Розвиток готовності студентів до прийняття стратегічних життєвих рішень засобами відеолекторіюСкачати 186.43 Kb.
Дата конвертації07.01.2017
Розмір186.43 Kb.
Помиткіна Л.В. Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України. – 2015. – № 1 (86). – С.50-56.

УДК 159.947.24:371.212(045)РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЖИТТЄВИХ РІШЕНЬ ЗАСОБАМИ ВІДЕОЛЕКТОРІЮ

Любов Помиткіна


У статті подані результати апробації тематичного відеолекторію у загальній програмі розвитку особистісної готовності студентів до прийняття стратегічних життєвих рішень; виокремлені особливості використання тематичного відеолекторію; наведена програма відеофільмів та їх психологічний зміст. Відеолекторій виконує важливе психологічне навантаження, оскільки відеофільми: завжди були бажаними, активізували емоційні стани студентів, несли позитивний заряд, сприяли переосмисленню цінностей, стратегічних цілей та рішень, спонукали до перегляду власних способів досягнень.

Ключові слова: відеолекторій, відеофільми, прийняття рішень, рішення, студенти, стратегічні життєві рішення.

Любов Помыткина

РАЗВИТИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К ПРИНЯТИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЖИЗНЕННЫХ РЕШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ВИДЕОЛЕКТОРИЯ

В статье поданы результаты апробации тематического видеолектория в общей острижен развития личностной готовности студентов к принятию стратегических жизненных решений; выделены особенности использования тематического видеолектория; подана программа видеофильмов и их психологическое содержание. Видеолекторий имеет важное психологическое значение, поскольку видеофильмы: всегда были желанными, активизировали эмоциональные состояния студентов, несли позитивный заряд, способствовали переосмыслению ценностей, стратегических целей и решений, мотивировали к пересмотру собственных способов достижений.

Ключевые слова: видеолекторий, видеофильмы, принятие решений, решения, студенты, стратегические жизненные решения.

Lyubov PomytkinaTHE DEVELOPMENT OF THE READINESS OF STUDENTS TO MAKING STRATEGIC LIFE DECISIONS WITH THE HELP OF VIDEO SESSION
The article provides the results of testing thematic video materials in the general program of development of the personal readiness of students to making strategic life decisions; highlights the features of the use of thematic video materials; presents a program of videos and their psychological content. Video materials have a great psychological significance, since videos: are always welcomed, intensify emotional states of students, carry a positive charge, contribute to a rethinking of values, strategic goals and decisions, motivate to revise their own ways of achievements.

Keywords: video materials, videos, decisions making, decisions, students, strategic life decisions.
Постановка наукової проблеми. Студентський період життя є найвирішальнішим для молодої людини, коли складається фундамент ціннісних орієнтацій, окреслюється проекція головних шляхів самореалізації на інших вікових етапах, активізуються пошуки у найглобальніших стратегічних напрямах життя студентської молоді: у визначенні власної життєвої позиції, професійному самовизначенні, виборі шлюбного партнера. Однак, сучасне українське суспільство, перебуваючи у вирі економічних і політичних перетворень, ускладнює процес прогнозування особистістю власного майбутнього, прийняття найважливіших стратегічних життєвих рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В історії розвитку людства до провідних завдань на початку життя людини філософи (Сократ, Платон, Піфагор та ін.) та вчені (А.Адлер, Р.Мей С.Л.Рубінштейн та ін.) відносили: вибір друзів, своєї «половинки» та майбутньої професії. Вчені стверджують про вирішальність вибору та важливість прийняття рішень особистістю, які можна назвати стратегічними життєвими рішеннями [1; 2; 5]. Стратегічні життєві рішення визначаються як такі, що пов’язані з особливою відповідальністю, мають провідне значення у життєвому просторі людини та впливають на формування життєвого шляху особистості. До цих рішень відносять: рішення з визначення власної життєвої позиції, рішення щодо професійного самовизначення та рішення з вибору супутника життя [4; 6].

Віддаючи належне існуючим дослідженням зарубіжних дослідників (А.Адлер, В.Джеймс, Д.Келлі, К.Левін, Р.Мей) [5], а також вітчизняних науковців (Г.О.Балл, М.Я.Грот, Г.С.Костюк, С.Д.Максименко, В.О.Моляко, В.Г.Панок, В.В.Рибалка, Л.В.Сохань, О.К.Тихомиров, В.М.Ямницький та ін.) [3; 4], слід зазначити, що на сьогодні залишається не достатньо розробленим процес підготовки студентської молоді до прийняття стратегічних життєвих рішень.Метою статті є висвітлення особливостей розвитку особистісної готовності студентів до прийняття стратегічних життєвих рішень засобами відеолекторію.

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів. Розвиток особистісної готовності студентів до прийняття стратегічних життєвих рішень відбувався за допомогою розробленої нами диференційованої психолого-педагогічної програми, до складу якої увійшли психологічні тренінги, індивідуальне консультування та тематичний відеолекторій. Як визначалося у процесі дослідження, прийняття рішення – це один із елементів у структурі діяльності, компонент поведінки, спрямованої на усвідомлення цілі [4; 6]. Таким чином розроблені практичні засоби, об’єднані у психолого-педагогічну програму, мали на меті сприяти усвідомленню студентами необхідності розвитку особистісної готовності до прийняття стратегічних життєвих рішень як важливої особисто значущої мети.

Оскільки прийняття стратегічних життєвих рішень є складним особистісно детермінованим циклічним процесом, який актуалізує психологічні механізми мотивації, афектизації, цілепокладання та аргументації і призводить до життєвого самовизначення (щодо вибору життєвої позиції, професії, шлюбного партнера), а також зменшення невизначеності вихідної ситуації вибору, розроблена психолого-педагогічна програма була спрямована на актуалізацію наведених механізмів у студентів в умовах навчання у ВНЗ.

Сутність змістової диференціації ґрунтувалася на специфіці актуалізації певних психологічних механізмів, що мають забезпечувати розвиток компонентів особистісної готовності до прийняття стратегічного життєвого рішення визначеного спрямування.

Апробація вказаної програми відбувалася в ряді вищих навчальних закладів України і довела свою ефективність. Зважаючи на те, що у процесі прийняття стратегічних життєвих рішень на перший план виходять емоції та почуття (подобається/неподобається), значущим блоком психолого-педагогічної програми став тематичний відеолекторій. Він був спрямований на розвиток здатності студентів до керування власними емоційними станами, врівноваження логічно-раціонального та почуттєвого, формування здатності класифікувати і впорядковувати почуття та бажання тощо. Він враховував три напрями стратегічних життєвих рішень, і, відповідно містив три тематичні модулі, спрямовані на:

1) розвиток особистісної готовності до прийняття стратегічного життєвого рішення з визначення власної життєвої позиції особистості;

2) розвиток особистісної готовності до прийняття стратегічного життєвого рішення з професійного самовизначення;

3) розвиток особистісної готовності до прийняття стратегічного життєвого рішення щодо вибору шлюбного партнера.

До програми відеолекторію включено перегляд науково-популярних та художніх відеофільмів відповідної тематики, які збагачують її інформаційно-пізнавальним змістом, сприяють розвитку ціннісно-мотиваційного, емоційно-пізнавального, цілеутворювального та операціонального компонентів особистісної готовності студентів до прийняття стратегічних життєвих рішень [4, с. 157]. Програма відеолекторію подана у таблицях (див. табл. 1, 2, 3).

При відборі відеоматеріалів бралося до уваги те, щоб відеофільми несли мотиваційний заряд, формували позитивне емоційне ставлення до визначених нами стратегічних напрямів у побудові власного життя, мали позитивний влив на свідомість та підсвідомість студентів, а також мотивували до перегляду власних світоглядних позицій, цілей, рішень і заохочували до конструктивних дій. Основними критеріями, за якими відбиралися відеофільми були:


 1. Наявність життєвих подій, які за сюжетом стосувалися прийняття героями стратегічних життєвих рішень стосовно вибору життєвої позиції, професійного самовизначення та вибору шлюбного партнера.

 2. Наявність позитивних героїв.

 3. Глибокий психологічний зміст, що сприяє усвідомленню студентами відповідальності за власні прийняті рішення.

 4. Емоційність та привабливість відеоматеріалу для студентів.

Таблиця 1

Відеофільми та їх психологічний зміст за напрямом прийняття стратегічного життєвого рішення з вибору життєвої позиції


Назва відеофільму

Психологічний змістПлата наперед

Презентація конструктивної життєвої позиції головного героя та її вплив на стосунки і долю оточуючих людейМирний воїн

Цінність самопізнання, виборів та прийняття рішень у відповідності з власними принципамиЗнайти Форестера

Співвіднесення вчинків сьогодення з перспективами подальшого життя, позитивне оновлення людини після змін у її ціннісній орієнтаціїАвгуст Раш

Структурування смислів і цінностей людського життя,

пошук власного призначення

Один плюс один

Усвідомлення цінності людського життя, загальнолюдських цінностей та ідеалів, позитивна життєва позиція героя фільмуТовстун на рингу

Становлення конструктивної життєвої позиції людини, вплив власних рішень на найближче оточення та стосунки людейУ дикій природі

Прагнення людини до гармонії з природою, усвідомлення наслідків прийнятих відповідальних рішеньПоліанна

Активна конструктивна життєва позиція героїні, гармонізація колективних стосунків, шляхи удосконалення міжособистісної взаємодії127 годин

Виняткове прагнення людини до життя, усвідомлення та переоцінка власних життєвих вчинків, відповідальність за наслідки прийнятих рішеньСвятоша

Презентація конструктивної життєвої позиції головного героя, цінність духовно-моральних принципів сучасної людини

На жаль, сучасна студентська молодь віддає перевагу відеофільмам закордонного виробництва, однак у програмі відеолекторію ми намагалися представити документальні та художні відеоматеріали також і вітчизняного виробництва.Таблиця 2

Відеофільми та їх психологічний зміст за напрямом прийняття стратегічного життєвого рішення з професійного самовизначення

Назва відеофільму

Психологічний змістТріумф

Презентація професійної творчої діяльності, самовідданість обраній справіСтатева війна: кар’єра

Психологічний супровід процесу працевлаштування: резюме, співбесіда, особливості самопрезентації, зовнішність, поведінкаТроє самовпевнених

Усвідомлення цілей професійного навчання, співвіднесення вчинків сього-дення з перспективами подальшого життяСтатева війна: робота

Структурування смислів і цінностей професійного життя, відданість справі, прийняття професійних рішеньСпілка мертвих поетів

Вплив батьківського бажання на профе-сійний вибір дитини, усвідомлення цінності людського життя та співвіднесення з важливістю професійного самовизначенняЖовтневе небо

Прагнення людини реалізувати власні професійні здібності та нахили в обраній професійній діяльності, усвідомлення наслідків прийнятих відповідальних рішеньБюро подорожей


Усвідомлення цінності непрестижної професійної діяльності, прагнення якнайкращого виконання своїх професійних обов’язків

Після перегляду кожного відеофільму зі студентами здійснювалося активне обговорення за таким алгоритмом: 1. Що найціннішого Ви знайшли для себе в сюжеті фільму?

 2. У чому полягала ситуація прийняття рішення?

 3. Як би Ви вчинили на місці головних героїв?

 4. Чи може подібна ситуація прийняття відповідального рішення виникнути у Вашому житті?

 5. Які основні особистісні якості, на Ваш погляд, є найважливішими?

 6. Як Ви можете їх розвинути в себе?

Іноді перегляд відеоматеріалів завершувався жвавими дискусіями, що допомагало студентам висловити та усвідомити власні погляди, власну життєву позицію. Перегляд науково-популярних та художніх фільмів, присвячених особливостям визначення власної життєвої позиції особистості, сприяв розширенню світогляду студентів, рефлексії власної життєвої позиції та її порівнянню з конструктивними та деструктивними позиціями героїв відеофільмів. Найбільше враження на студентів справив фільм «Плата наперед», де доля головного героя завершується трагічно. У дискусії одні студенти відстоювали думку про те, що за власні принципи, погляди та переконання варто ризикувати життям, а інші стверджували, що життя є найбільшою цінністю, а власною життєвою позицією у критичних випадках можна поступитися.

У цьому випадку завдання тренера полягало не в тому, щоб визначати правильність одних поглядів і хибність інших, а в тому, щоб допомогти студентам краще зрозуміти себе та почути протилежні думки, ставлячись до них толерантно.

Студентам також було запропоновано написати власне «ессе» за переглянутим фільмом, який їх найбільше вразив. Деякі студенти робили це: і з написаного було зрозуміло, що конкретний фільм залишив слід у їх свідомості, що можна було вважати позитивним результатом нашої роботи. Наведемо приклад. Ессе студентки Л.О. (20 років) щодо фільму «Мирний воїн»:

«Після перегляду даного фільму залишилося багато емоцій і роздумів. Фільм спонукає задуматися над тим, на скільки кожен із нас знаходиться в гармонії із собою, з оточуючими, з природою, наскільки ми розуміємо себе і свої потреби?Кожен з нас прагне успіху і щастя, але у погоні за цими цілями ми не помічаємо всього того, що нас оточує. Адже навколо нас весь час щось відбувається, а ми, мріючи про майбутнє, не насолоджуємося тут і тепер даним моментом. Все, що з нами стається має певний сенс і вносить свої корективи у нашу особистість. Те, що відбувається з нами впливає на нас, але більш важливішим є наше ставлення до конкретної події, адже все може стати стимулом для нашого розвитку, чи навпаки.

Кожен із нас має неймовірний потенціал і варто його розвивати. Щоб чогось досягти потрібно прикладати зусилля, працювати над собою. І саме тут важливо любити те, що ми робимо, насолоджуватися самим процесом.

У наш час досить важко зрозуміти себе, виокремити із всезагального потоку думку «я хочу», «мені подобається», оскільки на нас із самого народження тиснуть різні установки, очікування батьків, вчителів, друзів, правила і норми соціуму тощо. Тому дуже складно зрозуміти себе, зуміти насолоджуватися всім тим, що стається з нами. Не менш важливим є той факт, щоб поруч була людина, яка вірить у тебе, підтримує тебе, розділяє твої погляди, але ще важливішим є те, щоб ми самі вірили в себе, в те, що ми робимо».

У процесі перегляду науково-популярних та художніх фільмів, присвячених особливостям прийняття рішень з професійного самовизначення («Спілка мертвих поетів», «Троє самовпевнених», «Жовтневе небо», «Тріумф» та ін.) студенти почали ставити собі запитання: «А з якою метою я навчаюся?», «Чого я хочу: диплом, улюблену роботу чи відпрацьовую сподівання батьків?» тощо. Крім того, велику інформативну цінність мали відеофільми психологічного спрямування з серіалу «Статева війна» розділи «Кар’єра», «Робота», які демонстрували трактування психологів щодо особливостей працевлаштування, грамотного складання резюме та особливостей поведінки оптантів під час співбесід з роботодавцями.Таблиця 3

Відеофільми та їх психологічний зміст за напрямом прийняття

стратегічного життєвого рішення щодо вибору шлюбного партнераНазва відеофільму

Психологічний зміст

1.

Таємниці кохання

Презентація наукових досліджень феномена «любов», стадії та види любові, психологічні закономірності розвитку любовних стосунків, їх вплив на здоров’я та тривалість життя людини

2.

Статева війна: зовнішність

Цінність самопізнання людини, співвіднесення зовнішності з характером партнера, прийняття рішень щодо вибору протилежної статі у відповідності з поведінкою

3.

Статева війна: кохання

Презентація різних видів любові, усвідомлення прийнятих рішень щодо дій та вчинків по відношенню до інших (шлюбного партнера та третіх осіб)

4.

Паралельні світи

Життєвий приклад, як справжнє кохання підносить, допомагає реалізувати нездійсненне, змінює світ

5.

Статева війна: мова тіла

Психологічні особливості міміки і жестів під час вибору шлюбного партнера, візуальна психодіагностика особистості

6.

Три метри над рівнем неба

Випробування кохання, цінність життя після невдалих стосунків

7.

Статева війна: офіційний шлюб

Усвідомлення наслідків прийнятих відповідальних рішень під час вступу до шлюбу, наслідки шлюбних контрактівЛисти до Джульєтти

Прийняття рішення щодо виходу із криз та депресій, пов’язаних із коханнямСтатева війна: сім’я

Виняткове прагнення людини до побудови сім’ї, усвідомлення та переоцінка власних життєвих цінностей, відповідальність за життя інших

У процесі перегляду фільмів студенти отримували корисну інформацію, якою доповнювали свої знання, ставали більш мотивованими до розвитку власної готовності до прийняття відповідального рішення з професійного самовизначення. У процесі перегляду відеоматеріалів, присвячених прийняттю стратегічного життєвого рішення з вибору шлюбного партнера, значну роль зіграли науково-популярні відеофільми «Таємниці кохання», «Статева війна» серії «Зовнішність», «Мова тіла», «Кохання», «Офіційний шлюб», «Сім’я», які забезпечували емоційно-пізнавальну активність студентської молоді та знайомили з різними шляхами побудови взаємостосунків з близькою людиною.

Після проведення формувального експерименту студенти повторно написали наративи, які були детально проаналізовані. Показником обґрунтованості рішень виступав розвиток операціонального компоненту особистісної готовності студентів до прийняття стратегічного життєвого рішення з вибору шлюбного партнера, який зріс із низького до середнього рівня. Отже, в операціональному компоненті особистісної готовності у юнаків показники змінилися з 39,5% до 46,2%, а у дівчат із 37,6% до 53,1%, що є позитивним результатом. Це означає, що після проведення формувального експерименту студенти подали більш розгорнуті думки про критерії здійснення вибору, можливу послідовність дій, перспектив на майбутнє, з поданням детального плану, з часовими орієнтирами тощо. Наведемо приклад наративного опису студентки факультету аеронавігації.

Досліджувана М.К., 20 років: «На мою думку, вибір шлюбного партнера є дуже важливим, адже з цією людиною ти збираєшся прожити разом усе життя (хоч зараз є дуже популярна тенденція розлучень). Я вважаю, що розлучення – це не правильно. Під час вибору потрібно добре пізнати людину: характер, звички, життєву позицію, її погляди на майбутнє, її сприйняття та ставлення до різних людей. Потрібно також визначитись з готовністю обох до створення сім’ї.Правильний вибір – є запорукою гарного шлюбу. Шлюбний партнер – це не тільки постійний партнер у ліжку, для мене це має бути той, хто зможе підтримати і морально, і матеріально. Останнім часом в нашому житті ми потребуємо моральної підтримки. Уміння вислухати, заспокоїти, дати пораду у випадку соціальних, політичних і матеріальних негод. Він повинен бути коханим, другом, рідною людиною. Ще поряд з шлюбним партнером хочеться почувати себе бажаною (в усіх сенсах та аспектах). Необхідно також вміння розуміти з напівслова та погляду, подібний світогляд та сприйняття речей. Головне – подібний, а не однаковий. Бо якщо однаковий, то людині властиве набридати, прагнення до протесту та чогось нового. А якщо світогляд подібний, то завжди можна знайти спільне вирішення проблем та конфліктів, однак завжди є свіжа ідея, інше бачення речей.

Під час вибору шлюбного партнера на перших позиціях також залишається його матеріальний стан, рівність соціальних статусів, бо важко знайти спільну мову з людиною, у якої інші пріоритети. Важливо також уміння надавати можливість іншому зберігати свій індивідуальний простір, частинку часу для себе самого.

Вдалий, успішний, гармонійний шлюб – це порозуміння, взаємоповага, рівність у стосунках. Успішність мого вибору буде зумовлена стосунками між нами. Я буду впевнена у правильності свого вибору завдяки розвитку почуттів між нами та ставленню один до одного. Звичайно, це перевіриться з часом».

Як видно з наведеного текстового повідомлення, в ньому відображено бачення проблеми, обґрунтовано власні переконання, важливість вибору шлюбного партнера, наведено критерії досягнення життєвої мети, передбачено наслідки вибору та вплив на подальше життя.Висновки і перспективи подальшого дослідження. Отже, у результаті використання засобів відеолекторію у програмі розвитку особистісної готовності студентів до прийняття стратегічних життєвих рішень спостерігалася позитивна динаміка. За результатами апробації програми студенти виявилися найбільш готовими до прийняття стратегічних життєвих рішень з професійного самовизначення. На другому місці виявилася особистісна готовність дівчат до прийняття стратегічного життєвого рішення з вибору супутника життя, що свідчить про їх відповідальне ставлення до майбутнього шлюбу. Третє місце посіли показники особистісної готовності студентів до прийняття стратегічного життєвого рішення з визначення власної життєвої позиції. Це пов’язано з тим, що для більшості студентів власні погляди, переконання стають цінними та зрозумілими лише пізніше, коли з’являється необхідність брати на себе професійну та сімейну відповідальність, відстоювати інтереси родини.

У цілому використання відеолекторію у загальній програмі розвитку особистісної готовності студентів до прийняття стратегічних життєвих рішень виконувало важливе функціональне навантаження, оскільки відеофільми: завжди були бажаними, активізували емоційні стани студентів, несли позитивний заряд, сприяли переосмисленню цінностей, стратегічних цілей та рішень, спонукали до перегляду власних способів досягнень.Список використаних джерел

 1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: Мысль, 1991. – 299 с.

 2. Адлер А. Наука жить: пер с англ. А. А. Юдина, Е. О. Любченко / Альфред Адлер. – К. : Port-Royal, 1997. – 134 с.

 3. Балл Г. О. Феномен вибору в контексті соціальної поведінки / Г. О. Балл // Соц. психологія. – 2005. – № 1. – С. 3 – 13.

 4. Помиткіна Л. В. Психологія прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень: монографія / Любов Віталіївна Помиткіна. – К. : Кафедра, 2013. – 381 с.

 5. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Роберт Фрейджер, Джеймс Фейдимен. – Спб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 704 с.

 6. Lyubov, Pomytkina. Personal readiness of youth to making strategic life decisions // European Applied Sciences. – Germany (Stuttgart), May, 2013, № 5. – Р. 155–157.

References translated and transliterated

 1. Abul`hanova-Slavskaya K.A. Strategiya zhizni (Strategic of life). Мoscow, 1991, 299 p.

 2. Adler A. Nauka zhit` (Science live). – Kiev, 1997. – 134 p.

 3. Ball G.O. Fenomen viboru u konteksty sosialnoy povedinki (The phenomenon of choice in the context of social behavior). Kiev, 2005, pp. 3 – 13.

 4. Pomytkina L.V. Psihologiya prynyatiya osobistystyu strategichnih zhittyevih rishen` [Psychology personality adopting strategic life decisions]. – K., 2013. –381 p.

 5. Freydzher R., Feydimen D. Lichnost`. Teoriy, uprazhneniya, eksperimenty (Personality. Theory, exercises, experiments). SPb, 2006, 704 p.

 6. Lyubov, Pomytkina. Personal readiness of youth to making strategic life decisions // European Applied Sciences. – Germany (Stuttgart), May, 2013, № 5. – Р. 155–157.


Відомості про автора:
Помиткіна Любов Віталіївна – доктор психол. наук, доцент, професор кафедри авіаційної психології Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету м. Києва, Україна;

Контакти: моб. тел. 093-499-0550; роб. тел. 406-7278; дом. тел. 592-5565.Ел. адреса: Lyubvit@bigmir.net

Поштова адреса: 03164, м.Київ, Україна, вул.Булаховського, буд., 36, кв. 231.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал