Роль модератора виконує викладач, пропонуючи на розгляд студентів низку проблемних питань для обговорення. ПрикладомСкачати 37.92 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації12.05.2017
Розмір37.92 Kb.

265
Роль модератора виконує викладач, пропонуючи на розгляд студентів низку проблемних питань для обговорення. Прикладом типових питань для обговорення можуть бути:
— Глобалізація і економічна безпека розвитку (вплив кожного учасника, їх взаємодія);
— Роль держави, міжнародних організацій та транснаціональ- них корпорацій у глобальних умовах розвитку;
— Формування глобальної регулятивної системи;
— Глобальні виклики і проблеми розвитку;
— Становлення і діяльність глобальних регуляторних інститутів;
— Механізми глобальної ринкової саморегуляції та її гармоні- зація.
За результатами дискусії її учасники приходять до єдиних по- зицій і шляхів вирішення проблемних ситуацій, спираючись на найвагоміші аргументи, запропоновані однією з груп.
Ковтун В. С., старший викладач кафедри німецької мови
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ, ПРОЗОРОСТІ
ТА ОБ’ЄКТИВНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ
ІНТЕРАКТИВНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ КОНТРОЛЬНИХ МОДУЛІВ
1 Відкритість, прозорість та об’єктивність оцінювання якості
навчальної роботи студентів є однією з запорук досягнення за- планованої мети навчання та організації навчального процесу та- ким чином, коли не лише викладач, а й студент може контролю- вати та скеровувати успішність своєї навчальної роботи за допо- могою однозначних, ясних як викладачу, так і студенту, об’єк- тивних критеріїв оцінювання виконаної студентом роботи.
2. Національна шкала балів та система оцінювання ECTS не- достатньою, на погляд автора, мірою відбивають нюанси глибини засвоєння/навички використання/ того чи іншого навчального матеріалу, що інколи демотивує навчальні зусилля як студента,
так деінде викладача.
3. Визначення «ключових моментів» для поточного, проміж- ного та підсумовуючого контролю, обсягу контрольного завдан- ня, часу його виконання та критеріїв оцінювання є одним з най- важливіших етапів у навчанні іншомовній комунікації.

266 4. Як «ключові моменти» можна розглядати види навчально- тренувальної діяльності, які опрацьовуються у навчальній ком- п’ютерній програмі німецької фахової мови економіки «Німецька мова для економістів. Інтерактивний практикум. Початковий курс» автора цих тез (1).
5. Структура та зміст інтерактивного практикуму з німецької
фахової мови економіки «Німецька мова для економістів. Інтер- активний практикум. Початковий курс», методичний потенціал та практика його застосування як засобу навчання та контролю при викладанні німецької фахової мови економіки студентам
КНЕУ стисло описані в статтях та тезах автора (2—6).
6. Інтерактивні контрольні модулі уможливлюють контроль практично всіх вмінь та навичок (за виключенням усного мов- лення) та завдяки програмним засобам дуже значно полегшують викладачеві контроль виконання або повністю перебирають його на себе. Змістовне наповнення частин контрольних модулів та тривалість виконання визначаються викладачем. Майже кожен пункт завдання є багатоаспектним.
7. Виконання 10 пунктів завдання кожної з чотирьох частин контрольного модуля оцінюється у відсотках (max. 100 %). Сту- дентам наперед відомі підстави зняття відсотків оцінки або, на- впаки, неврахування помилки студента, що веде до підвищення відсотку виконання. Прикладом неврахування помилки є невра- хування на початковому етапі орфографічної помилки, якщо така помилка не порушує фонетичний образ слова (наприклад, «ligen»
на слух не відрізнити від «liegen»). Додаткова перевірка виклада- чем виконаного завдання на паперовому носії об’єктивно веде лише до зростання відсотку виконання.
8. Виконана робота в роздрукованому вигляді після перевірки презентується студенту та архівується; результати заносяться в зведену таблицю.
9. Облік результатів по кожному завданню кожного контроль- ного модуля у зведеній таблиці допомагає викладачеві та студен- ту бачити та акцентувати свою увагу на тому чи іншому аспекті
навчальної роботи.
10. Так, студентка NN завдання шістьох контрольних модулів
(загалом 240 здебільшого багатоаспектних пунктів завдань) з се- реднім покажчиком 92,13 %, що однозначно вимагає відмінної
оцінки. Але поруч з багатьма модульними частинами, котрі ця студентка виконувала на 100 %, трапилися й такі, де рівень вико- нання падав і сягнув одного разу навіть 70 %. Викладач та студе- нтка взяли до відома виявлені індивідуальні «лакуни».

267 11. Відповідно, студент/студентка з занадто низьким середнім покажчиком об’єктивно бачать безпідставність своїх претензій на високу оцінку. Одночасно і в результатах таких студентів трапля- ються «пікові» досягнення, які можуть спонукати студента/студент- ку побачити свій незадовільний загальний результат як суму влас- них конкретизованих недоробок, а не як нездатність до навчання.
12. Зведена таблиця результатів допомагає бачити картину за- своєння матеріалу і в цілому групою. Вона віддзеркалює та пояс- нює позитивний/негативний вплив результатів окремого студента на загальний результат роботи групи. Аналіз загального резуль- тату групи з розбивкою на окремі компоненти та урахуванням ін- дивідуальних результатів сприяє виробленню розуміння значення командної роботи, адже комунікація і є командною роботою: спі- лкування без співрозмовника неможливе.
Література
1. Ковтун В. С. Навчальна комп’ютерна програма «Німецька мова для економістів. Інтерактивний практикум. Початковий курс», свідоцт- во про реєстрацію авторського права №20883 видане Державним депа- ртаментом інтелектуальної власності Міністерства науки і освіти
України від 12.06.2007; доступ через сервері Web CT КНЕУ.
2. Ковтун В. С. Використання комп’ютерних програм з метою під- вищення рівня вивчення фахової мови економіки // Лінгвістичні та ме- тодичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали п’ятої міжна- родної науково-практичної конференції (Редколегія: Зернова В. К. та
інші) — Полтава, 2004. — С. 94—96.
3. Ковтун В.С. Інтерактивні комп’ютерні програми як засіб навчан- ня та контролю при вивченні німецької фахової мови економіки студе- нтами КНЕУ. // Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів. Збірник матеріалів нау- ково-методичної конференції 2—4 лютого 2005 року у двох томах,
том 1. — К.: КНЕУ 2005. — С. 328—330.
4. Ковтун В. С. Практика застосування інтерактивних комп’ютерних програм як засобу навчання та контролю при викладанні німецької фа- хової мови економіки студентам КНЕУ // Індивідуалізація навчального процесу як провідна складова модернізації вищої економічної освіти.
Збірник матеріалів науково-методичної конференції 31 січня — 2 люто- го 2006 року: У 2-х т. Т. 2. — К.: КНЕУ, 2006. — С. 163—165.
5. Ковтун В. С. Структура та зміст інтерактивного практикуму з ні- мецької фахової мови економіки // Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо-професійних програм і навча- льних планів підготовки фахівців: шляхи розвитку: Збірник матеріалів науково-методичної конференції 6-8 лютого 2007 року. Частина друга.
— К.: КНЕУ 2007. — С. 782—788.

268 6. Kovtun Volodymyr. Anwendung von interaktiver Lernsoftware im
Deutschunterricht im Fachbereich Deutsch für Wirtschaftsstudenten. Німе- цько-українські міжмовні стосунки (Міжкультурна комунікація і лінг- водидактика) // Матеріали доповідей та виступів. Третя міжнародна на- укова конференція германістів 12—13 жовтня 2007 року. — К.:
Видавничий центр КНЛУ, 2009. — С. 78—83
Колесникова І. А., доцент кафедри української мови та літератури
ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ АДЕКВАТНОГО
ОЦІНЮВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
Тестування як інструмент відбору абітурієнтів нівелює мож- ливість виявлення творчих потенцій майбутніх студентів. Факти- чно підготовка до тестування зводиться до дресування, оскільки від абітурієнта вимагають здатності автоматично виконати гра- матичні завдання. Це створює певні труднощі у навчанні студен- тів у ВНЗ, не підготовлених до креативних завдань.
Оцінка студента з дисципліни «Українська словесність» має
кілька складових, зокрема оцінюється виконання творчих завдань
і завдань, що репрезентують майбутню наукову діяльність студе- нтів. Тому обов’язковим компонентом оцінювання мовної компе- тентності студентів стає виконання творчих завдань, регламенто- ваних програмою. Пропонуємо окремі типи таких завдань:
1. Майстер-клас. Підготовка і захист рефератів, що охоплю- ють тематику робіт для самостійного виконання.
2. Тема: «Нова українська література». Написати свій варіант ко- медії М. Куліша «Мина Мазайло» (п’ять векторів українізації), вико- ристовуючи як дійові особи сучасних політиків і діячів культури.
3. Тема: «Норми сучасної української літературної мови». На- писати есе на тему: «Чи варто вживати ненормативну лексику?»
Написати реферат на теми: 1) «Слово «чорт» в українській тра- диції та тлумачних словниках»; 2) «Ненормативна лексика: її
оцінка в Біблії»; 3) «Оцінка ненормативної лексики в сучасній езотеричній літературі».
4. Адрес-студія (матеріали подано на сайті кафедри).
5. Тема: «Новітня українська література». Взяти участь у кон- курсі «Книжка року Бі-Бі-Сі, 2009 рік», написати рецензію на за- пропонований твір.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал