Словник економіко – політологічної термінології 2016 Леонід КусикСторінка14/42
Дата конвертації24.04.2017
Розмір7.41 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   42

Капітал основний (англ. Fixed capital) – частина виробничого капіталу у формі структур довгострокового використання засобів праці.

Капітал позичковий (англ. Debesture capital) - кошти, що надаються на обмежений час підприємствам (фірмам) за рахунок боргових зобов`язань.

Капітал постійний (англ. Fixed capital (assets) – частина капіталу, що існує у вигляді засобів виробництва (виробничі будівлі, споруди, об`єднання, сировина, паливо, допоміжні матеріали тощо), яка в процесі виробництва на відміну від пассивного капіталу не змінює своєї вартості.

Капітал резервний (англ. Reserve capital) – частина власних коштів підприємства, що утворюються за рахунок відрахувань від прибутку. Використовується для покриття витрат від виробничо – фінансової діяльності, поповнення основного капіталу та виплат дивідендів у тих випадках, коли поточного прибутку виявляється недостатньо.

Капітал фіктивний (англ. Assets in securities) - капітал, існуючий у вигляді цінних паперів (акцій, облігацій), який дає право їх власнику одержувати дивіденди (доходи) або проценти. Вважаючись товаром, що робить обіг на ринку, К.Ф. має ціну, яка являє собою доход із цінних паперів за існуючої норми позичкових процентів. Величина К.Ф. прямо пропорційна доходу від цінних паперів і обернено пропорційна рівню середньої норми процентів в країні. Різниця між фіктивним і дійсним капіталом складає установчий прибуток.

Капітал фінансовий (англ. Financial capital) – складна система взаємозв`язків великих кредитно – банківських інститутів з нефінвнсовими корпораціями. Для економіки розвинених країн характерно володіння акціонерним капіталом банків і нефінансових корпорацій, концентрація акцій в руках холдингових компаній та інших подібних інститутів.

Капітал чистий (англ. Working capital) – величина активів фірми, яка перевищує її поточні зобов`язання. К.Ч. визначається з документів фірми шляхом додавання всіх активів і віднімання усієї заборгованості та інших пасивів, включаючи виплати за привілейованими цінними паперами. К.Ч. активів компанії або цінних паперів слабо пов'язаний з їх ринковою вартістю.

Карго (англ. Cargo) - страхування вантажу, що транспортується судном.

Кар`єра – успішне просування в службовій, громадській, науковій та інш. діяльності.

Карт – бланш (англ. Carte blanche) – 1) чистий бланк, підписаний особою, що надає іншій особі право заповнити цей бланк; 2) необмежені повноваження, повна свобода дій.

Картель (англ. Cartel) – угода між виробниками або споживачами однойменної продукції, за якої її учасники, зберігаючи виробничу і комерційну самостійність, домовляються між собою щодо цін, розподілу ринку, обміну інформацією та ін.

Картель об`єднання виробників у певній галузі з метою обмеження або усунення конкуренції, щоб мати постійно високі прибутки. Вони досягають цього шляхом таємної домовленості про ціни, поділ ринків, встановлення квот і т. ін. Картелі є незаконними угодами і переслідуються законом.

Католицизм – одна з гілок християнства, існує суворо централізована церква, на чолі якої стоїть Папа – глава держави Ватикан.

Квазігроші (англ. Nonphysical money) – одна із складових частин грошової маси, що являє собою грошові кошти в безготівковій формі, які містяться на строкових і ощадних вкладах в комерційних банках.

Кваліфікована більшість – необхідна кількість голосів членів представницького органу для прийняття особливо важливого рішення. К.б. – не менше двох третин від загальної кількості народних депутатів.

Кваліфіковані робітники - робітники, які отримали підготовку в рамках певної професії, спеціальності, на відміну від тих, хто її не отримав.

Кворум (від лат. quorum praesentia sufficit - чиєї присутності достатньо) – встановлені правилами процедури, регламентом якогось органу чи установи найменша кількість учасників зборів, засідань керівних та представницьких органів, конференцій, з’їздів тощо, нобхідна й достатня для того, щоб почати роботу форуму, колективного органу або прийняти правомочне рішення на ньому.

Кворум (від лат. guorum praesentia suffcit – присутності яких достатньо) – встановлена законом, статутом, правилами, регламентом, постановою відповідного органу чи організації найменша кількість учасників зборів, засідань керівних органів, конференцій тощо, необхідна і достатня для того, щоб розпочати роботу форуму чи прийняти правомочне рішення. Кожен учасник зборів, який має сумнів щодо наявності кворуму, може звернутися до головуючого на зборах для перевірки цієї вимоги. Рішення, прийняте при відсутності кворуму, вважається недійсним.

Квота (від лат. guota - частина, що припадає на кожного) - частина, пай, норма. У пропорційній виборчій системі – мінімум голосів, необхідний для отримання на виборах одного депутатського мандата.

Квота (англ. Quota) – встановлена частка товарів визначених категорій, дозволених до завезення в країну. Має на меті збереження іноземної валюти, захист внутрішнього ринку та охорону зайнятості.

Квота (експортна) – частка продукції, що йде на експорт, від загального виробництва продукції тієї чи іншої галузі господарства, окремого підприємства.

Квота на іморт (англ. Import quota) – обмеження кількості товарів, які дозволено завозити в країну.

Квотування (англ. Establishment of quota) – різновид заходів, пов`язаних регулюванням зовнішньоекономічної діяльності, що вводяться державами та міжнародними організаціями з питань організації виробництва, експорту та імпорту товарів.

Кейнсіанська теорія – напрям в економічній думці, який був розвинений Джоном Майнардом Кейнсом (1883 – 1946), зокрема в його найвідомішій праці «загальна теорія зайнятості, процента і грошей». Центральним пунктом концепції Кейнса є положення, що капіталістична економіка не може автоматично досягати рівноваги повної зайнятості. За Кейнсом, недоліки ринкової економіки можуть бути виліковані фіскальною і монетарною політикою, які стимулюють розширення сукупного попиту.

Кількісна теорія цін - теорія, за якою ціни змінюються пропорційно з пропозицією грошей. Започаткований монетаристами обережніший підхід твердить, що пропозиція грошей є найважливішим визначником змін у номінальному ВНП.

Кількісне рівняння обміну – тотожність MV = PQ, де М є пропозиція грошей, V – швидкість обігу грошей, а Р х Q (ціна помножена на кількість) є вартістю сукупного продукту (номінальний ВНП). Даного рівняння слід завжди дотримуватися точно, оскільки V визначається як ВНП / М.

Кільце технічне (англ. Technical of ring) – асоціація працівників сільського господарства в деяких країнах Заходу, що пропонують свої послуги, а також техніку в оренду (напрокат) або беруть її в оренду (постачальники і споживачі одночасно).

Кінцева продукція - товар, що вироблений для кінцевого споживання, а не для перепродажу чи подальшого виробництва. Порівняйте з поняттям «проміжні товари».

Клака (від франц. clague – удар долонями) – у політології – група учасників масового групового політичного заходу, яка була запрошена чи найнята для організації галасливого схвалення або несхвалення того, що відбувається.

Класи суспільні – основні соціальні групи суспільства, які відрізняються за їх місцем в історично визначеній системі виробництва, за їх ставленням (здебільшого закріпленим і оформленим у законах) до засобів виробництва, за їх роллю в суспільній організації праці, за способом одержання й розмірами тієї частки суспільного багатства, яка є в їх розпорядженні.

Класифікація сучасного консерватизму – 1) ордолібералізм, який центральну ідею вбачає у вирішенні протиріччя між ринком і бюрократією, виступає проти неподільного панування ринкових струтур і тоталітарної загрози свободі з боку держави; 2) католицький неоконсерватизм, що грунтується на християнській соціальній філософії та універсальних теоріях, які випливають із концепції природного права; 3) технократичний неоконсерватизм – звернення до проблем науки, техніки та індустріального суспільства; 4) політико – екологічний неоконсерватизм, центральним питанням якого є керованість суспільства; 5) просвітницький неоконсерватизм стверджує, що демократії загрожує плюралізм, соціальні домагання та бюрократизм; 6) націонал - консерватизм, у якому використовуються ідеї «консервативної» революції та ніцшеанської критики культури.

Класові партії – це партії, до яких відносяться робітничі партії, селянські та буржуазні (ХДС у Німеччині, ЛДП у Японії, демократична і республіканська партії у США) партії, поміщицькі (окремі країни Північної Африки, Азії і Латиської Америки) і дрібнобуржуазні партії.

Клерикалізм (від лат. clericalis – церковний) – суспільно – політична практика здійснення церквою, релігійними політичними партіями та іншими релігійними організаціями системи заходів на конфесійній ідеологічній основі, спрямованих на досягнення домінуючої ролі релігії й церкви в різних сферах суспільного життя, а також на створення теократичної держави як необхідної умови врятування людства.

Клерикалізм – це суспільно – політична течія, яка ставить за мету посилення впливу церкви на всі сфери життя суспільства. У перекладі з латинської означає «церковний». Розрізняють католицький, іудейський та ісламський різновиди клерикалізму.

Кліринг (англ. Clearing) – система безготівкових розрахунків, заснована на заліку взаємних вимого та зобов`язань. Широко використовується у внутрішніх і міжнародних розрахунках. К. є дво – та тристоронній. Залежно від способів погашення заборгованості сучасний К. можна поділити на дві групи: погашення заборгованості повністю або частково золотом або валютою, і К. з конвертованим (оборотним) сальдо. В інших випадках заборгованість ліквідується товарним постачанням, тобто К. з неконвертованим (необоротним) сальдо.

Кліринг валютний (англ. Currency chearing) – міжурядова угода про зарахування взаємних вимог і зобов`язань, що виникають у зовнішньоторговельних та інших взаємовідношеннях між країнами, в основі якої лежить вартісна рівність постачання товарів та послуг.

Ключова територія – структурний елемент екомережы спецыального призначення, який забезпечуэ збереження найбільш цінних і типових для даного регіону компонентів ландшафтного та біорізманіття, відрізняється від сполучної чи відновлювальної території за значенням, функціями, більшою науковою цінністю в екологічній стабілізації ландшафтів екомережі.

Ключові природні території (природні ядра, ядра біорізноманіть) – це території збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, що переважно належать до складу систем природоохоронної мережі, мають важливе біологічне й екологічне значення. Вони є вузловими елементами екомережі та їхня площа не має бути меншою 500 га (для локальних природних ядер). У природному ядрі розрізняють біоцентри – території найбільшої концентрації біорізноманіття з високим ступенем природності рідкісності.

Книга трансфертна (англ. Transfer book) - книга, де реєструється переведення права власності на акції.

Коаліційний уряд – складається з представників різних політичних партій, які уклали угоду між собою. Формується у двох випадках: а) коли кожна з політичних партій, яка бере участь у виборах, не отримала більшості місць у парламенті і для створення уряду партії вступають у коаліцію й на основі компромісу виробляють спільну программу; б) коли країні загрожує серйозна небезпека (війна, стихійне лихо), що змушує всі політичні сили об`єднатись для захисту Батьківщини. К. у. передбачає щонайменше двох незалежних чи принаймі частково незалежних партнерів, які домовляються між собою про умови взаємодії та правила гри.

Коаліція (від лат. coalitionсоюз) –об`єднання, союз на добровільних засадах двох чи кількох утворень (держав, партій, суспільно – політичних рухів) для досягнення спільних цілей, для спільних дій проти іншої держави або групи держав, угода між політичними партіями, часто для створення коаліційного уряду й участі в ньому.

Ковернат (англ. Covernat) - документ, який надається агентом – маклером для повідомлення страхувальника, що його інструкції щодо страхування виконані або підтвердження здійсненого аентом страхування на користь страхувальника.

Кодекс (від лат. codex – книга) – звід законів, систематизованих у єдиний законодавчий акт, який регулює сферу суспільних відносин (наприклад, цивільний кодекс, кримінальний кодекс).

Кодекс Законів України про працю – систематизований звід законів, який визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці.

Коефіціент використання грошових коштів (англ. Currency ratio) – поняття вживається в міжнародній фінансовій статистиці для виявлення відносної величини банкнот, чеків та інших грошових замінників, які використовуються при підписанні фінансових угод.

Коефіціент критичної оцінки (англ. Acid test ratio) – відношення суми ліквідних активів до суми боргових зобов`язань фірми. Активи складаються з наявних грошових коштів, цінних паперів, які можна реалізувати в дебіторській заборгованості.

Коефіціент міграційного приросту населення – відношення різниці між числом прибулих і вибулих людей до середньорічної кількості населення.

Коефіцієнт народжуваності – число народжень за рік на 1000 осіб.

Коефіціент природного приросту населення – відношення різниці між кількістю народжених і померлих у країні за рік до загальної кількості населення країни.

Коефіціент смертності – число смертей за рік на 1000 осіб.

Коефіценти народжуваності – 1) загальний коефіціент народжуваності визначається кількістю народжених на певній території за визначений період, як правило за рік, із розрахунку на 1000 осіб населення; 2) спеціальний коефіціент народжуваності обчислюється як відношення кількості народжених до кількості жінок дітородного віку; 3) коефіціент шлюбної народжуваності показує кількість народжених із розрахунку на 1000 заміжних жінок, тобто кількість дітей, народжених (за рік) тисячою заміжних жінок; 4) сумарний коефіціент народжуваності показує середню кількість дітей, народжених однією жінкою за весь період її життя (своєрідна характеристика покоління).

Колектив – вища стадія розвитку організованої сукупності людей, яка скерована на досягнення соціально – важливих цілей і об`єднує своїх членів як самим процесом сумісної діяльності, так і її організацією та системою стимулювання.

Колективний договір – письмова двостороння угода між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом, від імені якого виступає профспілковий комітет чи інший уповноважений трудовим коллективом орган з метою регулювання виробничих, трудових і соціально – економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власника або уповноваженого ним органу.

Колективний договір - угода, яка укладається профспілковим комітетом підприємства, організації від імені трудового коллективу з власником, або уповноваженим ним органом. К.Д. визначає взаємні обов`язки колективу працівників і адміністрації по виконанню виробничих планів, вдосконаленню організації виробництва і праці, поліпшення якості і зниженню собівартості продукції, зміцненню дисципліни, поліпшенню матеріального та культурно – побутового обслуговування працівників, вдосконаленню форм заробітної плати. К.Д. може містити і інші положення, що стосуються економічного і соціального розвитку підприємства, організації.

Колективні трудові спори – це конфлікти, розбіжності, що виникли між сторонами щодо встановлення або зміни існуючих соціально – економічних умов праці та виробничого побуту (на рівні підприємства), укладання і зміни колективного договору або угоди та їх виконання, невиконання вимог законодавства про працю.

Колонія – країна чи територія, що перебуває під владою іноземної держави (метрополії). Вона не має політичної та економічної самостійності, керівництво в ній здійснюється на основі спеціального режиму.

Колообіг речовин і потоки енергії – багаторазова участь речовин і енергії у процесах, які тривають у географічній оболонці планети. Розрізняють геологічний коло обіг планетарного характеру і біологічний, який відбувається між організмами і середовищем існування. Особливе значення для біосфери мають колообіги азоту, фосфору, сірки тощо.

Командна економіка – споосіб економічної організації, за якої ключові проблеми економічної організації прямо розв`язуються державними органами, які наказують підприємствам що, як і для кого виробляти. Командну економіку ще часто називають централізованою плановою економікою.

Комерціалізація (англ. Commercialize) – один із способів роздержавлення підприємств і організацій, що, як правило, не передбачає зміни форми власності. При К. змінюються умови функціонування підприємств відповідно до вимог ринкової економіки: надається повна господарська самостійність, незалежність щодо прийняття рішень з усіх питань поточної діяльності. К. вимагає ліквідації так званих вищестоящих організацій (главків, торгів тощо), оскільки ніхто не має права давати підприємству команди і накази. У той же час підприємство не може розраховувати на будь – які пільги, дотації з боку державних органів. Взаємовідносини із партнерами, постачальниками і замовниками комерціалізоване підприємство будує на комерційній основі, воно самостійно визначає ціни на продукцію і послуги, керуючись лише законодавством і нормативними актами. Підприємство також самостійно вирішує питання постачання ресурсами і збуту продукції, встановлення чисельності працюючих, їхню оплату праці, структуру управління, порядок розподілу і використання прибутку.

Комерційна таємниця (англ. Commercial secret) – відомості про діяльність фірми, підприємства, поширення яких могло б заподіяти збитки їх інтерсам. Підприємства і підприємці зберігають в таємниці інформацію про всі сторони своєї діяльності, поширення якої послабило б їхні позиції на ринку і яка має інтерес для конкурентів (техніка, технологія, нові вироби, передбачувані ціни, організація виробництва, кадри та ін.).

Комівояжер (англ. Travelling salesman) – роз`їзний представник торговельної фірми, який пропонує товари за наявними зразками і каталогами.

Комісар (від лат. commissaries – уповноважений) – у різних країнах назва повноваженої особи, яка виконує відповідальну політичну, адміністративну абогосподарську функцію, як правило, в умовах воєнної, повоєнної або революційної обстановки.

Комісаріат (від франц. commissariat) – назва ряду державних та адміністративних установ.

Комісіонер (англ. Commission agent) - особа, яка продає та купує товари від свого імені, але за рахунок і за дорученням поручителя за обумовлену винагороду (комісію). К. діє суворо в межах наданих йому повноважень. В іншому випадку поручитель може розірвати угоду та вирахувати з К. збитки. К. зобов`язаний передати все одержане згідно з угодою. Він не несе відповідальності за невиконання угоди третьою особою.

Комісія з трудових спорів – первинний орган для розгляду індивідуальних трудових спорів, що обирається загальними зборами трудового коллективу із числом працюючих не менше 15 чоловік.

Комісія кваліфікаційна – група фахівців з повноваженням визначати рівень кваліфікації працівників.

Комітет (від лат. commitere – доручати) – 1) державний колективний орган, який утворюється для вжиття спеціальних заходів або керівництва певною галуззю; 2) колегіальний виборний орган у політичній партії, громадській організації або орган для керівництва будь – якою громадською діяльністю, рухом, наприклад, комітет бідноти, страйковий комітет.

Комітети Верховної Ради – постійно діючі органи, які створюються на строк повноважень Верховної Ради України на основі пропорційного представництва депутатських групп та фракцій.

Компанія дочірня (англ. Subaidiary) - корпорація, яка контролюється материнською компанією і має достатню кількість акцій, щоб призначати лише вище керівництво К.Д.

Компанія материнська (англ. Parent company) - компанія, що володіє контрольним пакетом акцій в інших компаніях.

Компанія (Партнерство) (англ. Company / Partnership) – добровільна юридична асоціація двох і більше осіб, мета якої – заняття бізнесом.

Компенсація – в трудовому праві – виплата працівникам, в установленному порядку (за невикористану відпустку, за спрацьований інструмент, який належить працівнику та інше).

Компетенція – сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов`язків державного органу або посадової особи, що визначаються Конституцією та законами України.

Компетенція – коло повноважень певного органу або посадової особи, в яких дана особа володіє знаннями, досвідом.

Комплекс природно – територіальний – взаємозумовлене поєднання природних компонентів даної території. Синоніми - геосистема, ландшафт.

Комплекс функцій еліт – 1) функція політичного цілепокладання, яку іноді називають стратегічною, полягає в розробці стратегії і тактики розвитку суспільства, визначення політичної програми дій; 2) сутність інтегрованої функції політичної еліти полягає в забезпеченні цілісності і єдності суспільства, стійкості його політичної та економічної систем, уникненні соціально – політичних конфліктів, знаходженні оптимальних варіантів їх розв`язання в разі виникнення; 3) еліта виконує основний обсяг роботи щодо прийняття політичних рішень, спрямованих на регулювання суспільних відносин, розв`язання назрілих суспільних проблем і завдань, здійснює розподіл і перерозподіл матеріальних, фінансових, людських та інших ресурсів. У цьому полягає її регулятивна функція; 4) ще однією функцією політичної еліти є мобілізаційна, або організаторська, яка полягає в необхідності мобілізації мас для виконання прийнятих рішень і посталених завдань, практичного здійснення визначеного політичного курсу; 5) важливою функцією політичної еліти є вираження і представництво в політичній системі сусільства соціальних інтересів; 6) еліта виступає тією ланкою, яка не тільки забезпечує горизонтальні зв`язки в суспільстві, а й здійснює вертикальну комунікацію між владою і масами. У цьому полягає її комунікативна функція. Політична еліта виконує також інші функції в політичній системі та в суспільстві загалом; 7) універсальна функція – маскування фактичного громадського джерела та класового характеру влади – стає особливо відчутною в соціально диференційованих політичних системах; 8) еліта виконує роль головного резерву керівних кадрів, своєрідного центру відбору кадрів до інститутів влади; 9) еліта здійснює прогнозування і діагностику в політиці, тобто виконує так звану місію «штабів» у політиці; 10) вона координує діяльність різних рівнів і форм політичної репрезентації класу, тобто посередницьке правління сукупною політичною практикою.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   42


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал