Шляхи вдосконалення математичної початкової освіти у проектних класах «Інтелект України»Скачати 132.86 Kb.

Дата конвертації27.04.2017
Розмір132.86 Kb.

1
Лагодюк В. Ю.,учитель математики НВК №12, директор школи
Федорчук І.В., учитель початкових класів НВК №12

Шляхи вдосконалення математичної початкової освіти
у проектних класах «Інтелект України»

Ми живемо в період інтенсивного розвитку інформаційно- комунікаційних технологій, які міцно увійшли в наше життя. Інформатизація суспільства є перспективним шляхом до економічного, соціального та освітнього розвитку. Сучасна молода людина повинна вміти швидко і успішно адаптуватися до соціальних змін. Сьогодення вимагає, щоб освіта
давала дітям нові життєві стратегії, життєву компетентність, сприяла
мобільності їх соціальної поведінки, оскільки саме це дозволяє
особистості долати кризові ситуації, обирати свій шлях у майбутньому.
Тому актуальним завданням сучасної системи освіти України є підвищення рівня якості знань учнів.
Математична освіта сприяє розвитку інтелекту особистості,
формує вміння науково мислити, здатність аналізувати, долати труднощі, а отже, виховує вольові якості та навчає отримувати радість від одержання нових знань. Метою освітньої галузі «Математика» є формування предметної математичної і ключових компетентностей, необхідних для самореалізації учнів у швидкозмінному світі [1, с. 14]. Першою ланкою в системі безперервної математичної освіти є початковий курс математики, на основі якого здійснюється подальше сприйняття математики як науки та безпосереднє формування відповідних компетентностей.
Навчання математики в початкових класах відповідно до
Державного стандарту ґрунтується на засадах особистісно-зорієнтованого та компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти [1, с. 2]. Це обумовлює необхідність удосконалення математичної початкової освіти та підвищення якості й ефективності отриманих учнями знань.

2
Впровадження у навчальний процес науково-педагогічного проекту
«Інтелект України» (далі – Проект) дозволяє підвищити якість навчання й математичної освіти зокрема. У класах, що працюють за програмою науково- педагогічного проекту освітня галузь «Математика» реалізується в курсі
початкової школи через інтегровані навчальні предмети математика та
еврика. Математична початкова освіта у проектних класах спрямована на оволодіння учнями системою знань, умінь і навичок, необхідних для подальшого вивчення математики та суміжних навчальних предметів, вирішення практичних завдань на розвиток логічного мислення, просторової уяви, формування навичок обчислень, алгебраїчних перетворень, рішення рівнянь і нерівностей, інструментальних і графічних навичок та застосування отриманих знань на практиці. Поставлені завдання реалізуються через виокремлені в навчальній програмі основні змістові лінії: 1)Числа, дії з числами. 2) Числові та буквені математичні вирази. 3) Рівняння та нерівності.
4) Геометричні фігури й просторові відношення. 5) Вимірювання величин, робота з даними. 6) Одиниці вимірювання. 7) Сюжетні задачі. 8) Графіки й таблиці.
Авторами Проекту розроблено систему та форми роботи з учнями,
завдяки чому в процесі навчання задіяні різні органи відчуття дитини – зір, слух; використовуються вправи для розвитку дрібної моторики рук, уваги, колірного сприйняття, цілісного сприйняття предмета, логічного і асоціативного мислення дитини. Сутність науково-педагогічного проекту
«Інтелект України» полягає не в отриманні дитиною поглиблених знань, а у набутті нею, насамперед, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, у розвитку процесів пізнання (сприйняття, пам’яті, мислення, уяви й уваги) та вихованню таких важливих якостей особистості як цілеспрямованість, працелюбність, організованість, наполегливість, воля тощо. Учителями розроблено інструментарій для конструювання діалогічної взаємодії з

3 учнями на уроці (різні пошукові завдання, евристична бесіда, створення проблемних ситуацій). Кожне навчальне завдання має прикладне значення.
В основу математичної освіти за програмою науково-педагогічного проекту покладені такі принципи: 1) Науковості у навчанні математики. 2)
Свідомості, активності та самостійності під час вивчення предмета. 3)
Доступності та наочності у процесі отримання математичних знань. 4)
Систематичності і послідовності. 5) Гуманізації математичної освіти, її диференціації та індивідуалізації через створення таких умов, за яких можливий вільний вибір рівня вивчення предмета. 6) Посилення виховної функції у навчанні математики. 7) Загальності і безперервності математичної освіти на всіх ступенях середньої школи. 8) Практичної спрямованості у вивченні предмета. 9) Комп’ютеризації та компетентнісного підходу у навчанні. 11) Діяльнісного та проблемно-пошукового методів навчання.
Особливістю уроків математики є пропедевтика математичних
знань та розвитку мислення. Навчальні завдання розроблені за принципом наступності і перспективності змісту. Авторами Проекту розроблено уроки
з детально продуманими міжпредметними зв’язками. Математичні вміння та навички у дітей формуються не лише на уроках математики, а й під час вивчення інших предметів. Так, на уроках «Навчаємося разом» на сторінці
«Запам’ятайлика» дітям демонструють 4 приклади. і вони відтворюють їх з пам’яті – це тренує у школярів пам’ять, вдосконалює обчислювальні вміння.
На «Ігровій сторінці» діти працюють над завданнями із сірниками, умова яких – додати чи забрати певну кількість сірників, щоб отримати рівність.
Навчання за програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект
України» активізує пізнавальну активність учнів. Важливим призначенням
Проекту є формування у процесі навчання позитивного емоційного стану дитини та забезпечення високої мотивації до навчання. Навчальний матеріал розроблено з урахуванням вікових особливостей молодших школярів, тому він засвоюється невимушено. На уроках системно

4 застосовується до
11 різних
інтерактивних методів навчання, добірка різноманітних видів завдань та інтерактивних вправ. Наприклад:
Презентація чисел
Послідовність роботи над вправою:
1. Учитель вмикає презентацію цифр. ІКТ
2. Запитання:
Перший блок запитань направлений на формування у дітей математичних знань:
-
Яке число було першим? Якою цифрою воно позначається?
-
Яке число було другим? Якою цифрою воно позначається?
-
Яке число було останнім? Якою цифрою воно позначається?
Наступні кілька запитань ставляться з ціллю тренування пам’яті, вироблення вміння концентрувати увагу як на об’єкті в цілому, так і на деталях об’єкта.
У перші дні навчання вчитель ставить запитання про об’єкт загалом, а пізніше вчить дітей концентрувати увагу на деталях:
-
Що було зображено на першому малюнку …?
-
Хто був зображений біля двійки?
-
Як були розташовані човни на останньому малюнку?
-
Що робив ведмедик?
Числа на карнавалі
Учитель проводить дане завдання у вигляді гри, де числа, що «їдуть» на маскарад, «одягають» маски.
Діти намагаються відгадати, яке число «одягло» маску.
Разом з учителем школярі перевіряють, чи правильне число назвали.
Дана вправа допомагає дітям бачити співвідношення між компонентами арифметичних дій, удосконалює обчислювальні вміння учнів, учить концентрувати увагу, розвиває пам'ять.

Обчислювальна культура є тим необхідним запасом знань та вмінь, без якого неможливо розв’язати жодної математичної задачі. Вміння швидко й точно виконувати обчислення є фундаментом вивчення математики та інших навчальних предметів. Добір системи усних вправ («Будиночок чисел»,
«Ракета» тощо) є ефективним засобом для формування обчислювальних умінь та навичок. Усні вправи відповідають темі та меті уроку і допомагають засвоєнню нового або раніше вивченого матеріалу. Залежно від цього

5 визначено місце усної лічби на уроці. Наведемо приклади типів завдань, які систематично виконують учні у процесі навчання.
Вправа «Будиночок чисел»
Робота в «Будиночку чисел» передбачає заповнення порожніх клітинок, пригадування назв геометричних фігур, що
«мешкають» у будиночку чисел, виконання тестових завдань. Крім того, діти виконують завдання, які вимагають відшукати попереднє і наступне числа, назвати числа поряд, порівняти числа, виконують зменшення чи збільшення числа на кілька одиниць. Це, безперечно, дає змогу дітям усвідомити місце числа в натуральному ряді та сприяє вдосконаленню обчислювальних знань та вмінь.
Завдання «Ракета».
Допоможи Поспішайкові долетіти до однієї з планет
Сонячної системи – Нептуна. Заповни порожні клітинки таким чином, щоб у рядочках були записані варіанти складу числа 9.
З метою автоматизації обчислювальних навичок учням пропонується вивчити алгоритми додавання, віднімання, множення та ділення одноцифрових та багатоцифрових чисел.
Наприклад, у першому класі школярі вивчають алгоритми додавання і віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток, додавання і віднімання двоцифрового і одноцифрового числа без переходу і з переходом через десяток тощо. До кожної теми підібрані завдання для відпрацювання навичок обчислення до автоматизму.
Навчання за Проектом передбачає розвиток зорової пам’яті, уваги,
спостережливості, на кожному уроці діти виконують вправу «Фотоапарат»
Система вправ на формування обчислювальних навичок
◊ вправа «Фотоапарат»
5 + 1 = 6
6 + 1 = 7
7 + 1 = 8
8 + 1 = 9
9 + 1 =

6
◊робота в парах:
Заповни порожні клітинки. Попрацюй у парі. Розкажи однокласникам приклади з пам’яті.


◊ відпрацювання: допоможи Незнайкові порівняти числові вирази


◊ вправа «Великі перегони»
Творчим колективом науково-педагогічного проекту «Інтелект України»
розроблено добірку вправ на розвиток концентрації уваги, вміння
зосереджуватися на кількох об’єктах одночасно, формулювати
припущення та встановлювати послідовність певних дій. Наприклад:
◊ Коректурні проби

З
Зміст завдання полягає у роботі з таблицею: учні рахують усі цифри, що позначають на письмі певне число або знаки дій, одночасно закреслюючи їх.
Підготовчий етап
Завдання: порахувати всі цифри, що позначають на письмі число □, одночасно закреслюючи їх.
Спочатку школярі виконують це завдання колективно разом з учителем.
Учитель демонструє на плакаті, а діти за ним у себе в зошиті закреслюють і одночасно рахують ці цифри.
3 + 1 = □
4 + 1 = □
5 + 1 = □
1 + 3 = □
1 + 4 = □
1 + 5 = □
4 - 1 = □
5 - 1 = □
6 - 1 = □
4 - 3 = □
5 - 4 = □
6 - 5 = □
4 + 1 □ 5 + 1
6 – 1
□ 3 - 1
1 + 6□ 1 + 7
6 – 5
□ 4 - 3

7
Наступний крок – учні виконують це завдання самостійно.
Перевірку правильності виконання здійснює один учень, решта – звіряють записи в зошиті.
У подальшому зміст завдання ускладнюється:
1)
Порахуй всі цифри, що не позначають на письмі число □, одночасно закреслюючи їх.
2)
Порахуй усі числа, які на письмі позначають число 2, одночасно закреслюючи їх, вкажи всі знаки, якими позначають на письмі дію додавання, одночасно обводячи їх.
Учень, що виконує це завдання вголос, читає так:
«Два» - один, «два» - два, «плюс» - один, «два» - три, «плюс» - два і
т.д. Результат лічби: [ 2]: 5, [+]: 3».
Розв’язання задач сприяє засвоєнню учнями арифметичних дій, усвідомленню зв'язку між компонентами й результатами дій, залежності між величинами. Робота з текстовими задачами є дуже важливим і разом з тим досить важким для дітей розділом математичної освіти. У проектних класах на уроках математики особливе місце відводиться опорним задачам, що є фундаментом, на якому будується робота з більш складними задачами.
Процес розв’язання задач є багатоетапним: він містить переклад словесного тексту на мову математики (побудова математичної моделі), математичні розрахунки і аналіз отриманих результатів. Важливе значення має ознайомлення учнів з різними методами рішення текстових задач: арифметичним, алгебраїчним, геометричним, логічним і практичним.
Розв’язання текстових задач дає багатий матеріал для розвитку пізнавальних процесів та виховання вольових якостей, естетичних почуттів в учнів, є важливим засобом ілюстрації і конкретизації навчального матеріалу; сприяє оволодінню прийомами розумової діяльності; удосконаленню вмінь будувати судження, робити висновки; формуванню у школярів мотивації їхньої навчальної діяльності, здатності й інтересу до цієї діяльності.
Учні працюють над задачами, керуючись правилом «4 по 4». Це означає, що один тип задачі діти вивчають 4 тижні по 4 уроки:
1 – 4 уроки: вчаться записувати і розв’язувати задачу за поданим зразком.
5 - 8 уроки: розв’язують задачу із втраченими елементами.

8 9–12 уроки: працюють із задачами, у яких відсутня частина умови чи розв’язання.
13 – 16 уроки: розв’язують задачу самостійно.
Система вправ на формування умінь розв’язувати задачі
Прочитай, прискорюючи темп. Відтвори з пам’яті.
◊ Розглянь зразок розв’язання арифметичної задачі на знаходження остачі
(різниці).
На тарілці лежало 7 тістечок. Тарас узяв 3 тістечка. Скільки тістечок залишилося на тарілці?
◊ Розв’яжи арифметичну задачу в робочому зошиті за зразком.
У Нюші було 5 повітряних кульок. Крошу в день народження вона подарувала 3 кульки. Скільки кульок залишилось в Нюші?
◊ Допоможи Кнопочці дописати умову, розв’язання та відповідь до задачі на знаходження остачі (різниці).
У Їжачка було 5 кактусів. Два кактуси він подарував Нюші. Скільки кактусів залишилось у Їжачка?
◊ Розв’яжи в робочому зошиті задачу на знаходження остачі (різниці).
Задачі із запитанням «Скільки залишилося?» називають
задачами на знаходження остачі (різниці). Їх розв’язують
за допомогою дії віднімання.
Умову до цих задач записуємо так:
Б. – 10 к.
П. – 4 к.
З. - ? к.
Б. – було;
П. – подарували;
З. – залишилося; к. – кульки.

9
В учнів було d аркушів кольорового паперу. Для виготовлення новорічних
іграшок вони використали 5 аркушів. Скільки аркушів кольорового паперу залишилося?
◊ Допоможи Кнопочці розв’язати задачу, написавши умову, розв’язання й відповідь.
У Максима було 10 бутербродів.
Вісім бутербродів він з’їв. Скільки бутербродів залишилося у Максима?
Склади обернену задачу, що пропонує відшукати, скільки бутербродів було у ведмедика спочатку. Розв’яжи задачу.
◊ Склади арифметичну задачу на знаходження остачі (різниці). Запропонуй однокласникам її розв’язати.
Навчання у проектних класах дозволяє використовувати авторські методики на розвиток логічного мислення. Здійснюється системна робота над розв’язуванням задач з логічним навантаженням.
Послідовність роботи над задачами:
1.
Читання умови задачі.
2.
Учні називають варіанти відповідей.
3.
Пояснення дітьми розв’язання задачі.
4.
Виконання практичних дій. Моделювання рішення задачі.
5.
Обирання правильної відповіді (тестове завдання).
6.
Створення графічного малюнка.
Задачі з логічним навантаженням знайомлять школярів з різними підходами вирішення математичних завдань.
Система вправ на розвиток логічного мислення, кмітливості
Фрагмент уроку «Еврика»
Завдання на кмітливість

Двоє друзів зупинилися перед рослиною і почали
сперечатися. Перший сказав: «Це червона».
Другий заперечив: «Ні, чорна». «Чому ж вона біла?» - запитав перший. «Тому що зелена».

10
Перед якою рослиною зупинилися друзі?

Близнята Дарина й Оля домовилися, що Дарина весь день говоритиме правду, а Оля – обманюватиме. Яке запитання потрібно поставити дівчатам, щоб дізнатися, з якою ти розмовляєш?

У семи братів по одній сестричці. Скільки всього дітей?
Завдання на розвиток логічного мислення
Пригадай усе, що ти знаєш про логіку. Прочитай визначення поняття
«Місяць». Розфарбуй кружечок поряд із визначенням, яке найбільш точно розкриває зміст цього поняття, а навпроти образного визначення постав «+».
Обґрунтуй свій вибір.

Місяць – найближче до нас небесне тіло.
Місяць – природний супутник Землі.
Місяць – нічного неба оберіг, і схожий бік його на ріг.
◊ Визнач обсяг поняття «Місяць». Перевір себе, переглянувши презентацію.
А) конкретне поняття;
Б) одиничне поняття;
В) загальне поняття.
Навчальний матеріал предмета математика в класах, що
навчаються за Проектом, інтегрується з предметом еврика. На уроках еврики у дітей формується практичне вміння виконувати пошуково- дослідницькі завдання та розв’язувати задачі на винахідливість. Маленькі школярі вчаться користуватися алгоритмом розв’язання таких задач:
1. Уважно прочитай, зрозумій та проаналізуй текст задачі.
2. Вияви та сформулюй суперечність між реальним станом об’єкта та бажаним.
3. Сформулюй ідеальний кінцевий результат, тобто визнач найкращий результат, якого прагнеш досягти. Витрати мають бути мінімальними.
4. Запропонуй кілька варіантів досягнення ідеального кінцевого результату.
5. Обери найкраще рішення.
Розв’яжи винахідницьку задачу за цим алгоритмом. Заповни таблицю.
У давнину іспанським селянам дошкуляли гризуни, які псували й нищили продукти в

11 коморах. Але з часом іспанці все-таки знайшли вихід. Який саме – поміркуй.
Робота за алгоритмом спонукає дітей до чіткого засвоєння умови задачі та з’ясування запитання до неї, вчить ретельно аналізувати ситуацію, розглядати різні шляхи вирішення завдання та виробляє вміння обирати найкращий варіант.
Пропедевтика алгебри та геометрії не становить окремих розділів курсу математики початкових класів, предмети пов’язані з арифметичним матеріалом.
Вивчення чисел – перший крок в ознайомленні з ідеєю математичної абстракції. Наступним кроком стає перехід від числа до буквеного числення.
У початкових класах учні знайомляться з виразом, що містить буквений компонент, вчаться знаходити числові значення таких виразів, застосовують буквені вирази для запису властивостей арифметичних дій. Алгебраїчна пропедевтика передбачає ознайомлення з поняттями «рівність», «нерівність»,
«змінна», «рівняння». Поняття буквеного виразу і рівняння застосовуються під час рішення задач. Розв'язуючи задачі, пов'язані з прямо і обернено пропорційними залежностями, молодші школярі знайомляться з одним із видів функціональної залежності.
Система вправ з алгебраїчної пропедевтики
1 ЯКЩО…
ТО…
АЛЕ…
Іспанські селяни роблять запаси продуктів на майбутнє, вони почуваються впевнено, гризуни нищать запаси.
2 ЯКЩО …
ТО…
АЛЕ…
Селяни не робитимуть запасів, гризуни не шкодитимуть людям, людям без харчів важко вижити.
3 ОБ’ЄКТ МАЄ
БУТИ Й…
І…
Продукти мають зберігатися в коморах, продукти мають бути захищені від гризунів.
4 ІДЕАЛЬНИЙ
КІНЦЕВИЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Комори встановлюють на високих міцних (дубових) гладких (тесаних) стовпах, і гризуни не можуть дістатися до продуктів.

12
◊ обчислення буквених виразів:
Познач порядок дій та обчисли значення виразу 45 + 4 b – 39,
якщо b = 5.
◊ рівняння:
Числа залюбки «їздять» на карнавал. Яке число «сховалося» під маскою у,
якщо у + 3 = 8? Обведи правильний варіант відповіді:
А) у = 5; Б) у = 6; В) у = 7.
◊ нерівності:
Спираючись на переставний закон додавання й не виконуючи обчислень, порівняй вирази.
◊ задачі:
Розв’яжи задачу. Обведи правильний варіант відповіді.
№1. На полиці стояло n книг. Діти взяли 5 книг. Скільки книг залишилося на полиці?
А) n; Б) n + 5; В) n – 5
№2. У ведмедика було v банок меду. Узимку він з’їв мед із 8 банок. Скільки банок меду залишилося?
№3. Склади алгебраїчну задачу на знаходження остачі (різниці). Запропонуй однокласникам її розв’язати.
№4. Склади обернену задачу.
У геометричній пропедевтиці головними об'єктами на площині є точка, пряма, відрізок, многокутник, коло і круг; у просторі (в порядку ознайомлення) — куб, призма, піраміда, циліндр, конус, куля. Учні засвоюють назви фігур та їхніх елементів, вчаться їх розпізнавати. Значна увага приділяється побудові і вимірюванню відрізків, побудові деяких плоских фігур, обчисленню периметра і площі прямокутників.
Одним
із завдань, що сприяють розвитку геометричної уяви, є завдання на визначення кількості геометричних фігур на малюнку.
Послідовність роботи над вправою:
1. Діти самостійно визначають кількість геометричних фігур на малюнку.
8 + b □ b + 8
d + 10 □ 9 + d

13 2. Називають варіанти відповідей.
3. Практичні дії. Накладають на малюнок геометричні фігури (від більшої до меншої).
4. Обирають правильну відповідь у тестовому завданні.
5. Перевіряють правильність виконання (за допомогою ІКТ).
Дидактична спрямованість вправи:
1.
Розвиток конструктивного мислення.
2.
Знання геометричних фігур.
3.
Уміння сконцентрувати увагу на досліджуваному об’єкті.Особлива увага приділяється розвитку просторових уявлень
молодших школярів на уроках еврики

14
В
ідм
інн ою осо бли віс тю дан ого кур су мат ема тик и є акт ивн а про пед евт ика змістовного компонента «Елементи логіки, комбінаторики,
статистики та теорії ймовірностей» в початковій школі. Невимушено, в
ігровій формі діти вчаться розв’язувати задачі за допомогою методу організованого перебору, методу графів, табличного методу та методу міркувань від супротивного, знайомляться з задачами на правило суми чи добутку.
Метод графів

15 2+0=
0+7=
4 − 0=
9 − 0=
2+0=
Приклад задачі, що розв’язується за допомогою методу графів.
Зустрілися 4 друзів. Кожен, вітаючись, потиснув руку всім друзям. Скільки всього рукостискань було зроблено?
Учні, які навчаються за методиками науково-педагогічного проекту
«ІнтелектУкраїни», не тільки не втрачають інтересу до навчання, а й засвоюють матеріал швидко та з цікавістю. Систематичне виконання
розроблених авторами проекту тестових завдань з кожної вивченої теми
забезпечує якісну пропедевтичну підготовку до здачі ЗНО.
Послідовність роботи над тестовими завданнями:
1. Читають тестове завдання.
1.
Обирають правильний варіант.
2.
Обводять потрібну літеру.

Авторами Проекту до кожного уроку розроблено систему чіткого
контролю за якістю засвоєння знань. Діти виконують на швидкість вправи на застосування отриманих на уроці знань, умінь та навичок.

Завдання «Великі перегони»
Ти – учасник великих перегонів. Обери машину, на якій будеш брати участь в авторалі. Обведи її.
Графом називають схему, яку використовують під час розв’язування
задачі. Граф складається з кружечків та ліній, що їх сполучають. Лінії
графа називають ребрами, а кружечки – вершинами.

1
2
3
4

16
Умови авторалі. Треба за 4 хвилини правильно розв’язати приклади. За кожний правильно розв’язаний приклад ти отримаєш 1 бал. Якщо в сумі набереш 24 бали, то одержиш Гран-прі. Розмалюй свій трофей!
Творчим
колективом
науково-
педагогічного
проекту
«Інтелект
України» створено унікальні навчально-методичні комплекси з
шкільних предметів. На основі методики вивчення математики, розробок провідних науковців з педагогіки та психології, досвіду роботи вчителів, що працюють за Проектом, з урахуванням рекомендацій провідних лікарів вдосконалено математичну початкову освіту в проектних класах та підвищено ефективність уроків математики, а здобуттю якісних знань сприяла чітка система дій:
1) Раціональний вибір мети і завдань уроку, його змісту і структури. 2)
Застосування методів і прийомів активного навчання учнів з урахуванням вікових особливостей дітей молодшого шкільного віку. 3) Вдале поєднання колективних, групових та індивідуальних форм навчання, спрямоване на впровадження диференціації навчально-виховного процесу на основі досягнення обов’язкових результатів навчання.
4)
Систематичне використання різних видів роботи на уроці. 5) Посилення зв’язку теоретичного матеріалу і практичних завдань. 6) Удосконалення системи вправ, посилення їх прикладної спрямованості. 7) Раціональне поєднання наочних посібників і технічних засобів навчання з новими інформаційними технологіями. 8) Удосконалення міжпредметних зв'язків. 9) Реалізація органічного зв'язку навчання, розвитку і виховання учнів.10) Удосконалення форм і методів контролю успішності учнів.
Оцінкою даних методик є бажання учнів іти до школи, навчатись,
а також впевненість батьків у якості та ґрунтовності отриманих дітьми
знань у школі та набутті вихованцями життєвих компетенцій.
Навчання за програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект
України» допомагає дитині усвідомити свою роль на Землі, нехай
Фрагмент завдання «Великі перегони»

17 найскромнішу, але дуже важливу для суспільства, допомагає їй бути успішною і щасливою.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал