Робоча програма з української літератури Рівень : базовий Клас : 7-11 Укладач робочої програмиСторінка2/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.43 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17українській родині. Внутрішня гідність

героя-підлітка, аргументувати своє
і повага до людей — риси характеру

зацікавлення.
юного героя, стимули його поведінки.

Розвиток вміння про серйозне й важливеговорити доступно і зрозуміло.

4

Василь Голобородько. “Наша мова”, “З

Знати визначення поняття вільного вірша,
дитинства: Дощ” (“Я вплетений...”),

розуміти його специфічну форму. Виразно
“Лелека” (фрагмент)

і усвідомлено читати поезії. Пояснювати
Самобутня постать поета в українській

власне розуміння їхнього образного змісту,
літературі. Наскрізний патріотизм,

коментувати художні засоби. Визначати
філософічність, фольклорна основа

основний пафос поезій, ідею кожної з них.
його поезій, народознавчі аспекти.Оригінальність, простота висловленняглибоких почуттів, важливих думок.ТЛ: вільний вірш.
2

Леонід Кисельов. “Стати б хоч на менти

Переказувати історію трагічного життя
лічені...”, “Земля така гаряча”, “Додому”,

молодого поета.
“Катерина”

Виразно і вдумливо читати вірші.
Доля молодого поета. Наскрізний

Визначати основну думку (ідею),
гуманістичний пафос його віршів. Ідея

пояснювати художні засоби, прихований,
оптимізму, життєствердження.

підтекстовий зміст образів.
Патріотичний мотив вірша “Додому”.

Характеризувати образ Катерини.
Вселюдське і національне значення

Висловлювати власні думки про вірші Л.
образу української Мадонни

Кисельова.
(“Катерина”).

Вивчити напам’ять: один вірш (на вибір).Усвідомлення радості спілкування звисоким мистецтвом слова. Вихованнянебайдужого ставлення до емоцій тапочуттів.

2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

Знати письменників, що народилися в
Ознайомлення з письменниками-

рідному краї.
земляками, їхніми творами.

Прочитати зразки їхніх творів.Висловлювати власні міркування про них.Виховання шанобливого ставлення дотворців прекрасного

1

УРОК-ПІДСУМОК

називає імена митців та їхні твори, які
Бесіда про твори, що вивчалися

вивчалися; виокремлює серед них ті, які
упродовж року й викликали найбільшу

найбільше запам’яталися; висловлює
зацікавленість.

міркування про найулюбленіші.Формування власної думки та власноїпозиції у процесі пізнання і вивчення.

VIII КЛАС
Усього - 34 години. На тиждень - 1 година.


К-ть

Зміст навчального

Вимоги до рівнягод.матеріалу

загальноосвітньої підготовки учнів

1
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

Учень:


ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ

називає особливості усної народної творчості, три


ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ ТА

основні її роди: народна лірика, народна драма,


ДУХОВНОГО ЖИТТЯ

народний епос. Знає визначення народної лірики як


НАРОДУ

окремого роду усної словесної народної творчості,
2
Усна народна творчість.

характеризує жанри (види) та піджанри (підвиди).


Народна лірика. „Дунаю,

Називає першу фіксацію української народної


Дунаю, чему смутен

пісні.


течеш?”, „Віє вітер на

Аналізує ліричну пісню як жанр родинно-


долину”, „Розлилися круті

побутової лірики, розповідає про родинно-


бережечки”, „Ой ясне

побутову пісню „Віє вітер на долину”. Характеризує


сонечко високо ходить”, „Ой

соціально-побутову пісню „Розлилися круті


та зажурились стрільці

бережечки”, художні особливості пісні (порівняння,


січовії”.

повтори). З’ясовує особливості чумацької лірики

(„Ой ясне сонечко високо ходить”) та стрілецької


Теорія літератури:

пісні „Ой та зажурились стрільці січовії”.


Поглиблення поняття про

Зіставляє та узагальнює характерні риси та


народну лірику та її основні

відмінності кожного підвиду народної лірики.


жанри.

З’ясовує, як народна лірика служить для


Стаття Олександра Кошиця

характеристики етносу. Характеризує зміст статті


„Про українську пісню й

О. Кошиця „Про українську пісню й музику”.


музику”


1
ІЗ ПРАДАВНЬОЇ

Знає про прадавню українську культуру(освіту,


УКРАЇНСЬКОЇ

літературу, ремесла, архітектуру, малярство,


ЛІТЕРАТУРИ (оглядово). Із

музику) періоду Київської Русі. Називає основні


„Ізборника Святослава”

літописи як історичні та літературні пам’ятки.


(1076) – „Слово про

Характеризує „Ізборник Святослава” як пам’ятку


почитання книжне”. Із

цієї доби (уривок „Слово про почитання книжне”).


„Повісті врем’яних літ” –

Пояснює характер і обґрунтовує значення пам’ятки


„Оповідання про

„Повість врем’яних літ”. Визначає історичну основу


благословення апостола

„Оповідання про благословення апостола Андрія і


Андрія і заснування Києва”.

заснування Києва”, називає основну думку,

розповідає про розвиток писемності, значення


Теорія літератури:

книг, визначає особливості композиції


Літопис як історична і

оповідання, аналізує художні засоби пам’ятки,


літературна пам’ятка

характеризує образи.
1
ІЗ ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ

Знає про епоху давньої української літератури


ЛІТЕРАТУРИ ХVІ–

ХVІ–ХVІІІ ст., про твори, писані латинською,


ХVІІІ СТ. (оглядово)

польською та книжною староукраїнською мовами.


Кирило Транквіліон-

Характеризує творчість Кирила Транквіліона-


Ставровецький.

Ставровецького, Лазаря Барановича, Івана


Геральдичні вірші.

Максимовича. Знає особливості барокової


Лазар Баранович.

літератури. Аналізує твір К. Транквіліона-


„Млинарське каміння дасть

Ставровецького „На герб ясновельможної її милості


різне меління”.

Ірини Могилянки, княжни Вишневецької,
Іван Максимович.

Михайлової Корибутової”, роздумуючи над
Епіграми.

вічністю людських чеснот.Аналізує вірш Лазаря Барановича „Млинарське
Теорія літератури:

каміння дасть різне меління”. Розповідає зміст та
Поняття про барокову

називає головну думку епіграм Івана
літературу. Про геральдичні

Максимовича.
вірші. Жанр епіграми.

Дає визначення жанру епіграми та називаєхарактерні особливості геральдичних віршів.

3

ІЗ НОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Знає про умови становлення нової української
ХІХ СТ.

літератури наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.
ВСТУП. Розвиток нової

Знає про зачинателя нової української літератури
української літератури.

Івана Котляревського.
Теорія літератури:

Розпізнає художнє відображення у творах нової
Поняття про літературні

української літератури суспільних подій та
стилі і напрями:

духовного життя народу. Характеризує значення
сентименталізм, романтизм,

усної народної творчості для становлення і
реалізм (оглядово).

розвитку нової української літератури. Називає
Іван Котляревський.

письменників, які, наслідуючи І. Котляревського,
„Наталка Полтавка”.

писали твори народною мовою (Петро Гулак-Артемовський, Григорій Квітка-Основ’яненко,
Теорія літератури:

Євген Гребінка). Визначає основоположника нової
Драма. Соціально-побутова

української літератури – Тараса Шевченка,
драма

характеризує його роль у розвитку українськоїлітератури і нової української мови. Знає пропереслідування російським царизмом українськоїкультури, літератури і мови в другій половиніХІХ ст. Називає провідних письменників ХІХ ст.(Марка Вовчка, Пантелеймона Куліша, ЛеонідаГлібова, Павла Грабовського, Івана Нечуя-Левицького, Михайла Коцюбинського, АрхипаТесленка, Івана Карпенка-Карого, ПанасаМирного, Михайла Старицького, Івана Франка,Бориса Грінченка, Лесю Українку)та їх основні твори.З’ясовує зміст понять літературні стилі і напрями:сентименталізм, романтизм, реалізм.Знає короткі відомості про життєвий і творчий шляхІ. Котляревського.З’ясовує мотиви написання драми „НаталкаПолтавка”, відзначає, що п’єса – перший твірнової української драматургії. Аналізує соціально-побутовий конфлікт, який лежить в основі драми,народну етику, характери і вчинки персонажів,характеризує образи Наталки, Петра, Миколи,Горпини Терпилихи, Возного та Виборного.З’ясовує будову п’єси, її композицію, простежуєрозгортання драматичного конфлікту.Аналізує мовні засоби розкриття внутрішньогосвіту Наталки, поетичного образу дівчини знароду; зіставляє гумористично-викривальніхарактеристики Виборного і Возного. Визначає


поняття про соціально-побутову драму,характеризує роль пісенних фрагментів у творі;з’ясовує значення п’єси „Наталка Полтавка”,пояснює, чому твір має таке тривале сценічнежиття.Розкриває значення творчості ІванаКотляревського для української літератури імови. Розповідає про вшанування ІванаКотляревського в Україні.

2

Петро Гулак-Артемовський.

Знає основні факти з життя письменника,
„Пан та Собака”, „Рибалка”.

найпопулярніші його твори. Характеризує внесокПетра Гулака-Артемовського в українську
Теорія літератури:

літературу. Знає зміст байки „Пан та Собака”.
Загальне визначення сатири.

Визначає головні сюжетні елементи байки та
Гумор і сатира. Жанрові

композицію (експозицію, зав’язку, кульмінацію,
особливості байки

розв’язку). Характеризує образи Пана і Рябка.Пояснює, чому письменник назвав свій твір„казкою”. Визначає жанрові особливості байки.Знаходить у тексті елементи гумору і сатири, знаєосновні відмінності між ними. Визначає рольпейзажу в тексті байки. Наводить прикладиприслів’їв та приказок, які використав письменник убайці. Характеризує монологи Явтуха, якірозкривають його образ. Вміє виразно читати іпереказувати байку, висловлює свої міркуваннящодо зображуваного. Пояснює, в чомупроявилася громадянська мужність письменникапри зображенні подій у байці „Пан та Собака”.Аналізує баладу „Рибалка”, звертає увагу на їїромантичний характер та національний колорит.Характеризує образи Рибалки та Русалки.З’ясовує причини звернення письменника дожанру балади.

1

Євген Гребінка.

Знає основні факти з життя Євгена Гребінки, про
„Ведмежий суд”, „Човен”.

його захоплення усною народною творчістю, прозустріч з Тарасом Григоровичем Шевченком,
Теорія літератури:

знайомство з російськими письменниками.
Поглиблення відомостей про

Називає основні твори Євгена Гребінки, їх
жанри байки та балади

жанри. Виразно читає й аналізує байку „Ведмежийсуд”, характеризує образи Вола, Ведмедя, Вовків,Лисички. Пояснює окремі фрагменти змісту байки,які розкривають несправедливість, крутійствосудових чиновників, безсоромне приниження іпограбування трудового народу, беззахисністьневинного підсудного, безглуздість звинуваченьпроти Вола. З’ясовує, які саме вади тогочасногоустрою критикує письменник-байкар.Характеризує жанрові та художні особливостітвору. Узагальнює зображення письменникомжиттєвих подій, окреслює його роль у розвиткуукраїнської літератури, у становленнінаціонального, самобутнього жанру байки.


Виразно читає й аналізує баладу „Човен”, розкриваєїї алегоричний зміст. Висловлює судження провплив народних пісень на зміст та образну системутвору. Характеризує жанрові особливості балади.

2

Тарас Шевченко.

Знає основні факти з життя Тараса Шевченка,
„Гамалія” (скорочено).

розкриває його роль як основоположника новоїукраїнської літератури. Називає обставини, під
Теорія літератури:

впливом яких формувався світогляд письменника
Жанр ліро-епічної поеми

(соціальні умови, суспільні ідеї, дружні зв’язки зіншими культурними діячами, письменниками,знайомство з творами інших письменників, зрозповідями кобзарів про історичне минулеукраїнського народу тощо). Знає твори ТарасаШевченка про козацьку славу України („ІванПідкова”, „Гамалія”, „Гайдамаки”). Знає змістліроепічної поеми „Гамалія” (у скороченомуваріанті),

характеризує образ козацького ватажкаГамалії.


З’ясовує своєрідність побудови поеми, рольриторичних запитань і повторів, епітетів, порівняньу тексті поеми. Визначає ставлення поета дозображуваних подій


1

Степан Руданський.

Знає основні події життя Степана Руданського.
„Наука”.

Називає основні твори письменника, їх жанрові
Теорія літератури:

особливості.
Пісня як жанр лірики.

Аналізує вірш „Наука”, зіставляє монологи матері й
Поняття про антитезу

батька, що дають поради синові.Доводить, що в основі композиції вірша лежитьантитеза. З’ясовує прийом антитези.Обґрунтовує, чому батьківська наука – це основасімейного виховання.

2

Іван Франко. „Каменярі”,

Знає основні фрагменти з життя Івана Франка,
„Притча про життя”.

його дитячі та юнацькі роки, розповідає про
Теорія літератури:

громадську та суспільно-політичну діяльність
Поглиблене поняття про

письменника. Пояснює роль Тараса Шевченка та
алегорію. Поняття про

Івана Франка у розвитку української літератури.
притчу

Знає зміст,

основну тему та головну думку вірша„Каменярі”. Пояснює алегоричність образівкаменярів. Характеризує працю каменярів.Аналізує алегоричне відображення боротьбинароду проти самодержавства. Зіставляє звучаннядвох перших і трьох останніх рядків п’ятої строфи,пояснює їх відмінність. Характеризує особливостібудови різновиду строфи у вірші „Каменярі”,вперше використаної Іваном Франком.Обґрунтовує, чому Івана Франка називаютьКаменярем. Знає уривок з вірша „Каменярі”напам’ять.


Аналізує зміст „Притчі про життя”, формулюєвизначення притчі як літературного жанру.Переказує зміст „Притчі про життя”, виділяє


головну думку, наводить паралелі з власногодосвіду. Характеризує символіку образу меду,з’ясовує значення символів у художній літературі.Висловлює судження про алегорично-повчальнийхарактер „Притчі про життя”.

1

Борис Грінченко.

Знає основні відомості про життєвий і творчий
„До праці”.

шлях Бориса Грінченка, обставини, в якихформувався його демократичний світогляд, про
Теорія літератури:

педагогічну та видавничу діяльність. Називає
Поняття про художній

основні твори письменника.
синтаксис. Фігури-повтори

Аналізує вірш „До праці”. Пояснює важливістьпраці для людини. Характеризує тему й основнудумку, композиційні та художні особливості вірша(анафора, повтори, риторичні запитання).


1

Володимир Самійленко.

Знає основні факти життя Володимира
„Українська мова”.

Самійленка. Характеризує обставини, за яких почавписати свої твори письменник. З’ясовує значення
Теорія літератури:

творчості поета для розвитку української
Поняття про ритмомелодику

літератури. Аналізує вірш „Українська мова”,
та римування. Риторичні

розкриває алегоричний зміст першої частини
фігури

вірша, підкреслює роль Тараса Шевченка вутвердженні української літературної мови.Характеризує римо-ритмічні та художніособливості вірша, використання прийомупоетичного паралелізму в композиційній будовівірша. Вивчає вірш „Українська мова” напам’ять.


2

Леся Українка.

Знає основні факти життя Лесі Українки і сім’ї
„Красо України, Подолля!”,

Косачів, з’ясовує, що сприяло літературному
„Давня казка” (скорочено).

розвитку поетеси. Називає риси характеру ЛесіУкраїнки, визначальні для її особистої і творчої
Теорія літератури:

долі (мужність і силу волі).
Поема як ліро-епічний жанр

Знає основні твори її багатогранної діяльності.Характеризує роль письменниці в розвиткуукраїнської літератури. Аналізує вірш „КрасоУкраїни, Подолля!” як поетичну перлину пейзажноїлірики. Характеризує художні засоби пейзажів,особливості віршової форми у зв’язку зі змістомпоезії.Знає й аналізує зміст поеми „Давня казка”(скороченого варіанту), розкриває назву вірша,визначає жанр, тему й головну думку твору.Порівнює образи Поета і лицаря Бертольда.Пояснює втілення ідей вільної творчості митця всуспільстві. Характеризує художні особливостіпоеми „Давня казка”, строфічну будову та ритміку.Дає визначення синтаксичних засобів (поетичнихфігур) – анафори, антитези, риторичногозапитання, риторичного звертання та ін., з’ясовує їхстилістичне призначення у художньому творі

2

Євгенія Ярошинська. „Двір

Знає основні факти біографії письменниці,
життя”.

розповідає про її педагогічну, громадську та
Теорія літератури:

фольклористичну діяльність. Називає твори
Поглиблене поняття про

письменниці для дітей. Характеризує оповідання
алегорію та символи

„Двір життя”, визначає основну думку твору – проплинність людського життя, вміння людинивистояти перед спокусою примарного щастя,багатства і слави, виділяє авторську концепціюрозуміння змісту життя – гідно пройти шлях своєїдолі до пізнання істини. Характеризує художніособливості оповідання, з’ясовує значенняалегоричних образів та символів.

1

ІЗ НОВІТНЬОЇ

Знає суспільно-політичні умови розвитку
ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТ.

художньої літератури ХХ ст. Характеризує
ВСТУП. Історичні умови

поняття успадкування кращих традицій і
розвитку художньої

мистецьких надбань попередніх епох, нові художні
літератури ХХ ст.(оглядово)

здобутки. Називає основні твори Миколи Куліша,Григорія Косинки, Тодося Осьмачки, ПавлаТичини, Максима Рильського, Андрія Малишка,Олеся Гончара, Василя Стуса, Олега Чорногуза,Євгена Гуцала, Ірини Жиленко, ВіталіяЧимериса, Анатолія Дімарова та ін., визначаєтематику їх творів та жанрову різноманітністьукраїнської літератури ХХ ст.

1

Тодось Осьмачка.

Називає етапи життєвого і творчого шляху
„Лист”, „Казка”.

письменника, з’ясовує, як „ходіння по муках” 30-хроків вплинуло на подальшу долю Т. Осьмачки.
Теорія літератури:

Характеризує змістову та естетичну цінність його
Фольклорні елементи у мові

поезії.
творів письменника

Пояснює автобіографічну основу твору „Лист”.Характеризує казковий світ дитинства, зображенийу вірші „Казка”. Обґрунтовує багатство образів-символів, з’ясовує особливості художньої мовипоезії Т. Осьмачки, її символізм, фольклоризм,експресивність. Знає вірш „Казка” напам’ять

2

Андрій Малишко.

Знає фрагменти з життя Андрія Малишка, його
„Прометей” (скорочено).

родовід, про роль матері в розвитку поетичноготаланту сина. Відзначає вплив народної пісні на
Теорія літератури:

художню творчість Андрія Малишка. Називає
Поглиблення поняття про

основні твори та поетичні збірки. З’ясовує поняття
композицію.

поетичного новаторства Андрія Малишка. Знає
Про ліричний відступ

твори поета періоду Великої Вітчизняної війни.Аналізує поему „Прометей” (скорочено). Розкриваєтему й головну думку твору, знаходить у текстірядки на підтвердження хоробрості воїнів,ставлення людей до воїна-розвідника, пояснюєсимволізм образу Прометея (символ мужності,нескореності, любові до людей). Характеризуєобраз Прометея, порівнює його з образом героядавньогрецької міфології. Обґрунтовуєособливості композиції поеми (обрамлювальноїкомпозиції), її елементів. Характеризує роль


ліричних відступів у тексті твору. Знає напам’ятьуривок з поеми (за вибором учителя)

1

Олег Чорногуз.

Розповідає про життєвий і творчий шлях Олега
„Веселі поради”:

Чорногуза, називає відомі твори письменника.
„Як поводитись в кіно”, „Як

Аналізує зміст „Веселих порад”, характеризує
дивитися в очі”, „Як

складні соціальні явища, зображені
дізнатися про походження

письменником через призму комічного, з’ясовує
свого прізвища”, „Як

типовість життєвих ситуацій та психологію
вітатися”, „Як користуватися

поведінки людей у найрізноманітніших комічних
телефоном” (на вибір)

ситуаціях. Розкриває мовні засоби комічного таприховану іронію. Аналізує фейлетон як жанр
Теорія літератури:

гумору
Фейлетон як жанр
2

Анатолій Дімаров.

Знає основні біографічні відомості про
„Тирлик”.

письменника, називає твори Анатолія Дімарова.Розповідає сюжет оповідання „Тирлик”.
Теорія літератури:

Аналізує особливості повоєнного часу, коли
Поняття про типізацію та

відбуваються події у творі. Характеризує образ
індивідуалізацію у

Тирлика. Відзначає роль авторської
художньому творі

характеристики, дає визначення типізації образів таподій, аналізує мовні засоби індивідуалізаціїперсонажів у художньому творі

1

Ірина Жиленко.

Знає основні факти життя сучасної української
„Концерт для скрипки, дощу

поетеси Ірини Жиленко, називає збірки її творів,
і цвіркуна”, „Осінь.

їх тематику. Характеризує вірш „Концерт для
Копання картоплі”,

скрипки, дощу і цвіркуна”. Простежує дві змістові
„Кульбабки”, „Похвала

лінії твору – ліро-епічну та казково-
грошам” (із циклу „Ярмарок

фантасмагоричну. Визначає основну тему творів
чудес”).

поетеси (радість буття) у творах „Осінь. Копаннякартоплі” та „Кульбабки”.
Теорія літератури:

Аналізує вірш „Похвала грошам” (із циклу
Поняття про гротеск та

„Ярмарок чудес”). Дає визначення гротеску та
фантасмагорію

фантасмагорії, наводить приклади із вивченихтворів

2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО

Знайомиться з творами письменників-земляків, які
КРАЮ

працювали у виучуваний період


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал