Робоча програма з курсу «Сучасна українська мова з практикумом»Скачати 404.03 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір404.03 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3
Тема 1. Українська мова – національна мова українського народу
4 2
2
Тема
2. Фонетика. Фонетичне членування мовного потоку Загальна характеристика та класифікація мовних звуків. Зміни приголосних у потоці мовлення
6 2
2 2
Тема
3.
Фонологічна система української мови.
Фономорфологія. Чергування голосних і приголосних фонем
8 2
2 2
2
Тема
4.
Українська орфоепія
4 2
2
Тема
5.
Графіка й орфографія української мови
4 2
2
Разом
за
змістовим
модулем 2
26
4
2
10
10
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
ЛЕКСИКОЛОГІЯ
Тема 1. Лексикологія як розділ мовознавства. Слово – основна одиниця мови. Синоніми. Антоніми. Омоніми. Пароніми
6 2
2 2
Тема
2.
Лексика української мови з погляду
6 2
2 2

18 походження
Тема
3.
Стилістична диференціація української лексики. Активна і пасивна лексика.
6 2
2 2
Тема
4.
Фразеологія української мови
4 2
2
Тема
5.
Лексикографія української мови.
4 2
2
Разом
за
змістовим
модулем 2
26
4
2
10
10
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.
ГРАМАТИКА. МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР
Тема 1. Граматика як розділ мовознавства.
Морфемна структура слова.
10 2
4 4
Тема
2.
Словотвір. Способи словотворення
10 2
4 4
Разом
за
змістовим
модулем 3
20
2
2
8
8
Рзом за ІІ семестр
72
10
6
28
28
ІІІ СЕМЕСТР
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.
МОРФОЛОГІЯ. ІМЕННІ ЧАСТИНИ МОВИ.
Тема 1. Частини мови й принципи їх класифікації. Іменник як частина мови. Граматичні категорії іменника. Відмінювання іменників.
10 2
4 4
Тема 2. Прикметник як частина мови.
10 2
4 4
Тема
3.
Числівник. Значеннєві і структурні розряди числівника.
4 2
2
Тема 4. Займенник як частина мови.
8 4
4
Тема
5.
Дієслово. Значення і граматичні ознаки дієслова. Граматичні категорії дієслова.
10 2
4 4
Тема 6. Дієприкметник.
8 4
4

19 Дієприслівник.
Тема 7. Прислівник як окрема частина мови.
4 2
2
Тема 8. Службові частини мови.
4 2
2
Разом
за
змістовим
модулем 4
58
4
2
26
26
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5.
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ
Тема1.
Загальнокатегоріальні й методичні питання синтаксису. Словосполучення.
6 2
2 2
Тема 2. Речення як основна одиниця синтаксису. Класифікація речень.
4 2
2
Тема 3. Головні члени речення. Другорядні члени речення.
6 2
2 2
Тема
4.
Односкладні речення в системі простого речення
8 4
4
Тема
5.
Речення з однорідними членами
4 2
2
Тема
6.
Речення з відокремленими членами
6 2
2 2
Тема
7.
Речення, ускладнені вставними і вставленими конструкціями. Звертання
8 4
4
Разом
за
змістовим
модулем 5
42
4
2
18
18
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6.
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА. ПУНКТУАЦІЯ
Тема
1.
Поняття про складне речення. Засоби зв’язку в складних реченнях.
4 2
2
Тема 2. Складносурядні речення.
4 2
2
Тема 3. Складнопідрядні речення.
10 2
4 4

20
Тема 4. Безсполучникові складні речення
8 4
4
Тема
5.
Багаточленні складні речення.
6 2
2 2
Тема 6. Конструкції з чужим мовленням
4 2
2
Тема 7. Основи пунктуації сучасної української мови.
4 2
2
Разом
за
змістовим
модулем 6
40
2
2
18
18
Разом за ІІІ семестр

УСЬОГО ГОДИН
216
20
16

90
90
Екзамен
216


21
V. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬТема
Кількість
годин

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
ВСТУП. ФОНЕТИКА. ФОНОЛОГІЯ.
ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

3
Фонологічна система української мови
1. Поняття про фонему. Основний вияв фонеми та її позиційні і комбінаторні варіанти.
2. Фонологічна система української мови.
3. 3.Фономорфологія
(морфонологія) української мови як вчення про зв’язок і взаємодію фонемі морфем.
4. Фонематична транскрипція.
5. Найдавніші чергування голосних звуків О —
І(гонити— ганяти, Е — І (пекти — випікати, І — нульова фонема — И (беру — брати — вибирати) та ін.
6. Чергування Е,О з нульовою фонемою.
7. Чергування О, Е з І пояснення випадків відхилення від цих чергувань.
8. Чергування И у звукосполучення РИЛИ з О або Е дрижати — дрож, глитати — глотка).
9. Чергування Е з Опісля шиплячих та Й пояснення відхилень від цих чергувань.
10. Чергування приголосних фонем (з історичним поясненням чергування г, к, х ж, ч, ш г, к, х — з, ц, с
11. Чергування приголосних як наслідок сполучення їх з j (г — ж, х ш, д —дж, т — ч с — ш, зд — ждж, ст
— шч,в — вл, б — бл та ін.
12. Приставні
(протетичні) приголосні. Явище метатези.
13. Чергування уві- й, з – зі із.
2

22 5
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ
6
Лексика української мови з погляду походження
1. Основні історичні шари слів у лексичному складі мови. Шляхи збагачення словникового складу української літературної мови.
2. Лексичні кальки, інтернаціональні слова у лексичному фонді української мови. Старослов’янізми.
3. Лексична взаємодія української мови з іншими слов’янськими мовами.
4. Запозичення із неслов’янських мов грецизми, латинізми, тюркізми, старогерманізми.
2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.
ГРАМАТИКА. МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР


9
Словотвір. Способи словотворення
1. Способи словотворення в українській мові морфологічні і неморфологічні.
2. Афіксація як основний спосіб словотворення в українській мові а) суфіксація; б) префіксація в) префіксально-суфіксальний спосіб г) постфіксальний спосіб.
3. Безафіксний спосіб словотворення. Усічення твірної основи.
4. Складання та його види основоскладання, словоскладання, змішане складання.
2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.
МОРФОЛОГІЯ.

1 1
Прикметник як частина мови
1. Значення прикметника, його граматичні ознаки.
2

23 1
4 2. Розряди прикметників зазначенням. Ступені порівняння якісних прикметників.
4. Повні і короткі прикметники.
5. Відмінювання прикметників твердої і м’якої групи.
6. Відмінкові закінчення прикметників.
Дієслово як частина мови
1.Дієслівні утворення, форми і категорії. Неозначена форма дієслова. Дієслова перехідні і неперехідні. Категорія виду. Дієслова, що виступають у вигляді корелятивної видової пари. Категорія стану. Категорія особи і числа. Безособові дієслова. Поділ дієслівна дієвідміни. Категорія часу.
10. Категорія способу.
4

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5.
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

2 1
Речення з відокремленими членами
1.Поняття про відокремлення. Відокремлені уточнювальні члени речення. Відокремлення додатків. Відокремлення узгоджених і неузгоджених означень. Відокремлення прикладок. Відокремлення обставин.

2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6.
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА.
ПУНКТУАЦІЯ


2 6
Багаточленні складні речення
1. Поняття про складні синтаксичні конструкції.
2. Граматичні засоби їх організації та оформлення. Абзац.
3. Структурні типи складних синтаксичних конструкцій.
Період, його синтаксична природа і особливості інтонаційного оформлення. Пунктуація в періодах.
2
Разом
58

24
VI. САМОСТІЙНА РОБОТА


Тема
Кількі
сть годин
1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
ВСТУП. ФОНЕТИКА. ФОНОЛОГІЯ. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА Й
ОРФОГРАФІЯ
1. Усна народна творчість промову, функції мови. Мова як засіб виховання в українській народній етнопедагогіці.
2. Функціональні стилі сучасної української мови.
3. Предметі завдання фонетики. Зв’язок фонетики з іншими розділами мовознавства.
4. Аспекти вивчення фонетики.
5. Особливості роботи мовних органів при творенні голосних і приголосних звуків.
6. Звуки і склади як фонетичні одиниці.
7. Акустико-артикуляційні особливості приголосних звуків.
8. Класифікація голосних звуків за місцем творення і підняттям язика.
9. Голосні звуки в наголошених і ненаголошених складах.
10. Написання ненаголошених е, и, о.
11. Класифікація приголосних звуків за участю голосу і шуму.
12. Класифікація приголосних звуків за місцем творення.
13. Класифікація приголосних звуків за способом творення.
14. Співвідносність приголосних звуків за дзвінкістю — глухістю, акустичні пари дзвінких-глухих приголосних приголосні, що не мають співвідносного акустичного парного.
15. Співвідносність приголосних звуків за твердістю — м’якістю. Історична довідка про ствердіння губних і шиплячих приголосних
16. Асиміляція приголосних. Повна і часткова асиміляція.
17. Регресивна асиміляція за голосом (дзвінкістю, глухістю, зам якістю, за місцем і способом творення.
18. Дисиміляція приголосних суміжна і на відстані, прогресивна і регресивна.
19. Спрощення груп приголосних.
20. Подвоєння та подовження груп приголосних.
21. Фонетична транскрипція.
22. Зміни груп приголосних при збігу їх
23. зміни груп –цьк, -ськ-, -зьк-, –ск-, –шк-, –зк-, -ст-;
24. -зміни приголосних перед ший) у вищому ступені прикметників прислівників.
25. М’які приголосні звуки, позначенням кості на письмі.
10

25 26. Буквосполучення йо, ьо.
27. Орфоепія як розділ мовознавства і система правил літературної вимови. Значення орфоепічних норм, причини їх порушення.
28. Основні правила української вимови вимова голосних і приголосних звуків у різних позиціях, вимова звукосполучень.
29. Вимова слів, засвоєних з інших мов.
30. Посібники з орфоепії української мови.
31. Наголошування слів в українській мові.
32. Відмінність фонеми від звука (подати у вигляді порівняльної таблиці.
33. На прикладі слів день – дня пояснити, як виникло чергування Е з нульовою фонемою.
34. Пояснити на прикладах чергування РИЛИ із РО, ЛО,РЕ, ЛЕ.
35. Комбінування явищ чергування приголосних, асиміляції і спрощення при утворенні прикметників за допомогою суфікса –
СЬК(ИЙ).
36. Відхилення від орфоепічних норм, які спостерігаються у мовленні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
37. Використання нелітерних графічних знаків у писемному мовленні.
38. Зміни у написанні складних та іншомовних слів передбачені в останньому виданні Українського правопису.
39. Короткий огляд історичного розвитку української орфографії
3
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ
1. Синоніми. Типи синонімів. Синонімічний ряд.
2. Антоніми, їх типи. Антонімічні пари.
3. Стилістична роль синонімів і антонімів.
4. Лексичні омоніми, омоформи, омофони, омографи.
5. Пароніми, їх різновиди.
6. Стилістичне використання синонімів і паронімів.
7. Синоніми. Типи синонімів. Синонімічний ряд. Синонімія і багатозначність.
8. Антоніми, типи антонімів. Стилістична роль антонімів.
9. Омоніми. Розмежування омонімії і багатозначності. Лексичні омоніми, омоформи, омофони, омографи.
10. Пароніми, їх різновиди.Відмінність між омонімією і багатозначністю.
11. Способи розмежування омонімії і полісемії (проілюструвати на конкретних прикладах.
10

26 12. Шляхи і причини утворення синонімів.
13. Відмінність іншомовних слів від інтернаціоналізмів.
14. Засвоєння й асимілювання іншомовної лексики в українській мові.
15. Територіальні діалектизми, соціальні діалектизми (жаргонізми, арготизми).
16. Типи фразеологізмів за структурою і способом вираження.
17. Переклад фразеологізмів з однієї мови на іншу.
18. Джерела української фразеології. Проілюструвати прикладами.
19. Назвати найважливіші словники, видані до ХХ століття, у ХХ столітті, в останні роки.
20. Сучасні словники української мови. Словники для молодших школярів.
21. Поняття про фразеологію і фразеологічні звороти.
22. Типи фразеологічних одиниць.
23.
Українськоросійські фразеологічні паралелі.
24. Джерела української фразеології. Стилістичне використання фразеологічних зворотів.
4
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.
ГРАМАТИКА. МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР
1. Граматика. Граматичне значення, граматична форма, граматична категорія.
2. Поняття і предмет морфології. Морфологічна будова слова.
3. Поняття про морфему. Основні типи морфем.
4. Кореневі і афіксальні морфеми.
5. Афікси. Типи афіксальних морфем.
6. Основа слова і закінчення (флексія. Позитивні і негативні нульові) морфеми-флексії.
7. Омонімічні і синонімічні морфеми.
8. Змінив морфологічній будові слова (опрощення і перерозклад), ускладнення.
9. Охарактеризувати лексичне і граматичне значення слова.
10. Зв'язок словотвору з лексикологією і граматикою.
11. Способи творення, характерні лише для іменників.
12. Типи формантів в українській мові.
13. Охарактеризувати будову твірних, похідних основ.
8 5
26
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.
МОРФОЛОГІЯ.
1. Значення іменника, його морфологічні ознаки і синтаксична роль.
2. Семантичні розряди іменників
1) Конкретні і абстрактні іменники
2) Розряди істоті неістот;

27 3) Власні і загальні іменники
4) Збірні іменники
5) Речовинні іменники.
3.Лексико-граматичні та граматичні розряди іменників
1) Категорія числа
2) Категорія відмінка
3) Категорія роду. Формальні показники роду. Іменники спільного роду. Родова диференціація невідмінюваних іменників.
4. Поділ іменників на відміни
1. Іменники, що мають тільки форму однини або тільки форму множини. Залишки форм двоїни в сучасній українській мові.
2. Стилістичне вживання паралельних форм числа іменників.
3. Система відмінків у сучасній українській мові. Основні значення відмінків.
4. Тверда і м’яка група прикметників. Словозміна прикметників.
5. Творення прикметників. Наголосу прикметниках.
6. Правопис числівників. Наголосу числівниках.
7. Значення числівника і його граматичні ознаки.
8. Розряди числівників зазначенням і граматичними ознаками.
9. Кількісні числівники.
10. Порядкові числівники.
11. Сполучення числівників з іменниками у називному і непрямих відмінках.
12. Правопис складних прикметників, першою частиною яких є кількісний числівник.
13. Відмінювання числівників.
14. Значення займенників. Співвідношення займенників з іншими частинами мови.
15. Групи займенників зазначенням. Відмінювання займенників.
17. Вживання інших частин мовив ролі займенників
(прономіналізація).
18. Дві основи дієслова, їх роль в утворенні дієслівних форм. Синтаксична роль дієслівних форм.
19. Категорія часу. Зв'язок категорії часу з категоріями способу й виду.
20. Дієвідміни. Способи визначення дієвідмін.
21. Активні дієприкметники теперішнього і минулого часу, особливості їх творення і вживання.
22. Пасивні дієприкметники, їх творення і вживання.

28 23. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду.
24. Перехід інших частин мови у прислівники (адвербіалізація).
25. Перехід прислівників у службові слова.
26. Наголосу прислівниках. Правопис прислівників.
27. Значення, синтаксичні функції і морфологічні особливості слів категорії стану.
28. Правопис прийменників, сполучників, часток.
29. Значення вигуків. Структурно-семантичні розряди вигуків. Інтонаційні особливості вигуків.
30. Дієприкметник.
31. Активні дієприкметники.
32. Пасивні дієприкметники.
33. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники.
34. Предикативні форми на но (ено), то.
35. Дієприслівник.
36. Помилки при використанні дієприслівника.
37. Значення, морфологічні ознаки і синтаксичні функції прислівника.
38. Структурно-семантичні розряди прислівників.
39. Перехід прислівників у службові слова. Наголосу прислівниках.
40. Правопис прислівників
41. Значення прийменника. Морфологічні групи прийменників.
42. Синонімія прийменникових конструкцій. Просторові, часові, причинові відношення.
43. Походження сполучників, типи сполучників.
44. Сполучники сурядності й підрядності. Синоніміка сполучників. Правопис сполучників.
45. Загальне питання про частки. Формотворчі і словотворчі частки.
46. Модальні (фразові частки. Правопис часток.
47. Загальне поняття про вигук. Групи вигуків зазначенням. Звуконаслідувальні слова.
9
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5.
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ
1. Поняття про речення.
2. Ознаки речення.
3. Зовнішньо синтаксична структура речень. Основні ознаки речення.
4. Класифікація речень за метою висловлювання.
5. Класифікація речень за структурою.
6. Головні члени простого речення.
7. Односкладне і двоскладне речення.
18

29 8. Підмет. Простий підмет. Складений підмет.
9. Присудок. Складений присудок. Складений іменний присудок. Іменна частина складеного іменного присудка. Складений дієслівний присудок.
10. Складні випадки та помилки при узгодженні підмета й присудка
11. Загальна характеристика другорядних членів речення.
12. Означення узгоджені і неузгоджені.
13. Прикладка.
14. Додатки. Прямий і непрямий додаток.
15. Обставини.
16. Поняття про просте ускладнене речення.
17. Однорідні члени речення
18. Синтаксичні відношення між однорідними членами речення.
19. Однорідній неоднорідні означення.
20. Узагальнювальні слова при однорідних членах речення.
21. Поняття про звертання. Розділові знаки при звертаннях.
22. Вставні слова, словосполучення і речення.
23. Вставлені конструкції.
24. Розділові знаки при вставних і вставлених конструкціях
25. Словосполучення і сполуки слів.
26. Типи речень за відношенням до дійсності. Смислові, структурні, інтонаційні та стилістичні особливості речень кожного типу.
27. Особливості поєднання різних типів присудка з підметом. Стилістичне вираження різних форм присудків.
28. Способи розмежування другорядних членів речення.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6.
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА.
ПУНКТУАЦІЯ
1. Складне речення як змістова, структурна та інтонаційна єдність.
2. Типи складносурядних речень за характером відношення. Синонімія й омонімія сурядних сполучників. Стилістичне використання складносурядних речень.
3. Синонімія складнопідрядних речень з підрядними різних видів і простих речень з відокремленими другорядними членами.
4. Складне синтаксичне ціле як синтаксична одиниця найвищого рівня.
5. Абзац, його зв'язок зі складним синтаксичним цілим.
6. Період, його синтаксична природа, особливості інтонаційного оформлення.
7. Форми мовлення монолог, діалог, полілог. Пунктуація при прямій мові, діалозі, полілозі.
18

30 8. Пунктуація української мови. Принципи української пунктуації. Основи пунктуації сучасної української літературної мови.
9. Головні правила вживання розділових знаків. Використання розділових знаків з емоційно-стилістичною метою.
10. Загальні відомості про складносурядні речення.
11. Засоби поєднання частин складносурядного речення.
12. Різновиди складносурядних речень.
13. Пунктуація в складносурядних реченнях.
14. Складнопідрядні речення, їх структурні особливості.
15. Засоби оформлення зв’язку між підрядною і головною частинами. Розмежування сполучників і омонімічних з ними сполучних слів.
16. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури.
17. Складнопідрядні речення з підрядним присубстантивно- атрибутивним.
18. Складнопідрядні речення з підрядним займенниково- співвідносним.
19. Складнопідрядні речення з підрядним з’ясувальним.
20. Складнопідрядні обставинні речення
21. Загальні відомості про безсполучникові складні речення.
22. Безсполучникові складні речення з однотипними частинами.
23. Безсполучникові складні речення з різнотипними частинами.
24. Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні.
25. Основи пунктуації сучасної української літературної мови.
26. Принципи української пунктуації.
27. Система розділових знаків.
Будова речення і пунктуація. Оформлення засобами пунктуації інтонаційних особливостей речень.


Разом
90


31
VІI.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Підготувати круглий стіл на тему Сучасна мовна ситуація в Україні проблеми та шляхи вирішення.
Необхідно сформувати ініціативну групу студентів, які сформулюють
перелік питань для обговорення, обдумають порядок проведення заходу та
учасників круглого столу. Доцільно опрацювати літературу, пов’язану з
тематикою круглого столу.
2. Написати навчальний проектна одну з запропонованих тем
Мова як засіб виховання в українській народній етнопедагогіці.
Літературна мова та діалект.
Основи культури і техніки мовлення в системі професійної підготовки
студентів, майбутніх фахівців України.
Яким я хочу бачити світ через 20 років
Культура і студентство.
Слово і музика. Музика слова.
Література (поезія) вжитті молодої людини.
Студентське дозвілля Чи не заважає воно навчанню
Батьки та діти.
Культура спілкування сучасної сім’ї.
Чи потрібна культура людині
Чи варто знати норми етикету
Чи зможе краса врятувати світ
Толерантне спілкування чи нахабна прямолінійність
Чи буває гарне потворним
Вплив фільмів на психіко-естетичний розвиток молоді.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ

І. Титульний аркуш. Титульний аркуш є першою сторінкою навчального проекту. Його включають до загальної нумерації сторінок, проте на титульному аркуші номер сторінки не ставимо.
Титульний аркуш повинен містити наступні відомості
Міністерство освіти і науки України
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

32
Педагогічний інститут
Кафедра філології та методики початкової освіти

НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ

Прізвище, ім’я, по батькові студента,
шифр академічної групи.
Прізвище, ім’я, по батькові, науковий
ступінь, учене звання наукового керівника.

Місто рікПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал