Словник економіко – політологічної термінології 2016 Леонід КусикСторінка2/42
Дата конвертації24.04.2017
Розмір7.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Адміністративні (негнучкі) ціни – термін, який означає ціни, що встановлюються і утримуються сталими протягом певного переіоду часу і протягом ряду операцій.

Адміністративно – господарська зона – частина території природно – заповідного об’єкта, яка виділяється для виконання ним господарських завдань і функцій.

Адміністративно – командні методи управління (від лат. – administration - керівництво, управління і франц. commande - наказ, розпорядження) – сукупність форм і методів управління суспільством, згідно з якими діяльність людей стимулюється переважно засобами адміністративного примусу, а всі фази управлінського циклу - рішення, організація виконання, контроль за виконанням рішення – ініціюються й здійснюються засобами жорсткого централізму, обмеженням процесів самоврядування на всіх рівнях.

Адміністративно – командні методи управління – сукупність форм і методів управління суспільством, пов`язаних переважно із жорстоким централізмом, обмеженням процесів самоврядування у всіх сферах суспільної життєдіяльності, дріб`язковою регламентацією. А. – к. м. можуть бути історично виправдані тільки у періоди, коли у державі необхідна максимальна концентрація усіх сил і ресурсів для забезпечення виходу з гострокризової ситуації.

Адміністративно – командний устрій – поділ території країни на певні частини – адміністративно – територіальні одиниці (провінції, штати, департаменти, губернії, волості, повіти, райони та ін.), на основі чого утворюються і діють органи державної влади та управління на місцях.

Адміністративно – територіальний поділ – система просторової організації держави, затверджена законом.

Адміністративно – територіальний устрій – система територіальної організації держави. Передбачає поділ території на окремі частини – одиниці (краї, області, губернії тощо), в яких створюються і функціонують органи державної влади та управління на місцях.

Адміністративно – територіальний устрій – внутрішній поділ території держави на певні частини (області, райони, міста, райони в містах, селища і села), відповідно до якого будується і функціонує система державних і місцевих органів влади.

Адміністративно – територіальний устрій – певний спосіб територіального улаштування держави, утворення й діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування; поділ території держави на певні частини - краї, області, провінції, землі, штати, департаменти, губернії, волості, повіти, райони, кантони тощо.

Адміністрація (від лат. administration – управління, керівництво) – в широкому розумінні вся діяльність держави в галузі управління, сукупність розпорядчих органів державного управління, виконавчої влади (уряд, виконавчі комітети, апарат президента, губернатора і т.д.), керівні органи закладів, підприємств, установ та організацій, службовці, керуючий персонал закладу.

Аерозоль – завислі в газоподібному середовищі частинки твердих або рідких речовин.

Ажіо – 1) різниця між курсами валют; 2) комісія, що береться за обмін паперових грошей на монету чи за обмін «слабкої» валюти на «сильну».

Ажіотаж – спекулятивна гарячка на біржах та ринках.

Ажур – ведення бухгалтерського обліку, за яким записи в облікових книжках робляться у день здійснення операції.

Азійсько – Тихоокеанський регіон - регіон, що включає країни материкової частини Азії і Америки і зони Тихого океану.

Аквізитор, - a – агент транспортних або страхових організацій, в обов`язки якого входить залучення нових вантажів або страхувань.

Акламація – прийняття або відхилення зборами працівників пропозицій без підрахунку голосів (за реакцією учасників зборів, що виражається репліками, вигуками тощо).

Аконто – комерційний платіж, здійснюється імпортером на підставі рахунків експортера як попередній розрахунок з останнім.

Акредитив – розрахунковий або грошовий документ, виписаний (емітований) кредитною установою (емітентом) про те, що останній бере на себе зобов`язання по оплаті витрат відповідно до прийняття умов. Особа, на користь якої виписано аккредитив називається бенефіціаром або одержувачем. Особа, від імені якої банк виписує і здійснює оплату, називається аплікантом, або заявником.

Акселератор, - a – ( від лат. acceleration – пришвидшення) показник, що вимірює зв`язок між приростом національного доходу і сумою капіталовкладень.

Акт проголошення незалежності України (прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р.) – політико – правовий документ, спрямований на здійснення Декларації про державний суверенітет України. Він виходив із права на самовизначення народів, передбаченого Статутом ООН та інишими міжнародно – правовими документами.

Активи ліквідні – елементи групи коштів, які включають валюту, банківські депозити і певні види цінних паперів.

Активи нематеріальні – частина майна підприємства, наданого через належні йому патенти, ліцензії та інші права на інтелектуальну власність, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами і обладнанням, інші майнові права, товарні знаки, придбані або орендовані брокерські місця, прграми для роботи на ЕОМ та ін.

Акт комерційний – 1) офіційний документ, запис, протокол; 2) документ, що складається на випадок виявлення в пункті призначення недостачі товару, пошкодження або псування вантажу. Акт комерційний є підставою для пред’явлення одержувачем вантажу претензії про відшкодування збитків.

Активні методи підтримки ринку праці – діяльність держави, спрямована на скорочення рівня безробіття, забезпечення можливості реалізації трудової здатності громадян, оптимальне використання трудових ресурсів.

Активність політична (від лат. activus – діяльний) – характеристики діяльності політичного суб`єкта, яка розкриває ступінь реалізації та розвиток його соціальних потенцій, можливостей, що проявляються при здійсненні відносин і функцій влади; цілеспрямована діяльність людини, зорієнтована як на зміну або зміцнення соціально – політичних відносин суспільства, так і на формування необхідних якостей особистості громадянина, суб`єкта політичного життя.

Акцепт – згода на укладання договору або гарантування оплати документів у внутрішньому та зовнішньому розрахунках. Акцепт головним чином застосовується при розрахунках платіжними вимогами. Може бути позитивним і негативним. У першому випадку видається письмова згода на оплату кожної платіжної вимоги, у другому – згодою вважається неподання у встановлений термін відмови від акцепта. Буває попередній і послідовний. При попередньому акцепті відмова від нього переноситься до наступного терміну платежу. При послідовному акцепті відмова здається в банк після здійснення платежів.

Акцептант - особа, що підписує вексель (тратту) і бере таким чином на себе зобов’язання оплатити його після настання терміну платежу.

Акциз – вид непрямого податку на товари масового споживання, що може входити в ціну відповідного товару або послуги.

Акцизний збір – це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), що включається в ціну цих товарів (продукцію). Перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір та його ставки затверджуються Верховною Радою України.

Акцизний збір (податок з обороту) – акцизний збір є податком, що накладається на купівлю специфічного товару або групи товарів (наприклад алкогольні напої або тютюнові вироби). Податок з обороту – це податок, яким обкладаються всі товари за незначним винятком (зокрема, за винятком продуктів харчування).

Акції звичайні - акції, що дають право акціонеру голосувати на виборах правління і одержувати частину прибутку фірми у вигляді дивіденду.

Акції з фіксованим дивідендом - акції, власник яких має право одержувати дивіденди раніше, ніж їх отримає власник звичайних акцій. Проте акції з фіксованим дивідендом не дають права голосу.

Акціонер – власник акцій акціонерного товариства, компанії, підприємства.

Акціонерне товариство – організаційна форма підприємств, що є загальною власністю дієвих осіб, які володіють його акціями. Бувають відкритого (акції купуються і продаються вільно) і закритого типу (акції розповсюджуються серед обмеженого кола осіб).

Акціонерне товариство – основна організаційна форма капіталістичних підприємств, капітал яких утворюється з внесків пайовиків (акціонерів) шляхом купівлі акцій.

Акціонерне товариство – форма організації підприємства, капітал якого формується за рахунок продажу спеціальних цінних паперів – акцій.

Акція – цінний папір, що свідчить про внесення паю в капітал акціонерного товариства. Дає право її власнику брати участь в його управлінні і одержувати частину прибутку у вигляді дивідендів. Акціонерне товариство може випускати іменні акції і на пред’явника. Вони можуть бути прості та привілейовані, виплата дивідендів по них здійснюється у встановленому розмірі, незалежно від одержанного акціонерним товариством прибутку за відповідний рік.

Аліменти – кошти на утримання дитини в розмірі, встановленому законом, які у визначених законом випадках одні особи зобов`язані надавати іншим (внаслідок непрацездатності, шлюбу, батьківства) у зв`язку з існуючими між ними шлюбними та родинними відносинами.

Алонж – додаток до векселя для передавальних написів, якщо на вексельному бланку вони не вміщуються.

Альтернативна (невійськова) служба – державна служба поза Збройними силами України чи іншими військами, що запроваджується замість проходження військової служби.

Альтернативні вибори (від лат. alternare – заміна одного іншим) – обрання громадянина свого представника до складу представницького органу, керівного закладу або лідера громадських організацій, що передбачає необхідність вибору з двох або більшої кількості конкуруючих претендентів; вибір одного варіанта з двох чи кількох можливостей, що виключають одна одну.

Альтернативні рухи – нові громадські рухи, які прагнуть знайти оригінальні рішення глобальних та деяких актуальних проблем і які відрізняються від підходів, запропонованих традиційними соціальними організаціями.

Альянс (від фр. alliance союз) – переносно будь – який союз. Союз, об`єднання держав, організацій на основі договірних зобов`язань.

Алфавітна картка – спеціальний бланк, який ведеться на великих підприємствах з метою полегшення робот из картотекою особового складу, заповнюється на кожного працівника і містить такі дані (типова форма Т – 3): призвіще, ім`я, по - батькові, цех, відділ, посада, професія, номер особової справи, табельний номер.

Алфавітна книга – одна з форм реєстрації робітників і службовців за підрозділами або категоріями персоналу і служить для одержання інформації про працюючих, переведених, звільнених працівників, їх загальний і безперервний стаж роботи. Запис в алфавітній книзі проводиться одночасно з оформленням наказів про прийняття, переведення, звільнення працівників.

Альпарі – рівновага біржового (ринкового) курсу валюти, цінних паперів з їхньою номінальною вартістю.

Альтернатива – необхідність вибору однієї з двох або декількох можливостей, які виключають одна одну; одна з можливостей, що виключає інші.

Альтернативна вартість (Opportunity cost) – цінність вигід, які могли б бути нагромаджені завдяки іншим видам діяльності, якби не було вкладено ресурсів у програму, охоплену дослідженням. У загальному випадку, альтернативна вартість – це те, від чого мають відмовитися учасники, організації або суспільство в цілому, щоб займатися чимось іншим.

Амальгамація – злиття двох або кількох банків у процесі їх конкурентної боротьби. Амальгамація здійснюється шляхом поглинання одним великим банком іншого, який при цьому втрачає свою самостійність або утворюється новий.

Американська модель президентства – це класична модель президентської республіки, яка відзначається своєю раціональністю: у ній немає властивого деяким іншим країнам дуалізму виконавчої влади, при якому президент і прем`єр – міністр часто є суперниками за переважний вплив на урядову політику. Ця модель президентства не допускає і виникнення двовладдя в політичній системі США, коли президент проводить свою політику, а конгрес здійснює свій курс. Система поділу і балансу влади навіть в умовах, коли президент представляє одну партію, а більшість у конгресі належить опозиційній партії, забезпечує єдність державної політики.

Амністія – передбачене актом законодавчого органу державної влади повне або часткове звільнення від покарання або пом`якшення покарання.

Амортизація основних фондів – відшкодування зношуваних основних фондів, пов`язане з поступовим перенесенням їхньої вартості на новостворену продукцію або послуги.

Аналіз – (від грец. analysis - розкладання, розчленовування), процедура уявного мисленнєвого, а часто й реального розчленовування предмета (явища, процессу),властивості предмета (предметів або відношень між предметами) на частини (ознаки, властивості,відношення).

Процедурою, зворотною до аналізу, є синтез, із яким аналіз часто поєднується в практичній або пізнавальній діяльності.Аналіз – розкладання цілого в трудовому процесі на його складові елементи й пояснення принципів, на основі яких це розкладання відбулося.

Аналіз вигід і витрат (Costbenefit analysis) – вид економічного оцінювання, у якому здійснюється порівняння (у грошовому вираженні) витрат на певну програму (або набір програм) і її наслідків.

Аналіз витрат і результативності (Costeffectiveness analysis) – вид економічного оцінювання, у якому здійснюється порівнння витрат на певну програму (або набору програм, пов’язаних близькими цілями) та її наслідків. Витрати наводяться у грошовому вираженні, тоді як наслідки програми виражаються у своїх природних одиницях, як – от число врятованих життів.

Аналіз ефективності (Efficiency analysis). Див. Економічний аналіз.

Аналіз конкретної ситуації (Case study) – стратегія дослідження, згідно з якою явище розглядається у своєму природному оточенні з використанням різноманітних джерел даних.

Аналіз корисності витрат (Costutility analysis) – вид економічного оцінювання, у якому здійснюється порівняння витрат і корисності для набору програм. Наслідки програми виражаються у показниках їх корисності – цінності або вартості певного результату для окремої особи, групи або суспільства.

Аналіз мінімізації витрат (Costminimization analysis) – вид економічного оцінювання,у якому зважуються витрати на різноманітні підходи до програм, щоб визначити найдешевшу альтернативу, яка дасть змогу досягти певного визначеного результату.

Аналіз ризику – напрям наукових досліджень, що швидко розвивається в міру ускладнення сучасних технічних систем, який включає аналіз «дерева помилок», подій, помилок ризику.

Аналіз системний – один з найважливіших засобів знаходження рішень та розуміння проблем суспільного життя. Реалізує системний підхід – принцип комплексного вивчення і дослідження реальності – загальних для будь – яких систем об’єктів: «вхід», «процес», «вихід», «ціль», «зворотний зв`язок», «ріст», «взаємодія» тощо.

Аналіз чутливості (Sensitivity analysis) – дослідження того, наскільки стабільні результати в різних ситуаціях і за різних умов.

Аналіз якісного складу кадрів - періодичне, цілеспрямоване вивчення персоналу за характеристиками, статтю, віком, освітою, кваліфікацією, стажем роботи та іншими ознаками. Аналіз якісного складу кадрів використовується для прийняття оптимальних рішень по використанню кадрів.

Аналітико – синтетична обробка науково – технічної інформації – процес обробки інформації шляхом аналізу і синтезу змісту документів з метою одержання необхідних відомостей, а також шляхом їх класифікації, оцінки, співставлення і узагальнення. (Закон України «Про науково – технічну інформацію» від 25 червня 1993 року №3322 – ХІІ).

Анархізм (від гр. anarchia безвладдя) – у повсякденному вжитку - невизнання, заперечення будь – якої влади, порядку, дисципліни, авторитету тощо. У політичному лексиконі - ідеологічний, соціально – політичний рух, що виходить з ідеї безвладної держави і має на меті досягнення нічим не обмеженої свободи людини.

Анархізм – це ідейно – теоретична й суспільно – політична течія, в основу якої покладено ідею заперечення інституціонального, насамперед державного управління суспільством. Анархізм – це теоретичне і практичне вираження лівого екстремізму. Уперше поняття застосував грецький філософ Зенон, який заперечував будь – яку форму державного устрою, пропонуючи натомість вільну солідарність громадян. У перкладі з грецької мови термін означає «стихійність, безвладдя, неорганізованість, хаос».

Анархізм – суспільно – політична течія, характерною рисою якої є відмова від будь – якої організованої політичної діяльності, державної влади.

Анархісти – прихильники безвладдя.

Анархістський тип політичної свідомості – це тип політичної свідомості, для якого характерна орієнтація на бездержавне регулювання суспільних процесів (передусім у сфері матеріального виробництва).

Анархістські погляди - погляди, що заперечують необхідність державної влади і пропонують повне самоуправління громад, трудових колективів.

Анархо – синдикалізм (від гр. – anarchiaбезвладдя та syndikat - захисник ) – суспільно – політична позиція, прибічники якої вважаючи себе складовою частиною соціалістичного та робітничого руху, обстоюють ідеї самоврядування, незалежності трудових і творчих колективів. Представники А.- с. заперечують необхідність держави, але визнають еволюційний поступ до бездержавного стану суспільства, певні перехідні етапи.

Анархія – 1) стан суспільства, в якому відсутні організована влада, закони, немає певних обов’язкових норм поведінки; 2) безвладдя.

Андерайтинг – купівля цінних паперів нових випусків з метою їх продажу. Здійснюється, як правило, группою інвестиційних дилерів – андерайтерів (підписчиків).

Анексія (від лат. – anhexia – приєднання) – захоплення, насильницьке приєднання державою території іншої держави або народу, насильницьке утримання того чи іншого народу в межах іншої держави.

Антагонізм (від гр. – antagonismo – боротьба) – форма суспільних протиріч, особливістю яких є непримиреність інтерсів певних сил і тенденцій. А. є одним із видів політичних та ін. конфліктів.

Антивоєнний рух – сукупність добровільних груп колективної дії та індивідуумів, які свідомо пов`язують свою діяльність з виступами проти воєнної агресії, мілітаризму, конкретної війни або деяких її аспектів, проти застосування сили.

Антидемпіногове мито – різновид мита, спрямований на захист внутрішнього ринку від ввезення товарів за демпінговими цінами. Сплачують його імпортери за товари, що реалізуються за низькими цінами або ввозяться з інших країн, які субсидують експорт.

Антиінфляційна політика – комплекс заходів, розроблених державою, спрямованих на запобігання виникненню або стримування інфляції.

Антимілітаризм (від гр. – anti – і лат. militaris - воєнний) – політичний рух соціальне різнородних сил, об`єднаних ідеєю боротьби проти збройного насилля при розв`язанні внутрішніх і міжнародних протиріч у національному, регіональному та глобальному масштабах.

Антимонопольна політика – комплекс заходів, розроблених державою, спрямованих на обмеження влади монополій на ринку.

Антимонопольне законодавство - законодавство, що закріплює основні положення державної антимонопольної політики, спрямованої на попередження і припинення зловживання суб`єктами господарювання переважаючим положенням на товарному ринкові, а також на відвернення недобросовісної конкуренції.

Антисемітизм (інакше юдофобство) – одна з форм шовінізму, національної нетерпимості, яка проявляється як вороже ставлення до осіб єврейської національності (від недоброзичливого ставлення в побуті, правової дискримінації – до єврейських погромів, геноциду тощо).

Антисеметизм – форма національної та релігійної нетерпимості, що виражається у ворожому ставленні до євреїв.

Антитрестівське законодавство – регулятивні заходи, мета яких – сприяти конкуренції в економіці за допомогою заборони тих дій, які б обмежували конкуренцію.

Антиципація – виплата грошей за діловим зобов`язанням до встановленого терміну.

Антрепренерська система відбору до еліти (від фр. entrepreneur – підприємець) – це система, яка характеризується такими рисами: 1) відкритістю, широкими й реальними можливостями різних соціальних груп увійти до еліти; 2) здійснення відбору на конкурентній основі за невеликої кількості формальних вимог широким колом електорату, яким можуть виступати всі виборці країни; 3) першорядним значенням особистісних якостей кандидата, особливо його індивідуальною активністю, умінням знайти підтримку широкої аудиторії, захопити її цікавими ідеями, пропозиціями і програмами; 4) виборами як головним засобом відбору до еліти в антрепренерській системі.

Антропічне тлумачення ландшафтного різноманіття – широке розуміння цього терміна, а саме – інтегративного ландшафту, зміненого і перетвореного людською діяльністю.

Антропогенні зміни - зміни, що відбуваються в природі в результаті господарської діяльності людини.

Антропосфера – частина географічної оболонки, що охоплює все людство, як сукупність організмів. І така сукупність доволі швидко ставала дедалі впливовішою щодо навколишнього природного середовища.

Ануїтет – 1) внесок, що періодично сплачується (щорічна рента); 2) тип термінової державної позики із щорічними погашеннями боргу.

Апарат держави – система органів, що практично здійснюють державну владу і функції держави.

Апатриди (від гр. а – заперечення і patrisбатьківщина) - особи, які не мають громадянства або підданства жодної держави.

Апеляція – одна з форм оскарження судового рішення, що не набрало законної сили в цивільній, господарській або кримінальній справі.

Аполітизм – негативне або байдуже ставлення до політичного життя.

Арбітраж - один із методів долання конфліктів; сторони, що конфліктують, добровільно передають свої суперечності для розгляду третій стороні, рішення якої є обов`язковим для обох конфліктуючих сторін. Арбітри, розглядаючи конфлікт, керуються нормами міжнародного права, конституціями конфліктуючих сторін і нормами договорів. Учені й практики – політики вважають, що цей метод урегулювання конфлікту може допомогти розв`язати його на даний момент, проте з часом конфлікт може поновитися.

Арбітраж – спосіб вирішення спірних питань, що можуть виникати між юридичними особами в процесі їх господарської діяльності при посередництві арбітрів. Арбітри вибираються безпосередньо юридичними особами або призначаються відповідно до діючого законодавства.

Арбітраж – вирішення спірних питань (не судового характеру) арбітрами, а також державний орган, що займається таким вирішенням.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал