Робоча програма з курсу «Сучасна українська мова з практикумом»Скачати 455.19 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/4
Дата конвертації16.01.2017
Розмір455.19 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4
Тема 1. Українська мова – національна мова українського народу
8
4 2
2
Тема 2. Фонетика. Фонетичне членування мовного потоку Загальна характеристика та класифікація мовних звуків
10
4 4
2
Тема 3. Зміни приголосних у потоці мовлення
12
4 4
2 2
Тема 4. Фонологічна система української мови.
8
2 2
2 2
Тема 5. Фономорфологія. Чергування голосних і приголосних фонем
6
4 2
Разом за змістовим модулем 1
44
18
14
6
6
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Орфоепія. Графіка й орфографія

Тема 1. Українська орфоепія
6
2 2
Тема 2. Графіка й орфографія української мови
6
2 2
2
Разом за змістовим модулем 2
12
4
2
2
2

ІІ СЕМЕСТР

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Лексикологія
Тема 1. Лексикологія як розділ мовознавства. Слово – основна одиниця мови.
4
2 2
Тема 2. Синоніми. Антоніми. Омоніми. Пароніми.
6
2 2
2
Тема 3. Лексика української мови з погляду походження та функціонування
8
2 2
2 2
Тема 4. Фразеологія української мови
8
2 2
2 2
Тема 5. Лексикографія української мови.
2
2
Разом за змістовим модулем 3

28
8
8
6
6

16
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Граматика. Морфеміка. Словотвір
Тема 1. Граматика як розділ мовознавства.
Морфемна структура слова.
8
2 2
2 2
Тема 2. Словотвір. Способи словотворення
8
2 2
2 2
Разом за змістовим модулем 4

16
4
4
4
4
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Морфологія. Іменні частини мови.
Тема 1. Частини мови й принципи їх класифікації. Іменник як частина мови
4
2 2
Тема 2. Граматичні категорії іменника. Відмінювання іменників.
6
2 2
2
Тема 3. Прикметник як частина мови.
6
2 2
2
Тема 4. Числівник. Значеннєві і структурні розряди числівника.
6
2 2
2
Тема 5. Займенник як частина мови.
6
2 2
2
Разом за змістовим модулем 5

28
10
10
4
4

ІІІ СЕМЕСТР

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. Дієслово. Форми дієслова. Прислівник. Службові
частини мови

Тема 1. Дієслово. Значення і граматичні ознаки дієслова. Граматичні категорії дієслова.
6
2 2
2
Тема 2. Дієприкметник. Дієприслівник.
6
2 2
2
Тема 3. Прислівник як окрема частина мови.
2
2
Тема 4. Службові частини мови.
4
2 2
Разом за змістовим модулем 6

18
6
8
2
2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. Словосполучення. Просте речення
Тема1. Загальнокатегоріальні й методичні питання синтаксису.
Словосполучення.
4
2 2
Тема 2. Речення як основна одиниця синтаксису. Класифікація речень.
4
2 2

17
Тема 3. Головні члени речення.
6
2 2
2
Тема 4. Другорядні члени речення.
6
2 2
2
Тема 4. Односкладні речення в системі простого речення
4
2 2
Тема2. Речення з однорідними членами
4
2 2
Тема
5.
Речення з відокремленими членами
6
2 2
2
Тема 6. Речення, ускладнені вставними і вставленими конструкціями. Звертання
6
2 2
2
Разом за змістовим модулем 7

40
16
12
6
6
IY СЕМЕСТР
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. Складне речення. Пряма і непряма мова. Пунктуація

Тема 1. Поняття про складне речення. Засоби зв’язку в складних реченнях.
2
2
Тема 2. Складносурядні речення.
4
2 2
Тема 3. Складнопідрядні речення.
4
2 2
Тема 4. Безсполучникові складні речення
6
2 2
2
Тема 5. Багаточленні складні речення.
6
2 2
2
Тема 6. Конструкції з чужим мовленням
6
2 2
2
Тема 7. Основи пунктуації сучасної української мови.
6
2 2
2
Разом за змістовим модулем 8

34
14
12
4
4
УСЬОГО ГОДИН
216
78
74
32
32
Екзамен


18
V. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема
Кількість
годин

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ВСТУП. ФОНЕТИКА. ФОНОЛОГІЯ


1

Тема 1. Українська мова — національна мова
українського народу (

1. Українська мова — національна мова українського народу, одна із форм його національної культури. В.Сухомлинський про навчання дітей рідною мовою.
2. Походження української мови. Періодизація історії української літературної мови. Місце української мови серед інших слов’янських мов.
3. Літературна мова української народності ХІІ — І пол. ХУІІ ст.; 2 пол. ХУІІ — ХУІІІ ст. Розвиток української літературної мови на основі живої літературної мови а) Період від Котляревського до Шевченка (кінець ХУІІІ — серед.
ХІХ ст.); б) Тарас Шевченко — основоположники нової української літературної мовив) дальший розвиток традицій Шевченка — удосконалення мови прози, поезії, драматургії (І. Франко, Леся Українка, М.Старицький,
М.Коцюбинський та ін.).
2. Поняття про норму. Норми української літературної мови.
3. Видатні українські мовознавці ХІХ ст. — М.О.Максимович,
О.О.Потебня, М.Г. Житецький, БД. Грінченко.
2 2
Фонетика. Загальна характеристика та класифікація голосних та
приголосних звуків
Предмет і завдання фонетики. Зв’язок фонетики з іншими розділами мовознавства.
1. Звуки і склади як фонетичні одиниці.
2. Склад якнайменша одиниця фразового такту. Склади відкриті і закриті, наголошені і ненаголошені.
3. Закономірності складоподілу в українській мові.
4.
. Акустико-артикуляційні особливості приголосних звуків.
5. Класифікація голосних звуків за місцем творення і підняттям язика.
6. Голосні звуки в наголошених і ненаголошених складах.
7. Написання ненаголошених е, и, о.
8. Класифікація приголосних звуків за участю голосу і шуму.
9. Класифікація приголосних звуків за місцем творення.
10. Класифікація приголосних звуків за способом творення.
11. Співвідносність приголосних звуків за дзвінкістю — глухістю, акустичні пари дзвінких-глухих приголосних приголосні, що не мають співвідносного акустичного парного.
12. Співвідносність приголосних звуків за твердістю — м’якістю. Історична довідка про ствердіння губних і шиплячих приголосних
4

19 3
Зміни приголосних у потоці мовлення
1. Асиміляція приголосних. Повна і часткова асиміляція.
2. Регресивна асиміляція за голосом (дзвінкістю, глухістю, зам якістю, за місцем і способом творення.
3. Дисиміляція приголосних суміжна і на відстані, прогресивна і регресивна.
4. Спрощення груп приголосних.
5. Подвоєння та подовження груп приголосних.
6. Фонетична транскрипція.
7. Зміни груп приголосних при збігу їх
- зміни груп –цьк, -ськ-, -зьк-, –ск-, –шк-, –зк-, -ст-;
-зміни приголосних перед ший) у вищому ступені прикметників прислівників.
8. М’які приголосні звуки, позначенням кості на письмі.
9. Буквосполучення йо, ьо.

4 4
Фонологічна система української мови
1. Поняття про фонему. Основний вияв фонеми та її позиційні і комбінаторні варіанти. Реалізація водному звукові двох однакових фонем (з’іл’а—з’іл’л’а).
2. Фонологічна система української мови.
3. Фономорфологія (морфонологія) української мови як вчення про зв’язок і взаємодію фонемі морфем.
4. Фонематична транскрипція.
5. Правопис прикметникових та дієприкметникових суфіксів.
6. Подвоєння у словах іншомовного походження
2 5
Тема 6. Чергування голосних та приголосних звуків
1. Найдавніші чергування голосних звуків О — І(гонити— ганяти), Е — І (пекти — випікати), І — нульова фонема — И (беру —
брати — вибирати) та ін.
2. Чергування Е,О з нульовою фонемою.
3. Чергування О, Е з І пояснення випадків відхилення від цих чергувань.
4. Чергування И у звукосполучення РИЛИ з О або Е (дрижати —
дрож, глитати — глотка).
5. Чергування Е з Опісля шиплячих та Й пояснення відхилень від цих чергувань.
6. Чергування приголосних фонем (з історичним поясненням чергування г, к, х ж, ч, ш г, к, х — з, ц, с
7. Чергування приголосних як наслідок сполучення їх з j (г — ж, х —
ш, д —дж, т — ч с — ш, зд — ждж, ст — шч,в — вл, б — бл та ін.
8. Приставні (протетичні) приголосні. Явище метатези.
9. Чергування у - вій, з – зі –із.

2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА.
ОРФОГРАФІЯ

6
Українська орфоепія
1. Орфоепія як розділ мовознавства і система правил літературної вимови. Значення орфоепічних норм, причини їх порушення.
2. Основні правила української вимови вимова голосних і приголосних звуків у різних позиціях, вимова звукосполучень.
2

20 3. Вимова слів, засвоєних з інших мов.
4. Посібники з орфоепії української мови.
5. Наголошування слів в українській мові.

7
Графіка й орфографія
1. Українська графіка. Історія українського письма.
2. Український алфавіт (азбука, його писана та друкована форми.
3. Співвідношення між буквами і звуками української мови. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ. Позначення на письмі вимови я, ю, є, ї
після твердих приголосних.
4. Український правопис. Принципи українського правопису.
5. Вживання великої літери.
6. Написання складних слів.
7. Правила технічного переносу слів.

2
ІІ СЕМЕСТР
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ЛЕКСИКОЛОГІЯ

8
Слово — основна одиниця мови
1. Предметі завдання лексикології української мови.
2. Слово — основна одиниця мови. Функції слова. Ознаки слова Фонетичні, морфологічні, лексико-семантичні.
3. Значення слова як лексичної одиниці. Поняття про семантичну структуру слова.
4.
Повнозначні і неповнозначні слова. Полісемія.
5. Пряме і переносне значення слова. Типи переносних значень. Метафора. Метонімія. Синекдоха.
2 9
Синоніми. Антоніми. Омоніми. Пароніми
1. Синоніми. Типи синонімів. Синонімічний ряд.
2. Антоніми, їх типи. Антонімічні пари.
3. Стилістична роль синонімів і антонімів.
4. Лексичні омоніми, омоформи, омофони, омографи.
5. Пароніми, їх різновиди.
6. Стилістичне використання синонімів і паронімів.
7. Синоніми. Типи синонімів. Синонімічний ряд. Синонімія і багатозначність.
8. Антоніми, типи антонімів. Стилістична роль антонімів.
9. Омоніми. Розмежування омонімії і багатозначності. Лексичні омоніми, омоформи, омофони, омографи.
10. Пароніми, їх різновиди.
2 11
Лексика української мови з погляду походження та функціонування
1. Основні історичні шари слів у лексичному складі мови. Шляхи збагачення словникового складу української літературної мови.
2. Лексичні кальки, інтернаціональні слова у лексичному фонді української мови. Старослов’янізми.
3. Лексична взаємодія української мови з іншими слов’янськими мовами.
4. Запозичення із неслов’янських мов грецизми, латинізми, тюркізми, старогерманізми.
2

21 5. Активна і пасивна лексика.
6. Неологізми. Застаріла лексика історизми, архаїзми.
7. Лексика української мови зі стилістичного погляду.
Професіоналізми. Жаргонізми.
12
Фразеологія української мови
1. Поняття про фразеологію і фразеологічні звороти.
2. Типи фразеологічних одиниць.
3.
Українськоросійські фразеологічні паралелі.
4. Джерела української фразеології. Стилістичне використання фразеологічних зворотів.
2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ГРАМАТИКА. МОРФЕМІКА.
СЛОВОТВІР


13
Граматика. Морфемна структура слова
1. Граматика. Граматичне значення, граматична форма, граматична категорія.
2. Поняття і предмет морфології. Морфологічна будова слова.
3. Поняття про морфему. Основні типи морфем.
4. Кореневі і афіксальні морфеми.
5. Афікси. Типи афіксальних морфем.
6. Основа слова і закінчення (флексія. Позитивні і негативні нульові) морфеми-флексії.
7.
Омонімічні і синонімічні морфеми.
8. Змінив морфологічній будові слова (опрощення і перерозклад), ускладнення.
2 14
Словотвір. Способи словотворення
1. Способи словотворення в українській мові морфологічні і неморфологічні.
2. Афіксація як основний спосіб словотворення в українській мові а) суфіксація; б) префіксація в) префіксально-суфіксальний спосіб г) постфіксальний спосіб.
3. Безафіксний спосіб словотворення. Усічення твірної основи.
4. Складання та його види основоскладання, словоскладання, змішане складання.

2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. МОРФОЛОГІЯ. ІМЕННІ ЧАСТИНИ
МОВИ


15
Іменник як частина мови.
Граматичні категорії іменника
1. Значення іменника, його морфологічні ознаки і синтаксична роль.
2. Семантичні розряди іменників
1) Конкретні і абстрактні іменники
2) Розряди істоті неістот;
3) Власні і загальні іменники
4) Збірні іменники
5) Речовинні іменники.
4

22 3. Лексико-граматичні та граматичні розряди іменників
1) Категорія числа
2) Категорія відмінка
3) Категорія роду. Формальні показники роду. Іменники спільного роду. Родова диференціація невідмінюваних іменників.
4. Поділ іменників на відміни
16
Прикметник як частина мови
1. Значення прикметника, його граматичні ознаки.
2. Розряди прикметників зазначенням. Ступені порівняння якісних прикметників.
4. Повні і короткі прикметники.
5. Відмінювання прикметників твердої і м’якої групи.
6. Відмінкові закінчення прикметників.
2 17
Числівник
1. Значення числівника і його граматичні ознаки.
2. Розряди числівників зазначенням і граматичними ознаками.
3. Кількісні числівники.
4. Порядкові числівники.
5. Сполучення числівників з іменниками у називному і непрямих відмінках.
6. Правопис складних прикметників, першою частиною яких є кількісний числівник.
7. Відмінювання числівників.
2 18
Займенник
1. Значення займенників. Співвідношення займенників з іншими частинами мови.
2. Групи займенників зазначенням. Відмінювання займенників.
4. Вживання інших частин мовив ролі займенників
(прономіналізація).
2
ІІІ СЕМЕСТР
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. ДІЄСЛОВО. ФОРМИ ДІЄСЛОВА.
ПРИСЛІВНИК. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

19
Дієслово як частина мови
1. Дієслівні утворення, форми і категорії.
2. Неозначена форма дієслова.
3. Дієслова перехідні і неперехідні.
4. Категорія виду. Дієслова, що виступають у вигляді корелятивної видової пари.
5. Категорія стану.
6. Категорія особи і числа.
7. Безособові дієслова.
8. Поділ дієслівна дієвідміни.
9. Категорія часу.
10. Категорія способу.
2

23 20
Дієприкметник. Дієприслівник
1. Дієприкметник.
2. Активні дієприкметники.
3. Пасивні дієприкметники.
4. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники.
5. Предикативні форми на но (ено), то.
6. Дієприслівник.
7. Помилки при використанні дієприслівника.
2 21
Прислівник як окрема частина мови
1. Значення, морфологічні ознаки і синтаксичні функції прислівника.
2. Структурно-семантичні розряди прислівників.
3. Перехід прислівників у службові слова. Наголосу прислівниках.
4. Правопис прислівників
2 22
Службові частини мови
1. Значення прийменника. Морфологічні групи прийменників.
2. Синонімія прийменникових конструкцій. Просторові, часові, причинові відношення.
3. Походження сполучників, типи сполучників.
4. Сполучники сурядності й підрядності. Синоніміка сполучників. Правопис сполучників.
5. Загальне питання про частки. Формотворчі і словотворчі частки.
6. Модальні (фразові частки. Правопис часток.
7. Загальне поняття про вигук. Групи вигуків зазначенням. Звуконаслідувальні слова.
2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. РЕЧЕННЯ.
ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

23
Словосполучення
1. Поняття про словосполучення.
2. Типи словосполучень за стрижневим словом.
3. Способи зв’язку слів у словосполученнях.
4. Синтаксичні відношення у словосполученні.
5. Побудова правильних словосполучень.
2 24
Речення як основна синтаксична одиниця
1. Поняття про речення. Ознаки речення.
2. Класифікація речень за метою висловлювання.
3. Класифікація речень за структурою.
4. Головні члени простого речення.
5. Односкладне і двоскладне речення.
6. Підмет. Простий підмет. Складений підмет.
7. Присудок. Складений присудок. Складений іменний присудок. Іменна частина складеного іменного присудка. Складений дієслівний присудок.
8. Складні випадки та помилки при узгодженні підмета
2 25
Другорядні члени речення в двоскладному реченні
1. Загальна характеристика другорядних членів речення.
2. Означення узгоджені і неузгоджені.
2

24 3. Прикладка.
4. Додатки. Прямий і непрямий додаток.
5. Обставини.
26
Речення з однорідними членами
1. Поняття про просте ускладнене речення.
2. Однорідні члени речення
3. Синтаксичні відношення між однорідними членами речення.
4. Однорідній неоднорідні означення.
5. Узагальнювальні слова при однорідних членах речення.

2 27
Речення з відокремленими членами
1. Поняття про відокремлення.
2. Відокремлені уточнювальні члени речення.
3. Відокремлення додатків.
4. Відокремлення узгоджених і неузгоджених означень.
5. Відокремлення прикладок.

6. Відокремлення обставин.


2 28

Вставні і вставлені конструкції. Звертання
1. Поняття про звертання. Розділові знаки при звертаннях.
2. Вставні слова, словосполучення і речення.
3. Вставлені конструкції.
4. Розділові знаки при вставних і вставлених конструкціях

2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПРЯМА І
НЕПРЯМА МОВА. ПУНКТУАЦІЯ

29
Складносурядні речення
1. Загальні відомості про складносурядні речення.
2. Засоби поєднання частин складносурядного речення.
3. Різновиди складносурядних речень.
4. Пунктуація в складносурядних реченнях

2 30
Складнопідрядні речення
1. Складнопідрядні речення, їх структурні особливості.
2. Складнопідрядні речення з підрядним означальними.
3. Складнопідрядні речення розчленованої структури.
4. Складнопідрядні речення з підрядним часу.
5. Складнопідрядні речення з підрядним умови.
6. Складнопідрядні речення з підрядним мети.
7. Складнопідрядні речення з підрядним причини.
8. Складнопідрядні речення з підрядним місця .
9. Складнопідрядні порівняльні речення.
10. Складнопідрядні речення допустові.
11. Складнопідрядні речення наслідкові.
12. Складнопідрядні речення з підрядним супровідним.
13. Складнопідрядні речення з послідовною підрядністю.
14. Складнопідрядні речення з однорідною супідрядністю.
15. Складнопідрядні речення з неоднорідною супідрядністю.
2

25 16. Складнопідрядні речення з підрядністю мішаного типу.

31
Безсполучникові складні речення
1. Загальні відомості про безсполучникові складні речення.
2. Безсполучникові складні речення з однотипними частинами.
3. Безсполучникові складні речення з різнотипними частинами.
4. Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні.

2 32
Багаточленні складні речення
1. Поняття про складні синтаксичні конструкції.
2. Граматичні засоби їх організації та оформлення. Абзац.
3. Структурні типи складних синтаксичних конструкцій.
4. Період, його синтаксична природа і особливості інтонаційного оформлення. Пунктуація в періодах.

2 33
Конструкції з чужим мовленням
1. Пряма мова і слова автора.
2. Непряма мова. Заміна висловів з прямою мовою і словами автора на непряму мову (складнопідрядні речення з підрядним з’ясувальним або прості речення.
3. Вільна непряма мова або невласне пряма мова.
4. Розділові знаки при прямій мові та цитатах.

2 34
Пунктуація
1. Основи пунктуації сучасної української літературної мови.
2. Принципи української пунктуації.
3. Система розділових знаків.
4. Будова речення і пунктуація. Оформлення засобами пунктуації інтонаційних особливостей речень.

2
Раом


VI. САМОСТІЙНА РОБОТА


Тема
Кількість
годин
1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Вступ. Фонетика. Фонологія
1. Усна народна творчість промову, функції мови. Мова як засіб виховання в українській народній етнопедагогіці.
2. Функціональні стилі сучасної української мови.
3. Аспекти вивчення фонетики.
4. Особливості роботи мовних органів при творенні голосних і приголосних звуків.
5. Відмінність фонеми від звука (подати у вигляді порівняльної таблиці.
6. На прикладі слів день – дня пояснити, як виникло чергування Е з нульовою фонемою.
7. Пояснити на прикладах чергування РИЛИ із РО, ЛО,РЕ, ЛЕ. Комбінування явищ чергування приголосних, асиміляції і спрощення при утворенні прикметників за допомогою суфікса –
СЬК(ИЙ).
4

26 2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Орфоепія. Графіка й орфографія
1. Відхилення від орфоепічних норм, які спостерігаються у мовленні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
2. Використання нелітерних графічних знаків у писемному мовленні.
3. Зміни у написанні складних та іншомовних слів передбачені в останньому виданні Українського правопису.
4. Короткий огляд історичного розвитку української орфографії
4 3
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал