Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія: Навч посібСкачати 59.07 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір59.07 Kb.
Психологічна компетентність - складова професійної компетентності педагога. Компетентність та компетенція. Компетентнісно-орієнтований підхід у педагогічній діяльності. Модель розвитку компетентності спеціаліста. Поведінкові компетенції та їх індикатори. Структура психологічної компетентності педагога.

Комунікативна культура вчителя. Педагогічне спілкування – особливий вид творчості. Комунікативні вміння та комунікативні здібності. Стиль педагогічного спілкування та його види. Індивідуальний стиль спілкування педагога. Мовні здібності і їхня роль у педагогічному спілкуванні. Педагогічне спілкування як взаємодія.

Особистісний підхід та способи його реалізації у навчально-виховному процесі. Поняття особистості в психології. Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність». Структура особистості. Я-концепція, її складові, формування та вплив на поведінку особистості. Формування особистості на різних вікових етапах. Професійне самовизначення старшокласників.

Питання для самостійної роботи

1. Дати визначення поняття «педагогічна діяльність».

2. Які функції виконує вчитель у процесі педагогічної діяльності?

3. Охарактеризувати умови педагогічної діяльності.

4. Що є провідною діяльністю підлітка?

Література для виконання самостійної роботи

1. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2006.- 360 с.

2. Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Вища шк.., 2004. – 335 с.

3. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 288 с.

Теми індивідуальних творчих завдань

1. Педагогічне спілкування – особливий вид творчості.

2. Тренінг у професійно-педагогічному спілкуванні.

3. Особистість та особистісний ріст.

4. Порівняльний аналіз періодизації розвитку особистості за Е. Еріксоном та З. Фрейдом.

5. Я- концепція як соціально-психологічний механізм

6. Характер. Сумісність характерів..

7. Воля – «діяльна сторона розуму і морального почуття»

8. Особливості психологічної компетентності педагогів – новаторів.

9. Сучасний педагог для сучасного підлітка.

10. Психологічний контакт вчителя та учня як умова профілактики поведінкових відхилень.

11. Основні технології створення успіху учня на уроці.

12. Роль особистості вчителя у формуванні особистості учня.

13. Технології створення сприятливого психологічного клімату на уроці.

14. Роль вчителя у професійному самовизначенні старшокласників.

Питання для самоконтролю

1. Дати визначення поняття «психологічна компетентність педагога».

2. Що таке стиль педагогічного спілкування?

3. Дати визначення понять «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність».

4. Чи до будь-якої людини з Вашого оточення можна вжити термін «особистість»?

5. Які фактори визначають розвиток особистості?

6. Обґрунтуйте структуру особистості.

7. Охарактеризуйте значення Я-концепції для досягнення успіху в особистій та діловій сферах.

8. У чому полягає суть кризи підліткового віку?

9. Які основні новоутворення підліткового віку?

10. Обгрунтуйте чинники педагогічної занедбаності підлітків.

Рекомендована література

1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М., 1986

2. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології. – К., 2000. – С.170 – 178.

3. Маркова А.К. Психология труда учителя. М., 1993.

4. Митина Л.М. Психология профессионального развития. М., 1998.

5. Рыданова И.И. Основы педагогики общения. Мн., 1998.

6. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1987. – 190 с.

7. Степанов О.М., Фібула М.М. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник.- К.: Академвидав, 2005.- 520 с.

Формування особистості в дошкільному віці (викладач: Руда Г.В.)

Психічний і особистісний розвиток дитини у дошкільному віці. Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. Провідна діяльність дошкільника. Новоутворення дошкільного віку.

Розвиток мовлення. Особливості сенсорного розвитку дошкільника. Розумовий розвиток дітей дошкільного віку.

Формування особистості. Криза семи років. Робота з дітьми, що потребують особливої психолого-педагогічної уваги. Гіперактивні діти-діти з не властивою для нормального розвитку імпульсивністю, руховою розгальмованістю, неможливістю зосередитись, неуважністю…Причини гіперактивності. Правила роботи з гіперактивною дитиною. Агресивна поведінка дітей дошкільного віку. Причини дитячої агресивності та методи корекції. Особливості роботи з тривожними, сором’язливими та аутичними дітьми.

Питання для самостійної роботи

1. Чим зумовлюється поява гри у житті дошкільника?

2. Особливості сюжетно-рольової гри.

3. Значення ігрових предметів для забезпечення уявної ситуації у грі.

4. Класифікація дитячих ігор.

5. Дати характеристику ігор з правилами.

6. Що передбачає організація сюжетно-рольової гри?

7. Чому перехід до шкільного навчання докорінно змінює весь спосіб життя дитини?

8. Як визначити психологічну готовність дітей до навчання у школі?

Література для виконання самостійної роботи

1. Головань Н.О. Вікові особливості дітей шестирічного віку та їх діагностика//Навчання і виховання шестирічних першокласників. – К.: Рад. шк.., 1990. – С.47-60

2. Дуткевич Т.В.Дошкільна психологія: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 392 с.

3. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. – М.: Просвещение, 1991. – С. 3-49, 103-119.

4. Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста / Под ред. Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. – М.: Педагогика, 1988.

5. Проблемы дошкольной игры: Психолого-педагогический аспект / Под ред.. Н.Н. Поддьякова, Н.Я. Михайленко. – М.: Педагогика, 1987. – 192 с.

Теми індивідуальних творчих завдань

1. Обґрунтувати думку: «Дитина не розвивається і виховується, а розвивається, виховуючись і навчаючись» ( С.Л. Рубінштейн).

2. Розкрийте значення дитячої психології для професії вихователя дошкільного закладу. Назвіть 5-10 актуальних проблем дошкільного виховання, які вимагають досліджень психологів.

3. Розробити пам’ятку для батьків про основні закономірності психічного розвитку у дошкільному дитинстві.

4. Особливості розвитку спілкування дорослого і дитини у дошкільному віці.

5. Спілкування та спільна діяльність дошкільника з ровесниками.

6. Психологічні особливості ігрової діяльності в дошкільному віці.

7. Успішна адаптація як умова гармонійного розвитку особистості.

8. Вплив стилю педагогічного спілкування на психологічну адаптацію дитини до дошкільного закладу.

9. Індивідуальний підхід у вихованні дітей різних типів темпераменту.

10.Розвиток волі у дітей дошкільного віку.

11.Розробити програму корекційної роботи з агресивною дитиною.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризувати основні психічні новоутворення раннього дитячого віку.

2. Які кризи переживає дитина до 7 років? Чим спричинені вони?

3. Охарактеризуйте показники готовності дошкільника до навчання у школі.

4. Які є форми шкільної дезадаптації?

5. Дати визначення поняття «гіперактивність»

6. Обґрунтувати правила роботи з гіперактивними дітьми.

7. Як виявити агресивну дитину?

8. Чому ігри старших дошкільників називають іграми «за правилами»?

9. Обґрунтувати психолого-педагогічні умови розвитку волі.

10. Що є передумовою виникнення самооцінки у дошкільника?

Рекомендована література

1. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: Норма и отклонения. – М.: Педагогика, 1990. – 144 с.

2. Возрастная и педагогическая психология / Под ред.М В. Мухиной. – М.: Просвещение, 1984.

3. Воспитание детей дошкольного возраста / Под ред. Л.Н. Проколиенко. – К.: Рад. школа, 1991.- 368 с.

4. Непомнящая Н. И. Становление личности ребёнка 6-7 лет.- М.: Педагогика, 1992. – 160 с.

5. Обухова Л.Ф. Возрастная психология.- М., 1996.

6. Пушкарьова Т.О. Вчимося спілкуватись. – Суми, 1994.

7. Фесюкова Л.Б. Год перед школой. – Х., 2000.

8. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М., 1990.

9. Чуб Н.В. Справочник для родителей. Психология ребёнка от А до Я / Худ. Е.А. Мартыненко. – Х.: Изд. Группа «Основа», 2007.- 160 с.Эльконин Д.Б. Психология игры.- М.: Педагогика, 1978. – 304 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал