Розроблено та внесено: дз одеський національний медичний університет моз україни розробники програмиСторінка1/4
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.86 Mb.
  1   2   3   4

УДК 614.8:614.253


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:

ДЗ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:
Запорожан В. М., академік НАМН України, д.мед.н., професор, ректор ОНМедУ;

Аряєв М. Л., член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії №1 ОНМедУ;

Капліна Л. Є., к.мед.н., доцент кафедри педіатрії №1 ОНМедУ

Бірюков В.С., к.мед.н., доцент кафедри педіатрії №1 ОНМедУ


ДЗ Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ УКРАЇНИ

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:


Яворовський О.П., д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри гігієни праці і професійних хвороб НМУ;

Бадюк М.І., д.м.н., професор, полковник медичної служби, начальник кафедри організації медичного забезпечення збройних сил Української військово-медичної академії;

Паустовський Ю.О., д.м.н., доцент, доцент кафедри гігієни праці і професійних хвороб НМУ;

Зенкіна В.І., к.м.н., доцент, доцент кафедри гігієни праці і професійних хвороб НМУ


Рецензенти:

Абатуров О.Є. Завідувач кафедри педіатрії №1 та медичної генетики

Державного закладу «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України

д.мед.н., професор

Заплатинський В.М. доцент кафедри спортивної медицини Національного університету фізичного виховання і спорту України, голова Дорадчої ради «Безпека життєдіяльності людини» МОН України
Обговорено та рекомендовано до затвердження на науково-методичній нараді завідувачів опорних кафедр у рамках XYII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання педіатрії» (Сидельниковських читань) 23.09.2016, протокол №1.
ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки» складена відповідно до Стандарту вищої освіти України підготовки спеціаліста галузі знань 22«Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація», примірного навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 226 «Фармація» кваліфікації освітньої «Магістр фармації», від 26.07.2016, наказу МОН України №943 від 16.10.2009 «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи»; Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 683 від 05.06.2013 зі змінами  «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації». Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, затвердженоі МОЗ України 15.04.2014.

Опис навчальної дисципліни. Програма вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки» призначена для вищих медичних закладів освіти України ІІІ – IV рівнів акредитації у відповідності до вимог кредитно-трансферної системи організації навчального процесу ECTS, заснованої на поєднанні технологій навчання за розділами та залікових кредитів оцінки – одиниць виміру навчального навантаження студента необхідного для засвоєння дисципліни або її розділу.

Кафедри мають право вносити зміни до робочої навчальної програми у межах 15% розподілу часу в залежності від напрямів наукових досліджень, але зобов’язані виконати в цілому обсяг вимог з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки» (І курс) згідно з кінцевими цілями стандарту освіти за фахом та навчальним планом.Предметом вивчення дисципліни є безпека життєдіяльності і основи біоетики та біобезпеки.

Міждисциплінарні зв’язки:

Вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки» спеціальності 222 «Медицина» кваліфікації освітньої «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар» здійснюється у І – ІI семестрах I року навчання та базується на знаннях основних природничо-наукових дисциплін: медичної біології, біологічної фізики з фізичними методами аналізу, вищої математики і статистики, загальної та неорганічної хімії, латинської мови, історії медицини, історії України та української культури, філософії, фармації й інтегрується з цими дисциплінами. Створює засади для наступного вивчення клінічних і гігієнічних дисциплін. Закладає основи формування знань, умінь та навичок, які визначаються кінцевими цілями програми, необхідних у наступній професійній діяльності.

Програма навчальної дисципліни складається з одного модулю, двох змістових модулів:

1. Змістовий модуль 1. «Безпека життєдіяльності людини у сучасних умовах».

2. Змістовий модуль 2. «Основи біоетики та біобезпеки».

1. Мета та завдання навчальної дисципліни1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки» є:

 • формування знань, умінь і компетенції для збереження здоров’я та життя людини в сучасних умовах проживання;

 • формування знань, умінь і компетенції для захисту від небезпек техногенного, антропогенного, природного походження та створення комфортних умов для життєдіяльності людини;

 • формування знань щодо правових та організаційних аспектів охорони праці фармацевтичних працівників;

 • формування знань щодо моральної сторони діяльності людини в медицині та біології;

 • формування знань щодо збереження живими організмами своєї біологічної суті, біологічних якостей, запобігання широкомасштабній втраті біологічної цілісності;

 • формування знань щодо законодавчих документів, які захищають індивідуум, суспільство і людство в цілому від небажаних і згубних наслідків упровадження в практику нових медико-біологічних технологій, виховання глибокої переконаності в необхідності неухильного дотримання етичних і моральних норм, правил і принципів у своїй практичній діяльності;

 • формування вміння оцінювати новітні досягнення біології та медицини з точки зору визначення ступеня їх небезпеки для людини і суспільства сьогодні й у майбутньому.

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки» є:

 • проведення аналізу та оцінки небезпечних ситуацій;

 • самостійне прийняття рішень щодо розробки та використання засобів захисту від небезпек у разі виникнення екстремальних ситуацій;

 • використання нормативно-правової бази для захисту людини і навколишнього середовища;

 • розробка заходів і засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих факторів;

 • прогнозування і попередження виникнення надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення, запровадження рішучих заходів, спрямованих на їх ліквідацію;

 • використання у своїй майбутній практичній діяльності правових, технічних, природоохоронних, профілактичних та освітньо-виховних заходів, спрямованих на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини в сучасних умовах;

 • знання правових та організаційних аспектів охорони праці фармацевтичних працівників;

 • знання законів, принципів і правил регулювання професійної поведінки фармацевтичних працівників та дослідників, що сприяють безпеці використання нових медичних технологій та запобігають нанесенню шкоди людині, її потомству, усьому людству і біосфері у цілому;

 • формування поваги до життя та гідності здорової і хворої людини, інтереси яких завжди повинні оцінюватися вище від інтересів науки або суспільства;

 • формування вміння ідентифікувати та аналізувати конфліктні ситуації, що виникають на стику медицини, біології, філософії та юриспруденції, та визначати конкретні шляхи їхнього розв’язання;

 • формування основ вміння користуватися новими етичними принципами (тобто нооетикою), для запобігання глобальної екологічної кризи, за суттю ноосферної кризи, яка може прийняти катастрофічний і необоротний характер.

1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у Стандарті).

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами компетентності: • інтегральні: Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. Здатність особистості до організації інтегрального гуманітарного освітнього простору, формування єдиного образу культури або цілісної картини світу.

 • загальні: Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. Здатність до здійснення саморегуляції, ведення здорового способу життя, здатність до адаптації та дії в новій ситуації. Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно навченим. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. Здатність діяти соціально відповідально та з громадською свідомістю. Прагнення до збереження навколишнього середовища. Універсальні компетентності, що не залежать від предметної області, але важливі для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його особистісного розвитку.

 • спеціальні (фахові, предметні): Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. Здатність до планування профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб. Здатність до обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне). Здатність до оцінки впливу соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції. Здатність застосовувати науково-обґрунтовані психологічні прийоми ефективної роботи з колегами, медичним та фармацевтичним персоналом, пацієнтами та їхніми родичами, готовність до взаємодії з іншими людьми. Обізнаність індивіда в галузі культури інших народів.

Перелік і зміст компетентності

п/пПерелік компетентностіЗміст

компетентності

Види компетентності

Інтегральні

Загальні

Спеціальні

1

Комунікативна

Інтеграційна спроможність, заснована на гуманістичних якостях особистості і спрямована на забезпечення результативності комунікативної діяльності, обумовлена досвідом міжособистісного спілкування особистості, рівнем її навченості, вихованості та розвитку+

2

Пізнавальна

Рівень індивідуальної пізнавальної діяльності, який відповідає існуючій в культурі соціуму системі принципів, цінностей, методів пізнання
+
3

Інтелектуальна

Особливий тип організації знань, що забезпечує можливість прийняття ефективних рішень, в тому числі і в екстремальних умовах+

4

Інтелектуально-корпоративна

Складна психологічна властивість людини, що характеризується набором навичок і умінь, адекватних важливості справ оптимізаційних завдань
+
5

Інформаційна

Здатність особистості застосовувати, знаходити, зберігати і перетворювати різну інформацію. Це вміння працювати з різними інформаційними системами.


6

Технологічна

Система креативно-технологічних знань, здібностей і стереотипів діяльності по перетворенню об'єктів медичної дійсності за допомогою технічних засобів+

7

Культурологічна

Можливість особистості до організації інтегрального гуманітарного освітнього простору, формування єдиного образу культури або цілісної картини світу

+8

Психологічна

Структурована система знань про людину як особистість, суб'єкт праці та особистості, включеному в індивідуальну або спільну діяльність, здійснює професійні чи інші взаємодії.+

9

Психологічна

Сукупність певних якостей (властивостей) особистості з високим рівнем підготовленості до фармацевтичної діяльності та ефективній взаємодії з пацієнтами в оздоровчому процесі+

10

Професійна

Якісна характеристика ступеня оволодіння фахівцями своєю професійною діяльністю яка передбачає: усвідомлення своїх спонукань до даної діяльності, оцінку своїх особистісних властивостей і якостей, регулювання свого професійного становлення, самовдосконалення і самовиховання


+

11

Соціально-психологічна

Володіння науково-обґрунтованими психологічними прийомами ефективної роботи з колегами, фармацевтичним і медичним персоналом, пацієнтами та їхніми родичами, готовність до взаємодії з іншими людьми.

+
+

12

Загальнокультурна

Обізнаність індивіда в галузі культури інших народів

+
13

Конфліктологічна

Професійна обізнаність про діапазон можливих стратегій конфліктуючих сторін і вміння надати психологічну і технологічну допомогу в реалізації конструктивної взаємодії в конкретній конфліктній ситуації.
+

14

Проектувальна/

прогностична

Уміння, необхідні для визначення тактичних і стратегічних завдань через досягнення яких реалізується професійний процес.+


15

Інформаційно- прогностична

Конструктивні вміння композиційного впорядкування інтегральних знань.

+16

Організаторська

Вміння керівництва діяльністю.
+
17

Комунікативна


Комунікативні вміння впливу на суб'єктів професійного процесу+

18

Аналітична


Вміння адекватно оцінювати рівень власної діяльності.
+Деталізація компетентності відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці компетентності».«Матриця компетентності»Компетентність

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та відповідальність

1.

Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях

Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання.

Вміти розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності.

Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують до фахівців та нефахівців.

Відповідати за прийняття рішень у складних умовах

2.

Здатність до здійснення саморегуляції , ведення здорового способу життя, здатність до адаптації та дії в нової ситуації.

Знати способи саморегуляції, ведення здорового життя.

Вміти застосувати засоби саморегуляції, вміти вести здоровий спосіб життя та пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) життя та діяльності.

Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату.

Нести відповідальність за здоровий спосіб життя та своєчасне використання методів саморегуляції.

3.

Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії

Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної поведінки

Вміти обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення ефективної командної роботи

Використовувати стратегії спілкування та навички міжособистісної взаємодії

Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації

4.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій

Мати глибокі знання в галузі інформаційних і комунікаційних технологій, що застосовуються у професійній діяльності

Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній галузі, що потребує оновлення та інтеграції знань.

Використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності

Нести відповідальність за розвиток професійних знань та умінь.

5.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно навченим.

Знати способи аналізу, синтезу та подальшого сучасного навчання

Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти придбати сучасні знання

Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей.

Нести відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань.

6.

Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків

Знати обов’язки та шляхи виконання поставлених завдань

Вміти визначити мету та завдання бути наполегливим та сумлінним при виконання обов’язків

Встановлювати міжособистісні зв’язки для ефективного виконання завдань та обов’язків

Відповідати за якісне виконання поставлених завдань

7.

Здатність діяти соціально відповідально та громадської свідомості

Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки

Формувати свою громадянську свідомість, вміти діяти відповідно до неї

Здатність донести свою громадську та соціальну позицію

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність

8.

Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його збереження

Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження навколишнього середовища

Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо заходів до збереження та охороні навколишнього середовища

Нести відповідальність щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї компетенції.

9.

Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів

Знати етапи медичної евакуації в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. у польових умовах.

Знати систему лікувально-евакуаційного забезпечення;

Знати принципи організації та проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення та військовослужбовців.

Знати систему оповіщення населення в умовах надзвичайних ситуації;

Знати методичні настанови щодо дій лікаря під час розгортання етапів медичної евакуації

Вміти організувати та виконувати медичні заходи під час розгортання етапів медичної евакуації в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. у польових умовах

Встановлювати зв’язок з відповідними посадовими особами для забезпечення умов щодо виконання етапів медичної евакуації

Нести відповідальність за своєчасне та якісне виконання медичних обов’язків під час розгортання етапів медичної евакуації в умовах надзвичайної ситуації та воєнного стану

10.

Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів

Знати систему санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів

Знати методичні підходи для оцінки стану навколишнього середовища та наявності чинників, які впливають на стан здоров’я населення в даних умовах. Знати принципи організації раціонального харчування, водопостачання, режиму діяльності та відпочинку, формування сприятливого виробничого середовища, первинної профілактики захворювань і травм; принципи і методів пропаганди здорового способу життя

Мати навички щодо складання аналітичної довідки про стан здоров’я населення в залежності від чинників виробничого та навколишнього середовища.

Вміти організувати пропаганду здорового способу життя, первинної профілактики захворювань та травм населення.

На підставі результатів стану виробничого та навколишнього середовища знати принципи подання аналітичної інформації до місцевих органів управління та охорони здоров’я; керівників промислових підприємств, щодо проведення заходів ліквідації шкідливого впливу на здоров’я населення. Використовувати місцеву пресу для публікацій щодо заходів з питань укріплення здоров’я та поліпшення навколишнього середовища, використовувати радіо, телебачення, лекції та співбесіди.

Нести відповідальність за оцінку стану навколишнього середовища, пропаганду здорового способу життя, первинну профілактику захворювань та травм.

11

Здатність до планування профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб

Знати принципи та системи планування профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб в типових умовах та в умовах епідемічного неблагополуччя на підставі результатів аналізу, даних обстеження осередку інфекційних хвороб.

Знати профілактичні та протиепідемічні методи організації заходів щодо запобігання розповсюдження інфекційних хвороб.

Вміти на підставі епідеміологічного аналізу, використовуючи профілактичні та протиепідемічні методи, планувати (складати плани) заходів для запобігання розповсюдження інфекційних хвороб (за списком 2)

Інформувати населення, керівників відповідних установ та підприємств щодо своєчасного проведення профілактичних та протиепідемічних заходів, проведення щеплень, тощо.

Нести відповідальність за якісний аналіз показників інфекційної захворюваності населення, своєчасне проведення відповідних профілактичних та протиепідемічних заходів.

12.

Здатність до проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб

Знати принципи організації та проведення системи профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб та запобігання їх розповсюдження в типових умовах та під час загострення епідемічної ситуації.

Знати методи виявлення та ранньої діагностики інфекційних хвороб, організації первинних протиепідемічних заходів в осередку інфекційних хвороб.

Вміти організовувати проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб у закладі охорони здоров’я та у осередках інфекційних хвороб на підставі епідеміологічного аналізу за групами ризику, території ризику, часу та факторів ризику.

Інформувати керівників закладів охорони здоров’я, місцевої влади щодо епідемічної ситуації та необхідності своєчасного та якісного проведення профілактичних та протиепідемічних заходів хвороб у закладі охорони здоров’я та в осередках інфекційних хвороб.

Нести відповідальність за якість та своєчасність організації ефективних профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання розповсюдження інфекційних хвороб.

13.

Здатність до обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації

Знати стандартні методи, включаючи сучасні комп’ютерні інформаційні технології, обробки державної, соціальної та медичної інформації

Вміння визначати джерело знаходження потрібної інформації в залежності від її типу; уміння проводити статистичну обробку матеріалу та аналіз отриманої інформації

Формувати висновки на підставі аналізу та статистичної обробки отриманої інформації

Нести відповідальність за якісне та своєчасне виконання статистичної обробки та аналізу отриманої інформації

14.

Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення

Знати методи епідеміологічних (описових, аналітичних) та медико-статистичних досліджень;

вимоги до діагностичних тестів, що можуть бути застосовані для скринінгових досліджень;

показники ризику та методик їх розрахунку


Володіти стандартними методиками описових, аналітичних епідеміологічних та медико-статистичних досліджень

Вміти оцінювати в динаміці та при співставленні з середньо статичними даними показники захворюваності, втому числі хронічними неінфекційними захворюваннями, інвалідності, смертності, інтегральні показники здоров’я;

Володіти методикою проведення скринінгу щодо виявлення найважливіших неінфекційних захворювань

Вміти розраховувати та оцінювати показники індивідуального та популяційного ризику виникнення та перебігу захворювань

Володіти методикою формування груп ризику

Формулювати висновки щодо стану здоров’я населення на підставі даних епідеміологічних та медико-статистичних досліджень

Взаємодіяти з фахівцями інформаційно-аналітичних підрозділів щодо отримання даних про стан здоров’я населення

Нести відповідальність за обґрунтованість висновків щодо стану здоров’я населення

15.

Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне)

Знати методи оцінки здоров’я населення (індивідуального, сімейного, популяційного);

фактори навколишнього середовища, які негативно впливають на здоров’я населення; методи статистичного аналізу та лабораторних досліджень (за списком 4), оцінки здоров’я певних контингентів, оцінки факторів навколишнього середовища та методи визначення зв’язку між ними; заходи профілактики негативного впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я населення.

Знати принципи формування груп ризику, території ризику, часу та факторів ризику.

Вміти оцінити стан здоров’я населення, оцінити стан навколишнього середовища та негативні фактори впливу на стан здоров’я населення.

Володіти методами статистичного та лабораторного (за списком 4) аналізу стану здоров’я різних груп населення

Вміти формувати профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між станом навколишнього середовища та станом здоров’я певних контингентів населення

Формувати висновки щодо стану здоров’я населення, на підставі даних про зв’язок з факторами навколишнього середовища та вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо проведення профілактичних заходів.

Взаємодіяти з фахівцями санітарно-гігієнічного профілю та керівниками підприємств, установ та відповідних відомств з питань охорони природи, навколишнього середовища

Нести відповідальність за своєчасні висновки щодо стану здоров’я населення на підставі даних негативного впливу факторів навколишнього середовища; за своєчасне внесення пропозицій щодо проведення відповідних профілактичних заходів.

16.

Здатність до оцінки впливу соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції

Знати соціально-економічні та біологічні детермінанти, які впливають на здоров’я населення; види та методи профілактики для попередження негативного впливу соціально-економічних факторів на здоров’я населення та його окремих груп

Вміти розраховувати на підставі даних епідеміологічних та медико-статистичних досліджень показники здоров’я населення

Вміти оцінювати зв’язок та вплив соціально-економічних та біологічних чинників на здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції здоров’я

Вміти планувати профілактичні заходи щодо попередження негативного впливу соціально-економічних факторів на здоров’я населення та його окремих груп

Отримувати необхідну інформацію з визначених джерел щодо стану здоров’я населення та його окремих груп та формулювати висновки щодо впливу соціально-економічних та біологічних чинників на здоров’я населення

Нести відповідальність за обґрунтованість профілактичних заходів щодо попередження негативного впливу соціально-економічних факторів на здоров’я населення та його окремих груп

17.

Здатність вступати в довірливий контакт з пацієнтами та його близькими

Знати гуманістичні якості особистості спрямовані на забезпечення результативності комунікативної діяльності

Вміти вибрати найліпшу модель стосунків між фармацевтом і пацієнтом. Застосовувати досвід міжособистісного спілкування особистості залежно рівня її навченості, вихованості та розвитку

Отримувати необхідну медичну і соціальну інформацію під час бесіди з пацієнтами та його близькими

Нести відповідальність за збереження лікарської таємниці.

18.

Здатність застосовувати інтелектуальні можливості і знання під час роботи із пацієнтом

Знати світоглядну функцію біоетики у формуванні громадського суспільства та історичні аспекти концепції «права людини»

Вміти виявляти потенційні загрози суті живих організмів

Отримувати необхідну медичну, соціальну, спеціальну інформацію

Приймати ефективні рішення, в тому числі і в екстремальних умовах і нести за них відповідальність

19.

Здатність давати оцінку емоційно-психологічного стану пацієнта.

Знати фактори ризикованої поведінки людини

Виявляти фактори ризикованої поведінки людини

Отримувати необхідну медичну, соціальну, спеціальну інформацію

Приймати ефективні рішення і нести за них відповідальність

20.

Здатність здійснювати психологічну підтримку хворого та його сім’ї

Знати негативні можливості перебігу хвороби Об’єктивні і суб’єктивні складності в побудові правильних стосунків між медичними і фармацевтичними працівниками і хворими.

Вміти простими словами обґрунтовано пояснити про тяжкість стану пацієнта. Можливі наслідки і шляхи їх подолання.

Застосовувати принцип правдивості в професійній діяльності, всебічно підтримувати хворого та його родину

Враховувати роль сімї в прийнятті рішень

21.

Здатність давати медико-етичну та правову оцінку конкретних випадків з позицій конфіденційності та лікарської таємниці при вирішенні ситуаційних задач у хворих на ВІЛ-інфекцію.

Знати Закон України «Про протидію поширення хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), правовий та соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ.»

Враховувати різновиди прав людини та громадянина

Застосовувати норми та принципи біомедичної етики та деонтології

Нести відповідальність за збереження лікарської таємниці.

22.

Здатність до проведення аналізу діяльності фармацевта, підрозділу, закладу охорони здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості та безпеки фармацевтичної допомоги і підвищення ефективності використання медичних ресурсів

Знати основні показники, що характеризують діяльність закладів/підрозділів охорони здоров’я; медико-організаційні чинники, що впливають на діяльність лікаря підрозділу, закладу охорони здоров’я; характеристики якості фармацевтичної допомоги; складові поліпшення якості фармацевтичної допомоги; основні вимоги до стандартизації фармацевтичної допомоги.

Знати ефективність різних форм організації надання фармацевтичної допомоги; основи ціноутворення в охороні здоров’я та елементи ціни медичної послуги; методи економічної оцінки альтернативних медичних втручань.

Вміти розраховувати основні показники діяльності фармацевта, підрозділу, закладу охорони здоров’я та оцінювати їх в динаміці.

Вміти виявляти дефекти діяльності та причин їх формування.

Вміти

 • розраховувати показники структури, процесу та результатів діяльності;

 • визначати фактори, що перешкоджають підвищенню якості та безпеки фармацевтичної допомоги.

Вміти проводити оцінку собівартості фармацевтичної послуги, обирати раціональну форму організації надання фармацевтичних послуг.

Вміти обґрунтувати вибір методу економічного аналізу для порівняння альтернативних медичних і фармацевтичних втручань

Отримувати інформацію з відповідних джерел щодо діяльності лікаря і фармацевта, підрозділу, закладу охорони здоров’я, інформувати відповідних посадових осіб для забезпечення умов щодо надання якісної та безпечної медичної і фармацевтичної допомоги.

Формулювати висновки щодо обґрунтування форми організації надання медичної і фармацевтичної допомоги, методу фінансування закладу охорони здоров’я; щодо способів зменшення собівартості медичних і фармацевтичних послуг; висновки щодо оцінки альтернативних медичних і фармацевтичних втручань на підставі економічного аналізу

Нести відповідальність за обґрунтованість рішень щодо поліпшення діяльності фармацевта, закладу/підрозділу охорони здоров’я;

підвищення ефективності використання наявних ресурсів підрозділу, закладу, системи охорони здоров’я23.

Здатність зменшувати кількість конфліктних ситуацій

Мати професійну обізнаність про діапазон можливих стратегій конфліктуючих сторін

Вміння аналізувати та давати медико-етичну оцінку конфліктних ситуацій, що найбільш часто зустрічаються в практиці фармацевта при вирішенні ситуаційних задач. Надати психологічну, медичну, технологічну допомогу в реалізації конструктивної взаємодії в конкретній конфліктній ситуації.

Визначати об’єктивні і суб’єктивні складності в побудові правильних стосунків між фармацевтичними працівниками і хворими

Нести відповідальність за прийняте рішення розв’язування конфлікту.

24.

Здатність надання «паліативної допомоги» та «паліативної терапії» хворим з тяжкою хронічною хворобою

Знати визначення понять «паліативна допомого» та «паліативна терапія». Роль хоспісів у концепції паліативної медицини

Уміння проводити психологічну реабілітацію з метою суспільної інтеграції інваліда

Здійснювати взаємозв’язок із різними фахівцями для покращення результатів реабілітаційної терапії

Відповідати за результати своєї діяльності


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал