Робоча програма з української літератури Рівень : базовий Клас : 7-11 Укладач робочої програмиСторінка11/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.43 Mb.
ТипРобоча програма
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


житті людини. Розвиток самокритичності,спроможності проводити доречні аналогії.

ДРАМАТУРГІЯ

Розуміти особливості розвитку драматургії й
Розвиток національного театру

театру 1920-х років. Вміти розповісти про це.

2

(“Березіль” Леся Курбаса,

Вміти орієнтуватися в допоміжних матеріалах
Харківський театр ім. І.Франка),

з історії культури. Вміти проводити аналогії з
драматургії 1920−1930 рр. (від

іншими явищами культури.
ідеологічних агіток до психологічноїдрами). П’єси В.Винниченка,М.Куліша, І.Дніпровського,І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетинітрадицій “корифеїв”, зарубіжної

Знати і вміти розповісти творчу біографію
класики і модерної драматургії.

драматурга, про його зв’язок з театром ЛесяКурбаса. Знати і розуміти зміст п’єси.
Микола Куліш

Розуміти умовність у ній часу і місця дії.
“Мина Мазайло”

Аналізувати п’єсу, визначати і коментувати
Життєвий і творчий шлях митця.

проблеми, порушені в ній, характеризувати
Зв'язок із театром Л.Курбаса.

образи дійових осіб, засоби створення
Національний матеріал і вселюдські,

комічних ситуацій. Обговорювати
«вічні» мотиви та проблеми у п’єсах

актуальність проблем, порушених у п’єсах
.

М. Куліша.
Сатирична комедія «МинаМазайло». Особливості сюжету.

Розвиток гнучкості і логічності мислення,
Розвінчання національного нігілізму,

застосування відомостей, одержаних раніше.
духовної обмеженості на матеріалі

Усвідомлення своєї приналежності до рідного
українізації (Мина, Мокій, дядько

народу, свого родоводу.
Тарас, тьотя Мотя). Сатиричневикриття бездуховності обивателів,що зрікаються своєї мови, культури,родового коріння.Драматургічна майстерність авторау створенні комічних характерів іситуацій, у побудові діалогів таремарок, у мовній характеристицігероїв. Сценічне втілення.Актуальність п’єси у наш час.ТЛ: сатирична комедія.УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА
2

МЕЖАМИ УКРАЇНИ.(огляд)

Мати загальне уявлення про розвиток
Автономність, відкритість

української літератури в Західній Україні до
зарубіжним традиціям і новітнім

1939 р., називати її основних представників.
процесам, високий розвиток

Розвиток і закріплення навичок творчого
літератури в Західній Україні до

використання довідкових матеріалів,
1939 р. Яскраве поетичне гроно:

словників для поглиблення знань з певної
Б.-І.Антонич, С.Гординський,

теми.
Ю.Липа. Проза В. Стефаника,О.Кобилянської, І.Вільде,О.Турянського. Історична прозаБ.Лепкого, Ю.Опільського, КатріГриневичевої.


Богдан-Ігор Антонич

Знати, вміти розповісти про творчий шлях
“Автопортрет”, “Вишні”, “Зелена

митця. Розвиток уміння давати загальну

2

євангелія”, “Дороги”, “Різдво”

характеристику творчості. Виразно і
Життя і творчість. Аполітичність,

усвідомлено читати поезії. Шліфувати вміння
наскрізна життєствердність,

визначати головні мотиви, ідеї, коментувати
метафоричність і міфологізм поезій.

їх, давати власну оцінку. Пояснювати роль
Лемківська конкретика як джерело

народнопісенних тропів у “Вишнях”,
образних асоціацій. Поєднання

специфіку пейзажу, символіку образів
язичницьких мотивів із

(“Дороги”).
християнськими; міфологічністьобразу, екзотика лемківського краю

Вивчити напам’ять 1 вірші (на вибір).
в контексті вселюдських мотивів.

Розвиток уміння знаходити необхідну
ТЛ: міфологізм, асоцітивність.

інформацію, порівнювати і співставляти різніявища, сприймати і розуміти естетикуобразного слова, його значення для розвиткузагального естетичного смаку, естетичноїрозвиненості людини. Усвідомленняєвропейської єдності естетичних цінностей ізморально-етичними.
Осип Турянський“Поза межами болю”Коротко про письменника.Історичний матеріал Першої світової

Розуміти і вміти пояснити умовність
війни як предмет художнього

зображення, створення іншої, художньої
узагальнення. Поема у прозі, що

реальності на конкретному матеріалі.
хвилює, єднає людські серця,

Розглядати ідейно-художній зміст окремих
звільняє і просвітлює душу.

фрагментів твору, вміти коментувати їх.
Умовність зображення (події поза

Вміти виділяти основні ідеї. Пояснювати
конкретним часом і простором).

особливість і роль композиції, пейзажу,
Загальнолюдські мотиви і

інших художніх засобів для втілення
гуманістичні цінності. Біологічні

головних думок. Осмислювати вартість
інстинкти і духовна воля до життя.

мистецтва, грошей, почуттів людини тощо,
Ідея перемоги духа над матерією.

спираючись на текст, висловлювати власні
Гуманістичний, життєствердний

міркування, проводячи аналогії з сучасним
пафос поеми у прозі, його

життям.
вселюдська значимість івсеохопність.

Усвідомлення важливої переваги в життідуховного над матеріальним. Розвиток вміння
ТЛ: поема у прозі.

пізнавати і розуміти справжню вартість речей,явищ, почуттів.

ЕМІГРАЦІЙНА ЛІТЕРАТУРА

Знати і вміти розповісти про історичні умови і

1

(огляд)

функціонування української літератури за
“Празька поетична школа”

кордоном, про “празьку школу” української
української поезії та її представники.

поезії та її представників.
Євген Маланюк

Розповідати про Є.Маланюка як одного з
“Під чужим небом”, “Стилет чи

“пражан”, аналізувати його поезію, визначати
стилос?..”

її основні ідеї, мотиви, пояснювати їх.
Коротко про митця. Художнє

Пояснювати зміст образів-символів.
осмислення трагічної історії

Шліфувати вміння висловлювати власніУкраїни, ностальгічні мотиви,

міркування.
філософічність поезій. Вірші пропризначення поета і поезії.

Виховання патріотичних почуттів, які
Символічні образи.

проявляються на відстані, усвідомленняїхньої щирості і безпосередності.
Проза У.Самчука, Т.Осьмачки,

Знати основні віхи життя письменника, про

3

Д.Гуменної, Наталени Королевої.

його твори. Вміти коментувати зміст роману,
І. Багряний

визначати його жанрові особливості,
«Тигролови»

характеризувати образи. Висловлювати своє
Основні віхи життя й творчості

ставлення до основних проблем, порушених у
митця. «Тигролови» як український

творі.
пригодницький роман. Проблемасвободи й боротьби за своє

Усвідомлення значення свободи для
визволення. Жанрові особливості.

духовного розвитку людини.. Усвідомленняактивної життєвої позиції як виявуєвропейськості.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Знати про літературу воєнного і повоєнного
1940−1950 рр.

періоду, про трагічну загибель національних
Участь українських письменників у

героїв О.Ольжича і О.Телігу. Користуватися

3

Другій світовій війні. Активізація

довідковими виданнями, енциклопедіями.
патріотичної тематики, героїчногопафосу, посилення філософічності в

Розвиток уміння знаходити необхідну
літературі цього періоду. Засилля

інформацію і творчо, компетентно її
соцреалізму в мистецтві повоєнного

використовувати.
періоду.


Знати творчу біографію митця, розуміти її
Олександр Довженко

трагізм. Знати тексти творів, розуміти
“Україна в огні”, «Зачарована

особливості жанру кіноповісті, специфіку
Десна»

публіцистичного тексту. Вміти розповідати
Відомий у світі кінорежисер,

про Довженка-кінорежисера, основні події
засновник поетичного кіно.

його творчого життя. Переказувати історію
Романтичне світобачення.

написання та опублікування “України в огні”.
Соцреалістичний канон і

Вдумливо читати текст, коментувати
новаторський естетичний пошук.

найосновніші фрагменти, публіцистичні
Національні та загальнолюдські

відступи. Шліфувати вміння виовкемлювати
проблеми. Поєднання лірико-

провідні мотиви, проблеми, обговорювати їх з
романтичного, виражального начала

позицій сьогодення, дискутувати про їхню
з публіцистикою, доля народу крізь

актуальність.
призму авторського бачення і оцінки

Коментувати текст «Зачарованої Десни»,
(“Україна в огні”).

визначати основні теми й мотиви,
Історія написання «Зачарованої

характеризувати образи-персонажі. Вміти
Десни», автобіографічна основа,

пояснити роль пейзажу та засобів
сповідальність оповіді. Поєднання

індивідуалізації героїв. Висловлювати власні
минулого і сучасного. Два ліричні

міркування про творчу спадщину митця.
герої: малий Сашко і зріла людина.

Розвиток уміння сприймати життєві явища,
Морально-етичні проблеми,

події, людей у контексті загальнолюдських
порушені в кіноповісті.

понять і цінностей, розуміти взаємозв’язокконкретного із загальним..
ТЛ: кіноповість, публіцистичність.1

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА другої

Знати і розуміти найголовніші тенденції
половини

розвитку української літератури в другій
ХХ – початку ХХІ ст.

половині ХХ – початку ХХІ ст. Вміти
ВСТУП

користуватися довідковою інформацією,
Українська література у другій

словниками тощо.
половині ХХ ст. Спроба подолатиканони соцреалізму. “Закулісний”

Вміння робити узагальнюючі висновки на
розвиток модернізму, опозиційні

основі зібраної інформації.
прояви різних стильових тенденцій.Явище “шістдесятництва”, нью-йоркська група, постшістдесятники,українська “химерна проза”.Пошукове розмаїття сучасноїлітератури. Тенденціїпостмодернізму.ТЛ: соцреалізм, модернізм(повторення) і постмодернізм.

4

ПОЕТИ-ШІСТДЕСЯТНИКИ

Розуміти зв’язок українського дисидентського
Нова хвиля відродження української

руху з явищем “шістдесятництва”. Вміти
літератури на початку 60-х років.

з’ясовувати зв’язок світогляду із творчістю.
“Шістдесятництво” як явище

Називати поетів-шістдесятників. Вміти давати
культурологічне і соціальне. Його

загальну характеристику їхньої творчості.
зв’язок із дисидентським рухом.

Користуватися додатковою літературою.
Ідейно-стильове розмаїття,тематична і формотворча новизна.

Розповідати про В. Симоненка. Пригадатийого твори, вивчені раніше. Характеризувати
Василь Симоненко

стильові особливості поезії, визначати і вміти
“Задивляюсь у твої зіниці…”, «Я…»

прокоментувати основні мотиви.
Творча біографія митця (“витязь

Дискутувати про патріотичні, громадянські
молодої української поезії”).

мотиви, порушені у творі.
Традиційність його лірики. ОбразУкраїни, громадянський вибір поета.

Вивчити напам’ять: «Я…»
Мотив самоствердження людини ускладному сучасному світі, її

Формування власної думки про порушені у
самодостатність і самоцінність

творах мотиви, проблеми. Формування
(“Я...”).

життєвої позиції. Розвиток уміння їївідстоювати. Шліфування навичок
ТЛ: віршові розміри (повторення).

аргументованого, толерантного веденнядискусії.Знати найосновніші відомості про митця,
Дмитро Павличко

вміти про них узагальнено розповісти.
“Два кольори”

Характеризувати основні мотиви його лірики.
Основні відомості про поета,

Вміти виокремити найактуальніші з них,
перекладача.

пояснити свій вибір. Пояснити популярність
Громадянські мотиви лірики.

пісенної лірики поета.
Образно-притчевий зріз часу, історіїнароду, проблеми нації, окремої

Вивчити напам’ять: «Два кольори».людини. Пісня «Два кольори», якастала народною.

Розвиток естетичного смаку, відчуття красиформи і змістової глибини поетичного образу.Формування національної свідомостігромадянина України.Знати основні відомості про творчість поета.
Іван Драч

Згадати основні ознаки жанру балади, вміти
“Балада про соняшник”

порівняти її класичний взірець із баладою
Невтомний шукач нового змісту і

І.Драча. Шліфувати вміння аналізу
нової форми в поезії.

поетичного твору. Пояснювати власне
Переосмислення жанру балади.

розуміння образів-символів поезій.
“Балада про соняшник” – поетичнийроздум про суть мистецтва, процес

Усвідомлення філософських категорій
творчості. Символічність образу

доброти, широти світогляду і
соняшника, сонця.

світосприйняття, моральних переваг творчої,душевно щедрої людини.
ТЛ: балада (повторення)


Знати найосновніші відомості про творчу
Микола Вінграновський

спадщину митця. Вміти схарактеризувати
“Сеньйорито акаціє, добрий вечір...”

ідейно-стильові особливості його поезій.
Коротко про поета, прозаїка,

Виділяти і пояснювати засоби поетичної
кіномитця. Учень О.Довженка.

мови, визначати віршовий розмір.
Вселюдські, національні мотиви

Відшукувати образну деталь, пояснювати її
крізь призму “інтимного

роль. Висловлювати власне ставлення до
самозосередження”. Вируюча

розглянутої поезії.
пристрасть, несподіванаасоціативність, буйна фантазія,

Вивчити напам’ять вірш.
образна деталь поезії. Інтимналірика митця. Збірка інтимної лірики

Усвідомлення специфіки ліричного
“Цю жінку я люблю”.

самовираження творчою людиною, великогозначення почуття любові в житті людини.Розвиток асоціативного мислення.


4

Ліна Костенко

Знати про життя і твори Ліни Костенко. Вміти
“Страшні слова, коли вони

схарактеризувати її у порівнянні з іншими
мовчать…”, “Українське альфреско”,

поетами. Закріплювати навички аналізу
“Хай буде легко. Дотиком пера…”,

ліричного твору, його образної системи,
«Я вранці голос горлиці люблю…»,,

художніх засобів – аналізуючи твори поетеси,
“Недумано, негадано…”, “Маруся

виділяючи в них провідні мотиви.
Чурай”Творчий шлях. Особливості

Вміти визначати жанр “Марусі Чурай”,
індивідуального стилю

історично-фольклорну основу твору.
(філософічність, історизм мислення,

Коментувати особливості сюжету, композиції.
традиційність, інтелектуалізм,

Словесно створювати образний портрет
публіцистичність). “Страшні слова,

Марусі. Порівнювати цей образ з іншими,
коли вони мовчать” – ліричний

спираючись на приклади з тексту.
роздум про значення слова в житті

Висловлювати своє ставлення до вчинків
людини, суть мистецтва. “Вічні”

героїні, її морального вибору.українські фольклорні типи, новітнє

Виконувати творчу роботу з вираженням
переосмислення традиційної

власного ставлення до поезії.
ситуації, образи-архетипи якатрибути української свідомості

Вивчити напам’ять: один вірш, уривок з
(“Українське альфреско”). Інтимна

роману «Маруся Чурай» (на вибір).
лірика як спонука до роздумів просуть кохання. Її сповідальність.

Виховання почуття відповідальності за
Пейзажна і філософська лірика.

вчинки, усвідомлення права на власний
Історико-фольклорна основа

моральний вибір. Розвиток духовних якостей.
історичного роману у віршах“Маруся Чурай”. Духовне життянації крізь призму нещасливогокохання. Центральні проблеми:митець і суспільство, індивідуальнасвобода людини.ТЛ: роман у віршах, образи-архетипи.

2

Василь Стус

Знати трагічну долю поета. Вміти
“Мені зоря сіяла нині вранці…”,

схарактеризувати його творчість: визначати
“Крізь сотні сумнівів я йду до

провідні мотиви, ідеї, аналізувати образи-
тебе…”, “Господи, гніву

символи. Шліфувати навички порівняльного
пречистого...”, “О земле втрачена,

аналізу (розглянути образ України у
явися…”, “Як добре те, що смерті не

В.Симоненка і В.Стуса). Самостійно
боюсь я…”

аналізувати вірші поета, висловлювати власні
Поет як символ незламного духу,

роздуми з приводу порушених у них проблем.
збереження людської гідності.Загальний огляд творчості.

Вивчити напам’ять: “Як добре те, що смерті
Узагальнені образи крізь призму

не боюсь я” (на вибір).
індивідуальної долі. Основнітематично-проблемні лінії: душалюдини “перед вічністю високого

Виховання рис “стоїцизму”, активної
неба” (відчуження від світу,

життєвої позиції. Усвідомлення понять честі,
проблема вибору, стан трагічної

людської гідності, мужності, сили духу на
самотності і активної дії,

прикладі життя В.Стуса.
формування себе); атмосферарозтлінного духу тоталітарноїсистеми; Україна-мрія і Україназнищена, скорена. Поезія Стуса –зразок “стоїчної” поезії у світовійліриці.ТЛ: метафора (поглиблено).
ПРОЗА другої половини ХХ ст.

Мати уявлення про українську прозу другої
Інтенсивний розвиток української

половини ХХ ст.

3

прози (твори В.Дрозда, Є.Гуцала,В.Шевчука, Гр.Тютюнника, А.Дімарова, О.Гончара,П.Загребельного та ін.).Її


новаторські особливості.Національна специфіка. Розмаїттятематики й жанрове розмаїття.

Вміти схарактеризувати життя і творчістьО.Гончара.
Олесь Гончар

Вміти проаналізувати епічний твір, визначати
“За мить щастя”, “Залізний острів”

новелістичний жанр, виділяти провідні ідеї,
(із роману “Тронка”),

образи, розкривати їх, спираючись на текст.
Загальна характеристика доробку

Визначити основний пафос новел. Самостійно
О.Гончара -романтика. Творчий злет

і вдумливо прочитати тексти, відшукуючи і
у 60-ті роки. Його громадянська і

пояснюючи в них роль кольорової гами,
життєва позиція, роль у духовному

прояви романтичного в стильовій палітрі.
відродженні нації.

Визначити провідну ідею, схарактеризувати
Краса і сила кохання як матеріал

образи-символи в новелі “Залізний острів”.
художнього осмислення.Узагальнений образ миті життя,філософія миті щастя людини (“За

Усвідомлення філософської сутності щастя
мить щастя”). Новела-засторога

людини, його відносності і короткочасності.
“Залізний острів” з роману

Усвідомлення небезпеки цивілізаційних
«Тронка». Символіка танку юних

процесів, здатності сучасної людини зберегти
Віталика і Тоні на розпеченій палубі

в собі свою сутність, свої почуття.
затонулого крейсера (гуманістичніцінності під загрозою цивілізаційнихпроцесів).ТЛ: новела, роман та його види.

2

Григір Тютюнник

Знати найголовніші відомості про
“Три зозулі з поклоном”

письменника. Пригадати його твори, вивчені
Коротко про письменника.

раніше. Розвивати навички визначення теми
“Вічна” тема “любовного

твору, його жанру, визначення провідної
трикутника” в новітній

думки, аналізу образів, художніх засобів,
інтерпретації. Образ любові як

особливостей композиції. Висловлювати
втілення високої християнської

власні роздуми про поведінку героїв і
цінності, яка вивищує людину над

проблеми, порушені в новелі.
прагматичною буденністю, очищає їїдушу. Зміщення часових площин як

Виховання краси почуттів, християнських
художній засіб. Роль художньої

взаємин між людьми. Усвідомлення високого
деталі в розкритті характеру, ідеї.

сенсу почуття любові, вміння берегти її іцінувати.
ТЛ: художня деталь (поглиблено).

3

Валерій Шевчук

Знати основні відомості про письменника.
“Дім на горі” (повість-преамбула)

Повторити відомості про епоху бароко і йогокультуру. Вдумливо і уважно прочитати
Життя і творчість митця.

повість-преамбулу до роману “Дім на горі”.
Особливості світобачення,

Визначити основні сюжетні лінії, пов’язані з
громадянська позиція. Зв’язок із

різними долями людей. Виділяти притчеві
давньою українською літературою.

мотиви, пояснювати їхню бароковість.
Композиція роману-балади “Дім на

Характеризувати образи, коментувати
горі” (повість-преамбула і збірка

притчевий підтекст епізодів. Удосконалювати
новел “Голос трави”). Використання

навички розшифровування символів,традиції європейської балади (сюжет

алегоричних образів.
кохання жінки і демонічної сили,трагізм). Розгалуженість сюжету.

Усвідомлення великого значення духовності
Барокове поєднання високого

для повноцінного розвитку і утвердження
(духовного) і низького (буденного):

особистості.
дім на горі як фортеця нашоїдуховності, душі, підніжжя гори якполе боротьби добра і зла, світла ітемряви. Барокові притчеві мотиви ісимволи (самотність, роздвоєннялюдини, блудний син, дорога).Жіноче начало і чоловіче у творі.Притчевість образів, епізодів.ТЛ: бароко, притчевість,символічність (поглиблено),роман-балада.
УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ПРОЗА

Розуміти складні історичні умови розвитку
В лещатах радянської ідеології.

жанру історичної романістики. Називати

3

Історичні твори З.Тулуб,

найвідоміші взірці української історичної
П.Загребельного, Р.Іваничука,

прози.
Ю.Мушкетика, І.Білика та ін.


Самостійно прочитати роман, знати його
П. Загребельний

зміст. Характеризувати особливості його
“Диво” (скорочено)

композиції, вміти відділити історичнудостовірність і художній домисел. Шліфувати
Коротко про письменника. Загальна

вміння аналізу образів-персонажів,
характеристика історичної прози.

розшифровувати їхній ідейний зміст. Вміти
Історична основа й художній

розглядати порушені проблеми крізь призму
вимисел у романі “Диво”. Софія

образів-персонажів. Вчитися обґрунтовувати
Київська як історична пам’ятка та

власну думку прикладами з художнього
художній символ. Образ Сивоока

тексту.
(проблема творчого начала в людині,свободолюбства, людської гідності).

Виконувати творчу роботу проблемного
Князь Ярослав Мудрий (проблема

характеру.
влади й людини). Наскрізніпроблеми: людина перед вибором,

Розвиток уміння бачити крізь наскрізні
людина у процесі самопізнання та

проблеми твору власні. Формування інтересу
самоствердження, людина-творець.

до національної історичної романістики.
ТЛ: історична правда і художнійвимисел (повторення).

2

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА

Розуміти і вміти пояснити вияв
ЛІТЕРАТУРА

постмодернізму в українській художній
(огляд)

літературі останнього часу. Запам’ятати її
Історико-культурна картина

найвідоміших представників. Засвоїти
літератури кінця ХХ – початку ХХІ

значення поняття постмодернізму.
ст. (на шляху до новоговідродження). Літературніугруповання (Бу-Ба-Бу, “Нова

Формування сучасного погляду на світ,дегенерація”, “Пропала грамота”,

людину в ньому.
“ЛуГоСад” та ін.). ТворчістьГ. Пагутяк, Ю. Андруховчиа, О.Забужко, І. Римарука, В. Слапчука таін. Утворення АУП (Асоціаціїукраїнських письменників).Література елітна і масова.Постмодернізм як один із художніхнапрямів мистецтва 90-х років, йогориси. Сучасні часописи таальманахи.ТЛ: постмодернізм (повторення).
1

Українська російськомовна поезія

Знати про російськомовну українську поезію
(огляд)

та її особливості, про ставлення цих поетів до
Українська тематика у творах

історії українського народу, його культури та
Миколи Ушакова («Стихи о

звичаїв.
Шевченко» та ін.), ЛеонідаВишеславського («Мова» та ін.),Бориса Чичибабіна («С Украиной вкрови…», «Тарас» та ін.) ЛеонідаКисельова («Я позабуду всеобиды…», «Цари», «Язык неможетсразуумереть…» та ін.).
2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

Знати про письменників-земляків та їхні
Ознайомлення з письменниками-

твори, прочитати взірці, висловлювати
земляками та їхніми творами.

власну оцінку.Виховання шанобливого ставлення до людейтворчих професій.

1

УРОК-ПІДСУМОК

Провести дискусію довкола питань розвитку
Бесіда про твори, вивчені упродовж

сучасної української літератури та її
навчального року. Зосередження

перспектив. Висловлювати власні міркування
уваги на їхніх художніх

про вивчені твори.
особливостях, новаторстві (на тлівідповідного відрізка часу).

Закріплення вміння виділяти явища одиничні,конкретні серед загальних
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал