Розвиток творчого потенціала вчителя як фактор підвищення його професійної майстерності в умовах випереджаючої освіти сталого розвиткуСкачати 73.59 Kb.
Дата конвертації05.04.2017
Розмір73.59 Kb.
Гродікова Олена Володимирівна,

учитель художньої культури та етики

Зеленопільської ЗОШ

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛА ВЧИТЕЛЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В УМОВАХ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Сьогодні головним виміром освітньої діяльності має бути формування

особистості, яка здатна повноцінно жити й активно діяти у новому світі, постійно самовдосконалюватися, адекватно реагувати на зміни в умовах глобалізації та інформаційно-технологічної революції. Йдеться про зміни технологій, інформації, знань, самих обставин життя. Саме тому сучасна освіта повинна мати випереджальний характер, тобто бути націленою на майбутнє, на розв’язання проблем нового століття, розвиток ключових компетенцій особистості, формування в неї нової культури, нових способів мислення та діяльності [1]. Майбутня цивілізація має багато екологічних, економічних,соціокультурних ризиків і тому потребує людину, яка здатна до самостійного та креативного мислення, до здатності нести відповідальність за власні рішення.

Учитель у цій ситуації повинен бути не тільки виконавцем, але й безпосереднім творцем інноваційних процесів. Таким чином, перед сучасною школою постає проблема формування вчителя - інноватора як носія інноваційної культури. Це потребує професіоналізму вчителя, що у свою чергу характеризується наявністю в нього творчого потенціалу. Тому розвиток педагогічної творчості учителя є одним із найважливіших питань випереджаючої освіти сталого розвитку.

Сучасні психолого-педагогічні дослідження дають змогу виділити «базові» якості творчої особистості. Серед них вчені виділяють:

1. Позитивне уявлення про себе (адекватна оцінка), бажання пізнати себе; творчий інтерес, допитливість; потяг до пошуку нової інформації, фактів; мотивація досягнення.

2. Сміливість, готовність до ризику, самостійність, ініціативність, упевненість у своїх силах та здібностях, цілеспрямованість, наполегливість, уміння довести почату справу до кінця, працелюбність, емоційна активність.

3. Проблемне бачення, здатність до висування гіпотез, оригінальних ідей, здатність до дослідницької діяльності, розвинута уява, фантазія, здатність до виявлення протиріч, здатність до подолання інерції мислення, уміння аналізувати, інтегрувати та синтезувати інформацію, здатність до міжособистісного спілкування.

4. Альтернативність мислення, дивергентність мислення, точність мислення, готовність пам'яті, асоціативність пам'яті цілісність синтетичність, свіжість, самостійність сприйняття, пошуково-перетворюючий стиль мислення [2]. Сучасні дослідники до основних характеристик творчої особистості, у тому числі й учителя, відносять: використання власного потенціалу не тільки у розв’язанні інтелектуальних, а й життєвих проблем, творче відношення до життя, констуктивізм у діяльності, самоактуалізація, розвинене почуття гумору. За словами Сухомлинського «...немає людей більш допитливих, невгамовних, більш одержимих думками про творчість, як  учителі». Оскільки творчість – «це діяльність, результатом якої є щось якісно нове, неповторне, оригінальне і навіть суспільно-унікальне».

Таким чином, педагогічна творчість як процес створення нового вимагає від учителя високого рівня професійної компетентності, високої педагогічної культури, готовності до інноваційних змін, володіння техніками та прийомами творчої діяльності.

На розвиток творчого потенціалу вчителя впливає як зовнішні чинники (шкільна загальна атмосфера), так і внутрішні (готовність вчителя до самостійної творчої діяльності).

До внутрішніх чинників перш за все потрібно віднести самоосвіту вчителя, яка є необхідною умовою професійної майстерності педагога. Для того щоб вчити інших потрібно знати більше, ніж інші. І ці знання не повинні обмежуватися предметом і методикою його викладання. Учитель повинен бути в курсі передових технологій, мати знання в різних сферах суспільного життя, орієнтуватися в сучасній політиці, економіці, культурі та інше.

Випереджаюча освіта потребує розвитку в учнів філософського осмислення дійсності. Тому виникає необхідність формування таких типів мислення, як критичне, креативне, піклувальне. Радянська освіта не дала вчителю таких знань. Тому самоосвіта є головним двигуном розвитку творчого потенціалу вчителя. Є багато шляхів здійснення цього завдання.

Перш за все учителю постійно потрібно оновлення інформації. Джерельною базою є наукові, методичні видання, Інтернет-ресурси, електронні посібники та інше. Робота з інформацією не є самоціллю, а повинна мати практичну направленість, щоб передати учням спроможність використати наданні знання і навчити їх самим обробляти інформацію, робити наукові дослідження.

Необхідним елементом самоосвіти є участь у тренінгах, семінарах, конференціях, написання наукових статей, вміння ведення дискусій і обговорювань важливих питань розвитку людства. Тільки тоді ми зможемо навчити учнів бути учасниками дебатів різної тематики, круглих столів, конференцій. Так, міжнародний тренінг «Філософія для дітей», який пройшов в жовтні 2013 р. на базі Національного Університету ім. Т.Г. Шевченка дає можливість навчитися мислити, аналізувати, задавати питання, розвивати різні види мислення. Крім того вчителю бажано впроваджувати факультативи та курси за вибором, які направлені на вирішення завдань освіти для сталого розвитку. Такими можуть бути: «Основи критичного мислення», «Етика: духовні засади», «Уроки для сталого розвитку» та інші.

В сучасних умовах виникає необхідність створювати власні розробки, підручники, авторські програми. Це є результатом творчого пошуку вчителя і підвищення його професійного рівня.

Випереджаюча освіта дає запит на активну участь людини у громадянському суспільстві, тому бажано вчителю не замикатися у стінах школи, але активно співпрацювати з громадськими організаціями, благодійними фондами, бути небайдужим до оточуючого простору. Результатом такої співпраці може стати створення проектів з вчителями, учнями, батьками і громадськістю. Прикладом такого проекту є проект «Ріка любові», метою якого є інклюзія дітей з особливими потребами в суспільство здорових людей».

Звичайно, розвитку творчого потенціалу вчителя є участь у професійних конкурсах, таких, як «Учитель року», «Вчитель-новатор» та інші. Саме це сприяє вчителю зробити аналіз власного досвіду та поставити цілі на майбутнє.

Важливо, щоб вся ця діяльність не була стихійною, а підпорядкована єдиній цілі, проблемі, над якою працює вчитель в даний час.

Оскільки освіта для сталого розвитку базується на фундаментальному припущенні, що людство має радикально змінити сучасний хід економічного, екологічного і соціального розвитку для забезпечення здорового та якісного життя нинішніх та майбутніх поколінь, вчителю необхідно розвивати власне мислення, орієнтоване на стале майбутнє та відповідні смисложиттєві цінності і пріоритети та передавати ці набутки учням. Цьому сприяє постійне осмислювання вчителем таких питань, як сенс життя, призначення людини, шляхи власного внеску в зміну суспільства, громадянська позиція, життєві цінності та обговорення їх з учнями на засіданнях круглих столів та інших заходах. Прикладами можуть бути традиційний круглий стіл для старшокласників «Дивись на мене як на рівного», присвячений проблемам спільного життя людей з особливими потребами зі здоровими людьми, «Мій шлях в науку» та інші.

Тільки творчий учитель може виконати завдання освіти для сталого розвитку: поетапний гармонійний та збалансований розвиток всебічно освіченої соціально активної особистості, яка має світогляд, сформований на основі моральних принципів та норм, що забезпечують готовність до соціально–відповідальної поведінки і безперервної освіти. Для учителя це означає перехід від передачі знань до створення умов для їх активного засвоєння та отримання практичного досвіду.

Можна зробити висновки, що творчий педагогічний потенціал вчителя – це динамічний стан рефлексивного ставлення вчителя до себе як самокреативної особистості і своєї поведінки у професійній діяльності відповідно до осмислення педагогічних цінностей та взаємодії з іншим. Динамічний стан – це особистість у стані постійної зміни, тобто зростання особистості є способом її існування [4]. Для піддержання цього динамічного стану потрібно мати правильну мотивацію, здатність до критичного аналізу за умов постійної саморефлексії, вміння здійснювати самооцінку, бути цілеспрямованим.

Високі естетичні, морально-етичні, загальнолюдські цінності характеризують особистість педагога як еталон, зразок, на який можуть орієнтуватися учні, працюючи над розвитком власної особистості. Толерантність, вміння не тільки висловлювати власну думку, але й з повагою поставитися до думки іншого, гнучкість мислення допомагає знайти вихід з будь-якої ситуації, практично використати той власний досвід, який буде доцільним при вирішенні даної проблеми. Образність мислення не тільки дає можливість створювати щось принципово нове, але й допомагає шукати нестандартні підходи і нетривіальні шляхи вирішення будь-яких завдань. Впевненість у собі допомагає людині, яка безпосередньо займається педагогічною діяльністю, реалізувати свій професійний потенціал і в певній мірі впливати на своїх учнів.

Оптимізм допомагає в найскладніших педагогічних ситуаціях не втрачати віри в кінцевий результат і робити все, щоб в повній мірі вжити ефективних заходів, результативність яких може проявитися й через досить тривалий час [3].

Отже, творчий потенціал вчителя представляє собою процес і результат розвитку ним своєї індивідуальної своєрідності в процесі творчості, але не як самоцілі, а як необхідної умови для нагромадження й реалізації власного творчого потенціалу в нових, що раніше не існували культурних, соціальних, матеріальних і професійних цінностях. Тому саме розвиток творчого потенціалу надає можливість вирішити завдання освіти для сталого розвитку.

Тому становлення висококваліфікованого творчого вчителя школи, вироблення в нього вмінь і бажання самостійно працювати над собою, віддавати свій розум і серце підростаючому поколінню є одним із найважливіших завдань сучасної педагогічної освіти. Освіта повинна формувати цінності, ставлення людини до себе та довкілля, стиль життя, активну життєву позицію – тобто все, що необхідне для забезпечення сталого майбутнього.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:


1. О.Є. Висоцька. Випереджаюча освіта для сталого розвитку: методологія, методика, технології. – Дніпропетровськ. - «Акцент ПП», 2012.

2. Вознюк Лідія Володимирівна. Педагогіка творчості у контексті розвитку сучасної освіти. - http: //www.doippo.dp.ua/3. М.М. Бєлік, ст. гр. УНЗ-11-Б3. Розвиток творчого потенціалу вчителя загальноосвітнього навчального закладу. http://mp2.umo.edu.ua/wp-content/uploads/2012/04/Бєлік.pdf

4. Исаева Л.А. Изучение уровней развития творческой активности студентов в процессе педагогической практики // Профессиональная направленность музыкального образования: Сб. тр. – Саратов, – 1980. – С. 26 - 30.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал