Розділ права, свободи І відповідальність. Права людини в історії людстваСкачати 264.23 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір264.23 Kb.
1   2   3
Давайте обговоримо!
Конституцій України
Стаття 51 (витяги)
Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття.
Повнолітні діти зобов'язані турбуватись про своїх непрацездатних батьків.
* * *
«Дітей годувати - в борг давати, батька-мати годувати - борг віддавати». (Народне
Запитання
На чому будуються взаємини батьків та дітей, якщо, як відомо, сімейної (як виду юридичної) відповідальності не існує?
2. Чи згодні ви з народним прислів'ям? Аргументуйте вашу відповідь.
60

2.4.3. Відповідальність перед людиною
Дана проблема мабуть є ключовою для всього розділу, розглядання якого ми з вами закінчуємо. Хто візьме відповідальність за порушення прав та свобод людини? Хто захистить людину? Бути захищеним - бути за щитом, котрий відбиває дискримінацію,
приниження, ображання і все те, що порушує честь та гідність людини.
Конституція України
Преамбула (витяги)
Верховна усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, минулими,
теперішніми та майбутніми приймає цю Конституцію - Основний Закон країни.
Стаття 3 (витяги)
Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
Запитання
1. Перед ким усвідомлювала відповідальність Верховна Рада України, приймаючи
Конституцію України?
2. Перед ким несе відповідальність держава за свою діяльність?
Ми вже говорили про те, що захист прав і свобод людини здійснюється на державному,
регіональному (Європа, наприклад) та міжнародному рівнях. Як правило, людину більше цікавить захист своїх прав та свобод у своїй державі.
Перш за все, це судовий захист.
Ми живемо у суспільстві, що динамічно розвивається. Наша держава прямує до побудови соціальної правової держави. Змінюються закони. З'являються більш досконалі
механізми захисту ділової репутації, доброго імені, відшкодування моральних збитків.
Відповідальність кожного в сукупності надає можливість у найближчому майбутньому говорити про громадянське суспільство, як про суспільство відповідальних співіснуючих особистостей. Особистостей вільних. Достатніх, толерантних в усіх сферах суспільного життя. Від вас - молодого покоління українців багато в чому залежить реалізація цієї мети.
Схема 6.
Право на відшкодування збитків від несправедливого звинувачення
Гласність Порушення п]зав та свобод ми людьми і
Кваліфікована
Суд за принципом Презумпція змагання невинності
Незалежність та неупередженість суду
61

Домашнє завдання
рівень
Назвіть моральні цінності громадянина.
2. Дайте своє визначення поняттю „відповідальність".
Дайте своє визначення поняттю „взаємна відповідальність".
рівень
1. Порівняйте моральне та юридичне значення понять „відповідальність" та „обов'язок".
Що в них спільного, у чому відмінності?
2. Порівняйте відповідальність людини перед суспільством і навпаки. Що спільного і в чому відмінність?
рівень
Напишіть есе на тему «Які якості мають бути притаманні справжньому громадянину?»
2. Зобразіть схематично відповідальність держави щодо захисту людини.
2.5. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ ПРАВ ЛЮДИНИ.
2.5.1. Міжнародні організації в сучасному світі
Сучасний світ є складним та багатовимірним. Серед сучасних тенденцій розвитку світового співтовариства подальше збільшення кількості існуючих міжнародних організацій та зростання їх ролі в міжнародному житті.
Давайте обговоримо!
З курсів історії згадайте міжнародні організації, які існували в історії.
2. Яку відіграла в історії людства Ліга націй?
Нині в світі існує величезна кількість міжнародних організацій. Серед
-
Організація об'єднаних націй. Вона була створена наприкінці другої світової війни, і нині її
членами є абсолютна більшість держав світу. В системі ООН створена велика кількість спеціалізованих організацій, серед яких
(організація з питань науки, освіти та культури),
(конференція з торгівлі і розвитку), Міжнародна організація праці
Міжнародна організація цивільної авіації
та чимало інших.
Важливу роль відіграють регіональні міжнародні організації, такі як Рада Європи,
Організація з безпеки та співробітництва в Європі, Організація африканської єдності, Ліга арабських держав тощо. На теренах колишнього Радянського Союзу діє Співдружність незалежних держав (СНД).
В сучасному світі загальновизнаними є принципи міжнародних відносин, серед яких принцип мирного співіснування, поваги до державного суверенітету, невтручання у внутрішні справи інших держав тощо. Особливе місце серед них належить повазі до основних прав і свобод людини. Вступаючи до ООН, Ради Європи та багатьох інших міжнародних організацій, держава бере на себе зобов'язання щодо забезпечення і
гарантування прав людини.
Для спостереження та захисту прав людини в системі міжнародних організацій існують спеціальні органи. Найвідомішими з них є Комітет ООН з прав людини (він лише нещодавно прийшов на зміну Комісії з прав людини ООН), серед перших цього новоствореного органу ООН - наша держава. Чимало справ розглядає Європейський суд з прав людини. Після прийому України до Ради Європи та ратифікації нашою державою конвенцій РЄ, до цього суду надходить чимало заяв від громадян нашої держави.
62

Це цікаво!
Однією з найпочесніших нагород в світі вважається Нобелівська премія, що присуджується починаючи з 1902 року. Серед напрямків, за досягнення в яких присуджується премія, є і премія Миру. За більш ніж 90 років існування премії її
ряд міжнародних організацій:
- Інститут Міжнародного Права;
- Міжнародне бюро миру;
1917, 1944,
- Міжнародний комітет Червоного Хреста;
- Нансенівська Міжнародна організація в справах біженців;
- Служба Верховного комісара ООН у справах біженців;
1965
фонд ООН;
- Міжнародна організація праці;
1977 - Організація "Міжнародна амністія";
- міжнародна організація "Лікарі світу за запобігання ядерній війни";
- Миротворчі сили ООН;
- Пагоушська конференція "Наука і світові проблеми";
- Міжнародна кампанія за заборону наземних мін;
- Міжнародна організація "Медицина без кордонів";
2001 - Організація Об'єднаних Націй;
2005 - Міжнародне агентство з атомної енергії.
2.5.2. Міжнародно-правові стандарти прав людини.
Давайте обговоримо!
Згадайте, які міжнародно-правові документи нині встановлюють міжнародно-правові
стандарти прав людини.
Протягом століть в світі складалася система вимог щодо прав людини, які мають бути гарантовані державою. Система сучасних принципів щодо прав людини остаточно сформувалася в світі лише в минулому столітті. Друга світова війна, яка принесла несчислені
жертви, дала приклади жахливого порушення прав людини, стала своєрідним каталізатором процесів формування системи міжнародних стандартів прав людини.
Нині фундаментом міжнародних стандартів прав людини є Загальна декларація прав людини, яка була прийнята 10 грудня року Генеральною асамблеєю ООН. Подальший розвиток стандарти прав людини отримали в прийнятих в році Міжнародному пакті про громадянські та політичні права та Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права. Ці три акти складають нині так званий Біль про права. Однак система міжнародних актів про права людини не обмежується цими актами - вони доповнюються цілим рядом пактів та декларацій.
Мовою документів
Загальна декларація прав людини (витяги)
Стаття 1. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах.
Стаття 2. Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією
Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища.
Стаття 3. Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність.
7. Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом.
Стаття 9. Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання.
Стаття
63

Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави.
2. Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну, і
повертатися у свою країну.
Стаття 15
Кожна людина має право на громадянство.
2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або права змінити своє
громадянство.
Стаття
Кожна людина має право володіти майном як так і разом з іншими.
Стаття 18. Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії; це право включає
свободу змінювати свою релігію або переконання і свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими, прилюдним або приватним порядком в ученні, богослужінні і виконанні релігійних та ритуальних обрядів.
Стаття
Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати,
одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.
Стаття 20
Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій.
2. Ніхто не може бути примушений вступати до будь-якої асоціації.
Стаття 21
Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників.
2. Кожна людина має право рівного доступу до державної служби в своїй країні.
Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна виявлятися у періодичних і
виборах, які повинні провадитись при загальному і
рівному виборчому праві шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми,
що забезпечують свободу голосування.
Стаття 22. Кожна людина, як член суспільства, має право на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою національних зусиль і
міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної держави.
Стаття 23.
Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і
сприятливі умови праці та на захист від безробіття.
Стаття 24
Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, включаючи право на розумне обмеження робочого дня та на оплачувану періодичну відпустку.
Стаття 25.
Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло,
медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї, і право на забезпечення в разі безробіття,
хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини.
Стаття 26
Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути безплатною, хоча б початкова і
загальна. Початкова освіта повинна бути обов'язковою. Технічна і професійна освіта повинна бути загальнодоступною, а вища освіта повинна бути однаково доступною для всіх на основі
здібностей кожного.
Стаття 29
Кожна людина має обов'язки перед суспільством, у якому тільки й можливий вільний і
повний розвиток її особи.
64

2. При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і
поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві.
Завдання
Порівняйте текст Конституції України та Загальної декларації прав людини. Дайте оцінку відповідності українського законодавства міжнародно-правовим стандартам прав людини.
2.5.3. Порядок звернення за захистом прав людини до міжнародних судових органів
вересня 1997 року Україна ратифікувала Європейську конвенцію прав людини. Саме з цього часу на відносини громадян України зі своєю державою розповсюдилася юрисдикція
Європейського суду з прав людини. Якщо громадянин України вважає, що його права було порушено державою, органами або посадовими особами, він може звернутися з заявою до цього органу. Це право йому гарантовано Конституцією України.
Мовою документів
З Конституції України
Стаття 55. ...Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є
Для того, щоб заява громадянина була розглянута в суді, слід знати вимоги до неї та порядок звернення до суду.
Громадянин має право звернутися до суду в тому випадку, якщо, по-перше, порушення скоєно державою, яка ратифікувала Конвенцію після дати ратифікації. Крім цього, заяву можна подавати лише тоді, коли вичерпано національні засоби розгляду - тобто справу розглянуто не лише судом першої інстанції, але й усіма судами, до яких громадянин може звернутися у своїй країні. Порушення має стосуватися одного з основних прав людини,
закріплених Конвенцією. Важливою умовою прийнятності заяви є те, що суд може розглядати лише порушення з боку органів державної влади, але не може розглядати порушення з боку приватних осіб чи недержавних організацій.
Важливо пам'ятати про терміни подачі заяви до Європейського суду. Заява необхідно подати до суду протягом шести місяців від дня винесення рішення останньою судовою
інстанцією країни, щодо якої подається скарга.
Якщо Ви бажаєте звернутися до суду, Ви маєте надіслати до суду лист, який повинен містити стислий виклад заяви, визначення права або прав (гарантованих Конвенцією),
які, на Вашу думку, порушено, відомості про засоби правового захисту, якими Ви скористалися, перелік офіційних рішень у справі із зазначенням дати кожного документа й інстанції, яка його видала (суд або інший орган), а також стисла інформація про зміст кожного документа. До листа обов'язково додають копії всіх згаданих в листі
документів.
Після того, як лист-заява надійде до суду, Вам буде надіслано відповідь та спеціальний формуляр для того, щоб Ви виклали заяву у формалізованому вигляді.
Можуть бути запрошені додаткові матеріли чи документи, а якщо суд визнає заяву неприйнятною повідомлення про це. Якщо ж заяву взято до розгляду, Вас
інформуватимуть про перебіг подій. На першому етапі розглядають лише письмові
65
документи і особиста участь не є необхідною; в подальшому заявник може або сам брати участь в засіданнях, або ж запросити адвоката. Важливо знати, що в разі нестачі коштів на оплату адвоката, суд може прийняти рішення про надання безоплатної правової допомоги
(але лише на етапі розгляду заяви в суді, а не при підготовці та подачі заяви).
Адреса, на яку мають направлятися листи
до Європейського суду з прав людини:

Домашнє завдання
рівень
Які міжнародні організації вам відомі?
2. Назвіть відомі вам міжнародні акти, які визначають сучасні міжнародні стандарти прав людини.
3. Які права людини закріплені в міжнародно-правових актах, що визначають міжнародні
стандарти прав людини?
*
рівень
Порівняйте права людини, закріплені в Конституції України та міжнародно-правових актах.
2. Знайдіть повідомлення засобів масової інформації, в яких міститься інформація про діяльність міжнародних організацій.
*Третій рівень
Висловіть свою думку щодо ситуацій, в яких доцільним буде звернення до європейського суду з прав людини та спробуйте скласти заяву до Європейського суду з прав людини.
2. На підставі повідомлень засобів масової інформації спробуйте оцінити діяльність
існуючих в світі міжнародних організацій. Які з них, на вашу думку, відіграють нині
найважливішу роль в забезпеченні прав людини, є найбільш ефективними.
66


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал