Розділ 5 Психолого-педагогічні основи впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання І виховання студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитаціїСкачати 98.96 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації12.05.2017
Розмір98.96 Kb.

397
Розділ 5

Психолого-педагогічні основи впровадження сучасних інформаційних технологій та
інноваційних методик навчання і виховання студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV
рівнів акредитації

6. Донина И.А. Формирование готовности будущего педагога к развитию информационной культуры младших школьников : автореф. дис. канд. пед. наук / И. А. Донина. – Новгород, 1999. – 18 с.
У статті розглянуто проблему актуальності формування медіакомпетентності майбутніх учителів-
філологів.
Ключові слова: медіа, медіаосвіта, медіатекст, медіакомпетентність.

В статье рассмотрена проблема актуальности формирования медиакомпетентности будущих учителей
– филологов.
Ключевые слова: медиа, медиаобразование, медиатекст, медиакомпетентность.

This article discloses the actuality of mediacompetence of future teachers.
Keywords: media, mediaeducation, mediatext, mediacompetence.
Д.М. Луп’як
м. Вінниця, Україна
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ
Постановка проблеми.
Підвищення суспільних вимог до ЗНЗ і вчителів, зміни у змісті та методах їхньої роботи зумовили необхідність докорінної перебудови системи професійної підготовки майбутніх фахівців. Реформування української системи освіти відбувається відповідно до світових тенденцій, які встановлюють пріоритет творчого розвитку, критичного мислення, компетентностей особистості над традиційним заучуванням знань і вмінь.
Процес реформування системи вищої освіти в Україні також передбачає зміни в навчально-виховному процесі ВНЗ. Ці зміни стосуються створення нових освітніх стандартів, оновлення та перегляду навчальних програм, змісту навчально-методичних матеріалів, форм і методів навчання [1].
Пошук нових підходів у навчанні та вихованні студента має бути спрямований на всебічний розвиток особистості як головного суб’єкта сучасного педагогічного процесу [3].
Тому основним завданням вищої школи є виховання особистості, яка володіє мистецтвом пізнання, мислення та спілкування, організації своєї інтелектуальної та фізичної праці,
інтересом до творчого застосування професійних знань, мистецтвом жити за законами моралі та здатністю до самореалізації у своїй професійній діяльності. Педагогічні ВНЗ, котрі здійснюють підготовку вчителів технологій зіштовхуються з проблемами, які тісно пов’язані з
інтеграційними перетвореннями в освітній галузі «Технології» та Болонським процесом, що висуває низку вимог стосовно якісної підготовки майбутніх фахівців. У сучасних умовах важливо переглянути систему педагогічної освіти, забезпечивши її кардинально новими технологіями, що допоможуть вивести її на новий, якісно вищий рівень, створять належні умови для професійної підготовки учителя до професійної діяльності [9].
Підготовка вчителя до педагогічної діяльності – це процес формування його професійної готовності, яка містить: сумарну характеристику здобутих знань; компетенцію як загальну здатність, засновану на знаннях, досвіді, цінностях, нахилах, набутих у процесі навчання в
ВНЗ. Майбутні вчителі технологій здобувають ґрунтовні знання з циклу дисциплін професійної та практичної підготовки, проте актуальною є проблема формування компетентного фахівця не лише з набором знань, а й комплексом професійно-фахових компетентностей (професійно-фахових якостей), які є основою навчально-виховного процесу.
Таким чином система навчання у педагогічних ВНЗ потребує нових підходів у підготовці фахівців технологічної освіти. Важливим аспектом проблеми підготовки майбутніх учителів технологій є недостатня готовність високоосвічених професіоналів із сучасним креативним типом мислення.
© Д.М. Луп’як, 2012

398
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в
підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми № 31 ● 2012
Майбутній учитель не стільки має контролювати вивчення і відтворення учнем певних знань і відповідних умінь, а допомагати і підтримувати його у процесі засвоєння і застосування нових знань на практиці з урахуванням його особистих здібностей і природних нахилів.
Відповідно до цього змінюються традиційні підходи до змісту освіти, і зокрема, у вивченні учнями технологій. Так, сучасний розвиток суспільства та виробництва потребує не лише навчати учнів запам’ятовувати і відтворювати техніко-технологічні знання та прийоми роботи
інструментом, а й застосовувати такі знання та вміння на практиці – через розв’язання творчих завдань (виконання навчальних і творчих проектів), формування відповідного досвіду [8].
Подолати пасивність до майбутньої педагогічної діяльності, надмірний раціоналізм і скептицизм студентів можна за рахунок упровадження сучасних новітніх технологій та
інноваційних методик навчання, а також створення ситуацій вільного вибору в процесі навчально-трудової діяльності.
Аналіз стану фахової підготовки вчителів технологій дозволив виявити ряд суперечності, які мають місце у процесі формування фахових компетентностей, а саме: між необхідністю розвитку творчих здібностей учнів та недостатнім рівнем підготовки до такої діяльності майбутніх фахівців; між потребами сучасного суспільства у розвитку творчої особистості вчителя технологій і недосконалістю підготовки фахівця у вищому навчальному закладі.
Актуальність, теоретичне та практичне значення окресленої проблеми у системі педагогічних вищих навчальних закладів, недостатня її теоретична та методична розробленість, а також вимоги сьогодення обумовили необхідність у проведенні дослідження.
Аналіз попередніх досліджень.
У сучасній науково-педагогічній літературі представлено низку праць з теорії і досвіду вирішення проблеми професійної підготовки майбутніх учителів технологій. Теоретичні засади фахової підготовки учителів, за умов нерозривності професійного та соціального компонента у вивченні навчальних предметів у педагогічних ВНЗ, спираються на психологічні та педагогічні дослідження А.Алексюка,
І.Зязюна, В.Кременя та інших учених [2; 7; 9]. Порівняння традиційної та інноваційної моделей освітньої діяльності проводиться у роботах М. Кларіна, В. Ляудіс. Розробці теорії та практики використання інноваційних навчальних технологій присвячені роботи
І. Дичківської, В. Стрельнікова, Д. Чернілевського.
Аналіз наукових досліджень і публікацій засвідчив, що для формування фахових компетентностей у процесі підготовки вчителів технологій доцільно дотримуватися психолого-педагогічних принципів: індивідуальної мотивації та особистої привабливості мети навчальної діяльності; здатності осмислено сприймати теоретичні основи педагогічних знань з подальшою їх творчою інтерпретацією; постійного підвищення професійної та фахової майстерності; отримання задоволення від процесу навчання; інтеграції педагогічної діяльності
і неперервності навчання; використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі тощо.
Незважаючи на те, що науково-методична база для підготовки майбутніх учителів технологій існує, на практиці ми бачимо студентів і випускників напрямку підготовки
«Технологічна освіта», які ще недостатньо усвідомлюють значення власної духовності й етики спілкування, необхідності власного саморозвитку та самовдосконалення, як передумови успішної реалізації свого професійного і людського потенціалу .
Формування професійної компетентності вчителя технологій – це складний процес
«проектування» особистості. Створення певних педагогічних умов у процесі навчання надасть змогу кожному студентові сформувати свою особистісну модель на шляху до вдосконалення професійної майстерності. До таких умов належать: збільшення кількості годин на дисципліни професійної та практичної підготовки; проходження практик студентами протягом усього періоду навчання; забезпечення професійної спрямованості дисциплін, які не входять до вищезгаданого циклу; наявність висококваліфікованих кадрів (професорсько- викладацького складу), навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

399
Розділ 5

Психолого-педагогічні основи впровадження сучасних інформаційних технологій та
інноваційних методик навчання і виховання студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV
рівнів акредитації

Мета даної статі - теоретично обґрунтувати поняття «фахова компетентність» та її важливість у процесі становлення майбутнього вчителя технологій. Розкрити умови та зміст технології формування фахових компетентностей майбутнього вчителя трудового навчання в педагогічних ВНЗ.
Виклад основного матеріалу
. Професійно важливі якості майбутнього фахівця - це ті його індивідуальні особливості, що сприяють формуванню у людини позитивного ставлення до своєї професії і людей, з якими він працює, прагнення до особистісного зростання, професійного вдосконалення.
Для цього кожному студенту важливо з перших днів налаштуватися на активну працю, добре і сумлінне навчання, яке має здійснюватися не лише в аудиторіях, лабораторіях, навчальних майстернях на лекціях, семінарських чи лабораторних заняттях, а передусім самостійно. У педагогічних ВНЗ закладається фундамент знань із спеціальності, тому в процесі навчання необхідно не лише засвоїти програмовий матеріал, але й набути навички творчої самостійної роботи. Тому з першого семестру студент має засвоїти методи самостійної розумової праці, свідомо і наполегливо розвивати свої творчі здібності, бо лише так можна сформувати власні погляди, переконання, культуру. Самостійність як риса особистості з’являється у людей не одразу. Вона набувається і вкорінюється поступово, в процесі систематичної роботи над собою. Студент має вміти слухати, розуміти, конспектувати лекції, знайти рекомендовану літературу, розібратися в ній, скласти конспект, підготуватись до семінарських, лабораторно-практичних занять, іспитів та ін. Для цього потрібна наполегливість, система, звичка до самостійної праці.
З перших днів навчання необхідно акцентувати увагу студентів на значимості професії вчителя технологій, розвитку до неї особистісного інтересу, формування професійно- мотивованої спрямованості на майбутню діяльність. Необхідно говорити про труднощі цієї професії, необхідність великих зусиль для засвоєння, розвитку потрібних якостей і подолання негативних рис. Для цього в теоретичних курсах слід застосовувати активні методи: психологічні тести, анкети, проблемні ситуації, ділові ігри, тренінги, педагогічні дослідження тощо. Їх проведенню допомагають сучасні технічні засоби навчання та їх використання в навчальному процесі, робота в лабораторіях, опрацювання наукової та науково-методичної літератури, періодичних видань; різні форми позааудиторної роботи (виконання лабораторних робіт, підготовка до виступів, розробка та виготовлення творчих проектів, написання курсових і дипломних робіт). Ці та інші форми розширюють світогляд студентів, виховують
інтерес до своєї професійної діяльності, тактовність, делікатність, відповідальність, організованість, комунікабельність, тобто, продовжують педагогічний процес, поглиблюють його, формують професійну компетентність.
Організація практики студентів займає особливе місце у підготовці майбутніх учителів технологій. Основними умовами ефективності проходження педагогічної практики є її психолого-педагогічна спрямованість, теоретичне обґрунтування, навчальний і виховуючий характер, комплексний підхід до змісту й організації її проведення. Першочерговими й обов’язковими завданнями кожної практики визначені такі: виховання в студентів стійкого
інтересу і любові до професії вчителя, потреби в педагогічній освіті; закріплення, поглиблення загальнолюдських, психолого-педагогічних і спеціальних знань у процесі їх використання під час вирішення конкретних педагогічних завдань; формування і розвиток у майбутніх учителів професійних умінь і навичок; вироблення творчого дослідницького підходу до педагогічної діяльності; ознайомлення з сучасним станом навчально-виховної роботи в школі, з передовим педагогічним досвідом; надання посильної допомоги навчально- виховним закладам у розв'язанні завдань національного виховання учнів [6].
Ці завдання безперервно протягом усього періоду навчання спрямовують студентів до практичної діяльності.
Під час виробничої, позашкільної, педагогічної практики студент має оволодіти основами таких професійно-педагогічних умінь:

400
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в
підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми № 31 ● 2012
– навчитися визначати конкретні навчально-виховні завдання, виходячи із загальної мети національного виховання, з урахуванням вікових і індивідуальних особливостей учнів і соціально-психологічних особливостей колективу;
– вивчати особистість школяра з метою діагностики і проектування її розвитку і виховання;
– оволодіти здійсненням поточного і перспективного планування педагогічної діяльності (навчальної і позакласної роботи з предмету, різноманітної діяльності учнів і т.д);
– навчитись використовувати різноманітні форми і методи керівництва навчально- пізнавальною діяльністю учнів і вирішувати освітньо-виховні завдання (підбирати навчальний матеріал, обґрунтовано вибирати і застосовувати організаційні форми і методи навчання, використовувати різні засоби навчання та інше);
– опанувати вмінням організовувати учнівський колектив на виконання поставлених завдань (визначити послідовність своїх дій і дій школярів, формувати актив і навчити його і колектив методам виконання завдань, координувати взаємовідносини активу і колективу, здійснювати контроль, підведення підсумків і аналіз роботи);
– співпрацювати з учителями, класними керівниками, вихователями, батьками та
іншими особами, які беруть участь у вихованні дітей;
– спостерігати й аналізувати навчально-виховну роботу, коригувати її.
У процесі такої діяльності в майбутніх учителів технологій формуються якості професійно-педагогічної діяльності. Термін «професійно-фахові якості» трактується в науковій літературі неоднозначно. Оскільки успішність діяльності фахівця визначається не тільки рівнем професійних знань, умінь і навичок, а й ступенем сформованості його професійно-особистісних якостей, ними називаються ті якості особистості, які «покликані забезпечити її успішний трудовий старт і високі виробничі показники» [10].
Професійно-фахові якості формуються в ході навчально-виховного процесу під впливом зовнішніх умов, які можуть прискорити цей процес і зробити його більш успішним.
Незалежно від фаху і характеру майбутньої професійної навчальної діяльності, будь-який фахівець-початківець має володіти фундаментальними знаннями, професійними вміннями та навичками.
Важливе значення у здобуванні цих знань, умінь і навичок має досвід творчої, дослідницької та самостійної діяльності, що дозволяє майбутньому фахівцю визначити свою позицію з того чи іншого професійного питання, проблеми.
Професійно-фаховими якостями є якості, які висуваються сучасним суспільством до фахівців певної професії [2]. Так, для вчителя технологій це: схильність до педагогічної діяльності, професійна грамотність, творчий підхід до виконуваної роботи, розвинене просторове мислення, уміння орієнтуватися у виробничих технологіях, художніх техніках, використовувати можливості сучасної комп'ютерної техніки, готовність до постійного самовдосконалення.
Професійно-фахові якості можна схарактеризувати як «компетентність», «педагогічна майстерність». Ряд науковців [2; 3; 10] розглядають професійно-фахові якості як компонент педагогічної майстерності та вказують на специфіку суб’єкта професійної діяльності, його внесок у розвиток освіти.
За визначенням В. Буряка [4], педагогічна майстерність визначається ступенем цілісності буття і самореалізацією в професії, є підсумком професійного розвитку людини, досягнення нею професійної якості.
Узагальнююча риса педагогічної майстерності – усвідомлення механізмів успішності своєї праці, стрижня професії, механізмів і меж власної діяльності, здатність визначати і вирішувати (у рамках власної компетентності) професійні завдання різного рівня складності – від прикладних до методологічних. Усе це дає можливість передати свою майстерність іншій людині, технології педагогічної праці, що забезпечують відтворення професійних дій іншими.
Педагогічна майстерність починається із зосередження зусиль на створення себе, своєї
індивідуальності.

401
Розділ 5

Психолого-педагогічні основи впровадження сучасних інформаційних технологій та
інноваційних методик навчання і виховання студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV
рівнів акредитації

Тому рух до майстерності має професійно-виховний потенціал. На сучасному етапі демократизації розвитку українського суспільства особливої гостроти набувають питання формування професійно-фахових якостей учителя технологій, створення педагогічних умов, які б забезпечили його професійну підготовку в педагогічному ВНЗ.
Підготовка вчителя технологій у педагогічних ВНЗ має бути зорієнтована на активний пошук інноваційних форм, методів, що сприяють не тільки формуванню в учнів знань, умінь і навичок роботи, а й формуванню в них здатності до творчого їх застосування у повсякденному житті [5].
У зв’язку з цим нагальною потребою є підготовка нової генерації вчителів і розробка комплексу теоретичних і методичних основ цього процесу. Основними параметрами формування фахових компетентностей майбутніх учителів технологій є: логічність, якість, продуманість викладеного матеріалу; ступінь переконливості його викладу; рівень інтересу, який викликав в студентів викладений матеріал; актуальність викладеного матеріалу; ступінь позитивності до почутої інформації; науковість і новизна поданого матеріалу.
У засвоєнні знань ключова роль належить розумінню. Знання, які розумієш, легше засвоюються і запам’ятовуються. Процес розуміння здійснюється на основі різних мислительних операцій: аналізу, зіставлення даних, порівняння, комбінування тощо. При цьому відбувається перехід від сприймання до абстрактного мислення – засвоєння теоретичних знань [2].
Засвоєння нового матеріалу триває на етапі первинного закріплення – застосування знань і умінь. На цьому етапі забезпечується осмисленість і повнота сприймання, а отже й успішне виконання самостійної роботи.
Проблема формування професіоналізму в педагогічній діяльності є однією з найважливіших, що порушуються останнім часом у вищій педагогічній освіті. Професіоналізм поєднується з кар’єрним успіхом людини та характеризується наступними якостями: прогностичними вміннями, комунікативними навичками, освіченістю, системністю та аналітичністю мислення, постійним самоконтролем, діловою активністю, протистоянням кризовим ситуаціям, прагненням до постійного самовдосконалення. Відзначаються також
інформованість, досвід, професійні знання, педагогічна культура, усвідомлення мети фахової діяльності, інтерес до неї, усвідомлення умов професійного зростання.
Професіоналізм не є вродженою якістю або здібністю людини. Його потрібно формувати протягом життя [10]. Вузькопрофесійних знань, умінь, навичок недостатньо для опанування фаховою майстерністю, запорукою успіху є творче ставлення до своєї справи, вміння втілити власну оригінальну концепцію в життя.
Становлення фахівця протягом життя є нескінчений процес його розвитку як в особистому, так і в професійному житті, розвитку його індивідуальності, формування особистості.
Соціально-психологічними чинниками технології формування професійно-фахових якостей визначаються, перш за все, такі:
– змістовий (спрямований на забезпечення системного, концептуального, різнобічного професійного розвитку вчителя);
– організаційний (спрямований на ефективне, стабільне й перспективне формування педагогічної майстерності, реалізацію сучасного педагогічного досвіду);
– особистісний (виявляється у врахуванні специфічних потреб особистості у професійному розвитку, які можуть бути забезпеченні у процесі самовиховання та у системі навчально-виховної діяльності);
– науковий (виявляється у важливому розгляді умов формування даного утворення для розвитку теорії і методики виховання, а також у необхідності виявлення ступеня наукової дослідженості цього явища) [3; 4].
Висновки.
Процес формування фахових компетентностей майбутнього вчителя технологій у педагогічних ВНЗ відкриває оптимальні шляхи до підготовки фахівців
інноваційного типу, здатного стати суб’єктом професійної життєдіяльності. Ґрунтуючись на

402
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в
підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми № 31 ● 2012
загальнотеоретичних позиціях, що стосуються сутності формування фахових компетентностей у майбутніх учителів у процесі педагогічної освіти проаналізовано психолого-педагогічні фактори, що впливають на цей процес. До них, на нашу думку, належать важливий елемент мотиваційної сфери – фаховий інтерес, фахові здібності і фахове мислення. Усі ці фактори є важливими чинниками у формуванні фахових знань майбутнього вчителя технологій. Формування фахових інтересів залежить від активності особистості у педагогічній діяльності. Фахові здібності, до яких належать педагогічні здібності залежать від вроджених задатків і змісту фахових дисциплін. Фахове мислення залежить від уміння аналізувати і систематизувати інформацію.
Враховуючи незаперечну цінність існуючих здобутків вітчизняних і зарубіжних учених, практиків, слід зазначити, що проблема формування фахових компетентностей майбутнього вчителя технологій у системі вищої педагогічної освіти залишається однією з актуальних проблем сьогодення і передбачає вирішення низки завдань щодо організації і змісту навчання.
У зв’язку з цим виникає необхідність визначення та обґрунтування основних напрямків діяльності системи вищої педагогічної освіти з урахуванням рівня розвитку творчого потенціалу конкретного педагога, індивідуальних здібностей і можливостей фахівця, його професійного досвіду, потреб масової педагогічної практики.
Література:

1. Закон України «Про освіту» від 23 березня 1996 року № 100/96-ВР
2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України : історія, теорія : підручник для студентів, аспірантів /
А.М.Алексюк. - К. : Либідь, 1998. - 500 с.
3. Артюхова О. В. Мистецтво як джерело формування художнього світогляду особистості [Текст] /
О.В. Артюхова // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : КДПУ, 2005. – № 10.
Спеціальний випуск : Художньо-педагогічна освіта ХХI ст. : Теорія та методи, технології / редкол. : В. К. Буряк
(гол. ред.) та ін. – С. 22-30.
4. Буряк В. Розвиток професійно-педагогічних якостей у системі безперервної освіти [Текст] / В. Буряк //
Вища школа. – 2005. – № 2. – С. 50-57.
5. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посібник / І.М.Дичківська. – К., Академвидав,
2004. – 352 с.
6. Гуревич Р.С. Методичні рекомендації до педагогічної практики студентів / укладачі Р.С. Гуревич,
Ю.Г. Ковальов, Д.М. Луп’як. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2008. - 34 с.
7. Зязюн І.А. Гуманістична стратегія теорії і практики навчального процесу / І.А.Зязюн. - К. : Рідна школа, 2000. - № 8. - С. 9-10.
8. Коберник О. М. Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні : навч.-метод. посібник / за заг. ред. О. М. Коберника, Г. В. Терещука. –Умань : СПД Жовтий, 2008. – 212 с.
9. Кремень В.Г. Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник / за редакцією
В.Г.Кременя ; авторський колектив : М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В.Грубінко, І.І.Бабин. –
Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.
10. Ничкало. Н. Г. Мистецтво у розвитку особистості [Текст] : монографія / за ред., передмова та післямова
Н. Г. Ничкало. – Чернівці : Зелена Буковина, 2006. – С. 224.
У статті розкрито теоретичні аспекти, умови та зміст технології формування професійно-фахових
компетентностей майбутнього вчителя технологій у педагогічних ВНЗ.
Ключові слова: технологія, компетентність, професійно-фахові якості, педагогічна майстерність,
знання, уміння, навички самовдосконалення.

В статье раскрыты теоретические аспекты, условия и содержание технологии формирования
профессионально-специализированных компетенций учителя технологий в педагогических ВУЗах.
Ключевые слова: технология, компетентность, профессиональные качества, педагогическое
мастерство, знания, умения, навыки самосовершенствования.

The article deals with theoretical aspects, conditions and content technology to create professionally-professional
competencies of future teachers technology in teaching high school.
Keywords: technology, expertise, professional and professional qualities, teaching skills, knowledge, abilities,
skills learning.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал