Розділ 7 Організація та проведення соціологічного дослідженняСкачати 488.04 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка5/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір488.04 Kb.
1   2   3   4   5
7. Анкета, чи бланк опитувального листа, структурно складається за) двох частин б) трьох частин вчотирьох частин.
8. Для того, щоб інтерес до предмета анкетного опитування не спадав, а
поступово підвищувався, потрібно розташувати запитання таким чином
а) більш складні за змістом запитання повинні йти слідом за більш простими, анкета має завершуватись знову простими б) на початку мають стояти складні запитання, а потім спрощуватись в) спочатку мають стояти прості запитання, які будуть ускладнюватись, завершуватись анкета повинна найскладнішими.
9. Найбільше опитування неповинно тривати більше ніж
а) 15-20 хвилин б) 30-40 хвилин в) 50-60 хвилин.
10. Запитання шкального типу використовується, як привило:
а) для визначення тих чи інших ціннісних пріоритетів б) для відсіювання некомпетентних осіб в) для висловлювання власної думки.
11. Суть фокусованого групового інтерв’ю полягає в
а) виявленні кількісної оцінки відносин між індивідами в групі б) опитуванні вузькопрофільних фахівців з певної галузі в) фіксації та перевірці певних суспільних явищ.

188
12. Суть соціометричного опитування полягає в
а) опитуванні вузькопрофільних фахівців з певної галузі б) фіксації та перевірці певних суспільних явищ в) виявленні кількісної оцінки відносин між індивідами в групі.
13. Суть соціологічного спостереження полягає в
а) фіксації та перевірці певних суспільних явищ б) виявленні кількісної оцінки відносин між індивідами в групі в) опитуванні вузькопрофільних фахівців з певної галузі.
14. Невключені спостереження вперше були використані та описані в праці
«Становище робітничого класу в Англії таким вченим, яка) Г. Зіммель; б) Ф. Енгельс в) Г. Спенсер.
15. Включені польові спостереження інкогніто вперше були проведені та
описані в праці Волоцюги соціологом
а) Н. Андерсоном б) М. Вебером в) К. Марксом.
16. У свій час цей соціолог не вважав можливим здійснення експерименту в
суспільних науках, цим соціологом бува) Е. Дюркгейм; б) Ф. Тьонніс; в) Д. Мілль.
17. Логіка експериментального аналізу була запропонована вченим
а) Д. Міллем; б) П. Сорокіним; в) Р. Ароном.
18. Прочитайте уважно уривок і визначте, який тип експерименту треба
застосувати вданому випадку Уявимо, що ми хочемо вивчити вплив нової системи
підрядної організації праці не тільки на його продуктивність (об’єктивні показники,
але й на стан задоволеності роботою або з’ясувати, як зміниться структура мотивів
трудової діяльності. У такому разі треба скористатися методом опитування до і
після введення нової системи організації.
а) експеримент типу до – після з одним контрольним об’єктом; б) експеримент типу до – після безконтрольного об’єкта; в) експеримент типу тільки після з контрольним об’єктом.
19. Прочитайте уважно уривок і визначте, який тип експерименту треба
застосувати вданому випадку Очевидно, що, оскільки ми уникли першого заміру,
реактивна дія, пов’язана з втручанням експериментатора, скасована. При цьому,
звичайно, зберігаються всі вимоги до вирівнювання умові до повторних серій
для отримання стійкого результату.
а) експеримент типу тільки після з контрольним об’єктом; б) експеримент типу нібито до – після з контрольною групою в) уявний квазіексперимент.
20. Прочитайте уважно уривок і визначте, який тип експерименту треба
застосувати вданому випадку У цьому експерименті, хоча перший вимірна
контрольній групі здійснювався, він не впливає на результат, оскільки не було
вторинного виміру.
а) натурний квазіексперимент; б) експеримент типу тільки після з контрольним об’єктом; в) експеримент типу нібито до – після з контрольною групою.

189
ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ ТЕСТУ

№ 1 – а
№ 2 – в
№ 3 – а
№ 4 – а
№ 5 – а
№ 6 – б
№ 7 – баба б
№ 12 – ваба ваба в.

ТВОРЧО-ПІЗНАВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Спробуйте сформулювати об’єкт і предмету наступних темах соціологічних досліджень Реформа освітив Україні, якою вона повинна бути Соціальні проблеми нашого міста і шляхи їх подолання Соціальний портрет типового миколаївця.
2. Спробуйте сформулювати робочі гіпотези до наступних проблем Головні проблеми соціалізації підлітків Проблеми вільного часу студентів Основні причини, що підштовхують молодь до протиправних дій.
3. Спробуйте скласти преамбулу до опитувального листа за наступними темами Задоволеність рівнем охорони здоров’я громадян нашого міста Етнічні стереотипи в сучасному багатонаціональному суспільстві Соціальна дискримінація жінок, чи існує вона в сучасному суспільстві.
4. Спробуйте скласти приблизний макет опитувального листа на задану тему, використовуючи такі типи запитань відкриті, закриті, напівзакриті, фільтруючі, дихотомічні, контрольні, пастки, шкальні. Моє здоров’я. Як його зберегти Громадянський шлюб. Чиє потреба закріплювати його законодавчо Ваше ставлення дошлюбного контракту.
5. Спробуйте скласти програму соціологічного дослідження на тему Соціальний портрет сучасного українського студента.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Альбом схем по социологии и политологии. – М МЮИ МВД России: Щит. – Мс.
Григорьев С.И., Растов Ю.Е. Основы современной социологии: Учебное пособие. – Издательство Алтайского государственного университета, 2001. – 138 с.
3. Казаринова Н.В. и др. Социология: Учебник для вузов / Н.В. Казаринова,
О.Г. Филатова, А.Е. Хренов; под ред. Г.С. Батыгина. – Мс. Казаринова Н.В., Филатова О.Г.
,
Хренов А.Е. Практикум по социологии:
Учеб. пособие для вузов / Под общ. ред. проф. Г.С. Батыгина. – М «NОТА ВЕNЕ»,
1999. – 272 с.
5.
Максименко В.С. Паниотто ВИ. Зачем социологу математика. – К Радянська школа, 1988. – 223 с.
6.
Мостовая И.В. Зачёт по социологии в кармане: Учеб. пособие. – Ростов-на-
Дону: Феникс, 1999. – 320 с. – (Учебники «Феникса»).

190 7.
Піча В.М. Соціологія загальний курс Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К «Каравелла», 2000. – 248 с.
8.
Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс підручник для студентів ВНЗ. – Київ Тандем, 1996. – 271 с.
9. Практикум з соціології Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / За редакцією В.М. Пічі. – Львів Новий Світ, 2000, Магнолія плюс, 2004. – 368 с.
10. Ручка А.О., Танчер ВВ. Курс історії теоретичної соціології. – Київ Вид-во Наукова думка. – 223 с.
11. Социология: Конспект лекций в схемах. – М ПРИОР, 2001. – 112 с.
12. Соціологія Курс лекцій / В.М. Піча, ОМ. Семашко, Н.Й. Черниш та ін; за ред. В.М. Пічі. – К Заповіт, 1996. – 344 с.
13. Социология. Наука об обществе. Учебное пособие / Под общей ред.
В.П. Андрущенко, проф. Н.И. Горлача. – Харьков: Институт востоковедения и международных отношений, 1996. – 688 с.
14. Социология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.П. Лавриненко. – М Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – 349 с.
15. Соціологія Підручник / За ред. В.П. Андрущенко, МІ. Горлача. – є вид. перероб. і доп. – К Харків. – 624 с.
16. Соціологія Терміни, поняття, персоналії Навч. словник-довідник / За ред.
В.М. Пічі. – К Каравела Львів Новий світ, 2000, 2002. – 480 с.
17. Соціологія Підручник / За ред. В.Г. Городяненка. – К Академия, 2002. –
560 с. – (Альма-матер).
18. Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. – е изд., доп. и перераб. – М Прометей Юрайт-М, 2001. – 511 с.
19. Філософський словник / За ред. В.І. Шинкарука. – 2 вид, перероб. і доп. – К Голов. ред. УРЕ, 1986. – 800 с.
20. Циба В.Т. Математичні основи соціологічних досліджень кваліметричний підхід. – К МАУП, 2002. – 248 с.
21. Шейко В.М., Кушнаренко НМ. Організація та методика науково-дослідницької діяльності Підручник. – те вид. – К Знання, 2004. – 307 с.
22. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание социальной реальности: Учебник для вузов / Соавт. ВВ. Семенова.– М
Добросвет, 2000. – 596 с.
23. Якуба О.О. Соціологія Навчальний посібник для студентів. – Харків Вид-во Константа, 1996.
24. Альбом схем по социологии и политологии. – М МЮИ МВД России: Щит – Мс. Григорьев С.И., Растов Ю.Е. Основы современной социологии: Учебное пособие. – Издательство Алтайского государственного университета, 2001. – 138 с.
26. Казаринова Н.В. и др. Социология: Учебник для вузов / Н.В. Казаринова,
О.Г. Филатова, А.Е. Хренов; под ред. Г.С. Батыгина. – Мс. Казаринова Н.В., Филатова О.Г.
,
Хренов А.Е. Практикум по социологии:
Учеб. пособие для вузов / Под общ. ред. проф. Г.С. Батыгина. – М «NОТА ВЕNЕ»,
1999. – 272 с.
28. Максименко В.С. Паниотто ВИ. Зачем социологу математика. – К Радянська школа, 1988. – 223 с.
29. Мостовая И.В. Зачёт по социологии в кармане: Учеб. пособие. – Ростов-на-
Дону: Феникс, 1999. – 320 с. – (Учебники «Феникса»).
30. Піча В.М. Соціологія загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К «Каравелла», 2000. – 248 с.

191 31. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс Підручник для студентів ВНЗ. – Київ Тандем, 1996. – 271 с.
32. Практикум з соціології Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / За редакцією В.М. Пічі. – Львів Новий Світ, 2000, Магнолія плюс, 2004. – 368 с.
33. Ручка А.О., Танчер ВВ. Курс історії теоретичної соціології. – Київ Вид-во Наукова думка, 1995. – 223 с.
34. Социология: Конспект лекций в схемах. – М ПРИОР, 2001. – 112 с.
35. Соціологія Курс лекцій / В.М. Піча, ОМ. Семашко, Н.Й. Черниш та ін; за ред. В.М. Пічі. – К Заповіт, 1996. – 344 с.
36. Социология. Наука об обществе: Учебное пособие / Под общей ред.
В.П. Андрущенко, проф. Н.И. Горлача. – Харьков: Институт востоковедения и международных отношений, 1996. – 688 с.
37. Социология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.П. Лавриненко. – М Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – 349 с.
38. Соціологія підручник / За ред. В.П. Андрущенко, МІ. Горлача. – є вид. перероб. і доп. – К Харків. – 624 с.
39. Соціологія терміни, поняття, персоналії Навч. словник-довідник / За ред.
В.М. Пічі. – К Каравела Львів Новий світ – 2000, 2002. – 480 с.
40. Соціологія Підручник / За ред. В.Г. Городяненка. – К Академия, 2002. –
560 с. – (Альма-матер).
41. Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. – е изд., доп. и перераб. – М Прометей Юрайт-М, 2001. – 511 с.
42. Філософський словник / За ред. В.І. Шинкарука. – 2 вид, перероб. і доп. – К Голов. ред. УРЕ, 1986. – 800 с.
43. Циба В.Т. Математичні основи соціологічних досліджень кваліметричний підхід. – К МАУП, 2002. – 248 с.
44. Шейко В.М., Кушнаренко НМ. Організація та методика науково-дослідницької діяльності Підручник. – те вид. – К Знання, 2004. – 307 с.
45. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание социальной реальности: Учебник для вузов / Соавт. ВВ. Семенова.– М
Добросвет, 2000. – 596 с.
46. Якуба О.О. Соціологія. Навчальний посібник для студентів. – Харків Видавництво Константа, 1996.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал