Робоча програма російська мова як іноземна (назва навчальної дисципліни) 12020101 ФармаціяСторінка5/11
Дата конвертації04.01.2017
Розмір1.35 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Тематичний план самостійної позааудиторної роботи з російської мови

(як іноземної)

для студентів ІI курсу фармацевтичного факультету

(спеціальність “Фармація”)

ІV модуль


п/п

К-сть годин

Тема


1.

6

Фармакогнозия. Основные понятия фармакогнозии.

2.

7

Краткий исторический очерк фармакогнозии.

3.

7

Лекарственные формы из сырья растительного и животного происхождения, которые предназначены для внутреннего, внешнего использования и для инъекций.

4.

7

Влияние сопутствующих основному заболеванию патологических процессов и состояний на эффективность лекарственной терапии

5.

7

Лекарственные поражения печени

6.

7

Основные механизмы проявления нежелательных эффектов лекарств

7.

7

Побочные эффекты анатацидных средств

8.

7

Лекарсвенные растения.

9.

7

Химический состав лекарственных растений.

10.

7

Виды лекарственного сырья

11.

7

Общие правила сбора лекарственного сырья.

12.

7

Сбор и первичная обработка лекарственного сырья.

13.

7

Стандартизация лекарственного растительного сырья

14.

7

Хранение ЛРС в аптеке. Правила сбора и хранения ядовитых ЛРС.

15.

7

Лекарственые растения, которые содержат тропановые алкалоиды. Белладонна обычная.

16.

7

Эфирные масла.

17

7

Цветочныи чаи.

18.

7

Фитотерапия.

19.

7

Гомеопатия.

20

7

Классификация витаминов. Витамины.

21.

7

Биологически активные пищевые добавки (БАД), изготовленные из ЛРС.

22

7

Безопасность и эффективность употребления БАД.

23

7

Охрана растительного мира. Редкие и исчезающие виды лекарственных растений. Красная книга Украины.

1.2.3. Структура залікових кредитів модулів


Структура навчальної дисципліниКількість годин, з нихРік

навчанняВид контролю


всього


лекції


практ.

занять

СПРС360-


32


338


І

Кредитів ECTS12

Модуль І

Змістових модулів 4

188 год

6,3 кредитиECTS

-

20

168
ЗалікМодуль ІІ

Змістових модулів 4

172 год

5,7 кредитів ECTS-

12

160
Залік

Структура навчальної дисципліниКількість годин, з нихРік

навчанняВид контролю


всього


лекції


практ.

занять

СПРС360-


32


338


ІI

Кредитів ECTS12

Модуль ІII

Змістових модулів 4

188 год

6,3

кредити ECTS-

20

168
ЗалікМодуль ІV

Змістових модулів 4

172 год


5,7

кредитів ECTS
-

12

160
Державний іспит

Дисципліна структурована на 4 модулі:


Модуль 1.

Інтродуктивний

Змістові модулі:

 • Знайомство.

 • Екскурсія містом.

 • Навчання в університеті.

 • Моя майбутня професія.

Модуль 2.

Основний

Змістові модулі:

 • Валеологія – наука про здоров»я. Основні поняття валеології.

 • Основні типи медичних закладів.

 • Основи раціонального харчування.

 • Шкідливі звички.

Модуль 3

Професійно орієнтований

Змістові модулі:

 • Фармацевтична деонтологія.

 • Організація фармацевтичного забезпечення населення

 • Історія лікознавства і фармакології. Загальна фармакологія.

 • Плацебо.

Модуль 4

Професійно орієнтований. Державний іспит

Змістові модулі:

 • Фармакогнозія.

 • Лікарські рослини.

 • Фітотерапія.

 • Гомеопатія.


Модуль 1. Інтродуктивний

Змістовий модуль 1

ЗнайомствоКонкретні цілі:

 • засвоїти лексичний матеріал, пов’язаний з даною тематикою;

 • розвинути навички аналітичного і пошукового читання;

 • аналізувати рекомендований граматичний матеріал і вміти використовувати його в активному спілкуванні;

 • реалізувати засвоєний лексико-граматичний матеріал у формі усних та письмових повідомлень;

 • вести дискурс на ситуативно зумовлену тематику;

 • складати за аналогыэю власний мыкротекст на основі опорних схем або плану;

 • описувати властивості предметів;

 • складати монолог про події, які пов’язані із життям і навчанням студентів.

Змістовий модуль 2

Екскурсія містомКонкретні цілі:

 • Засвоїти лексичний матеріал, пов’язаний з даною тематикою.

 • Розвинути навички аналітичного і пошукового читання.

 • Засвоїти граматичний матеріал на тему: «Дієслово як самостійна частина мови».

 • Розпізнавати й аналізувати релевантні граматичні явища та моделі і включати їх в активне спілкування.

 • Передавати зміст прочитаного.


Змістовий модуль 3

Навчання в університетіКонкретні цілі:

 • Засвоїти лексичний матеріал, пов’язаний з даною тематикою.

 • Ознайомитися з історією розвитку охорони здоров’я в Україні та країнах, мова яких вивчається.

 • Розвинути навички аналітичного і пошукового читання.

 • Розпізнавати та аналізувати релевантні граматичні явища та моделі і включати їх в активне спілкування.

 • Реалізувати засвоєний лексико-граматичний матеріал у формі усних та письмових повідомлень.

Змістовий модуль 4

Моя майбутня професіяКонкретні цілі:

 • Засвоїти лексичний матеріал, пов’язаний з даною тематикою.

 • Розвинути навички аналітичного і пошукового читання.

 • Удосконалити навики застосування відмінкових форм.

 • Розпізнавати та аналізувати релевантні граматичні явища та моделі і включати їх в активне спілкування.

 • Реалізувати засвоєний лексико-граматичний матеріал у формі усних та письмових повідомлень.


Модуль 2. Основний

Змістовий модуль 1

Валеологія – наука про здоров’я. Основні поняття валеологіїКонкретні цілі:

 • Засвоїти лексичний матеріал, пов’язаний з даною тематикою.

 • Розвинути навички аналітичного і пошукового читання.

 • Аналізувати рекомендований граматичний матеріал і вміти використовувати його в активному спілкуванні.

 • Вести дискурс на ситуативно зумовлену тематику.

 • Включити засвоєний лексико-граматичний матеріал в активне спілкування.


Змістовий модуль 2

Основні типи медичних закладівКонкретні цілі:

 • Засвоїти лексичний матеріал, пов’язаний з даною тематикою.

 • Засвоїти граматичний матеріал на тему: «Морфологія. Повторення основних моделей відмінювання іменних частин мови».

 • Розвинути навички аналітичного і пошукового читання.

 • Розпізнавати та аналізувати релевантні граматичні явища та моделі і включати їх в активне спілкування.

 • Реалізувати засвоєний лексико-граматичний матеріал у формі усних та письмових повідомлень.


Змістовий модуль 3

Основи раціонального харчуванняКонкретні цілі:

 • Засвоїти лексичний матеріал, пов’язаний з даною тематикою.

 • Засвоїти граматичний матеріал на тему: «Морфологія. Повторення основних моделей відмінювання іменних частин мови».

 • Розвинути навички аналітичного і пошукового читання.

 • Розпізнавати та аналізувати релевантні граматичні явища та моделі і включати їх в активне спілкування.

 • Реалізувати засвоєний лексико-граматичний матеріал у формі усних та письмових повідомлень.


Змістовий модуль 4

Шкідливі звичкиКонкретні цілі:

 • Засвоїти нову лексику з розділу та включити її в активне спілкування.

 • Розвинути навички аналітичного і пошукового читання та перекладу.

 • Розпізнавати і аналізувати релевантні граматичні явища та моделі.

 • Передавати зміст прочитаного і почутого непрямою мовою.

 • Вести дискурс на ситуативно зумовлену та професійну тематику.Модуль 3. Професійно орієнтований

Змістовий модуль 1

Фармацевтична деонтологіяКонкретні цілі:

 • засвоїти лексичний матеріал, пов’язаний з поданою тематикою; дати визначення поняття «лікарська таємниця»; вибирати з тексту ключові слова і словосполучення, які є маркерами окремих його частин;

 • розвинути навички аналітичного, синтетичного, пошукового та самостійного читання і перекладу;

 • оволодіти навичками аудіювання незнайомих текстів професійного спрямування; вміти визначати стиль тексту, знаходити в ньому судження, яке може бути висновком;

 • утворювати синтаксичні конструкції, використовуючи граматичні категорії та моделі;

 • вести дискусію на ситуативно зумовлену тематику «Етика взаємостосунків провізора і хворого. Етичний зміст взаємостосунків провізора і лікаря»; складати алгоритм спілкування провізора і клієнта в аптеці, лікувально-профілактичному закладі; проілюструвати прикладами нормативні та ненормативні взаємини «лікар – хворий – провізор»; «провізор – колега – медичний представник»; складати тези доповіді на тему «Дія Етичного кодексу фармацевта. Відповідальність за його порушення»; вміти реферувати наукові тексти «Поняття людської свідомості», «Етичний феномен фітотерапії й гомеопатії», «Морально-правові аспекти клінічного експерименту», «Деонтологічні й етичні проблеми в умовах науково-технічної революції».

 • набути навичок конструювання простих односкладних речень, уміти правильно вживати їх у мовленні;

 • отримати знання про наукову фразеологію російської мови мови.


Змістовий модуль 2

Організація фармацевтичного забезпечення населенняКонкретні цілі:

 • засвоїти лексичний матеріал, пoв’язаний з поданою тематикою; інтерпретувати завдання й функції аптек та їх структурних підрозділів; здійснювати пошук інформації про класифікацію аптек за різними критеріями;

 • розвинути навички аналітичного, синтетичного, пошукового і самостійного читання та перекладу;

 • оволодіти навичками аудіювання незнайомих текстів професійного спрямування, вміти визначати їх стиль, знаходити судження, яке може бути висновком;

 • утворювати синтаксичні конструкції, використовуючи граматичні категорії та моделі;

 • створити повідомлення на тему «Державна полiтика в сферi забезпечення населення лiкарськими засобами», вміти анотувати, реферувати наукові тексти «Фармацевтична опіка: основні принципи і положення»», «Історичні аспекти становлення аптечної справи в Галичині»; складати тези доповіді на теми «Особливості виписування рецептів на лікарські засоби, що виготовляються в умовах аптеки», «Вимоги до приміщень аптек, що здійснюють забезпечення ЛПЗ».

 • вести дискусію на ситуативно зумовлену тему, коректно формулювати питання і відповіді, логічно будувати власну систему аргументації.

 • набути навичок правильного конструювання складних речень, зокрема складносурядних, уміти правильно вживати їх у мовленні.

 • отримати знання про способи творення медичних термінів та вміння добирати власне російські відповідники до іншомовних медичних термінів.Змістовий модуль 3

Історія лікознавства і фармакології. Загальна фармакологіяКонкретні цілі:

 • засвоїти і включити в активне спілкування лексичний матеріал, пoв’язаний з поданою тематикою, поглибити і розширити спектр знань у галузі технології лікарських засобів; ознайомитися з особливостями терапевтичної та побічної дії ліків, специфікою застосування ліків у дитячому й літньому віці; орієнтуватися в класифікації лікарських засобів;

 • розвинути навички аналітичного, синтетичного, пошукового і самостійного читання та перекладу, користуватися довідковою літературою;

 • оволодіти навичками аудіювання незнайомих текстів професійного спрямування;

 • утворювати синтаксичні конструкції, використовуючи граматичні категорії та моделі;

 • складати плани та анотацій до наукових текстів «Сучасні препарати та технології», «Фармакокінетика і фармакодинаміка»;

 • складати алгоритм оформлення рецепта.

 • здобути навички побудови складнопідрядних речень, вміти правильно вживати їх в мовленні; встановлювати причинно-наслідковий зв’язок між частинами складнопідрядних речень; вміти аргументувати власну думку за допомогою конструкцій потому что.


Змістовий модуль 4

Плацебо


Конкретні цілі:

 • засвоїти лексичний матеріал, пов’язаний з даною тематикою;

 • розвинути навички аналітичного і пошукового читання;

 • удосконалити навики застосування відмінкових форм;

розпізнавати та аналізувати релевантні граматичні явища та моделі і включати їх в активне спілкування;

 • реалізувати засвоєний лексико-граматичний матеріал у формі усних та письмових повідомлень;

 • вести дискусію на ситуативно зумовлену тему «Що таке ефект плацебо і як він працює?»  створювати повідомлення на тему «Форми і дія лікарських засобів», «Психофармакологічні ефекти застосування лікарських препаратів»;

 • набути навички побудови складних безсполучникових речень, уміти правильно вживати їх у мовленні, перебудовувати у складносурядні чи складнопідрядні конструкції, а також трансформувати складні безсполучникові речення у прості, оволодіти навичками відновлення членів речення в неповних реченнях відповідно до контексту.


Модуль 4. Професійно орієнтований

Державний іспит
Змістовий модуль 1

ФармакогнозіяКонкретні цілі:

 • засвоїти і включити в активне спілкування лексико-граматичний матеріал на запропоновану тематику;

 • розвинути навички аналітичного, синтетичного, пошукового і самостійного читання та перекладу, користуватися довідковою літературою;

 • оволодіти навичками аудіювання незнайомих текстів професійного спрямування;

 • складати плани (прості, складні, тезові) та анотацій до наукового тексту «Основні поняття фармакогнозії: лікарська рослина (ЛР), лікарська рослинна сировина (ЛРС), біологічно активні речовини (БАР)»; знаходити в ньому судження, яке може бути висновком;

 • оволодіти навичками запису чужого мовлення на письмі (пряма мова, цитати).


Змістовий модуль 2

Лікарські рослиниКонкретні цілі:

 • засвоїти і включити в активне спілкування лексико-граматичний матеріал на запропоновану тематику;

 • розвинути навички аналітичного, синтетичного, пошукового і самостійного читання та перекладу, користуватися довідковою літературою;

 • оволодіти навичками аудіювання незнайомих текстів професійного спрямування;

 • складати плани (прості, складні, тезові) та анотацій до наукового тексту;

 • складати повідомлення на тему «Основні історичні етапи розвитку використання та вивчення лікарських рослин в Україні. Перші рукописні видання про використання лікарських рослин в Україні. Зародження та розвиток фармакогнозії як науки», складати тези доповіді на тему «Хімічний склад лікарських рослин. Органічні сполуки рослин. Поняття про діючі, супутні і баластні речовини».


Змістовий модуль 3

ФітотерапіяКонкретні цілі:

 • засвоїти і включити в активне спілкування лексико-граматичний матеріал на запропоновану тематику;

 • розвинути навички аналітичного, синтетичного, пошукового і самостійного читання та перекладу, користуватися довідковою літературою;

 • оволодіти навичками аудіювання незнайомих текстів професійного спрямування;

 • складати плани (прості, складні, тезові) та анотацій до наукового тексту;

 • складати повідомлення на тему «Фітотерапія: переваги і недоліки»; коректно формулювати систему аргументації;

 • уміти реферувати наукові текст «Фітотерапія: стан і перспективи розвитку», «Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини: здоров’я та довголіття».


Змістовий модуль 4

ГомеопатіяКонкретні цілі:

 • засвоїти і включити в активне спілкування лексико-граматичний матеріал на запропоновану тематику;

 • розвинути навички аналітичного, синтетичного, пошукового і самостійного читання та перекладу, користуватися довідковою літературою;

 • оволодіти навичками аудіювання незнайомих текстів професійного спрямування;

 • складати плани (прості, складні, тезові) та анотацій до наукового тексту;

 • вести дискусію на тему «Гомеопатія: лікування чи ілюзія?».Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал