Розпорядження по школі; атестаційні листи навчальних кабінетів, за завідування яких здійснюється оплатаСторінка2/5
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.87 Mb.
ТипРозпорядження
1   2   3   4   5

Перспективний графік атестації

вчителів української мови та літератури

на 201_ - 201_ рр.


з/п


ПІБ вчителя

Рік попередньої атестації

Кваліфікаційна категорія

Рік наступної атестації

Примітка

201_

201_

201_

201_

201_
1
2
3
4
5
6

Перспективний план контролю за станом викладання

української мови і літератури на 201_-201_ рр.

_______________ району/міста


з/п


Навчальний заклад

Предмет

Рік

останньої перевіркиРік наступної перевірки

Примітка

2009/

2010


2010/

2011


2011/

2012


2012/

2013


2013/

2014

1Українська мова і література
2009

0

0


0

0


2
Українська література


2009

0

0

0
0 - тематична перевірка

– фронтальна перевірка – 1 раз у 5 років
План роботи Школи передового досвіду та фахової майстерності

РМО вчителів української мови та літератури

(201_/201_ н.р.)


з/п


Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Прим.

1

Круглий стіл

«Проблеми і надбання Року консолідації. Робота РМО за принципом єдності з родиною та громадськістю»Жовтень2

Семінар

«Сутність ціннісних пріоритетів у структурі особистості. Дослідження рівня сформованості, шляхи розвитку»Грудень

Психологічна служба
3

Науково-теоретичний семінар

«Розвиток і функціонування української мови в роботі закладів»Лютий4

Випуск методичних розробок

«Педагогічна скарбничка-201_»Березень
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор ЗНЗ № _

_______ (______)

___________ 201_Положення

про шкільне методичне об'єднання

української мови та літератури ЗНЗ № _
Методичне об'єднання української мови та літератури ЗНЗ № _ є структурним підрозділом, який здійснює навчальну, методичну, науково-дослідницьку роботу, забезпечує процес навчання в режимі функціонування і розвитку.

Методичним об'єднанням завідує спеціаліст з вищою кваліфікаційною категорією, який має досвід методичної, науково-дослідницької роботи.


Методичне об'єднання (далі МО)забезпечує:

 • проведення всіх форм навчання і виховання: уроків, годин спілкування, індивідуальних занять та консультацій, семінарських занять, конференцій, передбачених навчальними планами та програмами;

 • проведення тематичних та державних атестацій, організацію спецкурсів;

 • проведення позакласної роботи;

 • підготовку і подання навчальних і виховних програм для затвердження, узагальнення висновків щодо навчальних програм, які складені іншими МО;

 • підготовку навчальних і виховних посібників, підручників, різних інструкцій, унаочнення, планів, а також висновків та рецензій на посібники, підручники і методичну літературу;

 • організацію підбору, написання учнями рефератів, науково-дослідницьких робіт МАН та їх рецензування;

 • узагальнення досвіду колег, організацію науково-дослідницької роботи згідно із затвердженим планом; аналіз індивідуальних планів і програм членів МО та іншої роботи (впровадження ними ППД, досягнення науки);

 • встановлення зв'язку із вузами області (організація спецкурсів, участь у вступних іспитах, спільна науково-дослідницька робота);

 • пропаганду нових наукових, педагогічних і методичних знань;

 • організацію заходів з підвищення кваліфікації спеціалістів МО.

Загальний контроль за роботою ШМО здійснює заступник директора з НВР, який контролює окремий предмет або цикл предметів.
Критерії методичної роботи

1. Результативність. Збільшення задоволеності вчителів процесом та результатом власної праці.

2. Створення творчої атмосфери, сприятливого морально-психологічного клімату.

3. Висока інформаційна насиченість змісту методичної роботи.

4. Вибір оптимальних форм і методів, адекватних сучасній і змісту методичної роботи.
Методичне об'єднання має право:


 1. Рекомендувати своїм підлеглим різні форми підвищення кваліфікації за межами школи.

 2. Подавати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу.

 3. Ставити питання про заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності.

 4. Готувати свої пропозиції під час проведення атестації вчителів.

 5. Ставити питання про публікацію матеріалів у пресі.

 6. Звертатись за консультаціями з проблем роботи МО до заступників директора з НВР та BP.


Режим роботи:

Має бути не менше 4 засідань, з них 2 організаційні, інші спрямовані на підвищення професійної кваліфікації вчителів та відзначаються практичною спрямованістю, науковістю, конкретністю, оптимальним поєднанням різні форм і методів цієї роботи.

Шкільні МО можуть бути створені за умови, коли до їх складу входить не менше 5 (п'яти) осіб. МО української мови та літератури ЗНЗ_ № _ організовано за наявності шести вчителів з однієї освітньої галузi (__________, __________, ___________, ______________, __________, __________), до складу входить учитель-иметодист.

На базі МО створено творчі групи вчителів. До їх складу входять педагоги, якi викладають вiдповiдні навчальні предмети.

Очолює МО голова, якого обирають на два роки. Голова творчої групи обирається складом групи і затвержується головою МО.

У своїй діяльності вчителі МО керуються Конвенцією про права дитини, Конституцією i законами України, рiшеннями Мiнiстерства освіти i науки України, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, управлiння/відділу освiти районної адміністрації _____, а також Статутом i локальними правовими актами школи (Правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовими договорами тощо).«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор ЗНЗ № _

_______ (______)

___________ 201_Положення про керівника методичного об'єднання

української мови та літератури ЗНЗ № _


 1. Керівник ШМО української мови та літератури обирається з числа найбільш досвідчених, авторитетних, творчо працюючих учителів членами МО і затверджується наказом директора школи.

 2. Керівник ШМО:

 • чітко і конкретно визначає зміст роботи ШМО відповідно до цілей і завдань методичної роботи закладу, визначених програмою його розвитку, науково-методичною проблемою, нормативною базою викладання предметів, методичними рекомендаціями всіх рівнів;

 • визначає пріоритетні напрями роботи, завдання ШМО, функціональні обов'язки його членів;

 • складає план роботи ШМО на навчальний рік на аналітико-діагностичній основі;

 • активізує і систематизує роботу ШМО, організовує науково-дослідницьку, експериментальну, інноваційну роботу вчителів;

 • відповідає за ведення належної документації ШМО;

 • готує і проводить загальні засідання ШМО (4-5 разів на рік);

 • організовує взаємовідвідування уроків учителів, відвідує уроки;

 • організовує методичні виставки, видавничу діяльність членів ШМО, участь у професійних конкурсах, ярмарках педагогічних ідей тощо;

 • організовує оперативне коригування навчально-методичних матеріалів;

 • організовує підвищення кваліфікації викладацького складу МО, дає рекомендації вчителям, які бажають підвищити свою кваліфікаційну категорію;

 • контролює підготовку вчителів до занять і якість їх проведення;

 • всебічно забезпечує самостійну роботу учнів, які навчаються за індивідуальними планами;

 • керує проектно-дослідницькою діяльністю учнів;

 • забезпечує готовність шкільних команд до участі в олімпіадах, конкурсах, учнівських конференціях; проведення першого етапу Всеукраїнської предметної олімпіади;

 • збирає, аналізує і надає заступнику директора інформацію про результати проведених моніторингових контрольних робіт;

 • керує організацією проведення предметної декади (тижня), тижня методичної майстерності;

 • бере участь у вивченні стану викладання предмета, перевірках виконання навчальних програм, ведення учнівських зошитів, підготовці і проведенні педагогічних рад, нарад при директорові, педагогічних консиліумах;

 • контролює проведення позакласної роботи з предмета (факультативи, спецкурси, гуртки);

 • проводить діагностику вчителів, здійснює її аналіз з метою корекції роботи ШМО;

 • за результатами роботи за рік подає аналітичний звіт заступнику директора закладу з НВР та визначає мету, завдання і зміст діяльності ШМО на наступний рік;

 • керує роботою з розвитку і вдосконалення навчально-матеріальної бази МО;

 • керівник ШМО — член методичної ради школи.

Робота МО проводиться відповідно до плану на поточний навчальний рік.

Засідання МО проводять відповідно до плану роботи МО на поточний навчальний рік. З кожного питання, яке обговорюється на засіданні, приймають рекомендації.

При розгляді питання щодо тематики або інтересів інших МО школи на засідання запрошуються їх керівники.Керівник МО

вчителів української мови та літератури

(201_/201_ н. р.)Прізвище, ім'я по батькові

Навчальний

заклад


Стаж

Категорія

Проблема

школи


Проблема, над

якою працює

вчитель


Форми

роботи
Виступи на засіданнях МО, МР, ПР, семінарах-практикумах, проведення відкритих уроків, написання проекту.


Функції управління та зміст діяльності

голови МО української мови та літератури ЗНЗ № _

________


Зміст діяльності

Функції управління

Інформаційно-аналітичнаФормує банк даних про методроботу кожного вчителя, його професійні якості, виконання програм, рішень протоколів засідань МО

Мотиваційно-цільова


Визначає мету завдання (разом з учителями) і роботи МО, форми роботи, формує звітності кожного вчителя

Планово-прогностичнаВизначає зони найближчого розвитку вчителів на основі моніторингу (діагностики) професійних якостей, планує конкретні заходи для досягнення поставленої мети

Організаційно-виконавча


Організує виконання плану роботи МО, виявляє та втілює перспективний досвід, надає допомогу вчителям у виконанні навчальних робочих планів, програм, організовує наставництво, систему відкритих уроків

Контрольно-діагностичнаЗдійснює зрізи знань учнів з предметів, аналізує перевірені роботи, визначає якість та рівень навченості учнів з предмета і окремо у кожного вчителя

Результативно-коригувальна


Забезпечує оперативну допомогу в роботі вчителів, регулювання роботи МО, вносить на засідання ІНМЦ пропозиції щодо коригування.


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор ЗНЗ № _

_______ (______)

___________ 201_


Положення про предметний тиждень

української мови та літератури ЗНЗ № _
Предметний тиждень української мови та літератури — це комплекс навчально-виховних заходів, спрямований на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів.
Організація та проведення
Предметний тиждень організовується та проводиться відповідним предметно-методичними об'єднанням, центрами, творчою групою, відділом не частіше одного разу на місяць та не більше трьох разів на семестр.

До участі у предметному тижні можуть бути запрошені фахівці з наукової та педагогічної роботи, творчі колективи, громадськість.


Завдання тижня


 1. Забезпечити належні умови для виявлення та розвитку творчої активності та зацікавленості учнів, сприяти формуванню їх наукового світогляду.

 2. Вдосконалювати науково-методичний рівень та рівень професійної майстерності вчителів, збагачувати педагогічний досвід школи.

 1. Поглибити знання з предметів та підвищити інтерес учнів до інших наук, непередбачених навчальним планом школи.


Функції предметного тижня


 1. Організаційна — тиждень дозволяє внести цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу, вдосконалити організаційні якості вчителів та розвивати організаційні здібності учнів.

 2. Діагностична — можливість отримувати інформацію про динаміку професійного рівня вчителів та особистісний розвиток учнів.

 3. Моделююча — під час планування тижня розробляються принципово нові форми навчально-пізнавальної діяльності учнів.

4. Пропагандистська — зміст тижня спрямований на інформування учнів про досягнення науки та техніки, виконання перспективних завдань програми розвитку школи.
Структура тижня
Складовими предметного тижня є відкриті уроки вчителів МО, науково-практичні конференції, індивідуальні та групові конкурси дитячої творчості, методичні дні, КВК, брейн-ринги тощо. Кожен тиждень повинен містити належне інформаційне забезпечення.


Проблема РМО вчителів української мови та літератури на 201_/201_ н.р.

«Формування мовної, соціокультурної компетенції учнів,

розвитку духовної особистості, її морально-естетичних цінностей, виховання поваги до історії та культури українського народу шляхом використання інноваційного підходу до організації навчально-виховного процесу на уроках української мови та літератури»
Проблема ЗНЗ __

на 201_/201_н.р.

«Інноваційні технології спільного навчально-виховного впливу школи, родини та суспільства

в напрямку формування життєвої компетентності учня»

Проблема МО

вчителів української мови та літератури ЗНЗ __

на 201_/201_н.р.

«Використання інноваційних технологійспільного навчально-виховного впливу вчителів, батьків, громадськості при вивченні української мови та літератури»Результативність роботи вчителя

української мови та літератури _________________


Навчальний рік

201_/201_

201_/201_

201_/201_

201_/201_

Рівень навчальних досягнень учнів на кінець навчального року з:

 • української мови

 • української літератури

Кількість проведених відкритих уроків (заходів)

Участь у роботі фахових семінарів, конференцій, журі та ін.:

 • шкільних

 • районних

 • всеукраїнських і міжнародних

Участь у конкурсах фахової майстерності

Кількість переможців Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури:

 • І етап (шкільний)

 • ІІ етап (районний)

 • ІІІ етап (міський, обласний)

 • ІV етап (всеукраїнський)

Кількість переможців Міжнародного конкурсу української мови ім. П.Яцика:

 • І етап (шкільний)

 • ІІ етап (районний)

 • ІІІ етап (всеукраїнський)

Кількість переможців МАН:

 • І етап (районний)

 • ІІ етап (міський, обласний)

 • ІІІ етап (всеукраїнський)

Кількість переможців інших конкурсів

Публікації

Примітка


План роботи

з невстигаючими учнями

вчителів української мови та літератури

(201_/201_ н.р.)ПІБ вчителя

ПІБ учня

Клас

Методична робота МО

Зміст і методи роботи

Термін

виконанняВідпові-дальний

Прим.

1


 1. Вивчення індивідуальних особливостей.

Протягом року

Вчителі методичного об’єднання
 1. Вивчення пізнавальних інтересів школярів.

Вересень
 1. Ознайомлення учнів з вимогами у школі:

• не порушувати дисципліну;

• не запізнюватися на уроки;

• не пропускати заняття;

• не сперечатися із дорослими вдома:

• своєчасно виходити до школи;

• повертатися після уроків;

• дбайливо ставитися до одягу;

• бути охайним.Протягом

першого тижня


2


 1. Організація допомоги кращих учнів класу щодо ліквідації проблем та прогалин у знаннях.

Допомогти учням повірити у власні сили та здібності.

Протягом н.р.
3


 1. Проведення консультацій батькам про засоби ліквідації прогалин у навчанні.

Протягом

н.р

4


6. Проведення роботи щодо активізації пізнавальної діяльності

Школярів (прогалин у знаннях учнів):

1) опитування лише той матеріал, який школяр знає;

2) надання консультації з предметів;

3) на уроках індивідуальні завдання відповідного рівня знань.


Протягом н.р.
7. Проведення анкетування з теми «Причини неуспішності в навчанні, ставлення до навчання. Наслідки поганої освіти».

Вересень
5


8. Діалог на тему «Твоє інтелектуально-естетичне хобі: читання, колекціонування і т. ін..»

Жовтень
9. Активізація роботи щодо залучення до роботи предметних гуртків, позакласної діяльності.

Протягом н.р.

План роботи

з обдарованими учнями

вчителів української мови та літератури

(201_/201_ н.р.)ПІБ вчителя

ПІБ учня

Клас

Методична робота МО

Мета роботи

Вид роботи

Термін

виконанняВідпові-дальний

Прим.

1


1. Виявлення обдарованих дітей.

Використання методик

„Оперативна пам’ять”, „Пам’ять на образи”, „Кількісні відношення".

Проведення тесту А. Фурмана для виявлення інтелектуального потенціалу дітей.


Вересень2


2. Створення умов для розкриття потенційних можливостей дітей.


Навчальний план школи.

Залучення родини.

Мотиваційна робота з обдарованими учнями для орієнтації їх на досягнення високих результатів.

Робота психолога.

Робота в мережі Internet.


Протягом

н.р.
3


3. Максимальне розкриття обдарованості та якнайповніша реалізація можливостей.

Факультативи, індивідуальні консультації, конкурси, олімпіади, фестивалі.

Самоосвітня діяльність учнів.

Поглиблене вивчення теоретичного матеріалу.

Робота гуртків.

Інтелектуальні ігри.


Протягом

н.р.
4


4. Формування учнівського колективу та колективу вчителів, який готовий працювати з обдарованими дітьми. Науково-дослідницька робота вчителів.

Індивідуальні консультації.

Декада української філології, традиційні свята.

МАН.


Протягом

н.р.
5


5. Моральне та матеріальне стимулювання саморозвитку.

Видання шкільної газети, збірників.

Участь вчителів у роботі журі всеукраїн-ських олімпіад, конкурсів, фестивалів.

Робота з дидактичною та навчальною літературою.


Протягом

н.р.6. Критерії результативності.

Відзначення на заключному святі школи.

Участь у олімпіадах, МАН, вступ до ВУЗів України.Протягом

н.р.


Вч. МО


План роботи Школи молодого (малодосвідченого) вчителя

«Шлях до майстерності»

вчителів української мови та літератури

(201_/201_ н.р.)


з/п


Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Прим.

1

Первинний інструктаж

«Пріоритетні напрямки роботи МО»Вересень2

Інструктаж

«Ведення шкільної документації»Вересень3

Семінар-практикум

«Майстерність сучасного уроку»Жовтень4

Семінар-практикум

«Побудова іміджу сучасного вчителя»Грудень5

Круглий стіл

«Проблеми молодого (малодосвідченого) вчителя, шляхи їх подолання».

Підготовка до складання творчого звіту молодого (малодосвідченого) вчителя


Квітень6

Творчий звіт молодого (малодосвідченого) вчителя та педагога-наставника

Травень

Карта для роботи з малодосвідченими вчителями

МО вчителів української мови та літератури ЗНЗ № _

( 201_/201_ н.р.)


ПІБ вчителя,

якому надається допомогаПІБ наставника

Проблема, з якої

надається допомогаРезультат

роботиПідвищення рівня самоосвіти, виступи на засіданнях МО, ПР.


Роль самоосвіти в реалізації проблеми МО

«Використання інноваційних технологій

спільного навчально-виховного впливу вчителів, батьків, громадськості

при вивченні української мови та літератури»
"Удосконалення методичної майстерності –

це передусім самоосвіта, особисті ваші зусилля,

спрямовані на підвищення власної культури праці

і, в першу чергу, культури мислення".

В. Сухомлинський

Самоосвіта є елементом виробничої діяльності кожного вчителя, який вільно обирає матеріал, прийоми й засоби роботи. У процесі самоосвіти реалізуються основні дидактичні принципи – систематичності, послідовності, наступності, зв’язку з практикою тощо.

У процесі самоосвіти вчителі МО дотримуються таких основних принципів:

а) взаємообумовленість мети, суті, змісту, структури методичної роботи;

б) безперервність і систематичність підвищення кваліфікації та професійної майстерності;

в) комплексне вивчення питань соціології, психології, дидактики, теорії виховання, наукових основ викладання навчальних предметів та поєднання науково-теоретичної підготовки з оволодіння уміннями та навичками, необхідними у педагогічній діяльності;

ґ) випереджальний характер підвищення кваліфікації педагога, своєчасне опанування науковою декорацією;

г) відвідування семінарів, педагогічних читань, активна робота у шкільному МО.

Основним критерієм для оцінки самоосвітньої роботи вчителя є проведений урок, виховний захід.

Самоосвіта

членів МО української мови та літератури ЗНЗ № _

(201_/201_ н.р.)


з/п


ПІБ

учителя


Науково-методична проблема, над якою працює вчитель

Форма звіту

Термін

проведення1
Застосування інтерактивних методів спільного навчально-виховного впливу вчителів, батьків, громадськості на уроках української мови та літератури2
Використання мультимедійної системи спільного навчально-виховного впливу вчителів, батьків, громадськості

при вивченні української мови та літератури

3
Колективні способи діяльності спільного навчально-виховного впливу вчителів, батьків, громадськості на уроках української мови та літератури4
Шляхи удосконалення ефективності уроку мови та літератури через спільний навчально-виховний вплив вчителів, батьків, громадськості5
Ігрові форми роботи спільного навчально-виховного впливу вчителів, батьків, громадськості на уроках української мови та літератури в середній школі
Склад вчителів МО української мови та літератури

(201_/201_ н.р.)


з/п


ПІБ вчителя

Дата

народженняОсвіта

Який ВНЗ

закінчила

і коли


Здобутий фах

Предмет,

який викладає

Категорія

Курси

підвищення кваліфікації,

рік


Які мають нагороди, вчені ступені, звання

Педагогічний

стаж (років)Навчальне навантаження

У яких класах викладає

Проблема,

над якою працює вчитель1
2
3
4
5

Список обдарованих учнів ЗНЗ № _

( 201_/201_ н. р.)


ПІ учня

Клас

ПІБ вчителя

Де брав участь

Рік

Місце
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал