Шевченківська районна державна адміністрація Відділ освіти Сподобівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Шевченківської районної ради Харківської областіСторінка4/6
Дата конвертації05.01.2017
Розмір1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6

Схема аналізу уроку історії, правознавства

 1. Готовність учителя й учнів до уроку:

 • підготовка дидактичного, роздаткового матеріалу, інших засобів навчання;

 • знання учителем програмних вимог, інструктивно-методичних матеріалів з викладання історії, правознавства;

 • планування навчального матеріалу, доцільність формулювання мети уроку, вибір типу уроку у відповідності з його метою;

 • врахування вікових, індивідуальних особливостей школярів, підбір диференційованих завдань.

 1. Зміст уроку:

 • відповідність змісту темі уроку;

 • які завдання уроку, чим вони обумовлені, як в них відображені сучасні підходи до мети і змісту шкільної історичної освіти;

 • в якій мірі навчальний матеріал уроку відповідає вимогам та змісту освітньої галузі «Суспільствознавство», як в змісті уроку відображені нові факти історичної науки, сучасні підходи до аналізу й оцінки минулого, наявність неоднозначних версій з приводу фактів, які вивчаються;

 • наскільки взаємопов’язані були етапи уроку? Наскільки цілісним і внутрішньо логічним було все заняття? Як формувалися опорні знання, використовувалися внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки?

 1. Характеристика методів, прийомів та засобів навчання:

 • оптимальність вибору організаційних форм, методів і прийомів навчання;

 • що (або хто) був для учнів основним джерелом інформації з нової теми? Як він був представлений (єдиний і безапеляційний, один з достовірних, спірний тощо). Чи навчав учитель школярів прийомів критичного аналізу історичних джерел?

 • у чому полягала навчальна праця учнів? Організація самостійної роботи школярів: постановка проблемних запитань, пізнавальних задач, формулювання логічних завдань, формування в учнів навичок самоосвіти;

 • прийоми активізації пізнавальної діяльності школярів, способи формування сталого інтересу до вивчення історії;

 • залучення учнів до творчої роботи щодо сприймання й осмислення нового матеріалу;

 • роль і місце наочності у навчальному процесі;

 • подолання перевантажень учнів навчальною роботою:

 • використання на уроці підручника, інших джерел знань;

 • використання активних та інтерактивних методів навчання, традиційних та інноваційних технологій, впровадження досягнень історичної науки, передового педагогічного досвіду.

 1. Поведінка учнів на уроці:

 • характеристика пізнавальної діяльності та емоційно- вольової сфери особистості учнів (сприймання, пам'яті, уяви, почуттів, волі, мови);

 • взаємостосунки вчителя й учнів (дисципліна; ставлення учнів до матеріалу, що вивчається; атмосфера творчого пошуку тощо);

 • залучення учнів до навчальної діяльності, методика організації самостійної роботи;

 • активність учнів протягом уроку.

 1. Реалізація вчителем основних функцій; педагогічний такт, прийоми співтворчості, співробітництва. Педагогічна техніка вчителя.

 2. Результати навчання:

 • обсяг, зміст домашніх завдань, їх диференційований характер;

 • якість знань, умінь і навичок учнів; методика оцінювання навчальних досягнень, об'єктивність оцінювання;

 • засвоєння учнями історичних понять, причинно-наслідкових зв’язків між подіями, розуміння закономірностей розвитку суспільства, уміння характеризувати й оцінювати історичні явища і події;

 • сформованість системи наукових знань, глибина засвоєння учнями змісту світоглядних ідей;

 • знання найважливіших теоретичних положень, висвітлених у працях видатних вітчизняних та зарубіжних істориків й правознавців, архівних та державних документів, вивчення яких передбачено програмою;

 • формування загальнонавчальних умінь і навичок самостійно здобувати знання: складати план вивченої теми, конспекту, доповіді, виділяти основну думку та суттєві моменти матеріалу, який вивчається.

Схема аналізу уроку інформатики

 1. Навчально-методичне і технічне забезпечення уроку:

 • знання вчителем вимог навчальних програм, нормативних документів, інструктивно-методичного забезпечення викладання інформатики;

 • вибір типу, структури уроку, відповідність змісту уроку навчальним програмам;

 • доцільність формулювання мети уроку, її відповідність нормативним вимогам;

 • підготовленість до уроку: чистота, освітленість приміщення, чистота повітря в аудиторії, порядок у класі;

 • готовність учнів до уроку (наявність на столах зошитів, підручників, ручок та інших необхідних приналежностей), підготовка комп’ютерів (наявність необхідної кількості комп’ютерів, чи розіслано програмне забезпечення);

 • як учитель організував клас на роботу на початку уроку (чи потрібен час на встановлення порядку і дисципліни, на перевірку відсутніх, чи була поставлена перед учнями мета уроку тощо).

 1. Оцінка основних особистісних якостей учителя на уроці:

 • знання предмета й загальна ерудиція вчителя;

 • рівень педагогічної та методичної майстерності;

 • культура мови, темп, дикція, інтенсивність, образність, загальна та спеціальна педагогічна техніка;

 • ступінь тактовності й демократичності;

 • загальний вигляд вчителя, міміка, жести, культура поведінки.

 1. Оцінка основних характеристик учнів:

 • ступінь пізнавальної активності, творчості й самостійності;

 • рівень загальнонавчальних та спеціальних умінь і навичок;

 • наявність і ефективність колективних та групових форм роботи;

 • ступінь дисциплінованості, організованості, зацікавленості.

 1. Оцінка змісту діяльності вчителя та учнів:

 • науковість, доступність і посильність матеріалу, що вивчається (вмінь та навичок, які формуються);

 • актуальність і зв’язок з життям, теорії з практикою;

 • ступінь новизни, проблемності, зацікавленості навчального матеріалу (отримуваної учнями інформації);

 • оптимальність об’єму, запропонованого для засвоєння матеріалу.

 1. Оцінка ефективності способів діяльності вчителя й учнів у ході уроку:

 • яке обладнання використовувалося вчителем на уроці (наочні посібники, навчальні й методичні посібники, комп’ютерні програми). Наскільки вони необхідні й доцільні на даному уроці;

 • яка загальна структура уроку, методи навчання;

 • раціональність та ефективність використання часу уроку, оптимальність його темпу;

 • ступінь раціональності й ефективності використовуваних організаційних форм, методів і прийомів навчання;

 • рівень зворотного зв’язку з усіма учнями в ході уроку;

 • ефективність контролю за роботою учнів та рівень вимог, на яких проводилася оцінка знань, умінь та навичок учнів;

 • ступінь дотримання правил охорони праці та техніки безпеки учителем та учнями.

 1. Оцінка мети і результатів проведеного уроку:

 • ступінь конкретності, чіткості й лаконічності формулювання мети уроку;

 • реальність, доцільність, складність і доступність мети;

 • ступінь навчального впливу уроку на учнів (які навчальні знання, вміння й навички сформовані);

 • ступінь виховного впливу (що сприяло їх формуванню і в якій мірі);

 • ступінь впливу уроку на розвиток учнів (що саме сприяло їх розвитку);

 • обсяг домашнього завдання, його доцільність, диференціація, відповідність нормативним вимогам;

 • доцільність застосованих на уроці методів та прийомів оцінки навчальних досягнень учнів;

 • застосування вчителем активних, інтерактивних методик, інноваційних технологій навчання;

 • найбільш позитивні аспекти уроку;

 • найбільш характерні недоліки уроку, шляхи його вдосконалення.


Схема аналізу уроку біології

 1. Готовність вчителя й учнів до уроку:

 • наявність плану уроку;

 • вибір типу, структури уроку;

 • підготовка натуральних біологічних об’єктів, біологічного обладнання;

 • знання змісту навчальної програми та інших інструктивно- методичних матеріалів з питань викладання біології, їх творче використання вчителем;

 • підготовка дидактичного, роздаткового матеріалу, інших засобів навчання;

 • готовність учнів до уроку;

 • раціональність розподілу навчального часу.

 1. Організація уроку:

 • чіткість поставленої мети, завдань уроку, їх доцільність;

 • логічна послідовність структурних елементів уроку.

 1. Зміст уроку:

 • відповідність змісту матеріалу програмним вимогам;

 • компактність і системність матеріалу, що вивчається;

 • зв’язок з практикою, життєвим досвідом учнів;

 • відповідність змісту матеріалу віковим особливостям, навчальним можливостям учнів;

 • розвивальні особливості уроку;

 • виховне значення уроку;

 • вміння вчителя виділяти головне в навчальному матеріалі, не допускати перевантаження учнів.

 1. Науково-теоретичний і методичний рівень викладання:

 • доцільність обрання форм організації навчального процесу та оптимальність їх поєднання, формування прийомів навчальної праці;

 • використання вчителем основних дидактичних принципів навчання (науковість, доступність, системність і систематичність, міцність результатів навчання, формування навичок самоосвіти тощо);

 • використання раціональних методів і прийомів навчання, їх удосконалення, впровадження інтерактивних методик;

 • здійснення міжпредметних, внутрішньопредметних зв'язків, практична спрямованість змісту навчання, зв'язок з життям;

 • формування екологічних знань та природоохоронних умінь учнів;

 • додержання вчителем вимог щодо виконання практичної частини програми: проведення дослідів, лабораторних робіт, практичних занять, екскурсій;

 • використання досягнень біологічної науки, передового педагогічного досвіду;

 • наочність, засоби навчання на уроці (таблиці, карти, гербарії, муляжі, вологі препарати, живі об'єкти, навчальні фільми тощо);

 • робота вчителя з формування сталого інтересу до вивчення предмета, особливості різноманітних пізнавальних завдань;

 • інтеґративний підхід до вибору й реалізації освітніх технологій, методів, засобів і форм навчання;

 1. Діяльність учнів на уроці:

 • різноманітність видів і характеру самостійної роботи;

 • активність на етапі актуалізації та застосування знань і вмінь;

 • дисципліна протягом уроку.

 1. Діяльність учителя на уроці:

 • педагогічна техніка, мова вчителя;

 • педагогічний такт, прийоми співробітництва й співтворчості;

 • реалізація основних функцій вчителя.

 1. Результати уроку:

 • обсяг, доцільність, диференціація домашніх завдань, їх відповідність нормативним вимогам;

 • рівень та якість засвоєння і розуміння учнями найістотніших положень, понять і закономірностей;

 • уміння учнів використовувати здобуті знання для обґрунтування біологічних законів, понять, наукових фактів, явищ природи;

 • характеристика системи здобутих учнями біологічних знань, сформованість навчально-практичних умінь і навичок;

 • рівень гігієнічних знань, умінь і навичок;

 • розвивальне і виховне значення уроку;

 • виконання плану уроку;

 • реалізація мети уроку;

 • методика оцінки навчальних досягнень учнів, об’єктивність оцінювання, ведення тематичного обліку знань;

 • найбільш вдалі елементи уроку;

 • що на уроці не реалізовано і чому;

 • загальна оцінка уроку.

Схема аналізу уроку географії

 1. Готовність учителя й учнів до уроку:

 • знання вчителем вимог навчальних програм, нормативних документів, інструктивно-методичних матеріалів стосовно викладання курсу географії;

 • наявність плану уроку;

 • підготовка натуральних географічних об’єктів, географічного обладнання, дидактичного матеріалу та інших засобів навчання;

 • готовність учнів до уроку;

 • розподіл навчального часу на окремі етапи уроку.

 1. Організація уроку:

 • чіткість формулювання мети уроку;

 • доцільність поставлених на уроці задач, ефективність шляхів їх вирішення;

 • логічна послідовність окремих етапів уроку;

 • відхилення від плану уроку, причини, які викликали ці відхилення.

 1. Зміст уроку:

 • тема уроку та її місце у програмі;

 • відповідність змісту темі уроку;

 • компактність і системність матеріалу, який вивчається;

 • зв’язок з практикою, життєвим досвідом учнів;

 • відповідність матеріалу віковим особливостям, навчальним можливостям окремих учнів;

 • розвивальні особливості уроку;

 • виховне значення уроку.

 1. Технологія викладання та учіння:

 • спрямованість на отримання гарантованих результатів;

 • використання активних та інтерактивних методів, традиційних та інноваційних технологій навчального матеріалу;

 • оптимальний вибір організаційних форм, методів і прийомів навчання, врахування навчально-матеріальної бази школи;

 • організація самостійної пізнавальної діяльності учнів, співвідношення вчителя й учнів на уроці. Групова та індивідуальна діяльність учнів у процесі занять. Робота учнів з підручниками, картами та іншими навчальними посібниками;

 • додержання вимог чіткості, доступності, науковості, ідейності й образності пояснення нового матеріалу;

 • наочність на уроці (предметна, зображувальна, символіко- графічна, статична та динамічна);

 • поєднання викладання з профорієнтаційною роботою;

 • застосування сучасних засобів навчання, особливості різноманітних пізнавальних задач;

 • прийоми встановлення зворотного зв’язку закріплення знань та умінь;

 • методичні прийоми, використовувані з метою реалізації принципу спрямованості навчання (культурологічної, гуманістичної, морально-етичної, економічної, екологічної, естетичної, валеологічної тощо);

 • інтеґративний підхід до вибору й організації освітніх технологій, методів, засобів і форм навчання.

 1. Діяльність учнів на уроці:

 • інтерес і увага під час вивчення нового матеріалу;

 • активність на етапі актуалізації та застосування знань та вмінь;

 • різноманітність видів та характеру самостійної роботи;

 • дисципліна протягом усього уроку.

 1. Діяльність учителя на уроці:

 • мова, педагогічна техніка вчителя;

 • реалізація основних функцій вчителя;

 • керівна роль вчителя (вміння керувати класом);

 • педагогічний такт, прийоми співробітництва та співтворчості.

 1. Результати уроку:

 • виконання плану уроку;

 • досягнення мети уроку;

 • якість навчальних досягнень учнів, ступінь сформованості практичних умінь і навичок;

 • ступінь засвоєння теоретичного та фактологічного матеріалу, передбачених програмою основних понять, законів і закономірностей, уміння застосовувати їх під час пояснення географічних явищ, знання географічної номенклатури відповідно до вимог програми;

 • ступінь сформованості загальнонавчальних умінь і навичок (робота з підручником, навчальними посібниками, у тому числі специфічних для предмета, уміння користуватися картографічними й статистичними матеріалами, першоджерелами);

 • розвивальне та виховне значення уроку;

 • обсяг і зміст домашнього завдання, його диференціація, відповідність нормативним вимогам;

 • найбільш вдалі елементи уроку;

 • що на уроці не реалізовано, причини;

 • загальна оцінка уроку.


Схема аналізу уроку фізичної культури

 1. Підготовка вчителя до уроку:

 • відповідність конспекту уроку його робочому плану;

 • знання та виконання вчителем програми з фізичної культури, нормативних документів та інструктивно- методичних матеріалів з питань фізичного виховання;

 • відповідність задач уроку програмовим вимогам, різнобічність задач, їх конкретність та посильність;

 • правильність підбору засобів навчання у відповідності з поставленими завданнями, врахування психологічних, фізіологічних, педагогічних закономірностей навчання, врахування фізичного розвитку і фізичної підготовленості учнів тощо.

 1. Організація уроку:

 • підготовленість місць навчання, обладнання, інвентаря. Санітарно-гігієнічний стан спортивного залу, зовнішній вигляд вчителя та учнів;

 • раціональність розподілу часу уроку по його частинах і снарядах;

 • доцільність використання площі спортивного залу, снарядів та інвентаря. Раціональність розміщення і пересувань учнів;

 • доцільність використання методів організації роботи учнів, їх відповідність віку, завданням, змісту уроку (фронтальний, груповий, коловий, індивідуальний методи);

 • доцільність вибору методів виконання фізичних вправ у кожній частині уроку, їх вплив на навантаження, щільність, на вирішення задач уроку, відповідність віку учнів (поточний, почерговий, одночасний);

 • оцінка щільності уроку (загальної та рухомої), її відповідність типу і виду уроку. Робота вчителя з підвищення щільності й ефективності уроку;

 • ефективність роботи активу класу (фізорг, чергові, груповоди), ступінь їх підготовки, дотримання правил безпеки. Контроль й оцінка педагогом роботи груповодів.

 1. Характеристика засобів, які використані на уроці:

 • наявність спеціально-підготовчих вправ для організації учнів. Відповідність використовуваних засобів контингенту учнів, типу уроку умовам проведення;

 • відповідність засобів основної частини уроку задачам, які розв'язуються на уроці (врахування можливостей учнів, дотримання раціональної послідовності в проведені уроку, використання педагогом полегшених завдань, врахування позитивного переносу навичок, достатність повторення, її варіативність завдань);

 • підбір засобів заключної частини уроку, правильність забезпечення відновлення організму;

 • домашнє завдання, його доцільність, дотримання основних вимог до його змісту.

 1. Характеристика методів, що використовуються на уроці:

 • якість володіння методом слова, його відповідність задачам, контингенту, зміст інформації, яка передається;

 • використання методичних прийомів, які підсилюють словесні методи (порівняння, повторення, інтонація тощо);

 • загальна культура мови вчителя (грамотність, багатство мови, емоційність);

 • якість володіння методом демонстрації (які різновидності використовувалися, відповідність контингенту задачам і змісту уроку):

 • використання методичних прийомів, які підсилюють дію демонстрації (швидкий, повільний показ тощо). Якість та виразність показу:

 • використання поєднання показу і демонстрації;

 • якість застосування в уроці методів практичного розучування (цілісних. розподілених та цілісно-розподілених вправ), їх відповідність учням, які навчаються, задачам, які вирішуються, дотримання послідовності;

 • якість застосування в уроці методів попередження і виправлення помилок (метод застосування підготовчих вправ, метод зміни техніки (акцентування, сповільнення тощо), метод орієнтирів);

 • методичні прийоми, які використовуються з метою оволодіння технікою.

 1. Методика виховання фізичних якостей:

 • яка увага приділялася на уроці формуванню й удосконаленню постави;

 • зміст роботи з формування фізичних якостей, які завдання пропонувалися, які методи фізичного виховання при цьому застосовувалися (повторний, змінний, змагальний, ігровий), їх доцільність і відповідність віку, можливостям учнів, задачам уроку, умовам проведення тощо:

 • навантаження на уроці, її відповідність віковим особливостям, можливостям учнів, задачам уроку, стадії навчання, умовам проведення. Раціональність використання прийомів регулювання об'єму та інтенсивності навантаження (за рахунок довжини, швидкості, темпу тощо). Паузи для відпочинку, їх тривалість, частота.

 1. Виховна робота педагога:

 • які завдання пропонувалися для вирішення виховних задач;

 • як вирішувалися в уроці задачі розумового виховання (кмітливості, винахідливості, створення пошукових ситуацій, організації взаємонавчання), морального виховання (формування навичок культурної поведінки, виховання дисциплінованості, організованості, колективізму, товариськості, взаємодопомоги), естетичного виховання (почуттів, смаків, формування гарної осанки, ходьби, краси рухів, краси вчинків тощо), трудового виховання (працездатності, найпростіших трудових навичок);

 • які методи при цьому застосовувалися (покарання, переконання, заохочення тощо);

 • уміння педагога володіти класом, формувати свідоме ставлення до навчання, забезпечити зацікавленість учнів.

 1. Загальні висновки:

 • рівень сформованості умінь і навичок учнів;

 • методика оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • освітня цінність уроку;

 • оздоровча цінність уроку;

 • виховна цінність уроку;

 • основні позитивні сторони діяльності вчителя;

 • основні недоліки в роботі вчителя, їх причини, шляхи усунення.


Схема аналізу уроку іноземної мови

 1. Підготовка вчителя до уроку:

 • знання і виконання вимог програм, інших нормативних документів та інструктивно-методичних матеріалів з питань викладання іноземної мови;

 • планування уроку, формулювання мети, вибір типу та структури уроку;

 • підготовка роздаткового, дидактичного матеріалу, підбір текстів і завдань творчого характеру, а також комунікативних завдань.

 1. Реалізація дидактичних і методичних прийомів навчання іноземної

мови:

 • оптимальний вибір організаційних форм, методів і прийомів навчання, застосування активних та інтерактивних методів і прийомів навчання;

 • наявність парних і групових форм роботи на початковому і середньому етапах навчання, співвідношення часу говоріння вчителя й учнів;

 • комунікативна спрямованість уроку;

 • усна основа навчання, активна мовна діяльність учнів;

 • постановка правильної вимови, інтонації, здійснення усного випередження, використання екстралінгвістичних засобів навчання, умовно-мовленнєвих ситуацій;

 • систематичний розвиток навичок засвоєння іноземної мови з використанням усної розповіді вчителя, технічних засобів навчання, комп'ютерної техніки;

 • реалізація принципів свідомості, активності, систематичності й доступності у навчанні;

 • функціонально-ситуативний підхід у навчанні;

 • генералізація змісту навчання;

 • розвиток діалогічного мовлення за допомогою вправ, що вимагають постановки запитань і підготовки відповідей, побудова діалогів із заданої ситуації, використання сюжетів картин і динамічних ситуацій;

 • розвиток монологічного мовлення за допомогою спеціальних вправ;

 • комплексно-диференційоване засвоєння мовного матеріалу;

 • самостійна робота учнів на уроці.

 1. Опрацювання нової лексики у типових вправах; комунікативна спрямованість вправ.

 2. Практичне навчання граматики:

 • навчання граматики на основі структурних моделей мови;

 • головні напрями роботи вчителя з метою забезпечення свідомого володіння учнями структурою побудови речень іноземною мовою.

 1. Використання вчителем резервів, закладених в особистості учнів. Створення на уроці особливого мікроклімату. Володіння вчителем технологією педагогічного спілкування. Врахування вчителем досвіду та інтересу учнів, формування внутрішньої мотивації до навчання. Індивідуалізація та диференціація навчання. Педагогічний такт вчителя.

 2. Навчання читання:

 • з розумінням основного змісту тексту;

 • з розумінням повного змісту тексту;

 • вибірковий переклад текстів і частковий їх аналіз, у тому числі, складних речень у старших класах.

 1. Робота з незнайомими текстами (газетами, додатковою літературою).

 2. Навчання письма.

 3. Застосування звуко-світлових технічних засобів, комп’ютерної техніки. Раціональне використання часу уроку.

 4. Використання вчителем на уроці досягнень педагогічної науки, передового педагогічного досвіду.

 5. Фахова (лінгвістична і методична)підготовка вчителя.

 6. Виховна робота в процесі навчання.

 7. Здійснення контролю за рівнем навчальних досягнень учнів. Додержання вчителем програмних вимог оцінки знань, умінь та навичок учнів. Ведення тематичного обліку знань.

 8. Сформованість умінь і навичок усного мовлення:

 • складання запитань і підготовка відповідей на поставлені запитання;

 • володіння діалогічним мовленням;

 • володіння монологічним мовленням;

 • уміння вести бесіду.

 1. Наявність умінь і навичок аудіювання:

 • звернення з проханням до учнів, реагування учнів на них;

 • прослуховування коротких аудіотекстів, відповіді на запитання, викладення змісту прослуханого рідною мовою, складання плану прослуханого тексту (усно і письмово).

 1. Наявність умінь і навичок читання:

 • розуміння прочитаного;

 • виклад змісту прочитаного рідною мовою (письмово);

 • виклад змісту прочитаного іноземною мовою (усно);

 • складання діалогів на матеріалі прочитаного тексту;

 • коментоване читання;

 • 5-8 класи: читання текстів, побудова запитань та відповідей, читання і переклад текстів, виразне читання;

 • 9-11 класи: читання тексту про себе, побудова усних відповідей на поставлені вчителем запитання при вибірковій перевірці знань учнів;

 • читання вголос окремих фраз або абзаців у відповідь на поставлене вчителем запитання; складання плану або запитань до тексту, читання за допомогою словника уривків тексту за завданням учителя.

 1. Сформованість лексичних навичок:

 • рецептивне володіння лексикою; робота з індивідуальними картками (письмово, переклад з іноземної мови на рідну);

 • репродуктивне володіння лексикою, робота з індивідуальними картками (усно, переклад з рідної мови на іноземну).

 1. Виконання на уроці санітарно-гігієнічних вимог.

 2. Методичне оцінювання навчальних досягнень учнів.

 3. Основні позитивні моменти та недоліки уроку.

 4. Загальна оцінка уроку.

Схема аналізу уроку музики

 1. Готовність учителя та учнів до уроку:

 • знання й творча реалізація вчителем програми та інших нормативних та інструктивно-методичних матеріалів з питань викладання музики;

 • підготовка дидактичних матеріалів та інших засобів навчання;

 • визначення теми й мети уроку;

 • регламентація часу на уроці;

 • визначення обсягу матеріалу, логічна чіткість побудови уроку;

 • емоційно-естетичний настрій уроку;

 • поєднання форм колективної та індивідуальної роботи з учнями;

 • доцільність вирішуваних на уроці завдань;

 • відповідність матеріалу уроку віковим особливостям учнів, їх навчальним можливостям; робота з учнями, які не мають розвиненого музичного слуху;

 • розвивальні можливості уроку, виховне значення уроку.

 1. Технологія викладання й учіння:

 • оптимальний вибір організаційних форм, методів і прийомів навчання, вокально-хорова культура:

а) додержання вимог щодо правильного розвитку співацького голосу; вокальні вправи на початку уроку; робота вчителя над розвитком вокально-хорових навичок (звукоутворення, дикція, дихання, ансамбль);

б)відповідність пісенного матеріалу вокально-технічним можливостям учнів; естетична цінність пісенного матеріалу;

в)зв'язок вокальних вправ з конкретним пісенним матеріалом і музична грамота;


 • музична грамота:

а) робота вчителя над інтонацією та виразністю виконання пісенних вправ, взаємозв'язок між розучуванням пісні й музичною культурою;

б) навчання музичної грамоти; уміння учнів співати по нотах;

в) вивчення музичної грамоти у взаємозв'язку зі співом і грою на музичних інструментах; інтонаційно-ритмічні вправи на сольфеджіо;


 • слухання музики:

а)система слухання музики (за програмою); робота вчителя над розвитком навичок сприймання музичних творів у процесі слухання їх;

б)виховання стійкого інтересу до кращих зразків національного та світового музичного мистецтва; • використання наочності на уроці;

 • прийоми встановлення зворотного зв'язку закріплення знань та умінь;

 • методичні прийоми, використовувані з метою реалізації основних дидактичних принципів навчання;

 • ефективність контролю за роботою учнів і рівень вимог, на якому було оцінено їхні навчальні досягнення;

 • інтеґративний підхід до вибору й реалізації освітніх технологій, методів і прийомів навчання;

 • дисципліна учнів протягом уроку.

 1. Діяльність учителя на уроці:

 • мова вчителя, використання педагогічної техніки;

 • реалізація основних функцій вчителя;

 • керівна роль вчителя (вміння керувати класом);

 • педагогічний такт учителя, прийоми співдружності й співтворчості.

 1. Результати уроку:

 • виконання плану уроку;

 • досягнення мети уроку;

 • загальна характеристика співу учнів (виразний, плавний, чистий, крикливий, фальшивий);

 • наявність в учнів навичок співати по нотах нескладні мелодичні уривки згідно з вимогами програми;

 • наявність в учнів умінь аналізувати й оцінювати музичні твори;

 • реальність, доцільність, складність і досягнення мети одночасно;

 • ступінь навчального впливу проведеного уроку на учнів;

 • ступінь виховного впливу (що і якою мірою сприяє вихованню учнів у ході уроку);

 • ступінь впливу уроку на розвиток учнів (що і якою мірою сприяє їхньому розвитку);

 • методика оцінювання навчальних досягнень учнів, ведення тематичного обліку знань;

 • найбільш вдалі елементи уроку;

 • що на уроці не виконано, реалізовано лише частково, причини невиконання окремих елементів плану уроку;

 • загальна оцінка уроку.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал