Розроблено та внесено: дз одеський національний медичний університет моз україни розробники програмиСторінка4/4
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.86 Mb.
1   2   3   4

Перелік питань для підсумкового контролю з дисципліни
“Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки”

Змістовий модуль 1. «Безпека життєдіяльності».

 1. Безпека життєдіяльності як наука і навчальна дисципліна.

 2. Зв’язок дисципліни “Безпека життєдіяльності” з іншими науковими дисциплінами.

 3. Основні поняття та їх визначення у безпеці життєдіяльності.

 4. Класифікація небезпек та їх джерела.

 5. Небезпечні(вражаючі) чинники, які призводять до матеріальних збитків, шкоди здоров’ю, смерті та ін.

 6. Поняття про системний аналіз та його застосування у безпеці життєдіяльності

 7. Система «Людина – життєва середовище» та її елементи. Рівні системи «Людина – життєве середовище».

 8. Характеристика окремих компонентів життєвого середовища людини.

 9. Оцінка небезпек. Поняття про ризик.

 10. Ризиковий баланс та оцінка ризику.

 11. Критерії ризику.

 12. Поняття про прийнятний (допустимий) ризик.

 13. Заходи щодо зменшення ризику(управління ризиком).

 14. Види аналізу небезпек.

 15. Характерні особливості людини, як елемента біосфери.

 16. Потреби людини на рівні забезпечення життєдіяльності.

 17. Здоров’я людини та фактори, що його забезпечують.

 18. Поняття гомеостазу. Механізми гомеостазу. Адаптація. Види та стадії адаптації. Захисні реакції організму. Система імунного захисту.

 19. Єдність біологічних систем організму людини. Функції нервової системи.

 20. Роль аналізаторів в оцінці факторів системи “людина – середовище існування”. Характеристики основних аналізаторів. Психофізіологічні властивості аналізаторів.

 21. Пороги відчуттів, чутливість аналізаторів. Психофізичний закон Вебера-Фехнера.

 22. Значення центральної нервової системи в життєдіяльності людини.

 23. Психологічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності. Особливості психіки людини. Темперамент, мислення, увага, емоційні якості людини.

 24. Психологічні фактори, що визначають особисту безпеку людини.

 25. Загальні поняття зовнішнього середовища і середовища життєдіяльності людини. Їх складові.

 26. Основні характеристики природного, соціального та техногенного середовища.

 27. Зовнішнє природне середовище. Біосфера. Основні компоненти біосфери. Ноосфера.

 28. Природні небезпеки. Основні види. Правила поведінки при стихійних лихах.

 29. Роль соціально-політичного середовища. Соціальні небезпеки

 30. “Техносфера” у системі безпеки життєдіяльності людини.

 31. Основні характеристики виробничого та побутового середовища.

 32. Особливості стану екологічної безпеки України.

 33. Класифікація та характеристика негативних факторів навколишнього середовища за походженням, природою та характером впливу на людину.

 34. Шкідливі та небезпечні негативні фактори в системі “людина – середовище життєдіяльності”.

 35. Комплексна оцінка ризику впливу негативних антропогенних чинників на безпеку та здоров’я людини.

 36. Основні напрями, принципи і методи забезпечення безпеки життєдіяльності людини в системі “Людина-життєве середовище”.

 37. Працездатність. Втома. Вплив на безпеку життєдіяльності людини. Раціональні режими: праці і відпочинку.

 38. Здоров’я людини як медико-біологічна та соціальна категорія. Духовний, психічний, фізичний, соціальний аспекти здоров’я людини.

 39. Здоров’я і патологія. Валеологія та санологія. Визначення, сутність і предмет вивчення.

 40. Індивідуальне здоров’я людини. Його показники.

 41. Фактори, що забезпечують стабільність здоров’я. Фактори ризику та групи ризику.

 42. Спосіб життя (поняття), його особливості в сучасних умовах.

 43. Вплив способу життя на безпеку життєдіяльності людини. Шкідливі звички. Механізм шкідливого впливу на організм людини алкоголю, тютюнопаління, наркотиків. Загроза особистій та cуcпiльнiй безпеці життєдіяльності. Боротьба зі шкідливими звичками.

 44. Система заходів щодо збереження та підвищення рівня індивідуального здоров’я, забезпечення безпеки життєдіяльності. Формування здорового способу життя.

 45. Підвищення фізичної активності. Оздоровчі традиційні і нетрадиційні системи.

 46. Психофізіологічний професійний відбір.

 47. Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ, вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та дій.

 48. Характеристика небезпечних метеорологічних процесів і явищ, вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та дій.

 49. Небезпечні гідрологічні процеси і явища, вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та наслідки.

 50. Пожежі у природних екосистемах вражаючи фактори природних пожеж, характер їх проявів та наслідки.

 51. Біологічні небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. Характеристика небезпечних патогенних мікроорганізмів. Пандемії, епідемії, масові отруєння людей.

 52. Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори.

 53. Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності від їхнього масштабу.

 54. Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях. Вимоги до транспортування небезпечних речовин.

 55. Небезпечні для людини фактори пожежі. Вибух. Фактори техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, руйнування будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього середовища.

 56. Законодавча база з пожежної безпеки. Основи забезпечення пожежної безпеки. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки.

 57. Класифікація радіаційних аварій. Механізм дії іонізуючих випромінювань на організм людини. Нормування іонізуючого випромінювання. Рівні втручання у разі радіаційної аварії.

 58. Чорнобильська катастрофа: соціальні та медичні наслідки. Зони радіоактивно забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС.

 59. Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності.

 60. Особливості забруднення місцевості, води, продовольства у разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин.

 61. Типологія аварій на хімічно-небезпечних об’єктах. Захист населення від шкідливих та небезпечних чинників техногенних небезпек.

 62. Глобальні проблеми людства: глобальна біосферна криза, екологічна криза, ресурсна криза, мирне співіснування, припинення гонки озброєння та відвернення ядерної війни, охорона навколишнього природного середовища, паливно-енергетична, сировинна, продовольча, демографічна, інформаційна, ліквідація небезпечних хвороб.

 63. Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів масового ураження.

 64. Види тероризму, його первинні, вторинні та каскадні вражаючі фактори

 65. Збройні напади, захоплення й утримання об’єктів державного значення; встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі (організації, підприємстві), викрадання зброї та небезпечних речовин.

 66. Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини. Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку суспільства.

 67. Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. Корупція і криміналізація суспільства. Маніпуляція свідомістю. Розрив у рівні забезпечення життя між різними прошарками населення.

 68. Шкідливі звички, соціальні хвороби та їхня профілактика.

 69. Зростання злочинності як фактор небезпеки. Види злочинних посягань на людину.

 70. Поняття та різновиди натовпу. Поводження людини в натовпі. Фактори, що підвищують індивідуальну імовірність наразитись на небезпеку.

 71. Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки. Захисні властивості людського організму.

 72. Види поведінки людини та її психічна діяльність: психічні процеси, стани, властивості.

 73. Харчові продукти, їх склад. Вплив харчування на життєдіяльність людини.

 74. Визначення безпеки харчових продуктів. Вимоги до якості та безпеки харчових продуктів

 75. Харчові добавки, їх роль для підвищення смакових якостей харчових продуктів.

 76. Вплив мінеральних добрив, пестицидів, стимуляторів росту рослин на якість харчових продуктів.

 77. Показники шкідливості харчових продуктів.

 78. Причини псування харчових продуктів.

 79. Генетично модифіковані харчові продукти та їх вплив на здоров’я людини.

 80. Забруднення харчових продуктів радіонуклідами. Вплив забруднених радіонуклідами харчових продуктів на здоров’я людини.

 81. Токсичні речовини у продуктах харчування.

 82. Харчові отруєння від вживання небезпечних продуктів (мікробної та немікробної природи).

 83. Держстандарти на якість продуктів харчової промисловості, сертифікати якості харчових ринкових продуктів.

 84. Санітарно-епідеміологічна експертиза харчових продуктів.

 85. Заходи щодо зменшення забруднення харчових продуктів шкідливими хімічними речовинами.

 86. Установа в системі МОЗ України, яка займається розслідуванням та профілактикою харчових отруєнь.

 87. Законодавча та нормативна база України з безпеки життєдіяльності та охорону праці.

 88. Основні законодавчі акти з безпеки життєдіяльності та охорону праці.

 89. Основні положення Закону України “Про охорону праці”.

 90. Державне управління охороною праці та організація охорони праці в закладах МОЗ України.

 91. Планування роботи з охорони праці.

 92. Служби охорони праці підприємств, закладів, установ в залежності від кількості працюючих.

 93. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці на виробництві.

 94. Навчання та інструктажі з питань охорони праці робітників

 95. Визначення понять “гігієна праці”, “охорона праці”, “умова праці”, “шкідливий виробничий чинник”, “небезпечний виробничий чинник” тощо.

 96. Класифікація праці медичних і фармацевтичних працівників.

 97. Класифікація небезпечних і шкідливих виробничих чинників.

 98. Психофізіологічні шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища медичних і фармацевтичних працівників.

 99. Фізичні шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища медичних і фармацевтичних працівників.

 100. Хімічні шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища медичних і фармацевтичних працівників.

 101. Біологічні шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища медичних і фармацевтичних працівників.

 102. Особливості професійної захворюваності медичних і фармацевтичних працівників.

 103. Архітектурно-планувальні і організаційні профілактичні заходи.

 104. Заходи щодо зниження нервово-емоційного напруження і раціоналізація трудового процесу медичних і фармацевтичних працівників.

 105. Заходи щодо зниження дії фізичних чинників.

 106. Вимоги до відеотерміналів персональних ЕОМ.

 107. Вимоги до іонізуючого випромінювання медичних і фармацевтичних працівників.

 108. Правила з охорони праці для фармацевтів, поліклінік і кабінетів.

 109. Електробезпека при роботі медичних і фармацевтичних працівників.

 110. Профілактика професійних отруєнь медичних і фармацевтичних працівників.

 111. Заходи щодо зниження дії біологічних чинників, протиепідемічні заходи.

 112. Основні санітарні правила щодо розміщення та обладнання аптек.

 113. Норми робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я.

Змістовий модуль 2

ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ” 1. Біоетика: предмет, мета і задачі в системі охорони здоров'я.

 2. Історія професійної медичної етики, нооетики.

 3. Біоетика і становлення національної системи охорони здоров’я в Україні.

 4. Права людини як джерело біоетичних принципів та критеріїв поведінки.

 5. Вартість життя та здоров’я людини.

 6. Міжнародні документи з питань біоетики та прав людини.

 7. Біоетика медико-біологічних експериментів. Сучасна концепція доказової медицини.

 8. Біоетичні комітети, історія створення, методи організації, моделі, права та обов’язки, перспективи діяльності.

 9. Соціальна справедливість, проблеми транскультуральної етики і соціоетичні зобов’язання. Соціальна справедливість і соціоетичні зобов’язання.

 10. Біоетичні та правові проблеми співіснування «традиційної» та «нетрадиційної» медицини.

 11. Виховання поваги до здорового образу життя. Здоров’я, філософське, біологічне та етичне визначення. Визначення здоров’я ВООЗ. Здоровий спосіб життя як умова його тривалості, фізичного і духовного розвитку.

 12. Людина і хвороба. Хвороба як переживання і поведінка людської особистості.

 13. Взаємини між медичними, фармацевтичними співробітниками, пацієнтом та його родиною.

 14. Концепція біобезпеки і ризику біомедичних технологій.

 15. Біоетичні аспекти та біобезпека впливу навколишнього середовища на людину. Біоетичні аспекти агротехнологій.

 16. Основи біоетичної оцінки морального статусу плода та початку життя, конфліктів між матір’ю та плодом.

 17. Основи біоетичної оцінки та контролю генетичних технологій.

 18. Основи біоетичних проблем болю, страждання, реабілітації та евтаназії.

 19. Основи біоетичних аспектів трансплантології та трансфузіології крові.

 20. Основи біоетичних проблем ВІЛ-інфекції та інших соціально небезпечних інфекцій.

 21. Основи біоетичних проблем біопсихосоціальної медицини, психології та психіатрії.


14. Рекомендована література

Основна (базова)

Змістовий модуль 1. «Безпека життєдіяльності»


 1. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці: навч. посіб. / О.П. Яворовський, В.М. Шевцова, В.І. Зенкіна та ін.; за заг. ред О.П. Яворовського. – К.: ВСВ “Медицина”, 2015. – 288 с.

 2. Гігієна та охорона праці медичних працівників. Навчальний посібник /За ред. В.Ф. Москаленка, О.П. Яворовського. – К.: “Медицина”, 2009. – С.6-56.

 3. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці: Навчально-методичний посібник/ упор.: О.П.Яворовський, В.М.Шевцова, Г.А.Шкурко та ін.- Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2012. – 232 с.

 4. Безпека життєдіяльності: для студентів вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; За ред. Є.П. Желібо і В.М.Пічі. – К.: “Каравела”; Львів: “Новий Світ-2000”, 2001. – 320 с


Основна (базова)

Змістовий модуль 2. «Основи біоетики та біобезпеки»

 1. Запорожан В. Н. Біоетика та біобезпека, національний підручник / В. Н.Запорожан, Н.Л.Аряєв. – Київ Здоров’я. –2013. – 454с

 2. Запорожан В. М. Біоетика: Підручник / В. М.Запорожан, М Л. Аряєв. К.: Здоров’я, 2005. – 288 с.

 3. Запорожан В. Н. Биоэтика: Учебник / В. Н.Запорожан, Н.Л.Аряєв Одеса: Одесский медуниверситет, 2005. – 295 с.

 4. Zaporozhan V. M. Bioethics: Textbook / V. M. Zaporozhan, M. L. Aryayev Odessa: The Odessa State Medical University, 2008. – 288 c.

 5. Запорожан В. Н. Путь к нооетике / В. Н.Запорожан. – Одесса: Одесский медуниверситет, 2008. – 284 с.


Допоміжна

Змістовий модуль 1. «Безпека життєдіяльності»

 1. Безпека життєдіяльності: підручник. / [О.І. Запорожець, Б.Д. Халмурадов, В.І. Применко та ін.] – К.:"Центр учбової літератури", 2013. – 448 с.

 2. Конституція України. Основний закон від 28.06.1996.

 3. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.92.

 4. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” № 4004-ХІІ від 24.02.94.

 5. Закон України “Про колективні договори та угоди” № 1874 від 24.12.95.

 6. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” № 1423 від 13.09.2000.

 7. Закон України “Про адміністративні порушення” № 8074-10 від 07.12.84.

 8. Основи законодавства України про охорону здоров’я № 2802-XII від 19.11.92.

 9. Кодекс законів України про працю № 322-VIII від 10.12.71.

 10. Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань” № 15/98-ВР від 14.01.1998.

 11. Кодекс цивільного захисту України № 5403-VI від 02.10.2012.

 12. Указ Президента України № 643/2001 “Національна програма боротьби із захворюваністю на туберкульоз”.

 13. Постанова Кабінету Міністрів України “ Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві ” № 1232 від 30.12.11 р.

 14. ДСТУ 2272:2006 “Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять”. – К.: Держспоживстандарт, 2007. – 28 с.

 15. Hаказ Держнаглядохоронпраці України “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці” № 15 від 26.01.05.

 16. Hаказ Держнаглядохоронпраці України “Перелік робіт з підвищеною небезпекою” № 15 від 26.01.05.

 17. Hаказ Держнаглядохоронпраці України “Типове положення про службу охорони праці” № 255 від 15.11.04.

 18. Hаказ МОН України “Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти” № 563 від 01.08.01.

 19. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України “Про затвердження форми трудового договору між працівниками і фізичною особою та порядку реєстрації трудового договору між працівниками і фізичною особою” № 260 від 08.06.01.

 20. Наказ МОЗ України “Положення про службу охорони праці системи Міністерства охорони здоров’я України” № 268 від 30.09.1994.

 21. Наказ МОЗ України “Про введення оперативного контролю за станом охорони праці в установах, закладах та на підприємствах системи МОЗ України” № 444 від 01.11.2001.

 22. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями” № 368 від 24.03.04 р.

 23. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. – 125 с.

 24. Домарецький, В. А. Екологія харчових продуктів [Текст]: виробничо-практичне видання / В. А. Домарецький, Т. П. Златєв. - К.: Урожай, 1993. - 190 с.

 25. Смоляр В. І. Харчування в умовах радіонуклідного забруднення. – К.: Здоров’я: Укр. червоний хрест, 1991. – 32 с.

 26. Хоружая Т. А. Оценка экологической опасности. / Т. А. Хоружая — М.: “Книга сервис”, 2002. – 208 с.

 27. Безпека життєдіяльності: Підручник / В.Г. Цапко, Д.І. Мазоренко, Ю.С. Скобло, Л.М. Тіщенко; за ред. В.Г. Цапка. – К.: Знання, 2008. – 397 с.

 28. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / В.В. Березуцький, Л.А. Васьковець, Н.П. Вершиніна та ін.; За ред. В.В. Березуцького. – X.: Факт, 2005. – 384 с.

 29. Корнієнко О.В. Безпека життедіяльності та підтримання психосоматичного здоров’я молоді: Монографія.-К.:“ Київський університет”, 2004.-264 с.

 30. Дементий Л.В., Юсина А.Л. Обеспечение безопасности жизнедеятельности: Учеб.пособие. – Краматорск: ДГМА, 2008. – 300 с.

 31. Апанасенко Г.Л. Валеология как наука (Лекция для врачей- курсантов). – К., 2001. – 23 с.

 32. Казин Э.М., Блинова М.Г., Литвинова М.А. Основы индивидуального здоровья человека: Введение в общую и прикладную валеологию: Учеб. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 192 с.

 33. Пистун И.П., Кельман И.И., Вельковский Е.К. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. – Львов: Афиша, 2007. – 336 с.


Допоміжна

Змістовий модуль 2. «Основи біоетики та біобезпеки»

 1. Антологія біоетики /[За ред. Ю.І.Кундієва]. – Львів.: БАК, 2003. – 592 с.

 2. Андреев Ю.А. Три кита здоровья / Ю.А. Андреев. – СПб.: Изд-во «РЭСПЕКС», 1994. – 382 с.

 3. Аргунова Ю.Н. Права граждан с психическими расстройствами 9вопросы и ответы). – 2-е изд., перераб. и доп. / Ю.Н.Аргунова. – М.: Фолиум, 2007. – 147 с.

 4. Ардашева Н. А. Эвтаназия, как метод искусственного прерывания жизни. Правовые условия ее применения / Ардашева Н. А. //Вестник РАМН. – 1996. – №12. – С. 60-67.

 5. Аряєв М. Л. Психологічні та біотичні проблеми у перинатальній медицині У кн. Неонатологія. Підручник / М. Л. Аряєв : Київ АДЕФ – Україна, 2003. –С. 115 – 131.

 6. Аряєв Н. Л. Психологические и биоэтические проблемы в перинатальной медицине В кн. Неонатология Ученик / H. Л. Аряєв : Одеса. – Одеський медуниверситет, 2006. – С. 119 – 136.

 7. Аряев Н. Л. Медико-этические и правовые проблемы в неонатологической практике / Н. Л. Аряєв //Другий національний конгрес з біоетики. – Київ: НАН України, АМН України, Комісія з питань біоетики при Kабінеті Міністрів України, 2004. – С. 103.

 8. Барбур И. Этика в век технологий / И. Барбур. – М.:ББИ, 2001. – 382 с.

 9. Бек У. Общество риска. На пути к другому человеку / У. Бек. – М.: Прогресс – Традиция , 2000. – 255 с.

 10. Берн І. Права людини в сфері охорони здоров’я : практ. посіб./ [За наук. ред. І.Сенюти]. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 507 с.

 11. Биомедицинская этика / [Под ред. В. И. Покровского]. – М.: Медицина, 1997. – 224 с.

 12. Биоэтика: принципы, правила, проблемы / [Под ред. Б. Г. Юдина]. – М.: Медицина, 1998. – 225 с.

 13. Биоэтика. Учебник /[Под. ред. П.В.Лопатина]. –4-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР Медицина, 2010. – 272 с.

 14. Базанов П.А. Суррогатное материнство – блажь или выход из тупика?/ П.А. Базанов// Женское здоровье. – 2006. - №1. – С. 74.

 15. Боднар Г.В. Паліативна медична допомога / Г. В. Боднар, І. С. Вітенко, О. Ю. Попович : Донецьк, 2003. – 110 с.

 16. Вековшинина С.В. Биоэтика: начала и основания (философско-методологический анализ)/ С.В. Вековшинина, В.Л.Кулиниченко. – К. : Сфера, 2002. – 152 с.

 17. Вітенко І.С. Сімейна медицина. Психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих / І. С. Вітенко, О. О. Чабан, О. О. Бусло : Тернопіль. – „Укрмедкнига”, 2002. – 187с.

 18. Вітенко І.С., Психологічні основи лікувально-профілактичної допомоги та підготовки лікаря загальної практики – сімейного лікаря / І. С. Вітенко : Харків. – Золоті сторінки. – 2002. – 288с.

 19. Возіанов О.Ф. Клінічні випробування стовбурових клітин: початок регенеративної та відновної медицини / О. Ф. Возіанов, Г. В. Єльська, О. Л. Кухарчук // Здоров’я України. – 2008. – №12 (193). – С. 62 – 63.

 20. Волосовець О. П. Завдання з біоетики та медичної деонтології для педіатрів / О.П. Волосовець, Н.В. Нагорна та інші // Донецьк. – 2004. – 52 с.

 21. Гардащук Т. Екологічна політика та екологічний курс: сучасний контекст / Т.Гардащук. – К.: ТОВ ВПЦ «Техпринт», 2000. – 126 с.

 22. Джигирей В.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник / В.С. Джигирей, В.І.Жидецький. – Львів.: афіша. – 2000. – 255 с.

 23. Джиллетт Г. Медицинская этика /Г. Джиллетт, Г.Джонс, А. Кемпбелл. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 400 с.

 24. Дотримання етичних та законодавчих норм та вимог при виконанні наукових морфологічних досліджень : метод. рекоменд. /В.Л.Кулініченко, В.Д. Мішалов, Ю.Б.Чайковський, С.В.Пустовіт та інш. – К.: НМАПО ім. П.Л.Шупика, 2007. – 29с.

 25. Гешелин С.А. Этика в хирургии / С. А. Гешелин // Здоровя України. – 2005. – №3. – С. 6.

 26. Екологічне громадське здоровя: від теорії до практики /[ За ред. К.Чу, Р. Симпсона]. – Камянець-Подільський: Абятка. – НОВА, 2002. – 290 с.

 27. Етичні комітети. Становлення, структура, функції /[ За ред. В.Л.Кулініченка, С.В.Вековшиніної] . – К.: Видавець Карпенко В.М. – 2002. – 243 с.

 28. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: навч. посібник / Є.П. Желібо, Н.М.Заверуха, В.В.Зацарний. – К.: Каравела. – 2002. – 327 с.

 29. Завалюк А.Х. Етично-правові аспекти лікарської діяльності в Україні / А.Х. Завалюк, Г.Х.Кривда, І.О.Юхимець. – Одеса, 2008. – 191 с.

 30. Законодавство України про охорону здоров’я. – К.: Юріком Інтер, 2000. – 374 с.

 31. Запорожан В.Н. Биоэтика в ХХ столетии: от глобальной биоэтики к нооэтике / В.Н.Запорожан // Інтегративна антропологія. – 2004. – №2 (4). – С. 3 – 9.

 32. Запорожан В. М. Від біоетики до нооетики /В.М.Запорожан // Вісник НАН України. – 2004. – №12. – С. 22 – 30.

 33. Запорожан В. Н. Нооэтика в этическом кодексе медицины XXI столетия // В.Н.Запорожан. - О: ОНМедУ, 2011. – 168 с.

 34. Запорожан В.М. Нооетика як новий напрямок соціогуманітарної культури і філософії / В. М. Запорожан // Інтегративна Антропологія, 2005. – №1-2(5-6). – С. 3-10

 35. Запорожан В.Н. ВИЧ-инфекция и СПИД / В.Н. Запорожан, Н.Л.Аряев. – К.: Здоров’я, 2003. – 802 с.

 36. Згречча Е. Біоетика : підручник / Е. Згречча, А. Дж.Спаньйоло, М.Л.П’єтро; пер. з італ. В.Й. Шовкун. – Львів.: Медицина і право, 2007. – 672 с.

 37. Зильбер А.П. Трактат об эвтаназии /А.П. Зильбер. – Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. Гос. Ун-та. – 1998. – 464 с.

 38. Иванов В.И. Этические аспекты исследований генома человека в генотерапии / В. И. Иванов В кн.: Итоги науки и техники. Геном человека. – М.: ВИНИТИ, 1994. – с. 149 – 157.

 39. Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине / А. Я. Иванюшкин. – М. : Медицина, 1990. – 220 с.

 40. Йонас Г. Принцип ответственности. Опыт этики для технологической цивилизации /Г. Йонас. – М: Айрис-прес, 2004. – 480 с.

 41. Капинус О.С. Эвтаназия как социально-правовое явление: монография / О.С. Капинус. – М.: Буквоед, 2006. – 153 с.

 42. Клонирование человека. Вопросы этики. – Париж: ЮНЕСКО, 2004. – 20 с.

 43. Кисельов М.М. Національне буття серед екологічних реалій / М.М. Кисельов, Ф.М. Канак. – К.: Тандем, 2000. – 320 с.

 44. Корсак К. В. Основи сучасної екології : навч. посіб. – 4-те вид., перероб. і доп. / К. В. Корсак, О.В.Плахотник. – К.: МАУП, 2004. – 340 с.

 45. Короткий Т.Р. Социально-правовые аспекты клонирования человека /Т.Р. Короткий Т.Р.. – Одесса.: ЛАТСТАР, 2001. – 253 с.

 46. Кундієв Ю.І. Біоетика – новий ступінь інтеграції природничих і гуманітарних наук //Вісник НАН України. – 2002, №11. – С. 11 – 17.

 47. Кундієв Ю.Кундієв Ю., Кисельов М. Біоетика: витоки, стан, перспективи / Ю. Кундієв, М. Кисельов //Вісн. НАН України. – 1999. – №8. – с. 6-8

 48. Кэмпбел А. Медицинская этика / А. Кэмпбел, Г.Джиллет, Г.Джонс [Под ред. Ю.М.Лопухина, Б.Г.Юдина]. – М.: ГЭОТАР, 2006. – 128 с.

 49. Материалы Второго международного симпозиума по биоэтике, посвященного памяти Поттера (г. Киев, 4 – 6 марта 2002 г.). – К., 2002. – 243 с.

 50. Міхеєнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я людини /О.І. Міхеєнко. – К.: Університетська книга, 2009. – 400с.

 51. Мишаткина Т.В. Биомедицинская этика: учеб. пособ./ Т.В. Мишаткина, С.Д.Денисов, Я.С. Яскевич. – Минск: Тетра Системс, 2003. – 320 с.

 52. Москаленко В.Ф. Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-методичні проблеми / В.Ф. Москаленко, М.В.Попов. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 218 с.

 53. Любан – Плоцца Терапевтический союз врача и пациента / Б. Любан – Плоцца, В. Запорожан, Н. Аряев. – К.: АДЕФ – Украина, 2001. – 292 с.

 54. Нейсбит Дж. Высокая технология, глубокая гуманность: технологии и наши поиски смысла /Дж. Нейсбит. – М.: АСТ: транзиткнига, 2005. – 381 с.

 55. Общепрактическая и семейная медицина / [Под ред. М. Кохена]; пер. с немецк. – Минск, 1997. – 458 c.

 56. Омельченко Л.І. Етичні аспекти проведення наукових досліджень та клінічних випробувань лікарських засобів серед дітей /Л.І.Омельченко, Н. В. Харченко, А. Г. Ципкун // Перинатологія та педіатрія. – 2005. – №1/2 (23). – С. 113 – 118.

 57. Основи загальної і медичної психології /За ред. І. С. Вітенка, О. С. Чабана.: Тернопіль. – Укрмедкнига, 2003. – 344 с.

 58. Планирование и проведение клинических исследований лекарственных средств /[Под ред. Ю.Б.Белоусова]. – М – 2000. – 560 с.

 59. Рікер П. Право і справедливість /П.Рікер. – К.: Дух і літера, 2002. – 218 с.

 60. Рішення Ради національної безпеки і оборони України № 220/2009 від 06.04.2009 „Про біологічну безпеку України”.

 61. Рокицкий М. Р. Этика и деонтология в хирургии / М. Р. Рокицкий М.: Медицина, 1998. – 158 c.

 62. Ромек Е.А. Психотерапия: теоретическое основание и социальное становление / Е.А.Ромек. – Ростов н/Д.: Изд-во РГУ, 2002. – 376 с.

 63. Руководство по медбиоєтике : учеб. Пособ. /[Под ред Ю.М.Лопухина; пер. с англ. Т.В.Бульгина]. – М.: ГЭОТАР, 2006. – 128 с.

 64. Сгречча Э. Биоэтика. Учебное пособие /Э. Сгречча, В. Тамбоне. – М.:Библейско-богословский ин-т, 2002. – 451 с.

 65. Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности и законы / И.В. Силуянова. – М., 2001. – 192 с.

 66. Скобло Ю.С. Безпека життєдіяльності. Навч. Посібник / Ю.С. Скобло, Т.Б.Соколовська, Д.І.Мазоренко, Л.М.Тищенко, М.М.Троянов. – К.: Кондор, 2003. – 421 с.

 67. Социальная концепция Русской Православной Церкви. – М.: Даниловский благовестник, 2001. – 188с.

 68. Сторожаков Г.И. Создание и деятельность этических комитетов /Г.И. Сторожаков,В.В.Зубков, Д.Ю.Белоусов, Е.А.Малышева //Вестник РГМУ. – 2001. - №3 (18). – С. 18 – 22.

 69. Тейлор Ч. Етика автентичності / Ч. Тейлор. – К.: Дух і Літера, 2002. – 128 с.

 70. Тейлор Ч. Джерела себе / Ч. Тейлор. – К.: Дух і Літера, 2005. – 696 с.

 71. Тищенко П.Д. Биообласть в епоху биотехнологий / П.Д. Тищенко. – М.: Ин-т философии РАН, 2001. – 187 с.

 72. Трансплантология 2010: итоги и перспективы /[Под ред. С.В.Готье]. – М.:Триада, 2011. – 461 с.

 73. Требования биоэтики: Медицина между надеждой и опасениями /[ Под ред. Ф. Бриссе-Виньо]. – К.: Сфера, 1999. – 248 с.

 74. Формування здорового способу життя: проблеми і перспективи /О.Яременко, О.Балакірєва, О.Вакуленко та інш. – К.: український інститут соціальних досліджень, 2000. – 207 с.

 75. Франкл В. Доктор и душа / В. Франкл. – С.Пб: Ювента, 1997. – 245с

 76. Фуллер Л.Л. Мораль права /Л.Л. Фуллер. –К.: Сфера, 1999. – 232 с.

 77. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехнологической революции / Ф. Фукуяма. – М.: ООО «Изд-во АСТ»: ОАО «Люкс», 2004. – 349 с.

 78. Харт Л.А. Концепция права / Л.А. Харт. – К.:1998. – 231 с.

 79. Хартія працівників служби охорони здоров’я. – Львів: Свічадо, 2001. – 96 с.

 80. Хесле В. Философия и экология / В. Хесле. – М.: Наука, 1993. – 205с.

 81. Хрусталев О.М. От этики до биоэтики. Учебник для вузов / О.М. Хрусталев. – М.: Феникс, 2010. – 446 с.

 82. Шамов И.А. Биоэтика. Учебное пособие /И.А. Шамов. – М.: Медицина, 2002, 2009. – 369 с.

 83. Циппеліус Р. Філософія права /Р. Циппеліус. – К.: Тандем, 2000. – 300 с.

 84. Этико-правовые аспекты проекта „Геном человека” / Международные документы и аналитические материалы /Отв. Ред. Б. Г. Юдин. – М. медицина, 1998. – 145 с.

 85. Этические аспекты испытаний биомедицинских средств профилактики ВИЧ. Руководящий документ ВОЗ /ЮНЭЙДС. –UNAIDS/08.05R/ JC1534R (2008).

 86. Яровинский М.Я. Лекции по курсу „Медицинская этика”(биоэтика). Учебное пособие / М. Я. Яровинский. – М.: Медицина, 2004. – 528с.

 87. Яровинский М.Я. „Медицинская этика”(биоэтика). / М. Я. Яровинский. – М.: Медицина, 2006. – 448 с.

 88. Bennet L.E. Transplantation with older donor hearts for presumed stable recipient: an analysis of the Joint International Society for Heart and Lung Transplantation / Bennet L. E. United Network for Organ Sharing Thoracic Registry / L. E. Bennet, E. B. Edwards, J. D. Hosenpud //J. Heart Lung Transplant. – 1998. – №17. – P. 901 - 905.

 89. Bioethics. An Anthology/Ed. By H. Kuhze, P Singer. – Oxford: Blackwell Publ. Ltd, 1999. – 600 p.

 90. Brock L. The Least a Parent Can Do: Prenatal Genetic Testing and the Welcome to our children / L. Brock, M. D. Eidl //Ethics & Medicine. – 1997. – Vol. 13, №3. – P. 59-66.

 91. Convention for Protection of Human Rights of the human Being with regard to the application of biology and medicine: Convention of Human Rights and Biomedicine. DIR/JUR 996/14, Strasburg, November 1996 (Перевод В.Н. Игнатьева).

 92. Iglesias T. Hippocratic Medicine and the Teaching of Medical Ethics / T. Iglesias // Ethics & Medicine. – 1996. – Vol. 12, №1. – P. 4-9.

 93. Harris J. Is there a coherent social conception of disability? / J. Harris //Journal of Medical Ethics. – 2000. – Vol. 26. – P. 95-100.

 94. Kovalyova O. Medical Ethics / O. Kovalyova 2001. – Kharkiv, 128 p.

 95. Leffel J. Engineering Life: Defining “Humanity” in A Postmodern Age / J. Leffel // Ethics & Medicine. – 1997. – Vol. 13, №3. – P. 67-71.

 96. Mappes T.A. Biomedical ethics / T.A. Mappes., D. De Gracia. – Me Graw Hill. 2001/ - 707 P.

 97. Operational Guidelines for Ethics Committees that Review Biomedical Research. - Geneva: WHO, 2000. – 31 P.

 98. Rawl J.D. Justice as Fairness: A. Restatement / J.D. Rawl. – Harvard University Press. 2003/ - 2014 p.

 99. Rendtorf J.P. Basic ethical principles in Europpean bioethics and bioiaw. Autonomy, dignity, integrity and vulnerability/ J.P. Rendtorf, P. Kemp . – Guissona: Impremta Barlona, 200/ - 428 p.

 100. Responsible conduct with animals in research /Ed By L.A. Hart.-N.-Y.: Oxford Univ. Press, 1998. – 193p.

 101. Robert V. Veatch The basics of bioethics / V. Robert Veatch. – Kennedy Institute of Ethics Georgetown University : Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey. – 2003. – 205 p.

 102. Thomas A. Mappes Biomedical Ethics / Thomas A. Mappes, David De Grazia. //Mc Graw Hill. – 2001. – 707p.

 103. Veath R.M. The Basics of Bioethics / R.M. Veath New Jersey: Prentice Hall, 2003/ - 205 p.

 104. Vogel F., Motulsky A.G. Human Genetics: problems and approaches / F. Vogel, A. G. Motulsky. – 1997. – 851 p.

 105. Zaporozhan V. M. Nooethics: as modern stage of development of bioethics. / V. M. Zaporozhan // LEADERSHIP. – N 1. – 2004. – Р 14 – 17.

 106. Zaporozhan V. M. Nooethics and Global Bioethics / V. M. Zaporozhan // 2nd International Congress [“EUROPEAN CITIZEN’S QUALITY OF LIFE E. C. Qua. L”], (GREECE. 2005). – P. 84 -85.

 107. Zaporozhan V. M. From Bioethics – to Nooethics / V. M. Zaporozhan: Varna, Scripta Scientifica Medica, 2008. – vol. 40 (1). – Р. 7–12.


17. Інформаційні ресурси

 1. Офіційне Інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

 2. Верховна Рада України http://www.rada.gov.ua/.

 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

 4. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua/.

 5. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/.

 6. Державна служба України з надзвичайних ситуацій http://www.dsns.gov.ua/.

 7. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rnbo.gov.ua/.

 8. Постійне представництво України при ООН http://ukraineun.org/.

 9. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.

 10. Всесвітня організація охорони здоров’я http://www.who.int/en/.

 11. http://www.bioethics.net

 12. http://www.bioethics.as.niyu.edu

 13. http://www.bioethics.ca

 14. http://www.bioethics.ru


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал