Робоча програма з української літератури Рівень : базовий Клас : 7-11 Укладач робочої програмиСторінка8/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.43 Mb.
ТипРобоча програма
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
  1. ЛІТЕРАТУРА 70-90-х років ХІХ ст.

1

Складні суспільно-політичні умови

Уміти схарактеризувати в загальних
розвитку. Культурно-просвітницька

рисах суспільно-політичні умови
діяльність “Громад”. Періодичні видання.

розвитку літератури цього періоду.
Розвиток реалізму, натуралізму, пізнійромантизм. Розвиток поезії (Я. Щоголев,І. Манжура, В. Самійленко), прози,драматургії.
4

Іван Нечуй-Левицький

Уміти розповісти про письменника,
“Кайдашева сім’я”

назвати основні його твори.
Життя митця і його творчість як новий

Прокоментувати оцінку І. Франком
імпульс української літератури

творчого спадку І. Нечуя-Левицького.
(“Колосальне всеобіймаюче око України”

Уміти визначити жанр твору,
(І.Франко). Її загальна характеристика.

прокоментувати основну проблему,
“Кайдашева сім’я” – соціально-побутова

схарактеризувати образи-персонажі,
повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна

засоби їхнього зображення. Вміти
(вічна) актуальність проблеми батьків і

порівнювати образи дійових осіб,
дітей. Колоритні людські характери в

пояснювати авторську позицію. Вміти
повісті.Українська ментальність,

виокремлювати засоби комічного у
гуманістичні традиції народного побуту й

творі, пояснювати їхню роль. Вміти
моралі. Утвердження цінностей етики

висловлювати власну думку про
засобами комічного.

українську ментальність, національнийхарактер, народну мораль і етику.
ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка, поглиблення поняття про реалізм.

Усвідомлення основних рис
Засоби змалювання комічного.

української ментальності, йогозначення для самопізнання й успішноїадаптації в сучасному суспільстві.


4

Панас Мирний (П.Рудченко)

Знати про життя прозаїка, його
“Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

основні твори. Вміти переказати
Життєвий і творчий шлях. Загальна

історію написання роману. Знати і
характеристика творчості.

вміти коментувати сюжет роману.
Перший соціально-психологічний роман в

Вміти схарактеризувати образи-
українській літературі, свідчення великих

персонажі, зокрема Чіпку,


можливостей у художньому дослідженні

простежувати еволюцію його
дійсності. Співавторство з І.Біликом.

поведінки, вміти пояснювати її
Широта представлення народного життя.

психологічними чинниками.
Еволюція Ничипора Вариниченка: від

Пояснювати роль жіночих образів у
правдошукацтва до розбійництва. Типове й

творі, вміти розкрити їх. Вміти
екстремальне у долі героя. Жіночі образи,

порівнювати роман із “Кайдашевою
утвердження народних поглядів на духовне

сім’єю” І.Нечуя-Левицького, шукати
здоров’я людини.

спільне і відмінне у художній манеріпрозаїків. Вміти аргументовано
ТЛ: соціально-психологічний роман.

висловлювати власну думку прожиттєвий вибір Чіпки, коментувативласне розуміння понять честі,справедливості, людської гідності йможливі способи їхнього утвердження.Виконання творчої роботи надискусійну тему.Уміння переконливо і толерантновисловлювати власні судження.Усвідомлення значення длястановлення і утвердження людиниправильності життєвого вибору.

1

Українська драматургія і театр 70–90-х рр.

Уміти розповісти, як і коли в Україні
ХІХ ст.

виникає «театр корифеїв», хто входив
Від аматорських гуртків до професійного

до його складу, про його популярність.
«театру корифеїв», що став «школоюжиття» (І.Франко). Перші театральні трупи

Наводити конкретні приклади зв’язку
М.Кропивницького та М.Старицького

українського театру з музикою.
(1882–1883), їхні провідні актори. РодинаТобілевичів та український театр. Тісний

Назвати авторів та основні драматичні
зв'язок театру з музикою.

твори, написані для професійного
Розвиток драматургії: соціально-побутові та

українського театру.
історичні драми й комедії М.Старицького(«Богдан Хмельницький», «За двома

Прищеплення любові до театру,
зайцями»), М.Кропивницького («Глитай,

розвиток уміння цінувати красу і
або ж Павук», «Дай серцеві волю, заведе в

художню досконалість мистецтва.
неволю»), Панаса Мирного («Лимерівна»)та ін.Створення професійного театру в Галичині(1864). Театр «Руська бесіда» у Львові. РольІ.Франка у становленні професійноготеатру. Популярність «театру корифеїв» вУкраїні та за її межами. Перша народнаартистка України Марія Заньковецька.ТЛ: «театр корифеїв».
3

Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич)

Знати основні віхи життєвого і
“Мартин Боруля”

творчого шляху драматурга, про
Життєвий і творчий шлях. Багатогранність

“театр корифеїв”. Розуміти причини
діяльності.

просвітницьких ідейних пріоритетів
Жанрова різноманітність творів:

світогляду письменника.
трагікомедії (“Сто тисяч”, “Мартин

Вміти визначити жанр драматичного
Боруля”), сатирична комедія (“Хазяїн”),

твору. Знати зміст п’єси “Мартинсоціально-психологічна драма

Боруля” , вміти розповісти про
(“Безталанна”), історична трагедія (“Сава

історичну основу твору. Вміти
Чалий”). І.Карпенко-Карий і “театр

схарактеризувати головного героя,
корифеїв”.

розуміти причини його особистої
Драматургічне новаторство письменника.

драми. Інші персонажі п’єси.
Комедія «Мартин Боруля», її сценічна

Визначити головний конфлікт твору.
історія. Дворянство як міф про краще

Вміти розкрити значення творчості
життя. Підміна особистісних етичних

І.Тобілевича для розвитку української
цінностей (чесності, порядності,

драматургії.
працелюбства) становою приналежністю.Психологічна переконливість розкриття

Виховання любові до театру.
образу Мартина Борулі.

Усвідомлення, що життєва позиція
Значення творчості І.Карпенка-Карого.

кожного творить стан усього
ТЛ: поглиблення поняття про жанри

суспільства..
драматичного твору.

Усвідомлення негативних наслідківкомпромісних рішень (компроміспереконань – шлях до зради).

9

Іван Франко

Знати життєву біографію митця, вміти
«Гімн» («Замість пролога»), «Сікстинська

окреслити основні сфери його
мадонна», «Безмежнеє поле…»,“Ой ти,

багатогранної діяльності. Називати
дівчино, з горіха зерня”, “Чого являєшся

основні книги і праці. Сформувати
мені...”. “Легенда про вічне життя»,

власне ставлення до таких
“Розвивайся ти, високий дубе...”,

особистостей, як І.Франко.
“Декадент”, “Мойсей”, “Сойчине крило”Письменник, учений, громадський діяч.

На прикладі життєдіяльності І.Франка
Багатогранність діяльності в українській

формування ціннісного переконання:
культурі, її вплив на культурний і

можливість силою високого духа
політичний розвиток України. Основні

сягнути від селянської хати до
книги і праці. Франко-перекладач. Значення

світових вершин інтелекту.
творчості для розвитку українськоїлітератури. Творчість І.Франка у музиці.Франко і світова література.
Лірика збірки “З вершин і низин”. Загальне

Вміти пояснювати багатозначність
уявлення про композицію збірки. Творчість

понять “вершини” і “низини” у назві
великих майстрів Відродження; символ

збірки. Називати твори (цикли) з неї.
вічної жіночності, материнства, краси;

Аналізувати поезії, вміти визначити і
суперечки про роль краси і користі

пояснити символіку “Гімну”, вміти
(“Сікстинська мадонна”).

розкрити значення поняття “вічний
Франкова концепція поступу людства, вираз

революціонер”.
незламного оптимізму (“Гімн” (“Замість

Вивчити напам’ять: “Гімн” (“Замість
пролога” ).

пролога”)Усвідомлення облагороджуючоговпливу мистецтва на людину.Формування віри в людство(притаманна І.Франкові).Утвердження переконання здійсненняпоступу не шляхом насилля, арозвитком духовності.
Поетична збірка “Зів’яле листя” :

Вміти аналізувати поезії, визначати“Безмежнеє поле...”, “Ой ти, дівчино, з

літературні і фольклорні начала,
горіха зерня”, “Чого являєшся мені...”.

пояснити образи-символи.
Місце любовної теми у творчості І.Франка.

Вивчити напам’ять: “Чого являєшся
Життєві імпульси появи творів

мені...”.
(автобіографічність). Широка емоційна гамапочуттів ліричного героя, утвердження

Усвідомлення того, що любов –
невмирущості людських почуттів, ідеалу

найвеличніше із людських почуттів,
кохання.

яке необхідно берегти.
Філософська і громадянська поезія.

Вміти пояснити використання
Змістовий зв’язок “Легенди про вічне

біблійних мотивів і образів, умовність
життя” із поезією “Зів’ялого листя”.

художнього світу легенд і притч.
Драматизм людських стосунків, роздуми

Сформулювати провідну думку
про доцільність безсмертя людини, взаємне

“Легенди...” Характеризувати вірш
кохання як критерій щастя, неможливість

“Декадент”, висловлювати власні
його досягнення. “Декадент” – поетичне

роздуми про мету і сенс художньої
кредо І.Франка. Вираження життєствердної

творчості людини. Вміти визначити
позиції ліричного героя-митця. Вірш-заклик

головну ідею вірша “Розвивайся...”,
“Розвивайся ти, високий дубе...”.

розкрити символічний образ “дуба”,знайти фольклорні елементи у творі.Усвідомлення неуниклого драматизмулюдського життя.
Поема “Мойсей” – одна з вершин творчості

Вміти з’ясувати основну сюжетну
І.Франка. Проблематика твору: історичний

лінію твору, визначати
шлях нації, визначна особистість як її

найнапруженіші фрагменти. Пояснити
провідник. Пролог до поеми — заповіт

біблійну основу сюжету, розкрити
українському народові.

алегоричність образу Мойсея,передати зміст його сумнівів, роздумів
ТЛ: філософська поезія, віршові розміри

і сформулювати резюме цих роздумів.
(повторення), терцини, гімн, сонет.


Осмислення поняття нації якповноправного суб’єкта історії,безмежність перспективи поступу.
Проза І.Франка. Ідеї, проблеми прозової

Вміти назвати основні прозові твори
творчості. Місце у творчості повісті

митця, схарактеризувати їхню
«Перехресні стежки». Художні шукання

тематику. Розглянути і
прозаїка. Франко і український модернізм.

прокоментувати композицію і сюжет
Новела “Сойчине крило” – жіноча доля в

новели “Сойчине крило”. Розкрити
новітній інтерпретації. Образ героя-адресата

образ Марії, його неоднозначність.
– уособлення боротьби між “естетикою” і

Характеризувати образ героя-адресата.
“живим чоловіком”. Гуманізм новели.

Вміти визначити основний морально-
Роль І.Франка у розвитку драматургії і

етичний пафос новели та висловити
театру.

власну оцінку твору.
(«Украдене щастя»).

Мати загальне уявлення продраматургію І.Франка.
Значення творчості І.Франка, їїактуальність.

Усвідомлення перемоги добра надзлом, “великодушності над
ТЛ: поняття про модернізм.

невдячністю”.


Назвати коло тих художніх,філософських, історико-політичнихпроблем, актуальних і сьогодні, дояких долучився видатний письменник.Виконання творчої роботи прожиттєве покликання людини.Шанобливе ставлення до творчостіІ.Франка – як до великого надбанняукраїнського народу. Усвідомленнявнеску І.Франка у світову культуру,поступ.

2

Борис Грінченко. Дитяча проза.

Знати і вміти розповісти про велику
“Каторжна” (огляд)

подвижницьку діяльність Б.Грінченка,
Життя і різножанрова творчість.

тематику його ліричних та епічних
Багатогранність діяльності. Укладач 4-

творів.
томного словника української мови,

Розглядати зміст оповідання
організатор і голова товариства “Просвіта”.

“Каторжна”. Вміти визначити його
Тематика поетичних творів.

основну думку, пояснити причини
Грінченко-перекладач. І.Франко про

душевних страждань Докії. Вміти
Б.Грінченка: “робітника без одпочину” на

розкрити чинники формування її
культурно-освітній ниві. Майстер малої

характеру. Пояснити причини
прози. Дитяча проза. Оповідання

неординарного вчинку головної
“Каторжна”. Утвердження прагнення

героїні під час пожежі.
людини до любові, добра. Психологізм

Висловлювати власні міркування про
твору.

діяльність Б.Грінченка.Усвідомлення важливої ролінаполегливості і працелюбності яквирішальних факторів на шляху допоставленої мети.Усвідомлення неприйняття зла,жорстокості, помсти у стосункахлюдей, переваги співчуття,доброзичливості, уваги до ближньогояк необхідних моментів гарногоспілкування.


(28)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х років ХХст.
1

Домінуючі особистісні чинники у світогляді

Мати загальне уявлення про
людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з

модерністські тенденції в українській
культурою Європи. Основні риси

літературі 10-х років ХХ ст.
українського модернізму (О. Кобилянська,

Вчитися знаходити необхідну
М. Коцюбинський, В. Стефаник, Леся

інформацію в довідкових виданнях і
Українка, М. Вороний, В. Винниченко).

користуватися нею.
Альманах «З-над хмар і з долин»,угрупування «Молода муза» – зв'язок зісвітовою літературою, «нова школа» упрозі, «нова» драма на рубежі століть.
5

Михайло Коцюбинський

Знати основні події життєвого і
“Intermezzo”, “Тіні забутих предків”

творчого шляху письменника.
Життя і творчість, гуманізм світогляду.

Вміти розпізнавати і характеризувати
Жанр новели у творчості М.Коцюбинського.

новелістичний твір. Мати уявлення
Еволюція художньої свідомості: від

про імпресіонізм у літературі та
просвітницьких орієнтацій і реалізму до

образотворчому мистецтві.
модернізму. Значення стильовогоноваторства М.Коцюбинського для

Визначити проблематику “Intermezzo”,
української літератури.

пояснити глибокий психологізмновели, особливості її композиції.
Психологічна новела “Intermezzo” з

Аналізувати імпресіоністичну
жанровими ознаками “поезії у прозі”.

поетику: роль пейзажу, звукових
Автобіографічна основа. Проблеми

образів, світлотіні. Знайти і пояснити
душевної рівноваги, повноцінного життя,

символічні образи, ускладнені
специфіки творчого процесу. Психологічно

метафори. Розкрити образотворчі
переконливе розкриття внутрішнього стану

засоби: внутрішній монолог, прийом
людини. Символічні образи, ускладнена

контрасту.
метафора. Поетика імпресіонізму.


Знати зміст повісті “Тіні забутих
Повість “Тіні забутих предків”.

предків”. Вміти пояснювати образи і
Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок

символи твору, аналізувати образи
суперечності між мрією та дійсністю. Світ

Марічки та Івана, розкрити пантеїзм
людини у зв’язку зі світом природи.

світобачення героїв, виражений через
Фольклорне тло твору. Образи й символи

побут, звичаї, обряди, почуття, мораль.
твору. Образи Івана та Марічки як втілення

Вміти показати протиставлення реалій
романтичної ідеї незнищенності кохання.

життя внутрішньому світові душевнобагатих натур. Пояснити роль образу
ТЛ: новела, імпресіонізм.

природи у творі. Схарактеризуватимовний колорит повісті.Усвідомлення гуманізму як основисвітоглядних переконань розвиненоїособистості, оптимізму іжиттєствердження як важливихдуховних цінностей буття людини.Усвідомлення краси природи, їїблаготворного впливу на людину.Співчуття, співпереживання якважливі риси гуманістичних поглядівлюдини. Усвідомлювати красуглибокого почуття і деспотизмантигуманних звичаїв. Краса природимальовничого куточка України –гуцульського краю. Краса і поезіяглибокого почуття кохання.

5

Ольга Кобилянська“Земля”

Знати основні віхи життєвого і
Життя і творчість. Формування світогляду

творчого шляху О.Кобилянської.
письменниці (вплив європейської культури,

Знати сюжет повісті “Земля”. Вміти
українського феміністичного руху). Її проза

визначати основні проблеми твору,
– модель раннього українського модернізму.

характеризувати образи-персонажі у
Жанрові особливості, провідні теми та ідеї.

їхньому порівнянні (Михайло, Сава,
Краса вільної душі, аристократизм духу як

Марійка, Івоніка, Анна, Рахіра, Петро


провідні мотиви.

та ін.). Вміти аналізувати соціальні та
“Земля” – психологічне трактування вічних

біологічні фактори характеротворення,
проблем: людини і землі, злочину та кари на

виділяти елементи детективного
українському матеріалі. Модерністська

сюжету, пояснювати символіку твору
проблема сакрально-містичного зв’язку

(образ землі). Вміти пояснити
людини із землею. Розкриття споконвічного

композиційно-характеротворчий
прагнення селянина бути господарем на ній.

принцип контрасту.
Трагічна історія родини Федорчуків –новітня інтерпретація християнського

Усвідомлення глибинної пов’язаності,
мотиву братовбивства. Михайло і Сава –

шанобливого ставлення до землі,
протилежні психологічні типи; Марійка та

поваги до праці селянина.
Івоніка – цінності народної моралі; Сава і

Усвідомлення неможливості для
Рахіра – духовна деградація. Трагедія

людини бути щасливою, досягнувши
шляхетної, чутливої душі в жорстоких

мети шляхом злочину.
обставинах тогочасного сільського життя

Осудження злочину як протиправної,
(образ Анни). Глибокий психологізм і

ворожої для людини дії, як духовної
символізм твору як новаторство

деградації особистості.
О.Кобилянської.ТЛ: взаємопроникнення літературних родів.

2

Василь Стефаник

Знати основні віхи життєвого і
“Камінний хрест”

творчого шляху письменника.
Життя і творчість. Творча співдружність

Вміти прокоментувати зміст новели
В.Стефаника з Л.Мартовичем і Марком

“Камінний хрест” як модерністського
Черемшиною (“покутська трійця”).

твору, пояснювати сюжетно-
Новаторство письменника. “Камінний

композиційні особливості, емоційно
хрест” – психологічне розкриття теми

напружений драматизм ситуації.
еміграції. Історична основа твору.

Схарактеризувати образ головного
Сюжетно-композиційні особливості.

героя Івана Дідуха. Вміти розкрити
Трагічна подія – композиційний центр

історичну основу новели, пояснити
новел Стефаника. Драматизм конфлікту,

багатозначність символіки камінного
емоційна загостреність зображуваного.

хреста, горба, прізвища головного
Багатозначність символічних образів.

героя.
Камінний хрест – уособлення долі людини.Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з

Виховання співчуття, співпереживання
полем, рідною землею. Останній танець

до драматичних напружених життєвих
Івана Дідуха перед від’їздом з села як

ситуацій. Усвідомлення того, що
символ трагізму і розпачу прощання з

прагнення готовності допомогти є
рідним краєм.

виявом громадянської позиціїлюдини.
ТЛ: експресіонізм.

7

Леся Українка (Лариса Косач)

Знати основні віхи життєвого і
“Contraspemspero!”, “І все-таки до тебе

творчого шляху письменниці.
думка лине...”, “Tobeornottobe?..”, , “Хвиля”,

Вміти розкрити основні теми і мотиви
“Стояла я і слухала весну…”, “Все- все

віршів, схарактеризувати композиційні
покинуть, до тебе полинуть…”, “Уста

й ритмомелодичні особливості,
говорять: “Він навіки згинув!..”, “Лісова

образи-символи, алегоричні образи.
пісня”Життєвий і творчий шлях. Роль родини,

Вміти визначити основні проблеми,
культурного оточення і самоосвіти у

порушені в “Лісовій пісні”, розкритиформуванні світобачення письменниці.

фольклорну основу сюжету,
Збірка поезій «На крилах пісень», її висока

схарактеризувати образи. Порівнювати
оцінка І. Франком. Основні цикли поезій.

образи Мавки й Килини.
Неоромантизм як основа естетичної позиції

Вміти показати на прикладах з тексту
Лесі Українки. Символічність, романтичні

духовну бідність Килини й матері
образи, образотворчий прийом контрасту

Лукаша, їхню меркантильність,
(“Contraspemspero!”). “Contraspemspero!” як

байдужість до краси, природи,
світоглядна декларація сильної вольової

мистецтва. Розкрити красу глибокого
особистості. Громадянська лірика (“І все-

почуття, антигуманність
таки до тебе думка лине...”) Філософська

меркантильності та користолюбства.
лірика (“Tobeornottobe?..”). Пейзажна та

Висловити власні судження про життя
інтимна лірика (“Стояла я і слухала

і творчість Лесі Українки.
весну…”, “Хвиля”, “Все-все покинуть, до

Виконання творчої роботи на
тебе полинуть…”, “Уста говорять: “Він

літературно-публіцистичну тему.
навіки згинув!..”). Особливості поетичногостилю Лесі Українки.

Вивчити напам’ять:
Драма-феєрія “Лісова пісня”. Фольклорно-

“Contraspemspero!”, “Лісова пісня”
міфологічна основа сюжету. Символічність

(останній монолог Мавки)
образів Мавки і дядька Лева – уособленнядуховності і краси. Мати Лукаша й Килина

Виховання шани і поваги до життя-
– антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз

подвигу славетної українки.
високої духовності і буденного прагматизму

Усвідомлення духовної цінності
в образі Лукаша.

неоромантичного світогляду.
Природа і людина у творі. Неоромантичне

Розуміння того, що любити “слово у
утвердження духовно-естетичної сутності

вірші” – могутній засіб впливу на
людини, її творчих можливостей. Конфлікт

духовність, інтелект людини. Розвиток
між буденним життям і високими

естетичного смаку. Усвідомлення
пориваннями душі особистості, дійсністю і

кохання як життєствердного почуття,
мрією. Почуття кохання Мавки й Лукаша як

творчої сили, що стимулює духовне
розквіт творчих сил людини. Художні

піднесення, збагачення, розквіт
особливості драми-феєрії.

людини.Вміти бачити переваги високої
ТЛ: неоромантизм, драма-феєрія.

духовності над буденністю.


2

Микола Вороний

Знати основні віхи життєвого і
“Іванові Франкові”, “Блакитна Панна”,

творчого шляху М.Вороного.
“Інфанта”

Вміти розпізнати символічний твір
Життя і творчість, багатогранна діяльність.

серед інших.
М.Вороний – “ідеолог” модернізації

Вміти характеризувати тематику і
української літератури. Його творчість –

проблематику віршів М.Вороного,
перша декларація ідей і форм символізму.

визначати їхні жанрові і
Зміст і художні особливості поезії

ритмомелодичні особливості. Вміти
М.Вороного. Мотив необхідності для поета

вказати на художні ознаки символізму
бути “цілим чоловіком” (“Іванові

у творі. Розкрити неоромантичне
Франкові”). Єдність краси природи і

звеличення краси природи у вірші
мистецтва (“Блакитна Панна”).

“Блакитна Панна”. Передати власні
Узагальнено-ідеалізований жіночий образ

почуття від вірша. Аналізувати
як сюжетний центр вірша. Згадка про

поетику символізму у вірші “Інфанта”.
революцію як данина естетиці добисоціальних перетворень (“Інфанта”).

Вивчити напам’ять: “Блакитна Панна”.
ТЛ: символізм.

Цінування краси поетичного слова,

його здатності об’єднувати людейроздумами над вічними проблемамижиття.

3

Олександр Олесь (О. Кандиба)

Знати основні події життєвого і
“З журбою радість обнялась...”, “Чари ночі”,

творчого шляху письменника.
“О слово рідне! Орле скутий!..”, “По дорозі

Вміти визначати провідні мотиви
в Казку”

поезій, пояснювати ритмомелодичні
Життя і творчість, світоглядні переконання.

особливості, художні засоби
Неоромантичні, символістські тенденції у

(контраст, антитеза, символіка тощо).
творчості (“З журбою радість обнялась...”).

Вміти визначати поетичні жанри,
Прагнення гармонії людини і природи

проаналізувати образи. Вміти
(“Чари ночі”). Музичність, звукова

висловлювати власні судження з
виразність поезій. Майстерність у

приводу художніх особливостей поезії
відтворенні настрою і почуття. (“О слово

митця.
рідне! Орле скутий!..”)Символізм драматичного етюда “По дорозі

Знати зміст етюда “По дорозі в
в Казку”. Дорога в казку – символ духовних

Казку”. Вміти визначити його тему,
поривань людини до кращого життя.

проблеми, розкрити власне розуміння
Проблема вождя і маси. Лідер – духовно

образів-символів, зокрема символ
сильна особистість. Трагічна суперечність

дороги в Казку. Сформулювати
між духовністю, мрією і жорстокістю.

відповідь на питання: “Казка життя
ТЛ: драматичний етюд.

людства – вимисел чи реальність?”.Порівняти драматичний етюд “Подорозі в Казку” і поему “Мойсей”І.Франка.Вміти висловити власні міркування зприводу порушених у творі проблем(лідерства, шляхів успішногодосягнення мети).Вивчити напам’ять: “З журбою радістьобнялась...”.Розуміння, що свобода і незалежністьособистості є обов’язковою умовоютворчості митця. Усвідомлення того,що любов до рідного краю – джерелотворчої наснаги.Усвідомлення мрії як прагненнялюдини жити краще, спонуки доактивної діяльності. Осмисленняблагородства вчинків, якіздійснюються заради щастя людей.


3

Володимир Винниченко

Знати основні моменти життєвого і
“Момент”

творчого шляху письменника, про
Життя і творчість, громадська і політична

його громадську та політичну
діяльність.

діяльність.
Прозові і драматичні твори. Мала проза:

Знати зміст, тематику й проблематику
ідейно-стильові особливості збірки “Краса і

новели “Момент”.
сила”. Перший український науково-

Вміти розкрити філософський підтекст
фантастичний роман “Сонячна машина”.

новели. Схарактеризувати образПопулярність Винниченка-драматурга на

Панни, роль героя-оповідача. Вміти
світовій сцені.

аргументовано передати власні
Новела “Момент”. Поєднання в ній

роздуми, судження про миттєве і
реалістичного змалювання дійсності і

вічне, сенс життя, щастя людини.
філософського підтексту (плинність життя,

Вміти розкрити імпресіоністичну
щастя людини, мить – частинка вічності

поетику твору.
тощо). Образ Панни -- втілення ідеї вічної

Висловлювати свої судження про
жіночності, краси. Імпресіонізм новели.

актуальність для нашого часу
Значення літературно-художньої спадщини

порушених письменником проблем,
В.Винниченка.

аргументувати їх прикладами з тексту.Вміти означити місце В.Винниченка в
ТЛ: неореалізм, психологічна драма.

українській та світовій літературах.Працювати з допоміжнимилітературно-критичними статтями,користуватися довідниками ісловниками.Усвідомлення художнього слова якувічненого для поколінь досвіду життялюдини, її думок, переживань, театруяк школи виховання почуттів.

2

Література рідного краю

Вміти самостійно характеризувати
Ознайомлення з художніми творами митців

твори письменників-земляків,
рідного краю (відповідно до вікових

висловлювати свої судження про них.
зацікавлень десятикласників).

Самостійно готувати реферати проїхню творчість, виголошуватидоповіді.


1

Урок-підсумок

Вміти характеризувати вивчений
Бесіда про вивчені твори української

період української літератури з точки
літератури.

зору ідейно-художніх особливостейнайпоказовіших творів, висловлювативласні судження про них. Вмітипояснювати їхню актуальність длянашого часу.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал