Робоча програма нормативної навчальної дисципліни пп 6 облік І аудит підготовки бакалаврівСкачати 359.35 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації07.01.2017
Розмір359.35 Kb.
ТипРобоча програма

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИКафедра теоретичної та прикладної економіки


“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Ректор
____________________
Могильний О.М
“____” ____________________2013 р.

Робоча програма нормативної навчальної дисципліни

ПП.1.6 ОБЛІК І АУДИТ
ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0306 МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030601 МЕНЕДЖМЕНТ


Київ - 2013

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і аудит» для студентів спеціальності
6.030601
«Менеджмент організацій і адміністрування»
Розробник програми: старший викладач Припута Н.В.
Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і аудит» укладена у відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти Освітньо-професійної програми та Освітньо-кваліфікаційної характеристики з напряму підготовки
6.030601 «Менеджмент» та «Програм нормативних навчальних дисциплін і практик підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 «Менеджмент», схвалених на засіданнях президії НМК з менеджменту і адміністрування 22.04.2009 р., протокол № 22
із доповненнями та змінами від 18.05.2010 р., протокол № 24 та 09.11.2011 р., протокол № 26.
Рецензенти:

Баришнікова О.Є., кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Денисенко М.П., доктор економічних наук, професор кафедри економіки, обліку і аудиту Київського національного університету технології та дизайну.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, протокол № __ від _______ . 2013 року.
Завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки
_________________________________________________
(підпис)
Схвалено Вченою Радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, протокол № __ від ___________ 2013 р.
«Погоджено»

Завідувач навчально-методичного
Завідувач навчального відділу відділу

_______________ М. Руженський
_______________В. Куляша
©Припута Н.В., 2013
©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2013

3
1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів -5
Галузь знань 0306
«Менеджмент і адміністрування»
Нормативна
Модулів -
3
Напрям підготовки
6.030601 Менеджмент
Рік підготовки
Змістових модулів - 2 3-й
Індивідуальне науково- дослідне завдання
(контрольна робота)
Семестр
Загальна кількість годин-
180
5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних - самостійної роботи студента –
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
8 год.
Практичні, семінарські
8год.
Лабораторні
-
Самостійна робота
144год
Індивідуальні завдання:
(контрольна робота) – 20 год.
Вид контролю: іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – для заочної форми навчання – 10%


4
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни: полягає у формуванні в майбутніх менеджерів фундаментальних знань і освоєнні концептуальних основ обліку та аудиту як
інформаційної бази прийняття ефективних управлінських рішень.
Завданнями вивчення дисципліни є теоретична підготовка студентів із питань:
-теоретичних основ бухгалтерського обліку і аудиту та їх сучасної парадигми в системі управління підприємством;
- принципів бухгалтерського обліку і аудиту;
- методики бухгалтерського обліку і аудиту;
- основ документального відображення та аудиту господарських операцій і процесів;
- інформаційного забезпечення менеджменту даними бухгалтерського обліку
і аудиту;
- прийняття рішень та підвищення ефективності менеджменту за даними бухгалтерського обліку і аудиту;
-з’ясовування істотних обліково-аудиторських даних,, що впливають на ефективність прийнятих управлінських рішень;
- моніторингу існуючої інформаційної системи бухгалтерського обліку і аудиту;
- оцінки господарських засобів і джерел їх утворення, а також достовірності
їх відображення у звітності;
- розробки ефективної технології бухгалтерського обліку і аудиту за місцями виникнення затрат і центрами відповідальності;
- налагодження ефективної обліково-контрольної системи управління;
- формування висновків за результатами бухгалтерського обліку і аудиту;
- коригування існуючих тенденцій на більш ефективний результат управління.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких компетентностей:
Загальні вміння (компетентності):

Інструментальні компетентності:

здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих проблем та процесів.

знання і уміння оперувати економічними категоріями та поняттями в сфері бухгалтерського обліку і аудиту;

уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел.

уміння проводити моніторинг змін у законодавстві, орієнтуватися у нормативних актах, щоб забезпечувати правомочність рішень.

5

навики щодо організації і планування ведення бухгалтерського обліку і організації аудиту на підприємстві.

уміння обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх правомочність

усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії;

знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами;

елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування електронних джерел, робота у Microsoft Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією);
Міжособистісні компетентності:

уміння усного і письмового спілкування державною мовою

уміння працювати у команді;

здатність до критики та самокритики під час дискусії;

уміння донести до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності;

навики та уміння формування міжособистісних стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії;

етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів;

уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отримані знання.

уміння спілкуватися з експертами з інших галузей.

уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отриманні знання.

Системні компетентності:

уміння організовувати процес виконання завдань у відповідності до методики ведення бухгалтерського обліку і організації аудиту на підприємстві.

уміння виконувати консультаційні обов’язки, дотримуватися норм законодавства.

знання і уміння створювати власний імідж та вдосконалювати його складові: зовнішній вигляд, манери.

знання й уміння забезпечувати якісне виконання завдань професійної діяльності на основі інструкцій, методичних рекомендацій, встановлених норм, нормативів, технічних умов тощо.

уміння формулювати і висловлювати думки та своє ставлення до подій, ситуацій виробничого характеру, уміння слухати та сприймати думки
інших.

розуміння й усвідомлення меж своїх знань, уміння набувати і засвоювати нові знання.

уміння формулювати та ініціювати нові ідеї, формулювати їх мету, завдання, необхідні ресурси.

уміння зберігати трудову активність у екстремальних ситуаціях.

6

уміння приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.

здатність дотримуватися етики ділового спілкування.

здатність нести персональну відповідальність за діяльність співробітників
і всієї організації.
Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)

знання змісту діючих національних стандартів бухгалтерського обліку і міжнародних стандартів аудиту;

знання організації і методики поточного обліку активів і пасивів підприємства і вміти її здійснювати;

уміння формувати інформаційну базу для обліку діяльності організації, визначати способи її опрацювання, систематизації та презентації.

знання методики і організації аудиту конкретних облікових активів і пасивів і уміти проводити на практиці ;

уміння заповнювати бланки первинної документації та реєстри бухгалтерського обліку.

знання організації і методики складання фінансової звітності;

уміння розробляти програму аудиту;

уміння застосовувати методи визначення аудиторського ризику;

уміння формувати аудиторський звіт та висновок;

уміння формувати бухгалтерську звітність підприємства (за способом відправлення, за обсягом отриманих доходів, за змістом і джерелами складання, за часом складання, за характером спрямування).

уміння проводити бухгалтерський облік і аудит в умовах комп’ютеризації

уміння синхронізувати зусилля, розподіляти діяльність у часі та просторі, забезпечувати упорядкованість бухгалтерського обліку, підтримання його у стані динамічного розвитку й адаптації;

уміння підтримувати раціоналізаторські та новаторські пропозиції працівників;

уміння використовувати сучасні методи та інформаційні технології для збирання і обробки облікової інформації.

7
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1.Загальна характеристика бухгалтерського обліку

Тема 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку
Сутність бухгалтерського обліку, його характерні особливості. Мета та функції бухгалтерського обліку. Види бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів господарювання. Регулювання бухгалтерського обліку на Україні.
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Поняття про предмет бухгалтерського обліку. Об’єкти бухгалтерського обліку: ресурси, джерела утворення ресурсів, господарські процеси. Активи підприємства, їх сутність та класифікація. Види і загальна характеристика необоротних та оборотних активів. Джерела власних активів підприємства (власний капітал),
їх сутність та загальна характеристика. Джерела залучених коштів підприємства (зобов’язання підприємства), їх класифікація. Сутність і загальна характеристика поточних, довгострокових непередбачених зобов’язань, забезпечень наступних витрат і платежів та доходів майбутніх періодів. Загальне поняття про господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку. Процеси придбання, виробництва та реалізації.
Формування показників доходів, витрат та фінансових результатів.
Принципи бухгалтерського обліку, їх характеристика.
Тема 2. Метод бухгалтерського обліку
Загальне поняття методу бухгалтерського обліку та його складових елементів. Бухгалтерський баланс як елемент методу. Мета складання балансу. Зміст та побудова балансу. Характеристика статей активу і пасиву балансу. Балансове рівняння. Значення балансу. Типи господарських операцій та їх вплив на структуру і валюту балансу. Поняття та будова рахунку бухгалтерського обліку. Сутність подвійного запису господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Кореспонденція рахунків.
Бухгалтерські записи (проведення), їх види. Порядок визначення оборотів і сальдо по активних і пасивних рахунках. Синтетичні рахунки, їх призначення. Аналітичні рахунки, їх призначення. Взаємозв’язок між синтетичними та аналітичними рахунками. Субрахунки та їх використання.
Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. Оборотно-сальдова відомість по синтетичних рахунках, її зміст і порядок складання.
Інформаційне та контрольне значення оборотно-сальдової відомості по синтетичних рахунках. Оборотні відомості по аналітичних рахунках, їх види та значення. Взаємозв’язок даних синтетичного та аналітичного обліку.
Значення й принципи класифікації рахунків. Класифікація рахунків за- економічний змістом. Класифікація рахунків за призначенням і структурою.
План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його побудови.
Характеристика плану рахунків. Поняття робочого плану рахунків

8 підприємства. Сутність документації як елементу методу бухгалтерського обліку. Значення документації. Вимоги щодо складання первинних документів. Класифікація документів за призначенням, за порядком та за місцем складання, за іншими ознаками. Суть інвентаризації як елементу методу бухгалтерського обліку. Цілі та завдання інвентаризації. Види
інвентаризації Загальний порядок проведення та документальне оформлення
інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. Оцінка як система вартісного виміру. Сутність калькуляції в бухгалтерському обліку.
Тема 3. Організація бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів
господарювання
Сутність облікового циклу. Первинний, поточний та узагальнюючий облік.
Облікові регістри та їх класифікація. Хронологічний, систематичний та комбінований записи у бухгалтерському обліку. Помилки в бухгалтерських записах та способи їх виправлення. Форми бухгалтерського обліку: сутність та види. Сутність облікової політики. Функції керівника і головного бухгалтера щодо організації та ведення бухгалтерського обліку на торговельному підприємстві. Методичний, технічний та організаційний аспекти облікової політики. Наказ про облікову політику: основний зміст та призначення. Моделювання облікових процесів.

Тема 4. Бухгалтерський облік основних господарських процесів діяльності
суб’єктів господарювання
Загальна характеристика процесу придбання матеріальних цінностей.
Документальне оформлення операцій з придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Оцінка основних засобів при придбанні за плату. Характеристика рахунків з обліку придбання основних засобів.
Відображення придбання основних засобів у системі рахунків бухгалтерського обліку. Облік придбання нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів при придбанні за плату. Характеристика рахунків з обліку придбання нематеріальних активів. Відображення придбання нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку. Облік процесу придбання виробничих запасів. Документальне оформлення операцій з придбання виробничих запасів. Оцінка запасів при придбанні за плату. Характеристика рахунків з обліку придбання виробничих запасів.
Відображення придбання виробничих запасів у системі рахунків бухгалтерського обліку. Облік придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів. Облік процесу реалізації. Характеристика рахунків з обліку реалізації. Собівартість реалізації. Відображення в обліку процесу реалізації та фінансових результатів від реалізації. Облік адміністративних витрат, витрат на збут та інших витрат операційної діяльності. Визначення фінансового результату від операційної діяльності.

9
Змістовий модуль 2 . Аудиторська діяльність та її правові засади в
Україні
Тема 5. Аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності
Визначення аудиту (згідно з чинним законодавством; різні наукові підходи).
Мета аудиту. Призначення та необхідність аудиту. Місце аудиту в системі фінансового контролю та системі управління. Ознаки аудиту. Класифікація аудиту. Предмет аудиту, його зміст і структура. Об’єкти аудиту. Метод і методика аудиту. Методичні прийоми аудиту. Класифікація аудиту за певними ознаками та
її практичне застосування.
Інтерпретація господарського факту та оцінка його на відповідність. Характеристика контрольної системи облікового відображення господарського факту.
Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Кодекс етики професійних бухгалтерів. Принципи аудиту. Чинне законодавство України про аудит (Закон України «Про аудиторську діяльність», нормативні акти
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку
України, Фонду державного майна України). Внутрішній контроль та його характеристика. Структура системи внутрішнього контролю. Середовище контролю та фактори, що його зумовлюють. Процедури контролю - спеціальні перевірки, що виконуються персоналом підприємства. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю. Документування результатів вивчення системи внутрішнього контролю.
Тестування системи внутрішнього контролю. Внутрішній аудит. Основні завдання внутрішнього аудиту. Організація системи внутрішнього аудиту. Відмінності внутрішнього аудиту від внутрішнього контролю.
Тема 6. Організація аудиту фінансової звітності
Суб’єкти аудиторської діяльності. Сертифікація аудиторів. Порядок отримання та скасування сертифіката. Підвищення кваліфікації аудиторів.
Реєстрація суб’єктів аудиторської діяльності. Обмеження видів діяльності аудиторів та аудиторських фірм. Види аудиторських послуг. Об’єкти обов’язкового аудиту. Контроль якості аудиторських послуг. Підстави притягнення суб’єктів аудиторської діяльності до юридичної відповідальності. Підстави звільнення суб’єктів аудиторської діяльності від відповідальності. Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг. Основні етапи процесу аудиту. Процедура вибору замовника та укладання договору. Планування аудиту, його мета та стадії.
Попереднє планування аудиту, коригування планів. Збір загальних відомостей про клієнта (знання бізнесу клієнта). Прийняття рішень про продовження аудиту для клієнта та згоду на аудит для нового клієнта.
Визначення межі суттєвості відхилень. Оцінка аудиторського ризику. Оцінка системи внутрішнього контролю. Загальний план аудиту, його зміст.
Програма аудиту та її складові. Аудиторські процедури, їх призначення та види. Аудиторська вибірка: значення, етапи, оцінка результатів вибіркової перевірки. Статистичні та нестатистичні методи вибірки. Складання плану і

10 програм аудиту. Визначення бюджету аудиторської перевірки. Договір на здійснення аудиту. Поняття і класифікація робочих документів аудитора.
Робочі документи, підготовлені під час планування, підготовки, проведення перевірки, узагальнення її даних, а також документальна інформація, одержана в ході аудиту від третіх осіб. Методика складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського досьє. Організаційні, адміністративні документи аудиторських процедур з окремих статей річного звіту та інші аудиторські дані, висновок, рекомендації (пропозиції).
Тема 7. Методика аудиту фінансової звітності
Зміст перевірки даних бухгалтерського обліку. Основні процедури та методика перевірки обліку. Перевірка відповідності даних обліку і звітності.
Перевірка даних облікових регістрів та бухгалтерських документів. Завдання та послідовність аудиту активів, капіталу і зобов’язань. Джерела інформації для проведення аудиту грошових коштів та готівкових операцій. Аудит забезпечення збереженості касової готівки та додержання касової дисципліни, вимог чинного законодавства щодо здійснення касових операцій. Перевірка операцій на рахунках в банках. Аудит дебіторської заборгованості. Аудит наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів. Аудит формування статутного капіталу торговельних підприємств та його особливості. Аудит руху та використання капіталу за видами.
Організація і методика аудиту поточних зобов’язань, кредитних операцій.
Перевірка використання та своєчасності повернення короткострокових позик
і довгострокових кредитів та їх забезпечення. Використання методики експрес-аналізу для економічного читання бухгалтерської звітності,
Аудиторська оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства та ефективності його використання. Аудиторська оцінка перспектив безперервної діяльності підприємств.
Тема 8. Інформаційні ресурси обліку і аудиту в управлінні торговельним
підприємством
Суть та призначення бухгалтерської , (фінансової) звітності. Загальна характеристика звітних форм: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал. Характеристика систем обробки облікової інформації на ПЕОМ. Планування аудиту у комп’ютерному середовищі: вивчення комп’ютерного середовища, визначення ступеня ризику неефективності систем обліку та аудиту і їх надійності. Характеристика та підходи до аудиту у простих і складних комп’ютерних системах. Комп’ютерне шахрайство, визначення та ознаки.
Заходи щодо його запобігання. Твердження фінансової звітності як напрями збирання аудиторських доказів. Достатність і належність аудиторських доказів. Джерела аудиторських доказів. Оцінка аудиторських доказів.
Аудиторський звіт та аудиторський висновок. Види аудиторських висновків;
Загальні вимоги до аудиторського висновку.11
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістових модулів і тем
Кількість годин
заочна форма навчання
Усього

в тому числі
Лекції

Практи
чні
Семіна
ри
СРС
ІНДЗ
(КР)
180
8
8

144
20
Модуль 1
Змістовий модуль 1
.Загальна характеристика бухгалтерського
обліку

Тема1
.
Теоретичні основи бухгалтерського обліку
19 1
-
18
-
Тема2.Метод бухгалтерського обліку
23 1
4 18
-
Тема3.Організація бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів господарювання
19 1
18
-
Тема 4. Бухгалтерський облік основних господарських процесів діяльності суб’єктів господарювання
19 1
-
18
-
Разом за змістовим модулем 1
80 4
4 72
-
Змістовий модуль 2 . Аудиторська діяльність та її правові засади в
Україні
Тема 5.Аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності
19 1
-
18
-
Тема6.Організація аудиту фінансової звітності
23 1
-
4 18
-
Тема7.Методика аудиту фінансової звітності
19 1
-
18
-
Тема 8 Інформаційні ресурси обліку
і аудиту в управлінні торговельним підприємством
19 1
-
18
-
Разом за змістовим модулем2
80 4
4 72
-
Усього годин:
160
8
4
4
144
-
Модуль2
ІНДЗ (КР)
20
-
-

-
20
Разом
180
8
4
4
144
2012
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1.Метод бухгалтерського обліку

Практичне заняття:

1.
Бухгалтерський баланс: його зміст і побудова. Балансові статті та їх характеристика.
2.
Складання бухгалтерського балансу.
3.
Характеристика чотирьох типів господарських операцій, що впливають на бухгалтерський баланс підприємства. Вплив господарських операцій на зміни в балансі.
4.
Будова бухгалтерського рахунку: дебет, кредит, обороти, сальдо.
Активні та пасивні рахунки.
5.
Подвійний запис та його контрольне значення.
6.
Кореспонденція рахунків. Прості і складні бухгалтерські проводки.
7.
Рахунки синтетичного та аналітичного обліку, їх взаємозв’язок.
8.
Оборотні відомості, їх види, порядок складання та особливості використання для складання балансу підприємства.
Література: [3, 4, 5,6, 7, 11, 13, 22,23]
Тема 3. Організація аудиту фінансової звітності.
Семінарське заняття:

1.
Етапи планування.
2.
Структура аудиторського договору.
3.
Порядок розробки програми і плану аудиторської перевірки.
4.
Стадії етапи і процедури аудиту
5.
Структура аудиторського звіту. Основні елементи аудиторського висновку.
6.
Види аудиторських висновків та їх зміст.
7.
Різновиди аудиторського досьє. Класифікація робочих документів аудитора.
8.
Вимоги до оформлення робочих документів аудитора.
Література: [1,2,8, 9, 10, 12, 15,21,26,2]13
6. САМОСТІЙНА РОБОТА


з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1
Тема1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку
Завдання:
1.
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
2.
Сформулювати основні положення Закону України “
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні”
3.
Активи підприємства, їх сутність та класифікація.
4.
Зобов’язання підприємства , їх класифікація.
5.
Формування показників доходів, витрат та фінансових результатів.
6.
3.Огляд основної та додаткової літератури по темі.
7.
4. Ведення термінологічного словника.
18 2
Тема 2 Метод бухгалтерського обліку
Завдання:
1.
З’ясувати особливості побудови бухгалтерського балансу вітчизняних підприємств.
2.
Типи господарських операцій та їх вплив на структуру і валюту балансу
3.
Взаємозв’язок даних синтетичного та аналітичного обліку.
4.
План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його побудови.
5.
Загальний порядок проведення та документальне оформлення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.
6.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
7.
Ведення термінологічного словника.
18 3
Тема 3. Організація бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів господарювання.
Завдання:
1.
Облікові регістри та їх класифікація.
2.
. Помилки в бухгалтерських записах та способи їх виправлення.
3.
Форми бухгалтерського обліку: сутність та види.
4.
Алгоритм процесу формування облікової політики.
5.
Наказ про облікову політику: основний зміст та призначення.
6.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
7.
Ведення термінологічного словника.
18 4
Тема 4. Бухгалтерський облік основних господарських
18

14 процесів діяльності суб’єктів господарювання
Завдання:
1.
Відображення придбання основних засобів у системі рахунків бухгалтерського обліку.
2.
Відображення придбання нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку.
3.
Відображення придбання виробничих запасів у системі рахунків бухгалтерського обліку.
4.
Відображення в обліку процесу реалізації та фінансових результатів від реалізації.
5.
Облік адміністративних витрат, витрат на збут та інших витрат операційної діяльності.
6.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
7.
Ведення термінологічного словника.
5
Тема 5. Аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності
Завдання:
1.
Обґрунтувати суть аудиту та історичні передумови його виникнення.
2.
Класифікація аудиту за певними ознаками та її практичне застосування.
3.
Законодавство України про аудит
4.
Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики.
5.
Організація системи внутрішнього аудиту.
6.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
7.
Ведення термінологічного словника.
18 6
Тема 6.Організація аудиту фінансової звітності.
Завдання:
1.
Види аудиторських послуг. Об’єкти обов’язкового аудиту.
2.
Розкрити модель аудиторського ризику та
її використання на практиці.
3.
Охарактеризувати стадії (етапи) проведення аудиту.
4.
Розкрити методику складання загального плану аудиту.
5.
Методика складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського досьє.
6.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
7.
Ведення термінологічного словника.
18 7
Тема 7. Методика аудиту фінансової звітності.
Завдання:
1.
Розкрити основні процедури та методику перевірки обліку.
2.
Охарактеризувати інформацію, накопичену аудитором у процесі аудиторської перевірки фінансової звітності.
18

15 3.
Використання методики експрес-аналізу для економічного читання бухгалтерської звітності.
4.
Аудиторська оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства та ефективності його використання.
5.
Аудиторська оцінка перспектив безперервної діяльності підприємств.
6.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
7.
Ведення термінологічного словника.
8
Тема 8. Інформаційні ресурси обліку і аудиту в управлінні торговельним підприємством
Завдання:
1.
Обґрунтувати склад і призначення фінансової звітності та основні принципи її підготовки.
2.
Визначити порядок проведення аудиту фінансової звітності.
3.
Планування аудиту у комп’ютерному середовищі.
4.
Розкрити причини відмови від надання аудиторського висновку.
5.
Розкрити порядок складання та подання аудиторських висновків
6.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
7.
Ведення термінологічного словника.
18

16

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.
У процесі самостійної роботи слухачі мають оволодіти вміннями та навичками:

організації самостійної навчальної діяльності;

самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;

праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;

конспектування літературних джерел;

роботи з довідковою літературою;
Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі.
Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студенту корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.
Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, так і за характером їхнього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацьовування матеріал (розділи, підрозділи тощо), а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що для ознайомчого читання). Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.

17
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студенту необхідно користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави.

18
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота для заочної форми навчання)
Виконання контрольної роботи є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів.
Мета контрольної роботи полягає в закріпленні та поглибленні теоретичних і практичних навиків, що набуті студентом у процесі вивчення дисципліни, виробленні вмінь самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, періодичними виданнями, статистичними матеріалами, законодавчими документами.
Контрольна робота виконана не на державній мові, не за своїм варіантом, або здана пізніше як за 30 днів до початку сесії – не зараховується.
Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див.
Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26 с.).
ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній
шкалі
Бали
за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
47 - 50
B (дуже добре)
4 (добре)
44 - 46
C (добре)
40 - 43
D (задовільно)
3 (задовільно)
35 - 39
E (достатньо)
30 - 34
FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
18 - 29
F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-17
У разі отримання студентом незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.
Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.
Контрольна робота охоплює головні теми дисципліни “ Облік і аудит” і складається з двох частин – теоретичної та практичної.

19
У теоретичній частині, до якої входять два запитання, студент має викласти письмово відповідь на запитання.
Питання теоретичної частини контрольної роботи кожен студент визначає самостійно, згідно з першою літерою свого прізвища.
Перша
літера
прізвища
Номер
питання
Перша
літера
прізвища
Номер
питання
Перша
літера
прізвища
Номер
питання
А
1, 31
М
11, 41
Щ
21, 51
Б
1, 32
Л
12, 42
Т
22, 52
В
3, 33
О
13, 43
Є
23, 53
ГҐ
4, 34
Н
14, 44
У
24, 54
Д
5, 35
Р
15, 45
Й
25, 55
Е
6, 36
Ц
16, 46
Ї
26, 56
Ж
7, 37
Х
17, 47
Ф
27, 57
С
8, 38
Ш
18, 48
Я
28, 58
І
9, 39
Ч
19, 49
П
29, 59
К
10, 40
Ю
20, 50
З
30, 60
Теоретичні питання
1.
Особливості та зміст бухгалтерського обліку.
2.
Характеристика фінансового та управлінського обліків.
3.
Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти.
4.
Класифікація господарських засобів та джерел їх формування.
5.
Метод бухгалтерського обліку та його складові.
6.
Поняття балансу, його склад і побудова.
7.
Балансові статті та їх характеристика. Особливості включення балансових статей до валюти балансу.
8.
Характеристика чотирьох типів господарських операцій, що впливають на бухгалтерський баланс підприємства.
9.
Рахунки бухгалтерського обліку та їх класифікація.
10.
Активні та пасивні рахунки.
11.
Сутність подвійного запису та його контрольне значення.
12.
Рахунки синтетичного та аналітичного обліку, їх взаємозв’язок.
13.
Оборотні відомості, їх види, порядок складання та особливості використання для складання балансу підприємства.
14.
Класифікація рахунків та її значення в бухгалтерському обліку.
15.
План рахунків та його характеристика.
16.
Бухгалтерські документи та їх класифікація.
17.
Основні вимоги до складання бухгалтерських документів.
18.
Документація господарських операцій.
19.
Сутність інвентаризації та її завдання.
20.
Порядок проведення і оформлення інвентаризації.
21.
Сутність облікових регістрів і їх роль у бухгалтерському обліку.
22.
Правила виправлення помилкових записів в облікових регістрах.

20 23.
Характеристика форм бухгалтерського обліку та їх історичний розвиток.
24.
Комп’ютерна форма ведення бухгалтерського обліку і її значення.
25.
Сутність облікової політики підприємства.
26.
Сутність та види господарських процесів підприємства.
27.
Облік процесів придбання.
28.
Значення звітності ті її класифікація.
29.
Основні вимоги до складання фінансової звітності.
30.
Облік процесу реалізації.
31.
Суб’єкти зовнішнього та внутрішнього контролю в Україні.
32.
Контроль як функція менеджменту.
33.
Структури послуг, які надаються аудиторами в Україні.
34.
Вартість послуг аудиторських фірм.
35.
Порівняльна характеристика управління аудиторської діяльності в різних країнах.
36.
Внутрішньофірмове управління аудиторською діяльністю за кордоном.
37.
Проблема впровадження міжнародних стандартів аудиту в Україні.
38.
Професійна незалежність аудитора: шляхи досягнення.
39.
Система правового регулювання аудиторської діяльності в Україні.
40.
Організація аудиторської діяльності за кордоном.
41.
Принцип конфіденційності аудитора.
42.
Етика аудитора: критичний погляд.
43.
Роль планування в проведенні аудиту.
44.
Порядок вирішення конфліктних ситуацій між замовником і аудиторською фірмою.
45.
Застосування робочих документів в аудиторській діяльності.
46.
Вилучення робочих документів у аудитора.
47.
Методика аудиту фінансової звітності в умовах використання комп’ютерних технологій.
48.
Особливості застосування програмних продуктів в аудиторській діяльності.
49.
Аудиторський ризик: оцінка впливу комп’ютерних технологій.
50.
Інвентаризація в аудиті.
51.
Вибірковий спосіб дослідження документів в аудиті.
52.
Класифікація документів з метою контролю.
53.
Стан контролю якості аудиту в Україні.
54.
Структура та зміст аудиторського впливу.
55.
Становлення аудиту в різних країнах світу.
56.
Історія виникнення аудиту.
57.
Ефективність аудиторської діяльності.
58.
Звіт аудиторської фірми.
59.
Види послуг аудиторських фірм.
60.
Аудитор, його статус і сертифікація.

21
Варіант практичної частини контрольної роботи вибирається в
залежності від першої літери прізвища студента.
Початкова літера прізвища слухача
Варіант
А
Б
І
Н
Т
Ч
1
Б
Є
Й
О
У
Ш
2
В
Ж
К
П
Ф
Щ
3
Г
З
Л
Р
Х
Ю
4
Д
І
М
С
Ц
Я
5
Варіант 1.
Завдання 1.
Тест 1 Традиційно в Україні господарський облік поділяють на:
а) фінансовий, податковий, управлінський; б) оперативний, статистичний, бухгалтерський; в) бухгалтерський, виробничий, управлінський; г) немає правильної відповіді.
Тест 2 Бухгалтерський облік є складовою більш широкого поняття: а) податковий облік; б) фінансовий облік; в) господарський облік; г) немає правильної відповіді.
Тест3 Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору, називається: а) аналітичним; б) зведеним; в) статистичним; г) немає правильної відповіді.
Завдання 2.
На підставі наведених господарських операцій визначте кореспонденцію рахунків:
— на поточний рахунок зараховано позику банку;
— списано малоцінні та швидкозношувані предмети на потреби виробництва;
— повернуто з виробництва на склад матеріали;
— списано загальновиробничі витрати на витрати основного виробництва;

22
— списано собівартість реалізованої продукції на фінансові результати;
— оголошений статутний капітал.
Завдання 3.
Ситуація 1. Аудитор склав висновок, не врахувавши багатьох аспектів роботи клієнта.
Ситуація 2. Аудитор обговорює зі своїм колегою ще не опублікований баланс одного із замовників. Чи порушує він при цьому зобов’язання збереження таємниці?

Варіант 2.
Завдання 1.
Тест 1. . Доповніть твердження: "Міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку є...":
а) обов'язковими для використання в усіх країнах — членах ООН; б) обов'язковими для використання в Україні; в) набором рекомендацій щодо ведення обліку та подання звітності; г) набором рекомендацій про організацію податкової системи.
Тест 2. У якому варіанті відповіді перелічено тільки натуральні показники:
а) гривня, копійка, метр; б) кілограм, умовна банка, метр; в) долар, людино-день, штука; г) у жодному з наведених?
Тест 3.Особливостями бухгалтерського обліку є те, що він:
а) суворо документальний; б) вартісний; в) суцільний, безперервний; г) всі перелічені.
Завдання 2.
На підставі кореспонденції рахунків визначте зміст господарських операцій:
1) Д-т 20 – К-т 46; 4) Д-т 31 – К-т 60; 7) Д-т 23 – К-т 68;
2) Д-т 20 – К-т 42; 5) Д-т 91 – К-т 22; 8) Д-т 43 – К-т 44;
3) Д-т 31 – К-т 30; 6) Д-т 92 – К-т 65; 9) Д-т 44 – К-т 79.
Завдання 3.
Ситуація 1. Співробітник аудиторської фірми проводить перевірку річної звітності акціонерного товариства. Цей аудитор є власником 1 акції даного АТ.

23
Ситуація 2. На прохання касира аудитор не повідомив керівника про здійснені зловживання за умови, що той виправить скоєне.
Завдання 3.
Ситуація 1. Після завершення перевірки аудитор залишив у себе всі свої записи, пов’язані з аудиторською перевіркою клієнта.
Ситуація 2. В організації “ВВВ” проведено аудит, порушень не виявлено
і директор організації зробив аудиторам цінні подарунки. Що мають зробити аудитори?
Варіант 3.
Завдання 1.
Тест.1 . Не є обов'язковим і використовується виключно для внутрішніх
потреб управління:
а) податковий облік; б) управлінський облік; в) фінансовий облік; г) всі наведені вище.
Тест.2 Обов'язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні за кріплена
в:
а) Законі України "Про податкову службу"; б) Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні"; в) Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку; г) Конституції України.
Тест.3 Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
затверджуються:
а) урядом України; б) спеціальною комісією ООН; в) Міністерством фінансів України; г) Президентом України.
Завдання 2.
На підставі наведених даних складіть баланс підприємства (тис. грн):
1) поточний рахунок – 9500; 2) виробничі запаси – 19 400; 3) основні засоби –
113 820; 4) прибуток – 3900; 5) статутний капітал – 135 000; 6) розрахунки з оплати праці – 3700; 7) розрахунки з дебіторами – 130; 8) розрахунки з підзвітними особами – 20;– 9) розрахунки з кредиторами – 270.
Завдання 3.

24
Ситуація 1. Аудитор розповсюдив інформацію про негативну роботу свого колеги-аудитора, внаслідок чого залучив декілька клієнтів свого колеги.
Ситуація 2. Аудитор погодився за додаткову оплату допомогти виправити помилки бухгалтера до того, як складе загальний висновок.

Варіант 4.
Завдання 1.
Тест 1. Доповніть речення: "Державне регулювання бухгалтерського обліку і
фінансової звітності в Україні...":
а) здійснюється на підставі Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"; б) здійснюється на підставі Закону України "Про податкову службу"; в) не здійснюється; г) заборонено Конституцією України.
Тест 2. Натуральні вимірники використовуються для:
а) аналітичного (кількісного) обліку матеріальних цінностей; б) розрахунку погодинної заробітної плати; в) складання фінансової звітності; г) немає правильної відповіді.
Тест 3. Традиційно в Україні господарський облік поділяють на:
а) фінансовий, податковий, управлінський; б) оперативний, статистичний, бухгалтерський; в) бухгалтерський, виробничий, управлінський; г) немає правильної відповіді.
Завдання 2.
На підставі наведених господарських операцій визначте кореспонденцію рахунків:
— оприбутковано на склад матеріали від постачальників;
— зі складу відпущено матеріали у виробництво;
— надійшли на поточний рахунок кошти від покупців;
— оприбутковано на склад готову продукцію;
— з поточного рахунка оплачено рахунок постачальнику;
— внесок у статутний фонд основними засобами.
Завдання 3.

25
Ситуація 1.
Аудиторська фірма, в якій Ви працюєте, запрошена як аудитор ПАТ “Успіх”. Ваша дружина працює в цьому товаристві менеджером зі збуту. Чи може ваша фірма прийняти цю пропозицію?
Ситуація 2. Після закінчення аудиту клієнт подарував аудитору цінний подарунок в знак вдячності за гарну та оперативну роботу. Аудитор подарунок прийняв.

Варіант 5.
Завдання 1.
Тест 1. Яке з наведених нижче тверджень правильне:
а
) в бухгалтерському обліку використовується виключно грошовий вимірник; б) грошовий вимірник у бухгалтерському обліку використовується поряд із натуральними; в) трудові вимірники в сучасному бухгалтерському обліку не застосовуються; г) за допомогою грошового вимірника узагальнюються всі господарські операції, що раніше обліковувались у натуральних і трудових вимірниках.
Тест 2. . Доповніть речення: "Кредитори — це...":
а) внутрішні користувачі бухгалтерської інформації; б) зовнішні користувачі, які мають прямий фінансовий інтерес до підприємства; в) зовнішні користувачі, які безпосередньо не зацікавлені в діяльності підприємства; г) не є користувачами бухгалтерської інформації.
Тест 3. Для обліку кількості відпрацьованого часу використовують такі
вимірники:
а
) натуральні й вартісні; б) умовно-натуральні; в) трудові; г) всі перелічені вище
Завдання 2.
Необхідно скласти початковий і кінцевий баланс, а також визначити вплив кожної з наведених операцій на бухгалтерський баланс та вказати тип операцій:
1) у бухгалтерському балансі підприємства станом на 31 березня поточного року відображено такі статті (тис. грн): статутний капітал – 18 800; позика банку – 2000; кредитори – 1700; прилади – 3500; транспортні

26 засоби – 4200; товари – 4950; дебітори – 3280; поточний рахунок в банку –
6450; готівка в касі – 120;
2) протягом квітня поточного року підприємство здійснило такі операції (тис. грн):
— зараховано на поточний рахунок кошти від дебіторів у погашення заборгованості – 3000;
— придбано запасні частини – 600;
— погашено з поточного рахунка заборгованість перед кредиторами –
1000;
— видано з каси готівку підзвітній особі – 100;
— з поточного рахунка кошти надійшли в касу підприємства – 200;
— отримано позику банку – 4000;
— нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва –
1000:
— повернуто залишок невикористаних підзвітних сум – 20;
— повернуто позику банку – 2000.
Завдання 3.
Ситуація 1. Співробітник аудиторської фірми проводить перевірку річної звітності акціонерного товариства. Цей аудитор є власником 1 акції даного АТ.
Ситуація 2. На прохання касира аудитор не повідомив керівника про здійснені зловживання за умови, що той виправить скоєне.
27
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;

на практичних та семінарських заняттях запроваджуються різні навчальні технології: обговорення проблем, дискусії; розв’язання практичних задач; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; семінар-вирішення ситуаційних вправ; мозковий штурм; кейс- методи; презентації; письмовий контроль знань; індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.28
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:
- поточного контролю роботи студентів;
- підсумкового контролю (іспит).
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на практичних заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал
(презентація).
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
­
систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;
­
виконання завдань для самостійного опрацювання;
­
виконання модульного завдання.
Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів:
­
тестові завдання;
­
розрахункові завдання;
­
обговорення проблеми, дискусія;
­
аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);
­
ділові ігри (кейс-методи);
­
презентації результатів роботи;
­
інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є виконання усних та письмових завдань.
На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.
Результати іспиту студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Екзаменаційний білет містить 3 завдання.29

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування,
самостійна та контрольна
робота
Підсумковий тест
Сума
50 50 100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (В);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (E);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).


11. Методичне забезпечення: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни (робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, курс лекцій, ілюстративні матеріали).

30
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
1.
Суб’єкти зовнішнього та внутрішнього контролю в Україні.
2.
Проблема впровадження міжнародних стандартів аудиту в Україні.
3.
Професійна незалежність аудитора: шляхи досягнення.
4.
Система правового регулювання аудиторської діяльності в Україні.
5.
Організація аудиторської діяльності за кордоном.
6.
Етика аудитора: критичний погляд.
7.
Застосування робочих документів в аудиторській діяльності.
8.
Стан контролю якості аудиту в Україні.
9.
Становлення аудиту в різних країнах світу.
10.
Історія виникнення аудиту.
11.
Звіт аудиторської фірми.
12.
Види послуг аудиторських фірм.
13.
Аудитор, його статус і сертифікація.
14.
Особливості та зміст бухгалтерського обліку.
15.
Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти.
16.
Класифікація господарських засобів та джерел їх формування.
17.
Метод бухгалтерського обліку та його складові.
18.
Поняття балансу, його склад і побудова.
19.
Характеристика чотирьох типів господарських операцій, що впливають на бухгалтерський баланс підприємства.
20.
Рахунки бухгалтерського обліку та їх класифікація.
21.
Сутність подвійного запису та його контрольне значення.
22.
Рахунки синтетичного та аналітичного обліку, їх взаємозв’язок.
23.
Оборотні відомості, їх види, порядок складання та особливості використання для складання балансу підприємства.
24.
Класифікація рахунків та її значення в бухгалтерському обліку.
25.
План рахунків та його характеристика.
26.
Бухгалтерські документи та їх класифікація.
27.
Основні вимоги до складання бухгалтерських документів.
28.
Сутність інвентаризації та її завдання.
29.
Сутність облікових регістрів і їх роль у бухгалтерському обліку.
30.
Правила виправлення помилкових записів в облікових регістрах.
31.
Характеристика форм бухгалтерського обліку та їх історичний розвиток.
32.
Комп’ютерна форма ведення бухгалтерського обліку і її значення.
33.
Сутність та види господарських процесів підприємства.
34.
Значення звітності ті її класифікація.
35.
Основні вимоги до складання фінансової звітності.31
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти
1.
Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність» :
Закон України від 14.09.2006 p. № 140-V.
2.
Міжнародні Стандарти аудиту, надання Впевненості та етики. - К. :
ТОВ ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2006.-1156 с.
3.
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон
України від 16.07.1999 р. № 996-XIV.
4.
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ М-ва фінансів
України від 30.11.1999 р. № 291.
5.
Господарський кодекс України. – К.: Парламентське видавництво,
2004. – 192 с.
Основна література
6.
Білоусова І.А., Барановська Т.В., Облікова політика в Україні. –
Житомир: ЖІТТ, 2003 р, – 408 с.
7.
Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / М.Т. Білуха. -
К. : КДТЕУ, 2000. - 692 с.
8.
Білуха М.Т. Фінансовий контроль: Теорія, ревізія, аудит : підручник /
М.Т. Білуха, T.B. Микитенко. - К.: Укр. акад. оригінал, ідей, 2005. -888 с.
9.
Бутинець Ф.Ф. Аудит : підручник / Ф.Ф. Бутинець. - Житомир : Рута,
2005. - 512 с.
10.
Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально- практичний посібник / під ред. С.Ф. Голова. – Дніп-к, ТОВ “Баланс
Клуб”, 2001. – 832с.
11.
Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії. Навчально- практичний посібник / Під заг. ред. Сопко В.В. – ТОВ “Вид. дім ІІроф- л” – К, 2004. – 180 с.
12.
Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / За ред. М.В.
Кужельного. – 6-те вид. – К.: А.С.К.Ю 2003. – 266 с.
13.
Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 511с.
14.
Дерій В.А., Кізима А.Я. Аудит: Курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2002.
– 86 с.
15.
Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. – К.: Знання, 2001. – 402с.
16.
Іванішков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2002 – 390с.
17.
Кадуріна Л.О Основи аудиту: Навчальний посібник. – К.: Слово, 2003.
– 184 с.
18.
Кім Г., Сопко В., Кім С. Бухгалтерський облік: Первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 440 с
19.
Кірєєв О., Любунь О., Денисенко М. і ін. Внутрішній аудит у банку: навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 220 с.

32 20.
Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: навчальний посібник. – 2-ге вид. – К.: Каравела, 2005. – 560 с.
21.
Кононенко О., Піроженко О. Інвентаризація: Практ. посібник. – X.:
Видавничий будинок “Фактор”, 2004. – 152 с.
22.
Лень В.С., Гливенко В.В., Бочок М.П., Іванов Л.П. Звітність підприємств: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2004. – 474 с.
23.
Мельничук Л.О. Проведення внутрішнього аудиту. – К.: Форт, 2003. –
16с.
24.
Малюга Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Збірник задач і вправ. –
Житомир: ЖПІ, 2000. – 448 с.
25.
Організація і методика аудиту : навч. посіб. / М.О. Никонович, К.О.
Редько, O.A. Юр’єва ; за заг. ред. Є.В. Мниха. - К. : Київ. нац. торг.- ун-т, 2006. - 470 с.
26.
Організація і методика проведення аудиту : навч.- практ. посіб. / В.В.
Сопко,
:
Н.І. Верхоглядова , В.П. Шило та ні. - К. : Професіонал , 2004. -
624 с.
27.
Пантелеев В.П. Аудит : навч. посіб. / В.П. Пантелеев.- К.:Професіонал,
2008. -400 с.
28.
Пилипенко І.І. Стандарти аудиту та етики : навч. посіб.
/І.І.Пилипенко, О.Ю. Редько. - К.:ДП «Інформ.-аналіт. агентство»,
2007. - 277 с.
29.
Ситнов А.А. Международные стандарты аудита: Учебно-практическое пособие. – М.: ИД ФБК – ПРЕСС. 2004. – 160 с.
30.
Суха O.P. Аудит : навч посіб. / O.P. Суха. – Л : Новий світ - 2000,2009. -
284 с.
31.
Сташинсен М.С., Піча Ю.В. Основи аудиту (в схемах, графіках і таблицях): Навчальний посібник. – К.: Карвела, 2007. – 192 с.
32.
Соколов Я.В. Основи теории бухгалтерського учета. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с.
33.
Теория бухгалтерского учета : Учебник для студенток фак. “Бизнес- управление” по спец. “Экономика предприятия” / Нар. укр. Акад.;
Авторы: А.Ф. Кондратьева и др. – Харьков: ФОЛИО, 2002. – 271 с.
34.
Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / О.І. Васюта-Беркут,
Г.Ф. Шепітко, Н.О. Ромашевська; За ред. В.Б. Захожая. К.: МАУП,
2004. – 176 с.
35.
Теорія бухгалтерського обліку: Підручник./ М.В. Кужельний,
В.Г.Лінник. – К: КНЕУ, 2001. – 334 с.
36.
Усач Б.Ф. Аудит. Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2004 – 223с.
Інтернет-ресурси
37.
www.ligazakon.ua
38.
www.pidruchniki.w.s.
39.
www.minfin.qov.ua
40.
www.sau-apu.org.ua
41.
www.dtkt.com.ua

33
ЗМІСТ1. Опис навчальної дисципліни
3 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
4 3. Програма навчальної дисципліни
7 4. Структура навчальної дисципліни
13 5. Теми практичних та семінарських занять
15 6. Самостійна робота
16 7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
21 8. Методи навчання
33 9. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення
34 35 35 12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань
36 13. Рекомендована література
38

34
Навчально-методичне видання

Припута Наталія Володимирівна

Робоча програма навчальної дисципліни
«Облік і аудит»
Відповідальний за випуск М.М. Руженський
Комп’ютерний набір Н.В.Припута
Підписано до друку ___________ 2013р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 1,25.
Тираж __ прим. Зам. № _____
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
03038, Київ-38, вул. Нововокзальна, 17
Тел./факс: (044)536-14-85

Document Outline

  • “Затверджую”
  • ПП.1.6 облік і аудит
    • ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ
    • ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ сТУДЕНТІв


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал