Розділ психолого-педагогічний експеримент у соціальній роботіСкачати 285.88 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації16.01.2017
Розмір285.88 Kb.
1   2   3

Слід зазначити, що більшість явищ, які потребують дослідження у сфері соціальної роботи – є дифузними системами, тобто погано організованими. А отже, враховувати при дослідженні всі чинники, які впливають на розвиток явища зумовлюють різні за своєю природою процеси, які тісно взаємодіють між собою, а тим паче, розмежовувати дії цих чинників не є можливим. Прикладом такої складної системи є сама людина, з її
1
Гласс Дж., Стенли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. – М.,1976.
Гр. 1е
Гр. 1к
Гр.1е
Гр. 1к
Н1
Початок експерименту
Завершення експерименту
Но

151
почуттями, моральними установками, розвитком інтелекту, впливом навколишнього середовища. Яким чином ми можемо одночасно враховувати взаємний вплив означених факторів, чи є можливість розмежувати їх вплив у реальних умовах?
Такі дослідження потребують, по-перше, виділення лише окремої низки факторів й зосередження уваги саме на їх дії, абстрагувавшись від інших, і по-друге, в такому дослідженні доцільно застосовувати статистичні методи як на стадії констатуючого експерименту в процесі експериментування, так і на стадії підведення результатів експериментальної роботи. Такий експеримент називають активним, він проводиться за багатофакторною схемою.
Слід наголосити, що чим чіткіше і ретельніше буде проведена теоретична частина дослідження і на її підставі зроблено конкретні висновки, тим меншим буде обсяг експерименту. Найчастіше, як раніше наголошувалося, в соціальній педагогіці використовують модель експерименту, яка базується на порівнянні отриманих результатів в експериментній і контрольній групах.
Однією з особливостей соціально-педагогічного експерименту є те, що учасниками його є люди та умови їх навчання, виховання, роботи. Тому сформувати однорідні групи та умови для їх роботи практично неможливо. Це призводить до того, що при проведенні експерименту підбираються приблизно подібні об’єкти, що безумовно впливає на точність результатів.
Якщо після експерименту в експериментальній групі спостерігаються суттєві зміни, то робиться висновок, що вони стали результатом введення експериментального фактора.
Така залежність може виражатися математично як відношення експериментального фактора
і експериментального ефекту, що можна у загальному вигляді подати у таблиці. 6.6.
Таблиця 6.6
Зміни якості, що досліджується у процесі проведення
дослідно-експериментальної роботи
Група
Характеристика
до експерименту
Характеристика
після
експерименту
Зміни, які
відбулися в
результаті
експерименту
Експериментальний
ефект
Експериментальна
Х1
Х2
Х2 – Х1 de
Контрольна
У1
У2
У2 – У1 dk
Якщо ми розглянемо означену таблицю на прикладі формування гуманності у майбутніх соціальних працівників засобами виробничої практики, то наша таблиця матиме наступний вигляд.
Таблиця 6.7
Зміни рівнів гуманності майбутніх соціальних працівників у процесі проведення
дослідно-експериментальної роботи
Група
Характеристика
до експерименту
Характеристика
після
експерименту
Зміни, які
відбулися в
результаті
експерименту
Експериментальний
ефект
Експериментальна
20 %
90 %
70 %
Контрольна
30 %
70 %
40 %
70 % – 40 %= 30 %
Щоб зробити висновки щодо ефективності запропонованих методів виховання гуманності у майбутніх соціальних працівників, потрібно отриманий результат перевірити на достовірність показника. Для цього можна використати тест Стьюдента

152
,
N
q p
N
q p
D
t
2 2
2 1
1 1

+

=
де D
– різниця de і dk – це зміни, що сталися в результаті дослідження; q1= 100 % – 70 % = 30 %; q2 = 100 % – 40 %= 70 %; р1 – 70 % – зміни, що сталися в результаті експерименту в експериментальній групі; р2 – 40 % – зміни, що сталися після експерименту в контрольній групі;
N1 – кількість студентів у експериментальній групі;
N2 – кількість студентів у контрольній групі.
Маючи всі необхідні показники, ми за вищенаведеною формулою маємо можливість визначити достовірність отриманих результатів:
29
,
2 26 60 40 28 30 70 40 70
t
=

+


=
Як відомо, лише за умов, коли t > 2 можна зробити висновок, що дійсно впроваджений експериментальний фактор позитивно впливає на виховання гуманності.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
1. Дайте визначення поняттю «експеримент».
2. Що дає підстави вважати експеримент провідним методом дослідження?
3.
Розкрийте характерні риси притаманні експерименту.
4.
Які Ви знаєте види експерименту? Розкрийте ці види.
5.
Розкрийте відомі Вам засоби організації порівняльного експерименту.
6. Чим відрізняється природній і штучний експерименти?
7. Дайте визначення поняттям «критерій», «показник», «рівень».
8.
У яких випадках є потреби у розробці показників та рівнів явища, що вивчається?
9. Що слід враховувати при плануванні експерименту?
10. Назвіть відомі Вам педагогічні, психологічні та соціальні критерії.
11. Розкрийте сутність діагностуючого експерименту.
12. Розкрийте сутність формувального експерименту.
13. Що таке формалізація експерименту?
14. Для чого використовується формалізація у статистичних методах?
15. На якій підставі робляться висновки про ефективність запропонованих заходів
(методик)?
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ДИКТАНТ
1. Експериментом називають ...
2. Природній експеримент не передбачає ...
3. Штучний експеримент спрямований на ...
4.
Критерії – це ...
5.
Показники – це ...
6.
Рівні – це ...
7.
Діагностуючий експеримент спрямований на ...
8.
Формувальний експеримент спрямований на ...
9.
Формалізація – це метод, сутність якого полягає у ...

153
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. Експеримент є тим механізмом, за допомогою якого науковець отримує
можливість:
а) активізувати чи нейтралізувати дослідницьку ситуацію, або дію певних факторів впливу; б) створювати дослідницьку ситуацію; в) варіювати умови протікання процесу та спостерігати за розвитком процесів та явищ; г) усі відповіді вірні.
2. Експеримент вважається провідним методом дослідження у зв’язку з тим,
що він дає змогу:
а) перевірити ефективність нових форм і методів роботи у процесі впровадження; б) встановити закономірні зв’язки між явищами не лише якісні, але й кількісні; в) виявити необхідні умови для реалізації поставлених завдань; г) встановити характерні зв’язки між різними компонентами процесу чи явища, що вивчається.
3. Експеримент як дослідницька модель може розглядатися як:
а) метод теоретичного дослідження; б) особлива форма практики, яка дозволяє встановити відповідність чи невідповідність елементів пізнання; в) метод, який дозволяє з’ясувати зв’язки і відношення дійсності; г) усі відповіді вірні.
4. Коли досліднику доцільно звертатися до експерименту?
а) коли прагне знайти у об’єкта невідомі раніше властивості; б) коли є потреба перевірити вірність гіпотези або якихось теоретичних побудов; в) коли у навчальних цілях потрібно продемонструвати якесь явище; г) усі відповіді вірні.
5. Експеримент є могутнім генератором нового знання, тому що він дозволяє:
а) вивчати явище у «чистому вигляді», коли штучно усуваються побічні фактори; б) досліджувати властивості процесу чи явища у штучно створених умовах; в) планомірно змінювати і варіювати різні умови для отримання результату; г) багаторазово відтворювати хід процесу в суворо фіксованих і повторювальних умовах.
6. Штучний – це такий експеримент, який:
а) надуманий, вигаданий, неприродній; б) зроблений, підготовлений людиною; в) відокремлений від зовнішніх впливів; г) усі відповіді вірні.
7. Природним експеримент вважається за умов, коли:
а) у процесі його проведення виявляються як фізичні, так і психічні особливості особистості, які проявляються в дії та поведінці; б) дослідник, або вводить, або не вводить у процес, що вивчається, заздалегідь запланованих факторів; в) виявляється сукупність основних якостей і властивостей, що вивчаються; г) експеримент спрямований на одночасне вивчення органічних і неорганічних процесів при вивченні будь-якого явища.
8. За яких умов експеримент вважається порівняльним:
а) порівняння відбувається між декількома контрольними групами; б) порівняння відбувається між декількома експериментальними групами;

154
в) порівняння відбувається між експериментальною та контрольною групою; г) усі відповіді вірні.
9. Що слід вважати етапами організації психолого-педагогічного експерименту:
а) розробка критеріїв, показників та рівнів; б) планування явища, що досліджується та розробка програми експерименту; в) історичний та теоретичний аналіз явища; г) аналіз отриманих результатів.
10. Критерії в експериментальному дослідженні це:
а) інструментарій діагностики явища; б) засіб переконання; в) підґрунтя для оцінки, визначення або класифікації явища; г) усі відповіді вірні.
11. Показники в експериментальному дослідженні це:
а) дані про досягнення у чому-небудь; б) наочні дані про результат якоїсь роботи; в) свідчення, доказ, ознака чого-небудь; г) те, завдяки чому можна судити про розвиток чогось.
12. Поняття «рівень» в експериментальному дослідженні означає:
а) сутність якості явища чи процесу, що вивчається; б) умовну горизонтальну площину, що служить межею висоти; в) ступінь величини розвитку будь-чого; г) усі відповіді вірні.
13. Яка мета використання статистичних методів у психолого-педагогічному
експерименті:
а) щоб об’єктивно інтерпретувати результати тестів опитувань, анкетувань, які допускають певну похибку у вимірах; б) щоб знайти тотожні складники, які дозволять порівняти елементи експерименту, адже виміри можуть проводитись у різних умовах; в) вивчення кількісних змін у розвитку явища, обробка числових досліджень з науковою і практичною метою; г) усі відповіді вірні.
14. Діагностуючим експеримент вважається за умов:
а) дослідник ставить на меті виявити стан або рівень сформованості якогось явища; б) наявності методів дослідження явища чи процесу з метою встановлення діагнозу; в) визначення якісних і кількісних параметрів тих об’єктів, що вивчаються на підставі обраних чи розроблених методик; г) усі відповіді вірні.
15. На діагностуючому етапі експерименту особливу увагу слід звернути на:
а) підбір контрольної та експериментальної груп; б) визначення методик вимірювання; в) прийнятті системи фіксування та обробки отриманих результатів; г) усі відповіді вірні.
16. Що є сутністю формувального експерименту?
а) впровадження заздалегідь розроблених заходів; б) апробація нових програм в експериментальних групах; в) впровадження в контрольних групах нетрадиційних технологій; г) використання стимулюючих методик.
17. Аналіз, отриманих у результаті експерименту даних, робиться на основі:
а) доведення залежності між двома змінними, що дозволяє встановити причинно- наслідкові зв’язки;

155
б) математично-статистичних методів, за допомогою яких робиться кількісна обробка; в) порівняння даних, отриманих у діагностуючому та формувальному експериментах; г) усі відповіді вірні.
18. Застосовуючи формалізацію в дослідженнях із соціальної роботи, які з
наведених формул доцільніше використовувати:
а) R = f(S);
R-результат експерименту; б) R = fn(S);
S-умови, які мають стимулювати явище, що в) R = (f-fn)(S); вивчаються; г) R = (f-fn)(S-Sn);
Sn –умови, які стримують розвиток явища; f- заплановані фактори впливу;

fn-незаплановані фактори впливу.
19. Які заходи започатковані в експерименті дозволяють до мінімуму звести
отримання артефактів?
а) визначення незалежних змінних факторів; б) визначення залежних факторів; в) обрання відповідного вимірювального інструментарію; г) обрання статистичних критеріїв оцінки отриманої дослідної інформації.
20. Результати експерименту слід оформлювати у вигляді:
а) таблиць; б) діаграм; в) тексту; г) графіків.
ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ ТЕСТУ
№ 1 – г;
№ 2 – а; б; в; г;
№ 3 – г;
№ 4 – а, б;
№ 5 – а, б, в, г;
№ 6 – г;
№ 7 – б, в;
№ 8 – б, в;
№ 9 – а, б, в, г;
№ 10 – г;
№ 11 – а, б, в, г;
№ 12 – а, в;
№ 13 – г;
№ 14 – г;
№ 15 – б, в;
№ 16 – а, б, г;
№ 17 – б, в;
№ 18 – а, в;
№ 19 – а, б, в, г;
№ 20 – а, б, в, г.

ТВОРЧО-ПІЗНАВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
1. Обґрунтуйте необхідність такого етапу організації психолого-педагогічного експерименту, як історико-теоретичний аналіз явища.
2. Обґрунтуйте необхідність такого етапу організації, як планування програми експерименту.
3. Обґрунтуйте необхідність такого етапу організації, як розробка критеріїв, показників та рівнів явища, що вивчається.
4. Розробіть, відповідно до обраних критеріїв, явища, показники яких вивчаєте.
5. Розробіть, відповідно до показників, їх рівні.
6. Уявимо, що ви вивчаєте психічний розвиток клієнтів і у вашому експерименті взяло участь 40 осіб в одній групі, з яких 8 показало високий рівень, 12 – середній і 20 – низький; і 25 осіб у другій групі, з яких високий рівень показало 4 особи, середній – 12 і низький – 9. Подайте отримані результати у вигляді таблиці й зробіть порівняльний аналіз.
7. Маючи рівні сформованості критеріїв явища чи процесу, що вивчається, подайте у вигляді таблиці їх сформованість і поясність, яким чином було отримано кінцеві результати.

156 8. Проаналізуйте основні етапи організації та проведення діагностуючого експерименту в соціальній роботі.
9. Проаналізуйте основні етапи організації та проведення формувального експерименту в соціальній роботі.
10. Розробіть показники до наступних критеріїв: соціальна реабілітація, соціальна адаптація, соціалізація та ін.
11. Зробіть порівняльний аналіз даних діагностуючого і формувального експериментів.
12. Формалізуйте проблему вашого дослідження.
13. Доведіть доцільність оформлення результатів експерименту тими чи іншими засобами.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения ефективности педагогических исследований. – М.: Педагогика, 1982. – 191 с.
2. Загвязинский В.И., Агафонов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования. – М.: ACADEMA, 2001. – 207 с.
3. Методологія і методика соціально-педагогічних досліджень. – Ніжин: НДПУ
ім. Гоголя, 2002. – 287 с.
4. Папковская П.А. Методология научных исследований. – Минск: Информпресс,
2002. – 171 с.
5. Педагогіка вищої школи. – К.: Знання, 2005. – 400 с.
6. Пілюшенко В.Л., Шкрабан І.В., Славенко І.В., Наукове дослідження: організація, методологія, організаційне забезпечення. – К.: Лібра, 2004. – 342 с.
7. Технологія наукових досліджень. – Харків: Інжек, 2005. – 58 с.
8. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідної діяльності. – К.: Знання-Пресс, 2002. – 289 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал