Система законодавства. Нормативно-правовіСкачати 107.03 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації12.04.2017
Розмір107.03 Kb.
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Відділ правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно­правових актів та легалізації об’єднань громадян
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
на тему
:


“СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ
АКТИ І ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ”


Рівне 2011

2

Поняття системи законодавства її структура

Розглянувши систему права як його внутрішню будову, слід ознайомитись з іншою системною категорією юриспруденції, яка тісно пов'язана попередньою — із системою законодавства. Співвідношення цих двох систем є досить складним, адже співвідношення права і закону як його формального вираження також є багатогранним. Щодо цього терміни "закон", "законодавство", "система законодавства" відображають не лише вищі за юридичною силою нормативні акти парламенту, а всю сукупність нормативно­правових актів — як законів, так і підзаконних актів.
Таким чином, система законодавства — сукупність всіх діючих в державі нормативно­правових актів, в яких відображаються внутрішні змістові та структурні характеристики права. Цій системі, як і будь­якій
іншій, притаманні єдність і внутрішня узгодженість. Ця система є зовнішнім відображенням системи права, яка набуває реальності саме в чітких, формально визначених нормативно­правових актах, що служать зовнішньою формою об'єктивації пра­вових норм. Система законодавства складається в результаті закріплення правових норм у нормативно­правових актах і систематизації цих актів. Вона має складну структуру.
Можна виділити горизонтальну, вертикальну, федеративну
і комплексну будову системи законодавства.

Горизонтальна (галузева) будова системи законодавства обумовлена предметом правового регулювання — фактичними суспільними відносинами.
На основі цього критерію виокремлюються галузі законодавства, що відповідають галузям системи права (конституційне право — конституційне законодавство, трудове право — трудове законодавство, цивільне процесуальне право — цивільне процесуальне законодавство і т. ін.).

Вертикальна (ієрархічна) будова відбиває ієрархію нормативно­
правових актів відповідно до їх юридичної сили, яка обумовлена тим, хто є суб'єктом правотворчості.
Федеративна будова системи законодавства притаманна державі з федеративною формою устрою. Можна виділити два рівні нормативно­
правових актів: федеральне законодавство; законодавство суб'єктів федерації.
Комплексні утворення в системі законодавства складаються залежно від об'єкта правового регулювання і системи державного управління. До них можна віднести природоохоронне, транспортне законодавство, нормативні акти, що визначають правове становище окремих соціальних груп (молоді, жінок, ветеранів).
Співвідношення системи права і системи законодавства3

Система права і система законодавства виступають одними з найважливіших системних категорій в юриспруденції. Вони співвідносяться як зміст і форма. Система права і система законодавства — це тісно взаємопов'язані категорії, що відображають суть права.
Система права — це внутрішня структура права, що об'єктивно відповідає характеру регульованих правом суспільних відносин.
Система законодавства — це зовнішня форма системи права, що виражає будову системи його джерел, тобто систему нормативно­правових актів. Законодавство служить зовнішнім вираженням сутності і змісту права.
Система права носить об'єктивний характер і обумовлена соціально­
економічними відносинами в суспільстві. Її елементами, як відомо, є норма права, галузь, підгалузь, інститут. На відміну від системи права, система законодавства — це система нормативно­правових актів, які є зовнішньою формою
існування правових норм, засобом надання
їм загальнообов'язковості. Система законодавства — не просто сукупність таких актів, а їхня диференційована система, заснована на принципах субординації і координації її структурних компонентів. На відміну від системи права, система законодавства більшою мірою носить суб'єктивний характер, будується, виходячи з волі законодавця.
Таким чином, система права і система законодавства не тотожні. Між ними є істотні розбіжності, що дає підстави говорити про їхню відносну самостійність. Це виявляється в тому, що первинним елементом системи права є норми, а первинним елементом системи законодавства виступає нормативно­правовий акт. Правові норми галузей права — це будівельний матеріал, з якого складається та чи інша конкретна галузь законодавства. Але при побудові кожної законодавчої галузі цей будівельний матеріал може вживатися в різному сполученні між собою. Галузі законодавства не завжди збігаються з галузями права. Така розбіжність може виявлятися по­різному.
В одних випадках може бути галузь права, а галузі законодавства немає
(фінансове право, право соціального забезпечення, сільськогосподарське право). Такі галузі права не кодифіковані, їхній нормативний матеріал розосереджений по різних правових актах, що потребують уніфікації. Не виключена і зворотна ситуація, за якої галузь законодавства існує без окремої галузі права (Митний кодекс, Повітряний кодекс, Водний кодекс). Може бути й ідеальний варіант, коли галузь права збігається з галуззю законодавства (цивільне, кримінальне, трудове, адміністративне і т. ін.). Він найбільш бажаний, бо зближення двох систем, їхній гармонійний розвиток підвищує ефективність правового регулювання. Існують також комплексні галузі законодавства, що виникли в результаті сполучення норм адміністративного, цивільного і деяких інших галузей права. Однією з них є господарське законодавство.
В основі розподілу системи права на галузі й інститути лежать предмет
і метод правового регулювання. Тому норми галузі права відрізняються

4 високим ступенем однорідності. Галузі ж законодавства, регулюючи певні сфери державного життя, виділяються тільки за предметом регулювання і не мають єдиного методу. Крім того, предмет законодавства містить у собі дуже різні відносини, у зв'язку з чим галузь законодавства не настільки однорідна, як галузь права.
Поняття і ознаки нормативно-правового акта

Поняття "нормативно­правові акти"
включає комплекс актів правотворчості, виданих органами законодавчої і виконавчої влади.
Нормативно­правові акти видаються органами державної влади лише у певній формі й у рамках компетенції певного правотворчого органу. Звідси юридична чинність нормативно­правового акта визначається місцем у системі органів держави того органу, від імені якого він виданий.
Нормативно­правовими вони називаються тому, що містять норми права загальнообов'язкового характеру. Власне кажучи, дане поняття є синонімом поняття "законодавство" у широкому розумінні слова.
Таким чином, нормативно-правовий акт — це загальнообов'язкове офіційне рішення спеціально уповноваженого суб'єкта, прийняте в певному порядку, яке встановлює нові правові норми, змінює або скасовує вже наявні.
Вищим за юридичною силою нормативно­правовим актом є закон — основна категорія системи законодавства, що ухвалюється тільки вищими представницькими органами державної влади — парламентом країни чи всенародним голосуванням (референдумом). Закон регулює найважливіші суспільні відносини, має вищу юридичну силу у правовій системі країни.
Будь­який інший правовий акт, виданий не на підставі і не на виконання закону, а тим більше невідповідний чи суперечний закону, скасовується у встановленому порядку. Закон є нормативно­правовим актом, що встановлює загальні правила поведінки (норми), обов'язкові для всіх громадян, державних органів, громадських організацій, посадових осіб. Закон усталений, стабільний і піддається зміні, доповненню чи скасуванню лише у ви­няткових випадках, ухвалюється в особливому порядку, передбаченому
Конституцією і регламентом парламенту, має певну структуру і вимагає особливого оформлення.
Конституція теж є законом, але таким, що має найвищу юридичну силу. Всі закони та інші підзаконні акти мають прийматись на основі
Конституції. Конституція є основою правової системи. В системі законодавства всі закони приймаються на основі Конституції, а підзаконні нормативно­правові акти — на основі законів та на їх виконання.
Чинність нормативно-правових актів5

Усі нормативні акти мають певні часові, територіальні межі свого
існування і дії, а також поширюються на визначене коло осіб (суб'єктів права).За загальним правилом, нормативно­правові акти застосовуються до відносин, що мали місце в період від введення їх у дію до втрати ними сили.
Говорячи про межі дії нормативного акта в часі, враховують три такі обставини: момент вступу його в законну силу, момент припинення його дії і застосування встановлених нормативним актом юридичних норм до відносин, що виникли до набуття законом чинності ("зворотна сила закону").
Нормативно-правові акти набирають чинності:
 у результаті вказівки в тексті нормативного акта на календарну
 дату, з якої юридичний документ набирає сили;
 у результаті вказівки на інші обставини, з якими зв'язується на
 буття законної сили документа ("з моменту підписання", "з моменту опублікування");
 у результаті застосування загальних правил. За цими загальними правилами закони й інші нормативно­правові акти набирають сили після закінчення певного часу, передбаченого законом, із дня їхнього офіційного оприлюднення. В Україні закон вступає в силу після 10 днів з моменту оприлюднення.
Припинення дії нормативного акта відбувається в результаті:
 закінчення терміну, на який був прийнятий юридичний документ;
 оголошення про втрату юридичної чинності нормативного акта
(пряма вказівка на скасування, що може міститися у спеціальному акті);
 прийняття уповноваженим органом нового юридичного нормативного документа однакової чи більшої юридичної чинності, що регулює те ж коло суспільних відносин;
 застарівання юридичного документа у зв'язку зі зникненням обставин, що підлягали регулюванню.
Питання про дію нормативних актів у часі потрібно розглядати з урахуванням ще двох аспектів. По­перше, нормативно­правовий акт не має зворотної сили (ця юридична аксіома сформульована ще дав­ньоримськими юристами). Він діє тільки щодо тих обставин і випадків, які виникли після введення його в дію. Це правило — необхідний фактор правової стабільності, коли громадяни і юридичні особи повинні бути упевнені в тому, що їхнє правове положення закон не погіршать. Виняток складає кримінальне законодавство, у якому через гуманні мотиви діє правило: "Кримінальний закон має зворотну силу, якщо він пом'якшує або усуває караність діяння".
По­друге, нормативно­правовий акт може втратити силу, але окремі його положення, норми можуть застосовуватися до відносин, що мали місце під

6 час його дії ("переживання закону"). Це стосується і регулювання триваючих правовідносин.
Дія нормативних актів у просторі — це територіальні обмеження
їхньої чинності, коли нормативний акт застосовується на тій території, на яку поширюється суверенітет держави або компетенція відповідних органів.
Тому акти вищих органів державної влади в Україні поширюються на всю її територію, акти місцевих органів влади — на території відповідних адміністративних одиниць. До території, обмеженої кордонами держави, належать: суша, у тому числі надра і континентальний шельф, територіальні води (12 морських миль), повітряний простір. До державної території при­рівнюються морські, річкові і повітряні судна, що знаходяться під прапором держави. За правилами міжнародного права військові судна прирівнюються до території держави без виключень, а цивільні морські і повітряні судна — у водах і повітряному просторі своєї держави, відкритому морі і повітряному просторі.
Юридична наука і практика знає принцип екстериторіальності. Це юридична фікція, відповідно до якої певні частини території держави
(будинки іноземних посольств, місій, їх транспортні засоби), а також дипломатичні представники іноземних держав визнаються такими, що не знаходяться на території держави, де вони реально перебувають, а юридично вважаються такими, що знаходяться на території тієї держави, чиє посольство міститься в цьому будинку або чиїми представниками вони є. На засадах взаємності території посольств в іноземних державах вважаються територіями відповідних держав. Будь­які зазіхання на будинок посольства прирівнюються до зазіхань на територію держави і розглядаються як факт порушення міжнародного права.
Дія нормативно-правових актів по колу осіб обумовлена наступною обставиною: усі громадяни, особи без громадянства, іноземці й юридичні особи, що знаходяться на території держави, підпадають під сферу дії законодавства держави, у якій вони перебувають. Крім цього, існують нормативно­правові акти, дія яких розповсюджується лише на певні категорії громадян, що визначають особливості їх правового статусу (наприклад,
Закон "Про статус народних депутатів", Закон "Про статус судів" та ін.). По відношенню до окремих суб'єктів
(дипломатичних представників) законодавство може мати обмежену чинність. Зокрема, вони не можуть бути затримані, заарештовані, обшукані тощо.
Систематизація нормативно-правових актів

У сучасних державах існує чимало нормативних актів, прийнятих різними правотворчими органами. Прийняття нових нормативних актів, внесення до них змін і доповнень, скасування застарілих нормативних рішень об'єктивно обумовлюють упорядкування всього комплексу діючих нормативних актів, їх збільшення, приведення у певну систему, видання

7 різного роду збірників законодавства. Така діяльність по приведенню нормативно­правових актів у єдину, упорядковану систему називається
систематизацією законодавства.
Якщо вчасно не займатися упорядкуванням діючої нормативної бази, що в наш час збільшується дуже швидкими темпами, у майбутньому виникнуть великі труднощі у використанні діючих норм права.
В поняття систематизації законодавства включаються чотири основні форми правової діяльності: 1) облік нормативних актів; 2) інкорпорація законодавства; 3) консолідація законодавства; 4) кодифікація законодавства.
1. Облік нормативних актів — це збір державними органами, державними і недержавними підприємствами, фірмами й
іншими установами й організаціями діючих нормативних актів, їхня обробка і розташування за певною системою, збереження, а також видача довідок для зацікавлених органів, установ, окремих осіб на їхні запити. Чітко налагоджений облік законодавства необхідний для кваліфікованого застосування правових норм у повсякденній практичній діяльності державних органів, підприємств, установ, у роботі приватних фірм. Облік необхідний і для правотворчої діяльності.
Найпростіший вид обліку законодавства — це фіксація реквізитів
нормативних актів у спеціальних журналах (журнальний облік). Більш досконала форма обліку законодавства — картотечний облік.
Наступна форма обліку законодавства — це ведення контрольних
текстів діючих нормативних актів, тобто внесення в тексти офіційних видань законів, указів, постанов і інших нормативних актів відміток про скасування, зміну і доповнення актів або окремих їх частин. Нині усе активніше використовується автоматизований облік законодавства на базі застосування сучасної комп'ютерної техніки.
2. Інкорпорація — це така форма систематизації, коли нормативні акти певного рівня поєднуються в різного роду збірники у певному порядку
(хронологічному, алфавітному, системно­предметному).Особливість
інкорпорації полягає в тому, що зміни в зміст актів, що уміщуються в збірники, не вносяться. Однак інкорпорація не зводиться лише до простого відтворення актів у їхній первісній редакції. У процесі інкорпорації з тексту актів, що уміщуються в збірник, вилучаються глави, статті (пункти), окремі абзаци, визнані такими, що втратили чинність, вилучаються також тимчасові норми, термін дії яких минув, відомості про осіб, що підписали ці акти.
Прикладів інкорпорації в історії права чимало. Перша спроба систематизації діючих правових актів була почата ще в XI­XII ст., у першому збірнику давньоруського права — Руській Правді. Звід законів у Росії був виданий 1832 року і складався з 15 томів. У нього ввійшло близько 36 тисяч нормативних актів. За радянських часів у 1929­1932 роках були проведені роботи з підготовки Зводу законів СРСР. У 60­70­х роках були видані

8
Систематичні Зводи законодавства СРСР і відповідні зводи в союзних республіках.
Розподіл інкорпорації на окремі види можна здійснювати на різних підставах. Залежно від юридичної чинності збірників законодавства
інкорпорація поділяється на офіційну, офіціозну (напівофіційну) і неофіційну. Офіційна інкорпорація здійснюється від імені і за дорученням правотворчого органу, ним же затверджується. Офіціозна (напівофіційна)
інкорпорація — це видання збірок і збірників законодавства за дорученням правотворчого органу (органів) спеціально уповноваженими органами
(наприклад, Міністерством юстиції), причому правотворчий орган офіційно не затверджує такий збірник, і тому тексти поміщених у ньому актів не набувають офіційного характеру. Неофіційна інкорпорація здійснюється відомствами, організаціями, державними або приватними видавництвами, науковими установами, фірмами, окремими особами, суб'єктами, що не мають спеціальних повноважень. Неофіційні збірники законодавства не є джерелом права.
За характером розташування матеріалу інкорпорацію можна розділити на хронологічну і систематичну. У хронологічних збірках нормативні акти розташовуються послідовно по датах їхнього видання, у систематичних — по тематичних розділах залежно від змісту, за предметним принципом. Нарешті,
інкорпорація законодавства може класифікуватися залежно від обсягу охоплюваного нормативного матеріалу. За цією ознакою варто розрізняти генеральну інкорпорацію, коли в збірки включається все законодавство країни, і часткову інкорпорацію, коли складаються збірники нормативних актів з певних питань.
3. З часом у кожній розвиненій правовій системі утвориться чимало (іноді десятки і сотні) нормативних актів, що мають один і той самий предмет регулювання. Розпорядження таких актів найчастіше повторюються, а іноді містять неузгодженості і протиріччя. У зв'язку з цим виникає потреба ліквідації множинності нормативних актів, їхнього укрупнення, створення своєрідних "блоків" законодавства.
Один із шляхів подолання такої множинності — це консолідація
законодавства, тобто підготовка і прийняття укрупнених актів на базі об'єднання норм розрізнених актів, виданих з одного питання. У процесі консолідації множинні нормативні акти у тому самому питанні поєднуються в один укрупнений акт. Такий акт затверджується правотворчим органом як нове, самостійне джерело права, а колишні розрізнені акти визнаються такими, що втратили юридичну силу. Новий укрупнений акт не змінює зміст правового регулювання, не вносить змін у чинне законодавство. У процесі підготовки консолідованого акта здійснюється певне редакційне виправлення, зовнішня обробка розпоряджень з тим розрахунком, щоб усі вони викладалися єдиним стилем, щоб використо­вувалась уніфікована термінологія.

9 4. Кодифікація законодавства — це форма систематизації законодавства, при якій відбувається підготовка і прийняття нових актів(типу кодексів), у яких містяться як норми колишніх актів, що виправдали себе, так і нові нормативні розпорядження.
Кодифікація — це форма докорінної переробки діючих нормативних актів, спосіб якісного упорядкування законодавства, забезпечення його узгодженості і компактності, а також звільнення системи законодавства від застарілих норм. Кодифікація спрямована на те, щоб змістовно усунути протиріччя між правовими нормами.
Кодифікація
— це форма правотворчості. Вона спрямована на встановлення нових норм, заміну застарілих правових норм новими.
Кодифікація — це форма удосконалення законодавства і її результатом
є новий за формою і змістом законодавчий акт (кодекс, положення, статут), що заміняє нормативні акти по тому питанню, що раніше діяли. Усе це дозволяє розглядати кодифікацію як найдосконалішу, вищу форму систематизації, як своєрідну форму правотворчості.
Кодифікація відзначається рядом характерних рис:
 у кодифікованому акті містяться норми, що регулюють важливі, принципові питання громадського і державного життя;
 кодифікований акт регулює значну і досить широку сферу відносин;
 кодифікований акт являє собою зведений акт;
 кодифікація розрахована на створення більш стійких і стабільних норм з тривалим терміном їхньої дії;
 предмет кодифікації визначається розподілом системи законодавства на галузі й інститути. Кодифікація зміцнює системність нормативних актів, їх єдність і узгодженість. Кодифікований акт очолює систему взаємозалежних нормативних актів;
Акт кодифікації завжди значний за обсягом, має складну структуру. Це своєрідний укрупнений блок законодавства. В юридичній літературі і практиці розрізняють кілька видів кодифікації. Перший вид — це загальна кодифікація, під якою розуміється прийняття цілої серії кодифікованих актів по всіх основних галузях законодавства і створення на цій основі об'єднаної, внутрішньо узгодженої системи таких актів типу "кодексу кодексів". Інший вид — галузева кодифікація, що охоплює законодавство певної галузі права
(Цивільний, Кримінальний кодекси). Нарешті, спеціальна (комплексна) кодифікація — це видання актів, що регулюють той чи інший правовий
інститут (Податковий, Лісовий, Митний кодекси та ін.).

10
Запитання і завдання для самоконтролю:
1. Як співвідносяться система права і система законодавства?
2. Які ознаки має нормативно­правовий акт?
3. Якими параметрами визначається чинність нормативно­правових актів?
4. Назвіть основні форми систематизації нормативно­правових актів та їх особливості.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал