Розвиток креативного мислення учнів початкових класів через використання ігрових завдань та інтерактивних технологійPdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації17.01.2017
Розмір0.62 Mb.
  1   2   3   4

Полонська гімназія
Накладова Майя Володимирівна
Розвиток креативного мислення
учнів початкових класів через
використання ігрових завдань та
інтерактивних технологій

м. Полонне
2013

Накладова М. В. Розвиток креативного мислення учнів
початкових класів через використання ігрових завдань та
інтерактивних технологій.
Методичний посібник для вчителів початкових класів. -
Полонне, 2013.
Рецензенти
Жалюк С. Л., голова науково- методичної ради , спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.
Біленька О. І., керівник кафедри вчителів початкових класів
Полонської гімназії, вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.
Запропонована інформація має на меті ознайомити з досвідом запровадження креативних технологій навчання в початковій школі.
Рекомендовано до друку видавничою радою методичного центру
Полонської гімназії (Протокол №1 від 05. 12. 2012)

Зміст

Вступ………………………………………………………………4
Розділ 1.
1.1.
Сучасні концепції креативної освіти
молодших школярів………………………………………9
Розділ 2.
2.1. Шляхи розвитку креативного мислення учнів початкових класів…………………………………………12
Розділ 3.
Творчі завдання на розвиток креативного мислення молодших школярів на уроках математики……………………18 3.1. Загадки..................................................................................22 3.2.Задачі- жарти……………………………………………….25 3.3.Задачі- головоломки………………………………………28 3.4.Задачі з логічним навантаженням………………………..36 3.5.Дидактичні ігри……………………………………………37
Розділ 4. Розвиток креативного мовлення молодших школярів……………………………………………..41 4.1.Види вправ з розвитку креативного мовлення молодших школярів……………………………………....51
Висновок…………………………………………………………90
Список використаної літератури…………………………….92Навчати
без
примусу,щоб
кожен учень був не просто
слухачем,
а
дослідником,
фантазером, винахідником і
просто
жив
щасливим
життям спілкування.


Вступ
З приходом дитини до школи розпочинається новий етап у розвитку нових форм її спілкування. Першокласник потрапляє в атмосферу учіння, тоді як дошкільником він цілий день проводив у грі. Спілкування дітей поступово набуває якісно нового змісту, бо для нього виникають нові умови: зявляється необхідність засвоювати нові поняття з різних навчальних дисциплін,опановувати нову інформацію,робити спроби застосовувати її під час формування нових дій та навичок. Сучасний період розвитку суспільства, онов- лення всіх сфер його соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам.
Загальна середня освіта має забезпечити умови для
інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку учнів, а в стратегічному плані закласти базис для формування демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищою цінністю, незамінними чинниками стабільного, прискореного розвитку України.

Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток.
Сьогодні в освіті відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно з особистісно-діяльнісним підходом до організації навчального процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться.
Формування особистості і її становлення відбувається у процесі на- вчання, коли дотримуються певних умов:
- створення позитивного настрою для навчання;
- відчуття рівного серед рівних;
- забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей;
- усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених умовиводів;
- можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша;
- вчитель не є засобом „похвали і покарання", а другом, порадником, старшим товаришем.
Усім цим умовам відповідають креативні технології, які відносять до інноваційних.
У Концепції загальної середньої освіти підкреслюється, що освіта XXI століття — це освіта для людини, її стрижень — розвивальна культуротворча домінантна. Гуманістичні цінності освіти зумовили зміну авторитарно-дисциплінарної моделі навчання на особистісно орієнтовану. Тому актуальним є навчання і виховання особистості, що базується на засадах індивідуалізації,
створення умов для саморозвитку та самонавчання, осмисленого визначення своїх можливостей і життєвої мети.
Перед освітою завжди були питання: «Чого навчити?» і «Як навчити?» Нові соціальні запити, зміни у сфері науки і виробництва вимагають від сучасної освіти пошуку нових шляхів та засобів, які допоможуть забезпечити повноцінний розвиток здібностей, потреб і
інтересів учнів у всіх сферах їхньої діяльності.
Зміни в освітній політиці відбуваються на основі затвердженого постановою Кабінету Міністрів Державного стандарту 4-х річної початкової школи і мають на меті формувати людину, яка хоче і вміє самостійно вчитися; яка вміє сприймати інформацію, працювати з нею, сортувати її, осмислювати, творити.
Тому постає проблема пошуку ефективних методів навчання молодших школярів.
Найбільш ефективними на сьогодні є креативні методи навчання, тому, на мій погляд, опрацювання цієї теми є дуже актуальним.
По-перше, креативне навчання - це навчання, занурене у спілкування, діалогове навчання, що належить до педагогічних технологій на основі ефективності управління й організації навчального процесу.
По-друге, призначення креативного навчання полягає у тому, щоб, передати знання, усвідомити цінність інших людей. Зміст роботи полягає не лише у знаннях, але й у способах мислення.
По-третє, креативне навчання - це специфічна форма організації навчальної діяльності, мета якої — забезпечення комфортних умов,
за яких кожен учень відчував би свої успіхи, інтелектуальну роботу, продуктивність навчання, недопущення домінування однієї думки над іншою.
Креативні технології навчання містять в собі чітко спланований очікуваний результат навчання, окремі методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, розумові і навчальні умови й процедури, за допомогою яких можна досягти запланованих результатів.
Неможливо одній людині знати все, навіть у вузькій галузі, до того ж великий обсяг інформації запам'ятовують комп'ютери. Учні повинні мати інші навички: мислити, розуміти суть речей, осмислювати ідеї і концепції, шукати потрібну інформацію,
інтерпретувати її і застосовувати в конкретних умовах. Саме цьому і сприяють креативні технології, які, на жаль, ще недостатньо поши- рені в українській школі.
Тому у наш час обрана проблема дуже актуальна.
Мета роботи: розкрити сутність та особливості використання креативних технологій навчання у початковій школі, ознайомитися зі структурою та методикою інтерактивного уроку, запропонувати фрагменти уроків з креативними елементами з досвіду роботи, розглянути доцільність використання креативних технологій у виховній роботі з учнями та під час роботи з батьками.
При розкритті цієї мети будуть розв’язані наступні задачі:

- розкрити сучасні підходи до організації навчання й креативних технологій;
- описати технології креативного навчання;
- довести необхідність використання інтерактивних уроків з елементами креативності;
- розповісти про використання креативних технологій у виховній роботі;
- навести приклади з досвіду роботи з цієї теми.
За структурою робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
У вступі розкриваються мета та задачі роботи.
У I розділі розглядаються сучасні підходи до креативного навчання навчання, розглядається модель креативного навчання, структура та методика проведення інтерактивного уроку.
Висуваються вимоги до особистості вчителя; з’ясовується, як оцінити діяльність учнів на інтерактивному уроці.
У ІІ розділі розглядаються креативні технології навчання: кооперативного, колективно-групового навчання, технології ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань.
У ІІІ розділі наведені фрагменти уроків з читання, математики,
«Я і Україна» з використанням інтерактивних ігрових форм роботи.
У ІV розділі описані задачі та сучасна мета виховання, наводяться фрагменти використання креативних технологій при проведенні виховної роботи з учнями та на заняттях з батьками.1.1.

Сучасні концепції креативної освіти молодших
школярів: проблеми та перспективи.
Сучасне суспільство все більше потребує творчої особистості, яка має високий рівень адаптації і самореалізації, проектує своє майбутнє, свій шлях, ставить перед собою чіткі завдання самовиховання, самовдосконалення та самоосвіти.
Креативність є характерною ознакою творчої людини, яка здатна за власною ініціативою реалізувати свій потенціал, з вибором відповідних способів. Це потребує зміни педагогічного супроводу, спрямування його на розвиток креативного середовища в освітній установі.
Змінюється вектор педологічного супроводу, спрямованого на створення креативного середовища освітньої установи. Саме середовище вибудовується навколо інтересів дитини та виконує функцію адаптації школи до індивідуальних особливостей і суб'єктивних потреб учнів.
Педагогічний супровід учня може здійснюватися у двох варіантах:
- загальногруповому;
-
індивідуально-особистістому.
У першому варіанті створення креативного середовища забезпечується системою «вчитель-учень», де на основі засвоєних знань переважають діалогічні форми роботи.
Компоненти креативної особистості: мотиваційний,
інтелектуальний, емоційний та комунікативний. Для розвитку їх необхідно розширяти рольовий простір кожного учня та включати
його в різноманітні види діяльності, які забезпечують йому творчу самореалізацію та створюють досвід соціальних відносин.
Використовуючи педагогічні технології формуємо інноваційну особистість, якій притаманні:
- внутрішня свобода (ситуації вибору, яка стимулює пізнавальний інтерес «Хочу все знати», почуття відповідальності та власної значимості);
- стабільність та стресостійкість - це керування емоціями.
Ефективними методами роботи є методи креативного навчання.
До них належать методи, що у традиційному розумінні є
інтуїтивними: «мозкового штурму», емпатії, педагогічні методи учня, який виконує роль вчителя тощо. Такі методи спираються на нелогічні дії учнів, що мають інтуїтивний характер.
Інший вид креативних методів навчання базується на використанні алгоритмічних приписів та інструкцій (метод синектики, «морфологічного аналізу»). Їхня мета-побудова логічної опори для створення учнями освітньої продукції.
Наступний вид креативних методів-метод евристики. Це прийоми, які дозволяють учням вирішувати питання шляхом
«наведення» на можливі правильні рішення та скорочення варіантів таких рішень.
До креативних методів належать також:
- метод вигадування-спосіб створення невідомого учням раніше продукту за результатами певних розумових дій;
- метод «Якби…» -учням пропонується скласти опис та намалювати малюнок того, що відбудеться, якщо у світі щось
зміниться. Виконання подібних завдань не тільки розвине здатність уявляти, а й дозволить краще зрозуміти будову реального світу, взаємозв’язок його складових, фундаментальні основи різних наук;
- образної картини - відтворює такий стан учня, коли сприйняття
і розуміння об’єкта, що вивчається, наче зливаються; відбувається його цілісне, нерозчленоване бачення. Учень під час такої роботи не тільки думає різними масштабами, співвідносить свої знання з різних галузей знань, а й відчуває значення реальності, що зображена;
- гіперболізації – збільшується чи зменшується об’єкт пізнання, його окремі частини або якості;
- аглюцінації – учням пропонується поєднати непоєднувальні у реальній якості, властивості, частини об’єкта та зобразити, наприклад, гарячий сніг, солодку сіль тощо;
У процесі навчання зв'язок методу з іншими компонентами є зворотним: метод є похідним від цілей, завдань, змісту, форм навчання; водначас він суттєво впливає на можливості їхньої практичної реалізації. Навчання прогресує настільки, настільки
«дозволяють» йому рухатися уперед застосовані методи.

2.1.
Шляхи розвитку креативного мислення учнів
початкових класів
Щоб сформулювати творчі здібності, дитині необхідно якнайбільше вражень про навколишній світ під час виконання різних видів діяльності, який їй подобається найбільше, а потім – в усіх притаманних учням видах діяльності
(гра, малювання, конструювання, читання та розігрування сюжетів знайомих літературних творів, складання віршів, казок, робота з геометричним матеріалом, експериментування тощо). Формуючи в учнів інтерес до будь – якого з цих видів діяльності, вдається захопити дитину процесом творчості.
Серед шляхів розвитку творчих здібностей, пізнавальної активності, самостійності, самореалізації дітей підкреслюється необхідність використання в роботі з учнями початкових класів різноманітних завдань – навчальних, розвивальних, пізнавальних,
інтелектуальних, нестандартних, творчих.
Зважаючи на це вважаю, що:
Розвитку творчих здібностей сприяють:
- словесні творчі завдання на добір рими, складання початку чи закінчення вірша;
- складання казки за малюнком;
- створення продовження казки, оповідання;
- складання чистомовок;
- використання анаграм, метаграм;
- словесне малювання;
- творчі списування текстів;

- вилучення зайвого;
- скоромовки;
Для розвитку творчих здібностей я використовую:
1. Метод гри.
Гра, як основна діяльність дитини в молодшому шкільному віці,
є постійною її супутницею. Гра для дитини – перша можливість проявити себе, самовиразитись і самоствердитись. В іграх діти не тільки відображають реальне життя, а й перебудовують його. За словами Виготського, «гра дитини – це творче переосмислення пережитих вражень, комбінування їх і побудова з них дійсності, яка відповідає запитам і інтересам самої дитини», тобто гра розглядається як творча діяльність, в якій наочно виступає комбінуюча дія уяви. Тому в своїй роботі використовую розвивальні
ігри як засіб навчання і виховання.
В добукварний період, на уроках навчання грамоти, використовую такі ігри:
Гра «З яких звуків складається слово?»
Основна мета цієї гри – навчити дитину вслухатися в слово, чути звуки, з яких воно складається, і визначати послідовність цих звуків.
Гра «Заміни звук».
Гра вдосконалює фонематичний слух, розвиває уяву, розумові операції аналізу і синтезу.
На уроках використовую навчальні ігри «Розумові розминки»:

Гра «Чому так трапилось?» Річка вийшла з берегів і затопила
навколишнє поле.
Гра «Висновок»: Оленка старша за Марійку, а Марійка старша
за Миколку. Хто найстарший? Наймолодший?
2. Використовуючи у роботі інтерактивні методи «Займи позицію», «Прес», «Саsе – метод” організовую «ігри»: «Мікрофон»,
«Акваріум», «Карусель». Методи інтерактивного навчання дають змогу швидко активізувати пошуково - пізнавальну діяльність учнів, максимально розкривають їх таланти.
3. Елементи технології критичного мислення.
Коли дитина приходить до школи відбувається процес її адаптації до тих видів і форм діяльності, в яких їй доведеться брати участь у дорослому житті. І цей процес відбувається за умови комунікативної діяльності. Тому для розвитку мовленнєвих умінь, розвитку творчого мислення використовую такі завдання:
«Крісло автора».
Учні за бажанням сідають у «крісло автора» і розповідають щось цікаве про своїх рідних, знайомих або епізод зі свого життя, історію про своє ім’я тощо.
«Опиши (намалюй) навпаки».
Учитель показує сюжетний малюнок, а групи учнів описують його, замінюючи основні предмети, їх ознаки, дії, явища на протилежні.
4. Під час роботи з дітьми керую процесом творчості, спрямовуючи його на активізацію творчої думки. Тому використовую метод мозкового штурму.

Метод мозкового штурму використовую тоді, коли діти не мають уявлення про предмет, вони висловлюють свої думки, обґрунтовують, а вже потім роблять висновок. (Магічний трикутник, квадрат. Площа. Вимірювання площі.)
5. Для розвитку творчих здібностей учнів використовую також стратегію комбінаторних дій:
- таблиці – тренажери;
- гра «Утвори слово» (рис – сир);
6. Розвиток творчого мислення неможливий без формування розумових операцій, тому в своїй роботі використовую такий метод розвитку уяви, як«морфологічний аналіз».
Мета даного методу полягає в тому, щоб
- формувати у дітей уміння давати велику кількість різних категорій відповідей у рамках заданої теми;
- створювати умови для оцінки дитиною отриманих ідей;
- учити деталізувати найбільш продуктивні.
Необхідно заповнити таблицю. Потім можна вибірково взяти деякі ознаки і придумати фантастичну тварину.
7. Метод «Думай про інше».
Багато винаходів у нашому житті мають «аналоги» у природі.
Літак схожий на птаха, вертоліт – на бабку, підводний човен – на рибу. Щоб винаходити потрібно бути спостережливим, уміти придумувати на що схожі різні предмети.
Розумовий розвиток дитини залежить від того, наскільки вона бере участь у продуктивних видах діяльності. Кожна продуктивна діяльність передбачає вміння планувати, тобто спершу уявляти
образ того, що створюється, а потім утілювати його в практичній діяльності. Саме участь у продуктивних видах діяльності я використовую у своїй роботі вже з учнями першого класу. Залучаю дітей до таких видів художньої діяльності:
- зображувальна діяльність
(малювання, ліплення, аплікація);
- музична діяльність (сприймання музики, ігри, хороводи);
- художньо – мовленнєва діяльність (слухання казок, розповідей, читання віршів, створення власних творів);
- театралізована діяльність (інсценізація казок).
Саме участь у продуктивних видах діяльності я використовую у своїй роботі вже з учнями першого класу. У класі було проведено конкурс віршів «Моя країна – Україна», конкурс малюнків
«Новорічний серпантин», «Здоровим бути – модно», «Зима - чарівниця» та ін. Під час вивчення властивостей лікарських рослин оформлено альбом «Рослини, що мене лікують», де учні проявили свою творчість та фантазію. Усі роботи, що їх готували діти, були оформлені у нестандартній формі.
З метою залучення дітей до пошукової та дослідницької творчої діяльності у класі випускаємо щомісячну газету «Першокласник».
Діти визначають теми, які їх цікавлять, знаходять матеріал. Уже разом ми систематизуємо весь матеріал та готуємо його до випуску.
Це допомагає залучити дітей до творчого пошуку, сприяє визначенню нахилів та здібностей учнів. З цією ж метою випускаємо вісники до свят. Наприклад до Нового року ми створили
«Новорічний вісник», до зимових канікул підготували куточок

«Будь обережним».
Залучення до творчої діяльності здійснюю і на уроках навчання грамоти. Так під час читання дітьми навіть невеличких текстів пропоную продовжити текст, змінити кінцівку чи зобразити закінчення художніми засобами.
Виховувати творчу людину без краси неможливо. Прекрасне вічне джерело духовності, натхнення, творчості. Воно існує поряд з людиною, тому що краса, яка не сприймається, - мертва. І якщо люди втратять здатність відчувати красу, вона ніколи не зможе врятувати світ.
Враження шкільного дитинства відкладаються в пам’яті на все життя і впливають на подальший розвиток дитини. В емоційному сприйнятті дитинства зароджуються витоки майбутньої творчої особистості.
Тому залучаючи дітей до творчості, створюючи постійно
«ситуацію успіху», поважаючи дитину, ми в змозі виховати творчо працюючу особистість.

Творчі завдання на розвиток креативного мислення
молодших школярів на уроках математики.
Сьогодення педагогічної науки вимагає реалізації нових підходів до навчання та виховання дітей молодшого шкільного віку, оскільки на сучасному етапі розвитку суспільства і педагогічної думки підвищуються вимоги до рівня інтелектуального розвитку школярів.
У курсі математики початкової школи учні вивчають розділ
«Величини», який тісно пов’язаний з практичною діяльністю людства. У зв’язку з вимірюванням величин розширюється і уточнюється поняття про число.
В основі методики вивчення величин лежить практична діяльність учнів, пов’язана з оволодінням навичками вимірювання таких величин, як довжина відрізка, площа фігури, температура, маса і об’єм тіла, час. Перераховані величини, передбачені програмою початкової школи, є основними. Крім них передбачені також і деякі похідні величини: швидкість руху тіла, вартість.
При вивченні величин в учнів виникають певні труднощі. Вони пов’язані з нерозумінням різниці між поняттям «число» і
«величина» і тим зв’язком, який між ним існує. Учні часто плутають такі поняття як «відрізок» і «довжина відрізка», «прямокутник» і «площа прямокутника». Зустрічаються труднощі й
іншого порядку: учні часто припускаються помилки при засвоєнні таблиці мір довжини. Назви
лінійних і квадратних мір схожості: «метр» – «квадратний метр», а співвідношення між одиницями вимірювання різні – 1 м = 100 см,
1 кв. м = 10000 кв. см.
Заслуговує на увагу і той факт, що в житті учні частіше зустрічаються з лінійними вимірюваннями предметів, а з вимірюванням площі значно рідше. Це говорить про те, що досвід, на основі якого формується у дітей уявлення про площу і квадратні міри, досить малий, або зовсім відсутній.
Питання вивчення величин в початкових класах є одним з актуальних на сьогоднішній день.
Ще К.Д. Ушинський підкреслював, що “… як тільки стане можливим, треба дати дітям аршин, сажень, терези, дрібні монети.
Нехай учні міряють, зважують, лічать. Це пожвавлює навчання, подобається дітям
і закріплює
їх навички у лічбі”.
Використання творчих вправ якнайкраще розвиває у дітей творче мислення, інтерес до навчання, до творчої діяльності. Треба лише вдало добирати математичні завдання, щоб вони викликали цікавість у молодших школярів. Адже пробудити інтерес до математики, навчати школярів творчо мислити - це найголовніша мета, до якої прагне вчитель у зв’язку з завданням підвищення рівня процесу навчання математики. Цьому сприяють:
- безпосереднє сприймання учнями естетики зовнішньої сторони математичних явищ;
- практичне ознайомлення школярів з нестандартним підходом до розв’язання пізнавальних завдань;
- вправляння в пошуках оригінальних рішень;

- багатогранна творча діяльність школярів, яка спрямована на формування навичок пошукової праці.
Для вирішення цих завдань доцільно використати різноманітні творчі вправи, запитання, цікаві задачі, логічні вправи, задачі- головоломки, задачі-жарти, дидактичні ігри, загадки, ребуси, які в свою чергу передбачають:
1)
встановлення суперечності;
2)
встановлення причинно-наслідкових зв’язків;
3)
встановлення схожості та різниці між об’єктами, що порівнюються;
4)
зіставлення різних варіантів та дії вибору;
5)
виділення певних закономірностей в навчальній інформації;
6)
доведення правильності виконаних практичних або розумових дій;
7)
пошук і виправлення припущених помилок;
8)
висування гіпотез, пропозицій, здійснення певного прогнозу наступних подій.
Оскільки мова йде про цікаві вправи для розвитку творчого мислення до вивчення величин у початкових класах, то для пожвавлення і підтримання інтересу до завдань, останні повинні задовольняти наступним умовам:
1.
Бути несхожими на завдання, запропоновані у підручнику;
2.
Зміст завдань повинен бути зрозумілим дітям;
3.
Види, послідовність і кількість вправ повинні бути взаємопов’язані; відповідати темі та віковим особливостям учнів;

4.
Завдання повинні викликати інтерес;
5.
Дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти та спрямовувати;
6.
Завдання урізноманітнювати, не пропонувати однотипні;
7.
Вправи не пропонувати стихійно, а використовувати систематично;
8.
Творчі завдання та цікаві питання можна об’єднувати з усною лічбою або пропонувати на етапі закріплення знань, умінь і навичок;
9.
Дидактичні ігри варто супроводжувати унаочненням та використовувати їх під час засвоєння, поглиблення, систематизації знань учнів;
10.
Задачі з логічним навантаженням варто розв’язувати з усім класом;
Тільки за таких умов можна досягти високої якості кінцевих результатів, запобігти відставанню слабко встигаючих і забезпечити розвиток творчого мислення усіх учнів відповідно до їх навчальних можливостей.
Використання творчих вправ урізноманітнює проведення уроків математики.

3.1. Загадки.
Методичні рекомендації
Загадки розвивають кмітливість, інтригують дітей та
стимулюють їхню фантазію. Відгадування загадок розвиває уміння
зіставляти, порівнювати предмети та явища, дають багато
можливостей для мовного розвитку дітей, прилучення їх до
словесної мовної творчості, збагачують уявлення про навколишній
світ.
▪ Не старіє, не вмирає, а все нищить, забирає. (Час)
▪ Ніг не маю, а ходжу,
Рота не маю, а скажу,
Коли обідати, а коли спати,
Коли роботу починати.(Годинник)
▪ Що то за гість,
Що темряву їсть?(День)
▪ Прийшла чорна корова.
Весь світ зборола. (Ніч)
▪ Чорне сукно лізе у вікно. (Ніч)
▪ Що було вчора і буде завтра? (День)
▪ Сіла дівчина спочити
На краю села,
Розчесала довгі коси,
Чорні, мов смола –
В них засяяли Зорини.
Як же звати цю дівчину?
Он підказує нам сич:

- Чорні коси чеше …(Ніч)
▪ День прибуває, а він убуває. (Відривний календар)
▪ Він ніякий не пустун,
Цей веселий цокотун.
Він невтомно цокотить,
Справно час нам сповістить.(Годинник)
▪ Він добрий друг усіх людей,
Не спить у свята й будень.
Він вдень іде, вночі іде,
А як попросиш – збудить. (Годинник)
▪ Іде років двісті,
Не стоїть на місці,
Лічить людський вік,
А не чоловік. (Годинник)
▪ Що може в один і той же час стояти, висіти,
Ходити, лежати і казати правду? (Годинник)
▪ Таким грубеньким і серйозним
Він починає Новий рік,
Та худне швидко із днем кожним,
Дивись – змарнів і зовсім зник. (Календар)
▪ Хоч не кленок і не дубок –
Листочків понад триста.
Та з кожним днем втрача листок,
За рік зірвем геть чисто.
І вже новий собі берем.
Звемо його… (Календарем)

▪ Встане – в метр висотою,
Сяде – в метр шириною;
Я уже розгадку дав,
Та ніхто не відгадав. (Метр)
▪ Дві сестри ідуть-ідуть
І ніколи не зійдуться. (Стрілки годинника)
▪ В одної матері чотири дочки,
А в кожної дочки – п'ятнадцять синочків.
▪ Триста шістдесят п’ять чайок,
П’ятдесят два орли,
Дванадцять голубів
Одне яйце знесли. (Дні
тижня)
▪ Три сестри й три брати
З праці йдуть до хати.
Їх сестриця сьома
Зустрічає вдома.
Кличе до світлиці сти паляниці. (Дні тижня)
▪ Дванадцять братів один за одним ходять.
Один одного не обходять. (Місяці року)
▪ Летів птах
На дванадцяти ногах
Та одне яйце зніс. (Місяці року, рік)
▪ Стоїть дуб, а на ньому дванадцять гілок,
А на кожній гілці по чотири гнізда,

А в кожному гнізді по сім пташенят,
А кожне пташеня зносить по двадцять чотири яйця,
А в кожному яйці по шістдесят жовтків.
(Рік, місяць, тиждень, день, година, хвилина)
▪ В книжці шість листків простих,
А сьомий золотий.(Тиждень, дні тижня)
▪ Біжить, біжить, не оглядається. (Час)
▪ Що біжить без опочину,
Не стає ні на хвилину,
Не старіє, не вмирає,
А все нищить, забирає? (Час)
▪ Без ніг, а по всій країні ходять.(Гроші)
3.2. Задачі-жарти.
Методичні рекомендації.
Це цікаві ігрові задачі з математичним змістом. Для їх
розв'язання потрібно більше винахідливості, кмітливості, почуття
гумору, ніж вміння виконувати обчислювальні дії (тобто певні
знання математики), хоча в більшості з них повністю витримана
зовнішня форма арифметичних задач: дано умову, є числові дані й
запитання. Побудова, зміст, запитання в цих задачах незвичні. Вони
лише побічно нагадують математичну задачу. Суть задачі, тобто
основне, завдяки чому можна здогадатися про розв'язок, дати
відповідь, замасковано зовнішніми, другорядними умовами. Для

правильного їх розв'язання не вимагається виконати арифметичні
дії, вони базуються на здогадці, кмітливості. Дітям шкільного віку
доступні задачі-жарти як один з видів математичних розваг. Вони
є корисним засобом розвитку у дітей логічного мислення, вміння
проводити аналіз і синтез, узагальнювати, абстрагувати,
порівнювати, зіставляти і конкретизувати, розкриваючи зв'язки, що
існують між явищами. Це питання нерозривно пов'язане з
розвитком пізнавальних здібностей та інтересів, з певним
емоційним ставленням до пізнаваного об'єкту, явища. У процесі
роботи над цим видом задач відбувається розвиток правильної,
точної, лаконічної математичної мови, а це також одне з
важливих завдань формування елементарних математичних
уявлень у дітей шкільного віку. Можна
використовувати на кожному етапі уроку.
1.
Сестра старша за брата на 5 років. На скільки вона буде старшою від нього через 6 років?
2.
Що важче: кілограм борошна чи кілограм заліза?
3.
Опівночі йшов дощ. Чи можна чекати сонячну погоду через дві доби?
4.
Три брати з’їли за 7 хв 63 вареники. Скільки вареників з’їсть одинбрат за 4 хв? (Усі брати з’їдали однакову кількість вареників).
5.
Ремонт половини даху коштує 2800грн. Скільки коштує ремонт цілого даху?

6.
Коли чапля стоїть на одній нозі, вона важить 3 кг. Скільки буде важити чапля, якщо вона стане на дві ноги?
7.
Рибалка за 2 хвилини спіймав 4 рибини. За скільки хвилин може спіймати рибалка 8 таких рибин?
8.
Мій товариш ішов, п’ятак знайшов. А якщо ми підемо, скільки знайдемо?
9.
Коли гусак стоїть на двох лапках, його маса 4 кг. Яка маса гусака, якщо він стане на одну лапку?(4 кг).
10.
Пара коней пробігла 20 км. Скільки км пробіг один кінь?(20 км).
11.
Щоб зварити 1 кілограм м’яса, потрібна 1 година. За який час звариться півкілограма м’яса?(за 1 год).
12.
Одна сторона квадрата 5 см, а друга – на 2 см більша.
Обчислити площу квадрата.(У квадрата всі сторони рівні).
13.
Двоє хлопчиків грали в шахи 1 год 20 хв. Скільки хвилин грав кожен із суперників?(1 год 20 хв).
14.
Ціна книжки 31 грн. Книжка дорожча за обкладинку на 11 грн. Визначити ціну книжки.(31 грн).
15.
Два хлопчики разом йшли до школи і по дорозі знайшли 10 копійок. Скільки грошей знайдуть 4 хлопчики?(10 к.).
16.
Кріль важить 2 кг та ще стільки. Скільки важить його половина? Скільки важить кріль? (2 кг, 4 кг).
17.
Який годинник показує точну годину двічі за добу?
(Зупинений).
18.
Який рік тягнеться один день? (Новий рік).
19.
Що буде сороці на сьомому році? ( Наступить восьмий).

20.
Який годинник не має стрілок? (Сонячний).
21.
Термометр показує 15 градусів. Яку температуру покажуть два таких годинники? (15 градусів).
22.
Сашко витрачає на дорогу до школи 10 хвилин. Скільки часу він витратить, якщо піде разом з другом? (10 хв).

3.3. Задачі-головоломки.
Методичні рекомендації.
Задачі-головоломки корисні для виховання кмітливості,
активізації пізнавальної діяльності учнів. Розв’язуючи їх, діти
вчаться критично сприймати умову задачі, ілюструвати її.
1.
Десятилітровий бідон наповнили водою. Як за допомогою семилітрового і трилітрового бідонів відлити з нього 5 л. води?
2.
У касира є монети вартістю 2 к. і 5 к. Скількома способами він може видати здачу 28 к.?
3.
Є посудини місткістю 5 л і з л. Як ними набрати 4 л води?
4.
Як набрати рівно 1 л води, користуючись банками місткістю 3 л
і 5 л?
5.
Буханка хліба важить півкілограма і півбуханки. Скільки важить ціла буханка? (1 кг)
6.
Маса мішка цукру на 50 кг більша, ніж половина мішка з цукром. Яка маса мішка з цукром?
(100 кг)

7.
Один насос за одну хвилину викачує 1 т води. За скільки хвилин 5 таких насосів викачають 5 т води?(1хв)
8.
Мама з сином їхали в електричці. Мама запитала сина: «В якому по порядку вагоні ми їдемо?» Син відповів: «У шостому.
Якщо лічити з голови поїзда або у третьому, якщо лічити з хвоста.» Скільки вагонів у електричці?(8)
9.
Довжина однієї сторони шкільного саду дорівнює 32м. Цю сторону загородили парканом з дошок. Причому кожні 4 м закопували стовп. Скільки всього стовпів знадобилось на паркан?(9 стовпів)
10.
Є 5 квадратів зі сторонами по 4 см. З усіх квадратів склеїли прямокутник. Ширина місця склеювання становить 1 см. Яка довжина прямокутника?(16 см)
11.
Є два пакети. Один вміщує 300г цукрового піску, а другий
650г. Як за допомогою цих пакетів відсипати 1 кг цукру?(650х2
– 300)
12.
Батькові 37 років, а сину 12. Скільки років доньці, якщо через
15 років вік доньки й сина дорівнюватиме віку батька? (10р.)
13.
Скільки разів треба розпиляти семиметрову колоду на частини, завдовжки 1 м? (6)
14.
У кімнаті є годинник. Він відбиває цілі години. Скільки ударів на добу робить цей годинник? ( 180 ударів).
15.
У двох баках було однакове число літрів води. Коли з першого взяли ¼ води, а з другого 240 л, то в обох баках залишилась однакова кількість води. Скільки літрів води було в баках разом? (Відпо1920 л)

16.
Як ви гадаєте, за який проміжок часу можна вдвох з’їсти пуд солі? (Приблизно 2 роки, якщо кожен день з’їдати 10 г солі кожному).
17.
Сто курей за сто днів з’їдають 100 пудів зерна. Скільки пудів зерна з’їдять
10 курей за
10 днів?
(1 пуд)
У мішку 100 кг зерна. Як поділити це зерно на дві частини, щоб у одній було на 20 кг більше, ніж у другій? (40 кг і 60 кг).
До теми «Одиниці вимірювання часу».
1.
Скільки місяців у році містять 30 днів?
2.
Скільки місяців у році містять 31 день?
3.
Що більше 1/4 чи 1/3 години? На скільки хвилин більше?
4.
Яку частину року становлять літні канікули?
5.
Закінчити речення: зараз … рік, і в лютому цього року … днів.
6.
Скільки місяців триває зима і яку це становить частину від року?
7.
Скільки місяців триває рік і яку частину від року становить останній місяць року?
8.
Назвати четвертий місяць року і скільки в ньому днів?
9.
Яка пора року найкоротша і скільки місяців вона триває?
10.
Назвати п’ять днів тижня не користуючись назвами днів тижня.
11.
Яку частину від тижня становлять робочі дні?

12.
Яку частину від тижня становлять вихідні дні?
13.
Чи правильне твердження: якщо завтра вівторок, то сьогодні середа?
14.
Назвати другий місяць осені. Яку частину він становить від пори року?
15.
Чи правильне твердження: якщо завтра п’ятниця, то сьогодні понеділок?
16.
Назвати «сусідів» другого місяця літа?
17.
Що буде «завтра», а було «вчора»?
18.
Скільки разів за тиждень стрілка годинника проходить через цифру 6?
19.
Якщо об 11 годині йде дощ, чи можлива через 48 годин сонячна погода?
20.
Сьогодні середа. Який день тижня буде через5 днів?
21.
Чи завжди вірно, що один з місяців року має 28 днів?
22.
Скільки місяців мине від початку року до 1 червня?
23.
Скільки днів триває осінь у високосному році?
24.
5 століть зберігалася пам’ятка. Скільки років пам’ятці?
25.
Скільки секунд триває перерва?
26.
Коли закінчується весна?
27.
Чому дорівнює сума цифр року, коли ви пішли у перший клас?
28.
Скільки днів залишилося до кінця місяця?
29.
У скільки разів доба триває довше, ніж 4 години?

30.
Коли стрілки годинника утворюють вертикальну пряму?
31.
Коли стрілки годинника утворюють горизонтальну пряму?
32.
Назвати найбільшу одиницю часу?
33.
Скільки днів тижня починаються літерою «с»?
34.
Назвати найменшу одиницю вимірювання часу. Яку частину вона становить від години?
35.
Який рік закінчив друге тисячоліття?
36.
Який рік почав третє тисячоліття?
37.
Назвати зимові місяці. Яку частину від року вони становлять?
38.
Назви яких дерев походять від назв місяців?
39.
Які дні тижня починаються літерою «п»?
40.
Скільки назв днів тижня належать до жіночого роду?
41.
Скільки назв днів тижня належать до чоловічого роду?
42.
Назвати середній день тижня.
43.
Який рік настане через дванадцять років?
44.
Якщо до трьох годин додамо 60 хвилин, що одержимо?
45.
Чому дорівнює сума цифр року, що триває зараз?
46.
Чому дорівнює сума цифр року, коли ви народилися?
47.
Яка з календарних пір року – весна, літо, осінь, зима – найкоротша?
48.
Чи завжди зима найкоротша пора року?


До теми «Одиниці вимірювання довжини».
1.
Як називається одиниця довжини у 10см?
2.
У скільки разів найбільша одиниця вимірювання довжини більша від найменшої?
3.
Якою спільною назвою можна об’єднати слова: дециметр, сантиметр, кілометр, міліметр?
4.
Яку частину від метра становить міліметр?
5.
Якими одиницями вимірюється відстань?
До теми «Одиниці вимірювання маси».
1.
Що важче: кілограм однокопієчних монет чи півкілограма двохкопієчних монет?
2.
Чи залежить вартість від маси?
3.
Що спільного у грама, кілограма, центнера і тони?
4.
Назвати найбільшу одиницю маси?
5.
Яка бочка легша: повна чи порожня?
6.
Хто легший: півень чи гусак, якщо їх маси одинакові?
7.
Що важче: один л води чи один кг води?
8.
Яку частину становить грам від кілограма?
До теми «Одиниці вимірювання часу».
1.
Мати старша за дочку у 3 рази, а дочка молодша за матір на 24 роки. Скільки років кожній?
2.
Брата запитали, скільки йому років. Він відповів: «Мені разом
із сестрою 19 років, а 5 років тому я був удвічі старший за неї».
Скільки років йому тепер?

3.
Якого місяця народився Микола, якщо точно через півроку після свого дня народження він скаже: «Два місяці тому ми святкували День космонавтики». Знайди правильну відповідь серед поданих назв місяців: квітень, червень, листопад, грудень, січень.
4.
Скільки годин є у половині від третини від четвертої частини доби?
5.
Хлопчик допомагав батькові пиляти колоду. Вони розпиляли її на 5 частин. Одне розпилювання тривало 3 хв. Скільки часу вони витратили, щоб розпиляти колоду?
6.
У сім’ї четверо дітей: Сергійко, Іринка, Івась та Галинка. Їм 5,
7, 9 і 11 років. Скільки років кожному з них, якщо один з хлопчиків ходить у дитячий садок, Іринка молодша за
Сергійка, а сума років дівчаток ділиться на 3?
7.
Братові 7 років, а сестрі 5 років. Скільки років виповниться сестрі, коли брату стане 10 років?
8.
Оксанка гостювала у бабусі 5 тижнів, а Надійка – на 5 днів довше. Скільки днів гостювала у бабусі Надійка ?

До теми «Одиниці вимірювання маси».
1.
На одній шальці терезів лежить цеглина, а на другій – половина такої цеглини і дві гирі – 1 кг і 500г. Терези зрівноважені.
Знайти масу цеглини.
2.
Круг сиру важить 1200 г. На сніданок з’їли 1/3 сиру, на вечерю
– 1/10 решти. Скільки сиру з’їли на вечерю?

3.
Апельсин важчий за банан, а банан важчий за сливу. Що легше: апельсин чи слива?

До теми «Одиниці вимірювання довжини».
1.
Сторони одного прямокутника 18 см і 16 см. Другий прямокутник має сторони в 2 рази довші.
У скільки разів площа другого прямокутника більша від площі першого?
2.
На прямій лінії позначено 20 точок так, що відстань між двома сусідніми точками
3 см. Якою буде відстань між першою і двадцятою точками?
3.
За 10 днів волосся виростає на 4 мм. На скільки міліметрів виросте волосся за 100 днів?
4.
Учням треба посадити один ряд яблунь. Довжина цього ряду 30 м, відстань між яблунями 3 м. Скільки треба приготувати саджанців для посадки?
До теми «Одиниці вимірювання площі».
1.
Площа прямокутника 800 м²., довжина – 32 м. Обчисли периметр прямокутника.
2.
Дюймовочка посадила на ділянці прямокутної форми квіти.
Довжина ділянки 12см, ширина 8 см. Всю ділянку вона поділила на три рівні прямокутники. Знайти площу одного з них.

3.
Домовенятко Кузя прибирав кімнату прямокутної форми. Її довжина 12 см, ширина 6 см. Для зручності він поділив кімнату на 2 квадрати. Знайти площу одного з них.
4.
Вибрати із запропонованих величин: 1 см, 8 см, 7 см, 16 см, 11 см ту, яка може бути однією із сторін прямокутника, площа якого 32 см².
5.
Є прямокутник площею 1 см². Скільки см можуть дорівнювати його довжина і ширина?
3.4. Задачі з логічним навантаженням.
Методичні рекомендації.
Задачі з логічним навантаженням сприяють розвитку творчих
здібностей учнів, готують їх до навчання в старших класах, корисні
для використання і на уроках, і під час проведення математичних
змагань, олімпіад, і для організації диференційованої домашньої
роботи школярів.
1.
Дідові 64 роки, його синові 40 років, а онукові – 12. Через скільки років вік діда дорівнюватиме сумі років сина й онука?
(Через 12 років)
2.
Периметр земельної ділянки прямокутної форми дорівнює
900м, а ширина її на 44 м менша, ніж довжина. Знайти ширину і довжину ділянки.
(203м, 247м)

3.
Є 50 монет по 10 к. і 25 к. загальною вартістю 9 грн.50 к.
Скільки окремо монет по 10 к. і 25 к.? (20м., 30м.)
4.
Сергій на запитання, скільки йому років, відповів, що йому разом з Петриком тепер 36 років, а 6 років тому він був старший за Петрика утричі. Скільки років Сергієві тепер?
(24р.)
5.
Батькові 46 років, а синові – 10. Через скільки років батько буде втричі старший за сина ? (Через 8 років)
6.
Галині і Олені разом 26 років, а 3 роки тому Олена була старша від Галини в 4 рази. Скільки років Галині тепер? (19р.)
7.
Марії і Олені разом 16 років, а через 4 роки Олена буде втричі старша за Марію. Скільки років кожній дівчині тепер?(2р., 14 р.)
8.
Дідусеві 53 роки, а онукові – 3. Через скільки років дідусь буде в 6 разів старший за онука? ( Через 7 років)
3.5. Дидактичні ігри.
Методичні рекомендації.
Відомо, що будь-які знання через
гру засвоюються у 4-5 разів швидше,
ніж у звичайному навчанні. Гра дає
змогу легко привернути увагу дітей і
тривалий час підтримувати в них
інтерес до тих важливих і складних
завдань, на яких у звичайних умовах
зосередити їхню увагу не завжди вдається.

Такі ігри спонукають дітей змалку міркувати самостійно,
використовувати свою кмітливість, вміння уявити ситуацію і
нестандартно її розв’язати.

Що трапиться, якщо…
Учитель задає питання, а учні повинні назвати наслідки якоїсь події.Орієнтовні питання до гри:
Що буде, якщо зникнуть годинники?
Що буде, якщо не стане календаря?
Що буде, якщо увесь транспорт рухатиметься з однаковою швидкістю?
Що буде, якщо в світі існуватиме одна міра довжини?
Уяви себе.
Учитель пропонує учням уявити себе на місці якогось предмета: будильника, секундоміра, метра, гривні. Учні «перевтілюючись» в образ, дають відповіді на такі питання:
- Що ти чуєш навколо? Які звуки тебе оточують?
- Кого (чого ) ти боїшся? Де ти зараз знаходишся?
- Що спостерігаєш навколо?
Знайди нове призначення.
Дітям пропонують знайти нове призначення для знайомих предметів.
До уваги беруться найфантастичніші пропозиції : сантиметрова стрічка. ожливі відповіді дітей:
1) скакалка;
2) предмет для викладення візерунка тощо.

Що забули назвати?
Учитель кладе перед дитиною на стіл картки з написами одиниць вимірювання величин, забувши в переліку згадати про одну з них. Дитина повинна сказати, що саме забули назвати.
Подібно до цього можна попросити дитину відновити ряд із 5-7 слів, не пов'язаних між собою одиниць вимірювання. Другого разу ряд читається не повністю, одне зі слів опускається. Дитина повинна відновити пропущене слово (а надалі і його місце в ряду).
Перетворення.
Учням називають одну з одиниць вимірювання і пропонують виконати перетворення з більших у менші.
Доторкнися до …
Учням пропонується у класі доторкнутися до тих предметів, масу яких вимірюють у грамах, кілограмах або довжину вимірюють у міліметрах, сантиметрах, дециметрах, метрах.
Я знаю …

Учням пропонується назвати одиниці вимірювання величин зі словами: «Я знаю 5 одиниць вимірювання часу: 1 -…, 2 - … (маси, довжини, площі).
Добре-погано.
Вчитель знайомить дітей з якимось явищем (предметом, поняттям, образом), наприклад день
(ніч),
і просить відповісти на запитання: «Що хорошого, коли у нас день (ніч)?»
Діти висловлюють свою думку.

Потім ведучий запитує: «А що поганого, коли у нас ніч (день)?»
Навіщо і чому?
Вчитель ставить запитання, а дитина повинна на нього логічно відповісти. Запитання мають бути трьох видів:
1)
на припущення, вгадування, домислювання;
2)
на з'ясування причини або смислу подій;
3)
на прийняття рішення та планування власних дій.
Запитання першого типу:
- Для чого нам потрібні одиниці вимірювання довжини?
- Навіщо нам потрібен годинник?
Запитання другого типу:
- Чому після ночі наступає день ?
- Чому предмети вночі темні, а вдень світлі?
Запитання третього типу:
- Як довідатися, котра година?
- Як дізнатися масу предмета?
Проклади маршрут.

На дошці записані приклади з
іменованими числами в довільному порядку (18 км + 21 км; 42 км + 43 км; 44км -22 км; 26 км – 15 км; 56 км – 34 км). На старті літачок. Діти повинні обчислити приклади, а потім стрілочками прокласти маршрут, починаючи з найменшої відповіді до найбільшої і навпаки.
Аналогічно можна використати кораблик, автомобіль чи автобус.


На яку годину призначено збір?
Командир однієї футбольної команди вирішив призначити час її збору за допомогою гри. Час засекретив, записавши на картках, і запропонував самим здогадатися про час збору. Діти повинні простежити за зміною чисел, записаних на картках. Починаючи з числа 5 за годинниковою стрілкою знайти число, за допомогою якого змінюються всі числа. Воно і означає час збору команд.
5 14 23 32 41
Чого не вистачає?
Вчитель називає дві одиниці вимірювання величин, а учні повинні назвати ті, які знаходяться між ними. Наприклад, учитель каже: 1 мм, 1 дм. Учні називають 1 см
Розвиток
креативного
мислення,
емоційної
та мовленнєвої сфери учнів початкових класів.
На уроках читання, учні в ігровій формі відкривають «секрети» та осмислюють закономірності виразного читання, засвоюють поняття з техніки, логіки, емоційності мовлення.
Ці знання допомагають їм виразно читати, розуміти краще творчий задум письменників і робити перші спроби у написанні власних творчих робіт.
Запропоновані форми роботи, вправи, прийоми стимулюють розвиток креативного мислення, емоційної та мовленнєвої сфери кожного учня.

Метод «Мозковий штурм»
Метод розв’язання проблеми за обмежений час. Послідовність дій може бути такою.
Крок 1.
Вступ.
Формулювання проблеми.
Постановка завдань, визначення терміну обдумування пропозицій.
Крок 2. Висловлення суджень, ідей. Реєстрація ідей на дошці.
Крок 3. Обгрунтування своєї ідеї тими, хто її висловив. Загальна дискусія навколо представлених ідей ( правильність, доцільність, оригінальність). Вибір найкращої ідеї.
Крок 4. Обгрунтування остаточного вибору. Підбиття підсумків заняття.
Читання. 2 клас.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал