету статистики України, Міністерства юстиції України та окремих фахівців від навчальних, наукових та інших організацій. Аудиторська палата України здійснює сертифікацію та ліцензування суб`єктів, що мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги.

Аудиторська перевірка – система засобів перевірки документів інформаційної системи, облікових записів, статистичних матеріалів, а також контроль за достовірністю виконання всіх необхідних процедур.

Аудиторська служба – це організація (аудиторська фірма), яка, згідно з договором, на платній основі контролює здійснення фінансово – господарських операцій, бухгалтерського обліку та звітності господарських організацій шляхом ревізій і перевірок, а також надає експертні та інші послуги з аналізу фінансових аспектів діяльності підприємства.

Аудиторська фірма – юридична особа, яка створена відповідно до законодавства і здійснює виключно аудиторську діяльність. Право на здійснення аудиторської діяльності мають аудиторські фірми, включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

Аудиторський висновок - документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовуються при її складанні. Концептуальними основами можуть бути закони та інші нормативно – правові акти України, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, внутрішні вимоги та положення суб`єктів господарювання, інші джерела.

Аудиторський звіт - документ, який складається керівником групи державних аудиторів (державним аудитором) у встановленому порядку за результатами проведення державного фінансового аудиту.

Аукціон – спосіб продажу товарів з публічних торгів у заздалегідь визначений час у певному місці покупцю, який запропонував найвищу ціну.

Аутплейсмент (англ. оutplacementпрацевлаштування звільнених) – подолання негативних наслідків звільнення і пов’язаних із цим неприємних переживань; активна підтримка звільнюваних осіб у підвищенні їх конкурентоспроможності на ринку праці і шансів на працевлаштування.

Аутрайт – проста термінова валютна угода, що передбачає платежі за курсом форварду у терміни, чітко визначені сторонами угоди.

Аутсорсинг (англ. оutsourcingзамовне програмування) – програмування дій керівництва організації щодо підвищення її ефективності і конкурентності шляхом іншого, ніж дотепер, формування процесів праці, організаційної структури і людських ресурсів.

«Б»

«Багатий промисел» - «обставини нездоланної сили» в контрактах, наприклад стихійне лихо.

Багатовалютне застереження – різновид валютного застереження, що застосовується з урахуванням угод між стронами у міжнародних торговельних, кредитних і платіжних контрактах, а також в угодах з метою страхування валютного ризику.

Багатопартійна система – форма суспільного управління, при якій боротьба кількох політичних партій за державну владу виступає як механізм використання розбіжностей у політичних програмах, які відображають реальні соціальні інтереси і цілі соціального прогресу. Для Б.с. характерні періодична зміна партій при владі, що виключає можливість застою і переродження, використання волі народу як засобу вибору суспільних сил, партій і лідерів, найбільш здатних виконати першочергові завдання суспільного життя, виявлення різних підходів, думок та інтересів, що лежать у їх основі, їх гармонізація і спрямованість на розв`язання актуальних завдань розвитку суспільства.

Багатопартійна системаце система, яка передбачає функціонування в суспільстві більше двох політичних партій. Їх загальна кількість залежить від багатьох факторів, серед яких чітке структурування суспільства і можливість вираження інтересів конкретних соціальних верств певною партією. Як правило, при багатопартійній системі жодна партія не має переважного впливу, тому механізмом їх взаємодії є компроміс, консенсус. Прикладом багатопартійності є партійні системи країн Європи.

Багатопартійна система – цілісне утворення, що формується всередині політичної системи суспільства на основі усталених зв’язків між політичними партіями, які різняться між собою програмними настановами, тактикою, внутрішньою структурою.

Багаторольове лідерство – лідер орієнтується на очікування свого безпосереднього оточення, політичної партії, виконавчого апарату, врешті, широкої публіки, і його завдання – підтримувати ці суперечливі орієнтації в певній рівновазі.

Багатство, майно – чиста вартість матеріальних і фінансових засобів, якими володіє в певний проміжок часу нація чи особа. Воно дорівнює всім активам мінус всі пасиви.

Балансова вартість активів – вартість активів (фондів) з урахуванням зношення, що реєструється в ділових книжках. Визначається шляхом віднімання нагромаджених амортизаційних відрахувань від початкової вартості активів.

Баланс водний – співвідношення між кількістю води, що надходить, і тією, що витрачається, на будь – якому етапі коло обігу води на планеті.

Баланс платіжний – 1) різниця між загальними імпортом і експортом в країні, що виключає товари та послуги; 2) інструмент узагальнення даних, що характеризують результати зовнішньоекономічної діяльності країни за певний період.

Баланс тепловий – сукупність приходу і відтоку тепла. Розрізняють тепловий баланс атмосфери, грунту, Землі. У тепловому балансі Землі відбуваються порушення в результаті світового виробництва.

Баланс трудових ресурсів – система показників, що характеризують чисельність трудових ресурсів і їх використання. Баланс трудових ресурсів відображує відповідність наявного кадрового потенціалу вимогам виробництва.

Баланс фінансовий зведений – система фінансових показників, що характеризують основні пропорції формування та використання фінансових ресурсів за певний період (найчастіше квартал). Схема балансу така: а) прибуток від первинних фінансових ресурсів; б) надходження від перерозподілу коштів; в) кредити; г) витрати на капітальні вкладення, капітальний ремонт, зростання власних обігових коштів, відрахування до різних фондів тощо.

Балансовий метод планування спосіб складання планів, заснований на увязуванні наявних ресурсів і потреби в них. Баланси можуть бути натуральними і вартісними.

Балансовий прибуток – прибуток підприємства від усіх видів його виробничої та невиробничої діяльності, відображений у бухгалтерському балансі.

Балатування – (від італ. balltare – обирати кулями) – вирішення якось питання або вибори будь – якого органу, комісії тощо голосуванням.

Банк – кредитно – фінансова установа, яка здійснює фінансове посередництво: з одного боку залучає вільні грошові кошти підприємства, з іншого – надає позики будь – яким субєктам господарювання за рахунок отримуваних вкладів. Розвиток ринкових відносин розширює сферу дії банків, породжує ряд нових банківських операцій.

Банк даних – сукупність інформації, сконцентрованої в певному місці, доступної для спеціального користування. Банк даних з кадрових питань може містити дані про робочі місця, їх використання, резерв керівників, неповнолітніх, працівників передпенсійного віку та інші дані про персонал.

Банки – емітенти - банки, що випускають в обіг грошові знаки, цінні папери, платіжно – розрахункові документи.

Банки інноваційно – комерційні – фінансово – кредитні установи, що вкладають кошти в перспективні наукові розробки, стають співласниками інновацій та одержують від їхнього впровадження частину прибутку.

Банки комерційні – кредитні установи, що утворюються на пайових або акціонерних засадах. Засновниками та пайовиками комерційних банків є підприємства, концерни та кооперативи, а також приватні особи. Створення комерційних банків – один із шляхів пошуку високоефективних економічних механізмів, альтернатива традиційним формам банківської діяльності.

Банки – кореспонденти - банки, що на основі кореспондентської угоди виконують доручення один одного за платежами і розрахунками через спеціально відкриті рахунки.

Банківська ставка – розмір плати банку за користування грошовою позикою у відсотках.

Банківський прибуток – залишок між сумою одержаних відсотків і витратами банку. Прибутковість банку оцінюють за допомогою норми банківського відсотка, який виражає відношення чистого прибутку банку до власного капіталу (у відсотках).

Банківські гроші - гроші, що створені банками, зокрема поточними рахунками (частина Мі). Ці гроші генеруються багаторазовим розширенням банківських резервів.

Банківські резерви – частина депозитів, яку банк відкладає у формі готівки в касі чи безпроцентних вкладів у центральному банку.

Банкнота – паперові гроші, які випускають емісійні банки; вексель на банкіра, боргове зобов`язання банку.

Банко – ціна або курс, за яким банк продає і купує цінні папери.

Банкрутство – неспроможність боржника (підприємства, компанії, банку) виконати свої боргові зобов`язання, внаслідок чого він втрачає право самостійно управляти та розпоряджатися своїм майном, яке переходить до ліквідаторів – спеціально призначених осіб.

Бар`єри нетарифні – обмежувальні санкції в міжнародній торгівлі, які включають позбавлення пропозицій із конкретної країни або використання виробничих стандартів, що є дискримінаційними щодо товарів цієї країни.

Бартер – безпосередній обмін одного товару на інший без використання грошей як засобу обміну.

Бартер – обмін товарами на безгрошовій основі (натуральний обмін).

Бартер, - у – система обміну товарів та послуг на безгрошовій основі.

Бедленд – непридатні для землекористування землі.

Бездіяльність влади – безпідставне повне або часткове увільнення від здійснення передбачених Конституцією та іншими законами функцій і повноважень влади; несвоєчасне, несумлінне, некваліфіковане чи неналежне їх виконання органами законодавчої, виконавчої або судової влади, органами місцевого й регіонального самоврядування.

Безпека – безпека руху, біобезпека, військовоекономічна безпека, державна безпека, демографічна безпека, екологічна безпека, економічна безпека, економічна безпека підприємства, енергетична безпека, експортна безпека, зовнішньоекономічна безпека, імпортна безпека, інформаційна безпека, міжнародна безпека, національна безпека, особиста безпека, пожежна безпека, політична безпека, правова безпека, продовольча безпека, регіональна безпека, соціальна безпека, сировинно – ресурсна безпека, техніко – технологічна безпека, технологічна безпека, фінансова безпека.

Безпека - умови, при яких не погрожує небезпека кому – або чому – небудь. Безпека - формуюча, динамічна філософська, політична, економічна, соціальна, юридична, освітня, духовна системи забезпечення відсутності та попередження небезпеки. Категорія безпеки уже давно входить в науковий, філософський, політичний лексикон народів, у зміст різноманітних програм і комплексів різних дій, спрямованих на захист людей від будь – якого роду загроз з боку явищ, сил, що створюють загрозу здоров`ю особистості, їх політичній незалежності, економічного, соціального і духовного благополуччя та добробуту.

Безпека характеризується станом, при якому життю і життєвонеобхідним інтересам особистості, суспільства і держави не загрожує внутрішня і зовнішня небезпека. Безпека може бути тільки відносною і необхідною. Визнати реальним постійно існуючий ризик виникнення загрози і (або) ризик її наслідків для людини і оточуючого середовища (смерть людей після другої світової війни, стресових ситуацій, враження струмом, вилучення з – під уламків обвалів, втрата зору після тривалого перебування в темряві тощо). Ступінь безпеки особистістю, суспільством, державою визначається на основі психології сприйняття ними безпеки. («Бережеого Бог береже», «Хочеш миру – готуйся до війни», «Поки грім не гряне – мужик не перехреститься»).Безпека внутрішня і зовнішня – безпека, яка передбачає забезпечення права на: 1) власні Збройні Сили, внутрішні війська та органи державної безпеки; 2) визначення порядку проходження військової служби громадянами України; 3) нейтральність держави, яка не бере участі в ніяких військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї.

Безпека держави – формування системи державних органів управління, науково - дослідних, культурно - освітніх, спортивно – оздоровчих центрів, громадських інститутів, правових норм і заходів, що визначають і закріплюють суспільний і державний устрій країни з метою захисту інтересів конкретної нації, особистості, як громадянина держави, територіальної цілосності, недоторканості державних кордонів, основ суспільно - політичного, духовного, інтелектуального та економічного устрою.

Безпека життедіяльності – галузь інтегрованих наукових знань про попередження, захист та організацію ліквідації наслідків великих соціальних, природних, технологічних катастроф, конфліктних ситуацій, ризиків та забезпечення прав нації, особистості на життя.

Безпека економічна – створювані державою, юридичними та фізичними особами умови, що гарантують недопущення нанесенню економіці країни, приватної особи непоправних збитків від внутрішніх і зовнішніх економічних загроз; запобіганню відтоку конфіденційної економічної інформації із держави, юридичної особи та про фізичну особу, порушення економічної таємниці, здійснення економічних диверсій.

Безпека економічна – створені державою та її органами умови, гарантії забезпечення недоторканості власності, майна, недопущення економічних збитків, захист економічних інтересів суб`єктів підприємницької і неприбуткової діяльності від можливих внутрідержавних чи зовнішніх загроз або посягань. Організований державний чи внутрівідомчий захист відтоку або позбавлення конфіденційності, секретної інформації.

Безпека інформаційна – комплекс законодавчих актів, організаційно – технічних заходів, що забезпечують цілісність даних і конфіденційність інформації в поєднанні з її доступністю для всіх авторизованих користувачів; показник, який відображає статус захищеності інформаційної системи.

Безпека інформаційна – комплекс заходів, засобів з боку державних органів і її установ, а також організацій – суб`єктів підприємницької діяльності, установ невиробничої сфери, що забезпечуюють збереження і конфенційність інформації у поєднанні з доступністю до неї користувачів.

Безпека нації – забезпечення завдяки функціонуванню держави або самоорганізуючих інститутів збереження стійкої спільності людей, яка історично склалася на базі єдності території, генетичних задатків, мови, культури, освіти, історії, економічного життя, ментальності, побуту та психологічного складуу, що проявляється в особливостях їх розвитку.

Безпека національна – широке багатокомпонентне поняття, яке відображає існуючі військові, політичні, економічні, екологічні, соціокультурні, інформаційні та інші загрози для держави або нації, що складаються в системі глобальних та регіональних взаємовідносин країн з іншими країнами, етносами, соціальними групами, верствами, політичними силами в країні.

Безпека національна найчастіше розглядається в двох аспектах: а) крізь призму зіткнення національних інтересів, які виявляються у вигляді ідеалів і цілей держави, нації (У. Липман, Г.Моргентау, С. Хоффман, М. Каплан та ін.); б) крізь взаємодію систем цінностей як найбільш фундаментальних факторів, що визначають цілі, засоби та методи взаємодії держав на міжнародній арені і політичних сил у країні (А. Вольферс, К. Норр, Ф. Трегер, Д. Кауффман та ін.). В обох варіантах аналізуються суб`єктивні і об`єктивні компоненти безпеки, існуючі та потенційні загрози, внутрішні та зовнішні дестабілізації держави та громадського життя.

Всебічна оцінка безпеки національної охоплює: по - перше, пошук істотної відмінності між об`єктивним станом національної безпеки та суб`єктивними тлумаченнями цього стану правлячими і опозиційними елітами, керівниками протидіючих держав і т.д.; по - друге, об`єктивну оцінку верхньої і нижньої меж національної безпеки для кожної конкретної держави або військового, політичного союзу; по - третє, більш широке тлумачення спектра національної безпеки, ніж тільки військова, зовнішньополітична і зовнішньоекономічна загрози.

Проблеми безпеки національної України вбирають в себе не тільки загальні характеристики, які можуть бути застосовані до кожної країни, а й специфічні риси, що зумовлені труднощами розвитку молодої багатонаціональної держави, яка зіткнулася зі складними геополітичними, економічними, екологічними, військовими факторами свого розвитку.Безпека особистості – створення умов для розвитку, самовдосконалення, самореалізації, захисту прав людини, як соціального, біологопсихологічного індивіда, який поєднує в собі риси загальнонаціонального, суспільнозначущого, індувідуально – неповторного та служить суб`єктом пізнання і активного учасника ринку праці.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал