Розділ права, свободи І відповідальність. Права людини в історії людстваСкачати 264.23 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір264.23 Kb.
1   2   3
Запитання та завдання
Що спільного в цих джерелах про свободу слова, думки, переконання та інформації?
2. Наведіть приклади, коли свобода інформації вступає в конфлікт з правом на недоторканість приватного життя.
Знайдіть визначення понять: державна таємниця, службова таємниця, комерційна таємниця. Чи передбачено обмеження та відповідальність за поширення цих таємниць?
Як Ви гадаєте, чому?
4. Заповніть таблицю, використовуючи отриману інформацію.
Таблиця
Свобода інформації
Гарантії
Обмеження
49
громадянських та політичних прав нерозривно пов'язане з демократичним суспільно-політичним ладом. Тому тільки за умов демократії можливе визнання та здійснення в повній мірі громадянських та політичних прав особистості.
Зі скарбниці мудрих думок
«Кожна людина права по-своєму».
«Дурниці - це поняття, що залежать від точки зору. Те, що одному здається дурницею або нісенітницею, для іншого може мати важливе значення».
«Ваша думка для мене глибоко ворожа, але за Ваше право її висловити я готовий віддати своє життя». Вольтер.
Запитання
Який з поглядів Вам ближчий? Чому?
2. Чи згодні Ви віддати власне життя за право іншої людини висловити ворожу для Вас думку? Аргументуйте відповідь.
2.2.3. Толерантність як основа гарантії свободи совісті, світогляду та віросповідання
Толерантність (дослівний переклад - терпимість) може охоплювати чи не охоплювати усі сфери людської життєдіяльності.
Толерантність - терпиме ставлення до думок, що не співпадають з власними
думками, позиціями, віруваннями.
Толерантність - моральна якість, що проявляється в повазі інтересів, почуттів,
звичок інших людей.
Толерантність - терпимість до критики, протилежної думки, поведінки.
Толерантність є обов'язковим принципом будь-якого демократичного суспільства та соціальної держави. Толерантність - це терпимість, адже передбачає захист та обґрунтування власної позиції.
Зі скарбниці мудрих думок
«Вміння миритись з недосконалістю інших є ознакою справжньої гідності». Гуго Зіллер,
німецький сходознавець XX сторіччя.
«Ображаючи іншого, ти не турбуєшся про самого себе».
да Вінчі.
«Якщо ти байдужий до страждань інших, ти не є гідним звання людини».
-
перський поет XIII сторіччя.
«Поведінка - це дзеркало, в якому кожен показує свою подобу». Гете.
«Жодна зла людина не буває щасливою».
- давньоримський поет.
Запитання та завдання
Дайте своє визначення толерантності.
2. Що спільного у висловах мислителів про толерантність?
3. Пригадайте визначення понять «гідність», «гідна людина». Чи можемо ми сказати, що гідна людина - людина толерантна? Чому?
4. Вольтер вважав толерантність загальнолюдською цінністю, а Ви згодні з цим?
Толерантність - це взаємоповага через взаєморозуміння. Толерантність необхідна для мирного існування в усьому світі та в усіх сферах життя. Ставлення до релігії,
віросповідання - одна з найважливіших сфер людського буття, де необхідна толерантність.
Зі скарбниці мудрих думок
"Релігія - це душа світу"
Маркс
"Релігія - загальнолюдський невроз нав'язливості" 3. Фрейд
50

"Релігія буде існувати, доки існує людство, адже в ній суспільство обожнює само себе"
Е.
"Бог - дзеркало людської душі" Л.
"Якщо Бога немає, то все дозволено" Ф.
"Якби Бога не було, його належало б вигадати"
Запитання
Які з висловлювань відповідають Вашим переконанням?
2. Які з них не можна вважати толерантними?
Наведіть приклади, відомі Вам зі шкільних курсів історії та літератури, які свідчать про боротьбу з людьми іншої віри, єретиками та ін.
Свобода віросповідання включає право індивідуально або разом з іншими людьми сповідувати релігію, мати та поширювати релігійні переконання й діяти у відповідності до них. Свобода совісті та віросповідання закріплюється навіть у законодавстві тих країн, де
існує офіційна релігія (наприклад, у Польщі).
Наша держава світська і разом з тим багатоконфесійна. Церква в Україні відокремлена від держави, а школа - від церкви. У священних книгах релігій світу у тому чи іншому формулюванні закріплений принцип терпимого ставлення до інших. Цей принцип ще називають «золотим правилом етики».
Священні книги про віротерпимість
Брахманізм: "Не робіть іншим того, що було б боляче Вам, якби було зроблено Вам"
Буддизм: "Не заподійте іншим того, що самим здається боляче"
5, 18)
Іслам: "Ніхто не є істинно віруючим, поки не бажає брату своєму того ж, чого бажає собі"
94:5)
Іудаїзм: "Що ненависно Вам, не робіть ближньому своєму"
(Талмуд;
Зіа)
Християнство: "Як хочете, щоб з Вами поводилися люди, так поводьтеся і Ви з ними"
(Новий Заповіт; Євангеліє від Матвія;
Конфуціанство: "Не робіть іншим того, чого не хочете, щоб вони робили Вам"
(Аналекти;
Запитання та завдання
Що спільного та в мочу відмінність цих висловів?
2. Який з них вам більш за все подобається? Аргументуйте відповідь.
На жаль, у питанні свободи совісті та віросповідання існують два протилежні підходи.
Схема 2
Толерантність (релігійна)
- терпиме ставлення до
інших вірувань та ставлень до релігії, які не співпадають зі своїми.
Свобода совісті
І та право на свободу віросповідання.
Фанатизм (від латинського
- жертовник) (релігійний) - непохитна,
що відкидає альтернативні думки,
прихильність людини чи групи осіб до певних переконань, відданість вірі, яка сполучається з нетерпимістю до
інакомислення та людей іншої віри.
51

Нетерпимість породжує конфлікт, в основі якого лежить порушення прав і свобод людини. Про ставлення до прав та свобод інших людей мова піде у наступному параграфі.
Домашнє завдання
рівень
Чому природні права людини називають фундаментальними?
2. Чим відрізняються цінності від прав?
В якому розділі Конституції України йдеться про права людини?
*
рівень
Поміркуйте, чи є Декларація прав людини чи він є документом моральної дії?
Складіть перелік політичних прав зафіксованих в Конституції України.
Чи є, на вашу думку, межа толерантності?
***Третій рівень
1. З другого розділу Конституції України виділіть права, які ви вважаєте фундаментальними.
2. Напишіть реферат на тему та культурні права людини»
3. Напишіть есе „Що бути толерантним"?
2.3. ПРАВА ТА СВОБОДИ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ.
Розглянувши покоління та категорії прав людини, ми з вами спробуємо проаналізувати громадянські свободи та умови їх соціального захисту.
Громадянські свободи - це індивідуальні свободи, які є необхідною умовою
життєдіяльності людини у демократичному суспільстві.
2.3.1. Свобода і форми її прояву
Свобода нічого не варта, якщо вона не
містить у собі свободу помилятись.
Ганді.
Особисті (громадянські) свободи покликані забезпечити свободу людині як члена громадянського суспільства. Основа та головне призначення громадянських свобод полягає у забезпеченні пріоритету індивідуальних, внутрішніх орієнтирів розвитку особистості.
Держава, при цьому, визнає свободу особистості у певній сфері відносин і не втручається у цей простір. Більш того, держава повинна сприяти здійсненню цих свобод.
Ключовим поняттям громадянських свобод та прав людини загалом є гідність.
Гідність - це визнання суспільством соціальної цінності, унікальності конкретної
значущості кожної особистості як частки людського співтовариства.
Говорячи про громадянські свободи, необхідно розібратися зі змістом самого поняття свобода. У країнах зі сталими демократичними традиціями розрізняють індивідуальну,
громадянську свободу (англійською та свободу політичну, яка забезпечує людині
участь у політичному процесі
До речі, права громадянина
о/
та громадянські права
-
категорії не тотожні, так само як права людини - права члена суспільства або усього людського співтовариства, а громадянські права - це права громадянина певної країни
(наприклад, Канади чи України).
Свобода - це індивідуальний чи колективний стан, який передбачає можливість та
здатність обирати за своїм розсудом різні варіанти дій.
52

У свою чергу індивідуальна свобода розділяється на два види.
Негативна свобода
(свобода від)
Гарантія не підлягти незаконному позбавленню особистої недоторканості
Позитивна свобода
(свобода на)
Можливість діяти у відповідності до своєї волі без будь-яких обмежень
Це цікаво!
Президент США Ф.Рузвельт у своєму посланні до Конгресу США 26 січня року сформулював чотири найважливіших (на його погляд) свободи:
Свобода слова та висловлювання.
2. Свобода від бідності (економічний розвиток, який здатен забезпечити здорове ситне життя населенню кожної країни).
3. Свобода віросповідання (кожна людина молиться своєму
4. Свобода від страху (всесвітнє повне роззброєння, щоб жодна країна не могла здійснити акт фізичної агресії проти своїх сусідів).
Запитання та завдання
Які з наведених вище свобод є позитивними, а які - негативними?
2. Яке з наведених прав більшою мірою є колективним? Аргументуйте свою відповідь.
Розмістить чотири свободи у послідовності від самої значущої до менш значущої, на ваш погляд, свободи. Обговоріть з товаришем по парті отримані результати.
Як бачимо, індивідуальні та колективні свободи тісно взаємопов'язані і торкаються усіх категорій прав людини. У попередньому параграфі ми зазначили, що у 1789 році у
Декларації прав людини та громадянина, що була прийнята у часи Французької буржуазно- демократичної революції, права були поділені на дві групи. Ця розбіжність походить від відмінності громадянського суспільства і держави. Це не є роздвоєння особистості (людина,
громадянин), а розширення його правового статусу та переліку прав та свобод.
Усі статті другого розділу Конституції України «Права, свободи та обов'язки людини і
громадянина» послідовно розрізняють права та свободи за даним принципом. Це знаходить свій прояв у формулюваннях статей. Там, де мова йде про права людини, використовуються формулювання «кожен може», «кожен має право», «кожному гарантовано». Там, де йдеться про права громадянина - чітко вказується «громадяни», тобто громадяни нашої країни.
Таблиця З
Права людини
Права громадянина
1.
2.
Запитання та завдання
Заповніть таблицю, використовуючи II Розділ Конституції України, вписуючи по 4-5
номерів статей у кожну графу
Яких прав у Основному Законі закріплено більше: прав людини, прав громадянина? Як ви думаєте, чому?
В обох випадках права вимагають гарантій їх поважання, додержання та виконання. Про це мова піде у наступному підрозділі.
53

2.3.2. Соціальний захисту соціальній державі
Соціальний захист можна визначити як захист людини у суспільстві. Поняття це дуже багатогранне. Тому існують різні його тлумачення.
Це система принципів, методів встановлених державою соціальних гарантій, заходів і закладів, які забезпечують оптимальні умови життя, задоволення потреб населення. Соціальний захист створює гарантії допомоги на випадок настання соціальних ризиків, яких може зазнати будь-який громадянин упродовж життя: хвороба, інвалідність,
травматизм, старість, втрата годувальника, безробіття, міграція, тощо. Він включає соціальне забезпечення, соціальне страхування і соціальну допомогу (підтримку).
Мовою документів
Конституція України
Стаття 1. Україна є суверенною та незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою.
Стаття 3. Людина, її життя та здоров'я, честь та гідність, недоторканість та безпека,
визнаються в Україні найголовнішою соціальною цінністю.
Запитання та завдання
Спробуйте дати своє визначення понять «соціальний захист» та «соціальна держава».
2. Що таке «людська гідність»?
Поняття «соціальна держава» було введено в обіг наприкінці XIX -- початку XX
сторіччя. Сьогодні ця категорія включена до конституцій багатьох держав. Зростає роль соціального середовища у житті людини й на другий план відступає індивідуалізм.
Соціальна держава - це особливий тип цивілізованої держави, яка намагається забезпечити кожному громадянину гідні умови існування, соціальної захищеності, рівні життєві
можливості для
Така держава зменшує соціальну нерівність, допомагає
знедоленим, має на меті надати кожній людині роботу, або інше джерело існування.
Прочитай та поміркуй
А.Токвіль «Демократія в Америці» (витяг)
«Індивідуалізм - це зважене, спокійне почуття, яке спонукає громадянина ізолювати себе від маси собі подібних та замикатись у вузькому сімейному та дружньому колі.
Створивши для себе, таким чином, маленьке суспільство, людина перестає тривожитись про все суспільство загалом».
Чи можна у сучасному суспільстві жити лише за принципом «Мій дім - моя фортеця»?
Аргументуйте свою відповідь.
Реалізація індивідуальності багато в чому залежить від середовища (оточення).
Середовище (оточення) - це сукупність життєвих умов, конкретний фізичний,
природний та
простір, в якому людина проявляє свою
індивідуальність,
як особистість.
У соціальній державі зростає вплив держави на економіку. Виникають моральні виміри економіки в умовах боротьби за соціальну справедливість, проти злиденності та зубожіння.
Внаслідок цього встановлюється новий формат взаємин держави з особистістю, пов'язаних з обов'язком держави забезпечити соціально-економічні та культурні права.
Мовою документів
54

Декларація прав людини та громадянина 1789 року
Стаття 21
Суспільне визнання є священним обов'язком.
Суспільство зобов'язане давати допомогу як надаючи їм роботу, так і забезпечуючи засоби існування особам, які на здатні до праці.
Витяги зі статті 151 Конституції Німеччини 1999 року
Кожний має право добувати собі утримання працею...
...Устрій господарського життя повинен відповідати засадам справедливості та цілям забезпечення для всіх існування, гідного людини.
Витяг з Преамбули Міжнародного пакту ООН про економічні, соціальні та культурні
права
Ідеал людської особистості,
від страху та нужди, може бути здійснений лише якщо будуть створені умови, за яких кожний може користуватися своїми економічними, соціальними та культурними правами, так само як і своїми громадянськими та політичними правами.
Витяги з Преамбули Європейської Соціальної хартії
Уряди, які підписали цю Хартію, будучи членами Ради Європи ... сповнені рішучості
спільно зробити все можливе для підвищення життєвого рівня та покращення рівня соціального забезпечення як міського, так і сільського населення шляхом використання відповідних закладів та здійснення відповідних заходів.
Витяги зі статті 13 Конституції України
Держава забезпечує... соціальну спрямованість економіки.
Сьогодні значення соціально-економічних прав для забезпечення правового статусу особистості безумовно визнається в усіма країнами. Однак кожна країна забезпечує їх в силу своїх можливостей. Цим зумовлений рекомендаційний характер формулювань соціально- економічних прав, наприклад: «гідне життя», «гідний рівень життя», «справедливі та сприятливі умови праці», «задовільне існування». Американці часто люблять повторювати
«Ми - суспільство рівних прав, але не рівних можливостей». У багатьох країнах соціально- економічні права вважаються соціальними послугами.
Конституція України
Стаття 48
Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє
харчування, одяг, житло.
Заповніть таблицю «Достатній рівень життя»
Таблиця 4.
Достатній життєвий рівень
Харчування
Одяг
Житло
55

Завдання
Обговоріть з однокласниками питання про те, співпали чи ні ваші уявлення про достатній життєвий рівень за кожною з трьох позицій.
І все ж таки існують певні державні гарантії щодо соціального захисту.
Мовою документів
Конституція України
Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок.
Запитання
У яких випадках громадяни мають право на соціальний захист?
2. Хто має право на відпочинок?
Говорячи про соціальний захист та соціальні можливості держави ми з вами повинні
враховувати соціальну дійсність, під якою прийнято розуміти реальність, котру
складають люди, їх життя, діяльність, взаємовідносини.
Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції від 4 грудня 1986 року проголосила неділимість усіх категорій прав людини.
Обов'язок держави у галузі захисту соціально-економічних прав полягає в тому, щоб здійснювати прогресивні соціально-економічні перетворення, забезпечувати повну участь народу в процесі та вигодах економічного розвитку. 12 грудня року ООН прийняла
Хартію економічних прав та обов'язків держав. У статті 7 цього документу закріплене положення про те, що держави несуть відповідальність за сприяння економічному,
соціальному та культурному розвиткові свого народу.
Заповніть таблицю «Право на вибір»
Таблиця
№ статті Конституції України
Ст. 33
(свобода пересування)
Ст. 34
(свобода висловлювання)
Ст. 43
(право на працю)
Зміст конституційного права вибору
Завдання
Впишіть до таблиці зміст конституційних прав, закріплюючих право на вибір у тій чи
іншій сфері життєдіяльності.
2. Продовжить таблицю, доповнивши її іншими законодавчими нормами в галузі права на вибір.
Обговоріть з однокласниками зміст заповненої таблиці.
Як бачимо, право на вибір - прояв свободи людини. А як бути з правом на помилку.
Цього права немає в законах.
Давайте обговоримо
56

«Людині властиве помилятись»
«Не помиляється лише той, хто нічого не робить»
«Сапер помиляється лише один раз» (Народна мудрість).
«Свобода нічого не варта, якщо вона не містить у собі свободу помилятись»
Ганді).
Завдання та запитання
Обговоріть наведені погляди.
2. З якою із них ви згодні у більшій мірі? Чому?
У наступному параграфі ми будемо також торкатись права на вибір і права на помилку,
але дещо під іншим кутом зору.
Домашнє завдання
*Перший рівень
Що таке громадянські свободи?
2. Що таке соціальний захист?
Що таке соціальна держава ?
рівень
Яке значення для особистості мають індивідуальні та колективні свободи?
2. Чи можна забезпечити соціальний захист без додержання соціальних прав?
Яке з наведених понять є більш широким за змістом:
- соціальні права;
- соціальний захист?
***Третій рівень
Представте у графічному вигляді механізм соціального захисту в суспільстві та в державі.
2. Викладіть ваше уявлення про соціальну державу.
2.4. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ І ДЕРЖАВИ
Влада - це борг; свобода - відповідальність.
Марія Ебвер-Ешенбах
2.4.1. Від людини до держави, а не навпаки
Ліберальна доктрина поклала початок переорієнтації у взаємовідносинах людини та влади. Тож, сутність можна викласти у такий спосіб.
1. Головне для людини -- свобода, котра повинна біти середовищем мешкання.
Свобода перетворює підданого на громадянина, визначаючи нові принципи його взаємодії з державою, що схематично можна представити таким чином. (Див. Схему „Відмінність громадянства від підданства").
2. Свобода, невіддільна від рівності, починає закріплюватись у XVII - XVIII сторіччях як у правових вченнях, так і в юридичних актах про права людини.
Свободою та рівністю повинні володіти всі люди без будь-яких розбіжностей, адже це - природний стан людини та її невід'ємні та невідчужувані права. Саме рівність визначає
універсальний характер прав людини.
3. Права людини - це система матеріальних та духовних умов та благ, без якої не можлива її нормальна життєдіяльність і розвиток індивідуальних якостей особистості.
57

4. Прагнення людей до свободи самовизначення у сфері громадянського суспільства висувало проблеми мета функціонування держави та меж її діяльності.
2.4.2. Права та відповідальність людини і громадянина
У загальному вигляді відповідальність - це здатність людини відповідати за свої дії. Саме ми, людство, відповідаємо за збереження оточуючого середовища. Часто можна почути про те, що ми у відповіді за братів наших менших - тварин (хоч ми далеко не завжди це робимо).
Все це передбачає моральну відповідальність людини.
Моральна відповідальність - • це готовність і здатність людини приймати рішення,
здійснювати дії і відповідати за них перед собою та суспільством. Слово - теж вчинок і не завжди правильний. Ось чому за образу та наклеп передбачено юридичну відповідальність.
З юридичною відповідальністю Ви знайомились під час вивчення у 9-му класі курсу
„Основи правознавства". Хотілося б лише нагадати, що в осіб, які уклали шлюб раніше за передбачений законом шлюбний вік, наступає повна дієздатність, і вона лишається, навіть якщо молоді розірвали шлюб.
З 16 років громадяни України мають право займатись фермерством, а також підприємницькою діяльністю. Це передбачає повну дієздатність, тобто здатність своїми правами набувати прав і нести юридичну відповідальність.
Чи завжди ми замислюємось над тим, що кажемо і що робимо? Соціологічні
опитування старшокласників дають інформацію про те, що добрий процент юнаків та дівчат вважають, що за їх вчинки, проступки і навіть злочини повинні відповідати їх батьки. Це хибний стереотип, адже колективна відповідальність веде до безвідповідальності. Ось чому юридична відповідальність є індивідуальною.
Статус (положення) людини є багатофункціональним. Він змінюється впродовж життя,
і на це впливає вік, освіта, професія та багато інших факторів.
Схема 4.
58

Відмінність громадянства від підданства.
Форма правління
Монархія
Зміни форми правління внаслідок політичних процесів у суспільстві
Підданст во
І
Зміни статусу особистості в суспільстві
та державі
Республіка
Громадянство
І
Я
щ о означа
є
язо к людин и
з державо ю
т а
нархічно ю
формо ю
правлінн я т а
сий
, що передбача
є обов'язк и
ок у підданог о
о а
Н
О
людин и
Свобод а - середовищ е існуванн я
людини
Свобод а є
невід'ємно ю
ві
д рівн о
Прав а людин и
- систем а умо в т а
благ
Вільн а особистіст ь - громадянс ь
суспільств о - правов а держава рмін
, щ о означа
є стали й
політик
(
авови й
зв'язо к особ и
з державо ю
три й
виражаєтьс я в
ї
х взаємни х
ава х т а обов'язка х
Он о Он
Н
е
Схема 5.
59

Держава
Громадянин
Особа, що володіє
сталим політико- правовим зв'язком з державою.
Природа
Людина
Індивід людського роду - частина живої природи.
Суспільство
Особистість
Особа, яка володіє
значущими якостями.
Давайте
Поверніться, будь ласка, до епіграфу, з якого починається Розділ II. Чи згодні ви з цим твердженням? Чому простежується причинно-наслідковий зв'язок між відповідальністю людини та її залежністю від інших людей?
2. Народна мудрість проголошує: „Закон іноді не забороняє того, що забороняє сором". Чи згодні ви з цим твердженням?
3. Чи згодні ви з епіграфом цього параграфу? Аргументуйте вашу відповідь.
4. Наведіть приклади, коли юридична відповідальність відсутня, а почуття провини, сорому та докори совісті не дають можливості скоїти той чи інший вчинок.
Дайте своє визначення поняттям „внутрішній світ людини", „відповідальність".
Людина живе у суспільстві серед людей. Первинним осередком суспільства є сім'я.
Моральні якості особистості багато у чому зумовлені вихованням у сім'ї. У наші часи так само гостро стоїть проблема батьків та дітей.
Суспільство не завжди здатне гідно захистити тих, хто більш за все цього потребує - це діти та літні люди.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал