Розділ Заходи щодо забезпечення обов’язкової загальної середньої освітиСторінка1/6
Дата конвертації17.02.2017
Розмір0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Радою школи

протокол № 8 від 27.08.2015 року Педагогічною радою

протокол № 11 від 31.08.2015 року Директор Сватівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 8

_________________ Т.І. Королько


Розділ 1. Заходи щодо забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти

Сватівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Сватівської районної ради Луганської області протягом 2014-2015 н.р. працювала над реалізацією національної програми «Освіта» інших державних програм і концепцій освітньої області, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,Державних стандартів, а також керівних законодавчих актів і інструктивно-методичних документів. о

На початок навчального року в закладі


 • І ступеня навчалося 189 учнів у 8 класах;

 • ІІ ступеня навчалося 246 учень у 10 класах;

 • ІІІ ступеня навчалося 75 учні у 4 класах.

Таким чином, у 22 класах навчалося 510 учнів, середня наповнюваність класів складала 23 учнів.

Із 1 вересня минулого року по 29 травня цього року із закладу вибуло 71 учні, прибуло – 33 учнів.

У мікрорайоні школи мешкають 897 дітей, з них 631 - шкільного віку. 454- навчаються в нашій школі, інші навчаються в інших навчальних закладах.

Першокласників зараховано 50 учнів, відвідували дошкільну установу 39 дітей.

Із  випускників школи II ступеня вирішили продовжити навчання у школі 35 учнів.

Колективом школи вжито заходів щодо збереження контингенту учнів: • контроль за відвідуванням занять;

 • індивідуальна робота з учнями та батьками;

 • робота Ради профілактики тощо.

У школі протягом років діє система обліку відвідування учнями занять. Щоденно черговий учитель разом із черговим класом наприкінці першого уроку збирає дані про відсутніх учнів у школі, уточнює причини відсутності та заповнює шкільну книгу відсутності учнів на уроках.

Відповідно діючих вимог у школі організована робота з індивідуального навчання учнів. У 2014-2015 навчальному році за індивідуальними навчальними планами навчалося 6 учнів із І семестру, 7 учнів – ІІ семестру. Підбор педагогічних кадрів, складання та виконання планів роботи та розкладу занять визначено відповідними наказами. Окремої уваги вимагає робота класних керівників та практичного психолога з учнями та батьками, залучення таких дітей до шкільного життя.

39 учнів закінчили школу ІІІ ступеня в поточному році, з них 3-отримали золоті медалі «За високі досягнення у навчанні», 2 - срібні медалі «За досягнення у навчанні», 1 випускниця школи ІІ ступеню отримали свідоцтва з відзнакою. 61 учень ( 13,0 %) одержали за підсумками навчального року Похвальні листи за високі досягнення у навчанні. Якість знань учнів у 2014-2015 навчальному році складає 52,4 %.
Розділ 2. Створення умов для варіативності навчання і вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес
Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток. Пріоритетом у початковій школі є розвиваючі функції. За рахунок варіативної складової навчального плану, за бажанням батьків у 4-х класах вивчалася російська мова.

Основна школа дає базову середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей, готує до форм подальшого навчання. У поточному навчальному році працювала постійно діюча конкурсна педагогічна комісія з профільного навчання, якою проведено комплекс заходів щодо підготовчої роботи з учнями допрофільних 8-х класів та профільних 10-х класів: • робота психолога (діагностика) з виявлення нахилів підлітків;

 • вироблення шкільними методичними об’єднаннями пропозицій щодо планування спецкурсів, факультативів у профільних і допрофільних класах;

 • анкетування учнів та батьків 7-х та 9-х класів з метою виявлення потреб сімей у навчальних послугах;

 • батьківські збори паралелі 7-х, 9-х класів за участю заступника директора школи та практичного психолога.

Таким чином, у закладі створені умови допрофільної підготовки учнів 8-9 класів. Згідно висновків постійно діючої конкурсної педагогічної комісії з профільного навчання організовано допрофільне навчання за навчальними планами 9-А, 8-А класах універсального напряму ( 44 учні ), у 8-Б, 9-Б класах природничо-математичного напряму ( 42 учні). Із варіативної частини навчального плану додатково виділені години у класах природничо-математичного напряму факультативу з математики, спецкурсу «Основи математичної логіки».

Для реалізації у повному обсязі інтересів старшокласників, з урахуванням анкетування учнів, побажань батьків у школі з 2005 року функціонують профільні класи. У навчальних планах школи відображена подальша робота з виявлення інтересів дітей, розвитку їхніх здібностей. Так у 2014-2015 н.р. працював факультатив із математики ,який вели досвідчені вчителі.

Профільне навчання у Сватівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8 спрямоване на реалізацію особистісно-орієнтованого підходу.
Профільні класи ЗОШ №8 у 2014-2015 н.р.


Загальна кількість класів

Кількість профільних класів

10 класи

11 класи

Профіль

4


4

11-А – 21 учнів


Профіль української філології

10-А -20 учнів

10-Б – 16 учнів11-Б -18 учнів

універсальний

Загальна кількість учнів

75

36

39


Порівняльний аналіз навчання учнів у профільних класах
Розділ 3. Методична робота.

Організація методичної роботи Сватівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 ґрунтувалася на глибокому вивченні та аналізі результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної підготовки педагогічних кадрів, координувалася курсовою перепідготовкою та іншими формами підвищення кваліфікації.Основними завданнями методичної роботи були:

  1. Удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу шляхом:

 • здійснення постійного моніторингу показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

 • забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань загальної середньої освіти та охорони здоров’я і життя дітей, належного мінімального рівня життєвих компетенцій;

 • забезпечення належних умов для поступової адаптації учнів 5-х класів до навчання в школі ІІ ступеня, цілеспрямовано скоординувавши дії вчителів, їхній професіоналізм, досвідченість;

 • максимального забезпечення учнів закладу необхідними підручниками і навчальними посібниками;

 • оптимізації системи підготовки педагогічних працівників до своєчасного виявлення, підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді, всебічного розвитку юної особистості з максимальним урахуванням її індивідуальних здібностей та обдарувань;

 • особистісно-зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів;

 • впровадження елементів експерименту та широкого втілення інновацій педагогів щодо творчого розвитку дитини в початковій ланці, рівневої диференціації в середніх класах, профілізації та спеціалізації в старших класах у творчому поєднанні з внутрікласною диференціацією та індивідуалізацією навчання;

 • спрямування зусиль на створення умов для набуття кожним учителем умінь та навичок використання сучасних навчальних комп’ютерних комплексів у навчальному процесі;

 • вивчення, узагальнення та впровадження кращого педагогічного досвіду;

 • оптимального використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації навчально-виховного процесу, ефективності управлінської діяльності.

  1. Удосконалення системи національного виховання учнівської молоді утвердження учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання: удосконалення системи поза навчальної діяльності школярів.

  2. Реалізація змісту нових освітніх стандартів.

  3. Формування інформаційно - навчального середовища .

  4. Впровадження сучасних інформаційно - комунікаційних технологій в навчально-виховний процес.

  5. Розвиток творчої активності педагогів: підвищення кваліфікаційного та професіонального рівня, компетентності, духовності та відповідальності педагогів за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.

Цілі:

 1. Формування індивідуальної, ефективної системи педагогічної діяльності вчителя:

 • збагачення знань педагогів (предметних, методичних, дидактичних, психологічних);

 • розвиток світогляду, ціннісних орієнтацій, що відповідають завданням школи;

 • розвиток мотивів творчої діяльності (потреба у нововведеннях, у творчому характері роботи).

 1. Формування цілісного педагогічного колективу:

 • вироблення єдиного педагогічного кредо, традицій;

 • контроль та аналіз навчально-виховного процесу та його результатів;

 • виявлення, узагальнення, поширення педагогічного досвіду, обмін методичними знахідками;

 • стимулювання творчості та ініціативи членів педагогічного колективу;

 • залучення вчителів до роботи у МАН.

 1. Забезпечення зв’язків школи як системи з педагогічною наукою:

 • творче осмислення соціального замовлення, нових нормативних актів і документів, доведення їх змісту до свідомості кожного педагога;

 • упровадження досягнень передового педагогічного досвіду в педагогічну діяльність;

 • впровадження та використання досягнень психолого- педагогічної науки.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено структуру та форми методичної роботи. Шкільні методичні об’єднання працювали згідно планів.

Організовано вивчення колективом роботи вчителів школи над науково-методичною проблемою "Удосконалення навчально-виховного процесу на основі розвитку самоосвітньої й творчої активності вчителів та учнів". Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі школи.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучалися вчителі. Вони були керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходили предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи вчителі результативно використовували нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих груп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп’ютер, копіювальна техніка).

У школі було організовано роботу 6 методичних об’єднань учителів, затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників із числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителів, удосконалення методики проведення уроків. Діяльність ШМО була сплановано на підставі річного плану роботи школи та перспективного плану розвитку над єдиною науково-методичною проблемою школи. Кожне з ШМО проводили по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОН України щодо викладання і вивчення навчальних предметів, зміни у навчальних програмах, впровадження Державних стандартів, підготовка і проведення олімпіад, педагогічних тижнів, майстер-класів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року всіма ШМО проводилися педагогічні тижні. З метою загальної теоретичної підготовки педагогічного колективу до впровадження в практику методичної теми організовані були круглі столи ШМО з питань обґрунтування вибору проблеми, визначення її місця у системі важливих ідей і закономірностей методики викладання предметів.

Було продовжено вивчення колективом роботи вчителів школи з проблеми «Удосконалення навчально-виховного процесу на основі розвитку самоосвітньої й творчої активності вчителів та учнів» за такими напрямками:

- упровадження педагогічних технологій навчання учнів;

- інтерактивні методи навчання;

- розвиток потреби до самостійної пізнавальної діяльності учнів;

- особисто орієнтований напрямок розвитку школи;

- технологія особистісно орієнтованого уроку;

- психологія особистісно орієнтованого навчання;

- навчання учнів роботи з навчальною та допоміжною літературою, іншими джерелами інформації;

- організація та проведення групових форм навчання.

Цікаво відбувся тиждень молодого вчителя, де молоді вчителі школи під керівництвом наставників та керівника школи молодого вчителя Гогіної Т.К. провели відкриті уроки з використанням ІКТ, позакласні заходи та поділилися своїми першими педагогічними надбаннями. За підсумками тижня проведено засідання круглого столу за участю молодих фахівців, наставників, заступника директора з навчально-виховної роботи, практичного психолога.

Одним із пріоритетних напрямків у системі освіти є актуальні проблеми навчання й виховання обдарованих дітей та юнацтва.У Сватівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №8 декілька років поспіль діє програма «Обдаровані діти». Надзвичайно важливо створити сприятливе освітнє середовище для всебічного розкриття та реалізації здібних та обдарованих учнів школи, яке базується на психології успіху дитини. Домінантами в нашому навчальному закладі є культ знань, успіху. Створено чітку структуру пошуку і розвитку обдарованих і здібних дітей, розроблено схему роботи з обдарованими учнями.

Дана робота неможлива без глибокого, наукового, психологічного, педагогічного супроводу. Тому цілком природним є залучення кращих учителів навчального закладу до роботи з обдарованими та здібними учнями.

Учні школи брали участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», природничому - «Колосок», фізичному - «Левеня», історичному «Лелека», конкурсі інформаційних технологій «Бобер», російської мови- «Лукоморье», «Русский медвежонок», англійської мови – «Грінвіч», «Олімпус» , української мови – «Соняшник», «Олімпус».

У роботі з обдарованими дітьми значну роль відіграє мотивація до творчості.

Педагоги школи активно залучалися до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Так, на базі районного молодіжного центру було організовано та проведено районну науково-практичну конференцію «Тарасові шляхи».

Два учителі школи брали участь у районному конкурсі «Учитель року-2015» у номінаціях «Правознавство» ( Гогіна Т.К.), «Українська мова та література» (Пивоварова В.П.). Гогіна Т.К. у номінації «Правознавство» нагороджена Дипломом ІІ ступеня районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2015» та Дипломом І ступеня обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015».

Педагоги школи були активними учасниками ярмарки педагогічних технологій.ПІП вчителя

Матеріали , публікації, участь у вебінарах

Горобець Ольга Петрівна

Учительський журнал он-лайн .Розробка уроку української мови у 7 класі на тему «Написання не з дієприкметниками» ( розміщено 29 травня 2014 року)

Северина Світлана Олександрівна

Персональний сайт : http://www.svetlana-severina.edukit.lg.ua

Вебінар для педагогів всіх категорій за темою «Психологічні секрети продуктивного уроку» (Сертифікат ВГ «Основа» від 25.06.2014 року)

Публікація на сайті InfoUrok проекту вчителя початкових класів «Мої захоплення» учнів 2 класу (Сертифікат № 0499158 від 27.04.2015)

Публікація на сайті InfoUrok методичної розробки вчителя початкових класів «Якщо ваша дитина в цьому році йде до школи» (Сертифікат № 0499087 від 27.04.2015)

Публікація на сайті InfoUrok методичної розробки вчителя початкових класів «Рекомендації вчителям- предметникам по роботі з учнями 5 класів у період адаптації» (Сертифікат № 0499097 від 27.04.2015)


Пономарьова Наталія Дмитріївна

Персональний сайт:http://www.nataliya-ponomareva.edukit.lg.ua

Борова Ірина Григорівна

Персональний сайт: http://www.iryna-borova.edukit.lg.ua

Черномаз Наталія Петрівна

Вебінар для вчителів української мови та літератури «Креативне мислення в системі розвитку творчих здібностей учня» (Сертифікат серії ВГО № 3041214 від 11 грудня 2014 року)

Гогіна Тетяна Костянтинівна

Персональний блог: https://www.goginatatyana.blogspot.com

Пивоварова Валентина Пилипівна

Персональний сайт :http://www.valentyna-pyvovarova.edukit.lg.uaПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал