Робоча програма нормативної дисципліни н. 008 Публічні фінанси підготовки магістрівСкачати 287.33 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації25.12.2016
Розмір287.33 Kb.
ТипРобоча програма

1

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Кафедра менеджменту

«Затверджую»
Ректор ____________Могильний О.М.


«____» ________________2015р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Н.008.6. ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ

ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 1501 «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.15010008 «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»

Київ 2015

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Публічні фінанси» для студентів спеціальності 8.15010008 «Публічне адміністрування»
Розробник програми доктор економічних наук, професор Пріб К.А.
Робоча програма навчальної дисципліни «Управління змінами» укладена у відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти Освітньо-професійної програми та
Освітньо-кваліфікаційної характеристики
«Програм нормативний навчальних дисциплін і практик підготовки магістра спеціальності 8.15010008 «Публічне адміністрування», схвалених на засіданнях президії НМК з менеджменту і адміністрування 22.04.2009 р., протокол №22 із доповненнями та змінами від 18.05.2010 р., протокол №24 та 09.11.2011 р., протокол №26.
Рецензенти:
Лутай Л.А., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості
України
Гуткевич С.О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету харчових технологій
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри менеджменту
Протокол № __від ___________р.
Завідувач кафедри менеджменту
___________________ Лутай Л.А.
Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Протокол № ___від ____________р.

«Погоджено»
Завідувач навчально-методичного Завідувач навчального відділу відділу

_________ М. Руженський ___________В. Куляша

©Пріб К. А., 2015
©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2015

3
1.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних знань та формування професійних компетентностей щодо використання методів та інструментарію управління публічними фінансами.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни полягають в теоретичній та практичній підготовці студентів фаху щодо:
- основних понять та категорій, що розкривають суть публічних фінансів;
- особливостей розвитку теорії змін, закономірностей розвитку процесів у публічних фінансах;
- теорії та практики управління публічними фінансами;
- формування умінь виділяти проблеми управління публічними фінансами;
- оволодіння прийомами аналізу публічних фінансів;
- придбання практичних навичок використання методик оцінки публічних фінансів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких компетенцій:
Загальні вміння (компетенції):

Інструментальні компетентності:
- здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих фінансових проблем та процесів;
- здатність до організації і планування фінансів;
- уміння оцінювати перспективи глобалізації як новітнього етапу соціально- економічних перетворень;
- розуміння сутності і наслідків мікроекономічних процесів, поведінки окремих економічних суб’єктів;
- уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;
- уміння на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень;
- уміння проводити моніторинг змін у законодавстві, орієнтуватися у нормативних актах, щоб забезпечувати правомочність рішень.
Міжособистісні компетенції
- уміння донести до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду щодо змін;
- уміння зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, а також знання та пояснення до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються;
- уміння спілкуватися з експертами з інших галузей;
- уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отриманні знання.

4

Системні компетентності
- уміння організовувати процес виконання завдань у відповідності до принципів управління;
- уміння виконувати консультаційні обов’язки, дотримуватися норм законодавства;
- здатність вносити рекомендації по введенню нових чи змін існуючих вимог до якості;
- уміння формулювати і висловлювати думки та своє ставлення до подій, ситуацій виробничого характеру, уміння слухати та сприймати думки інших;
- уміння формулювати та ініціювати нові ідеї, формулювати її мету, завдання, необхідні ресурси;
- уміння використовувати загальнонаукові та креативні методи пізнання у професійній діяльності;
- здатність провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності;
- здатність дотримуватися етики ділового спілкування.
Фахові компетентності:

- Уміння готувати програмні документи (стратегії, програми, концепції) виходячи із оцінки ресурсного забезпечення та добору адекватних механізмів впровадження державно-управлінських рішень, а також викликів
європейської інтеграції, використовуючи методологію системного аналізу;
-
Уміння розробляти прогнози можливих наслідків порушення макроекономічної рівноваги та їх впливу на поведінку економічних суб'єктів на основі аналізу макроекономічних показників, використовуючи моделі загальної економічної рівноваги;
- Уміння організовувати своєчасне виконання зобов'язань перед державним бюджетом, виходячи з чинного законодавства, використовуючи механізми співпраці з банками, страховими компаніями та іншими кредитно- фінансовими установами;
- Уміння проводити моніторинг виконання регіональних і галузевих програм соціально-еконо-мічного розвитку, цільових перспективних програм та комплексних заходів, аналіз звітів про виконання планових показників розвитку, роботи господарчих і управлінських структур, аналітичних довідок, пропозицій, доповідей для прийняття виважених управ-лінських рішень;
- Уміння розробляти та організовувати заходи щодо орієнтації та вибору доцільних інструментів регуляторного впливу держави та її інституцій на господарські процеси з метою досягнення економічної раціональності, оцінювати стан соціально-еконо-мічного розвитку країни, території, галузі;
- Уміння готувати аналітичні довідки, пропозиції, доповіді щодо виконання бюджету, обслуговування боргу, звіти про виконання планових показників розвитку територій чи галузей, роботи господарчих і управлінських структур, органів влади;

5
- Уміння керувати процесом реалізації демократичного врядування на загальнодержавному, територіальному і галузевому рівнях управління, визначення ефективності діючих форм і методів управлінської діяльності;
- Уміння оцінювати стан соціально-економічного розвитку країни, території, галузі на основі системного аналізу по-казників, виходячи з надходжень та видатків державного бюджету, організовувати моніторинг інновацій, застосовуючи методи економічного оцінювання нововведень і розрахунку ефективності проектів

6
2.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Галузь знань, спеціальність, освітньо- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання
Кількість кредитів: 5
Галузь знань: 1501
«Державне
управління»
Нормативна
Модулів: 2
Спеціальність
8.15010008
«Публічне
адміністрування»
Рік підготовки
Змістовних модулів: 2
1
Індивідуальне науково- дослідне завдання
(контрольна робота)
Семестр
Загальна кількість годин:
150
II
Лекції
Освітньо- кваліфікаційний рівень: магістр
30
Практичні
20
Лабораторні
Самостійна робота
90

Індивідуальні завдання:
(контрольна робота)
10
Форма контролю: екзамен

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 33,3 % для заочної форми навчання –


7
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль 1. Теоретичні основи
публічних фінансів
Тема 1. Публічні фінанси як складова фінансової системи
Економічна природа та сутність публічних фінансів. Історичні та економічні передумови виникнення фінансів. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення. Поняття та функції публічних фінансів. Поняття та принципи побудови фінансової системи. Підходи до структуризації фінансової системи. Основні структурні елементи фінансової системи
України. Система публічних фондів як матеріальна основа публічних фінансів. Основні ланки сучасної системи публічних фінансів України.
Тема 2. Державна фінансова політика та механізм її реалізації
Фінансова політика як складова частина економічної політики держави.
Зміст та завдання фінансової політики. Складові фінансової політики. Типи фінансової політики на різних історичних етапах. Напрямки реалізації державної фінансової політики. Фінансова стратегія і фінансова тактика.
Типи регулювання фінансів. Поняття та структура фінансового механізму.
Тема 3. Організаційні основи управління публічними фінансами
Система управління публічними фінансами. Об'єкт і суб'єкт управління. Основні форми, методи та інструменти фінансового впливу.
Принципи, на яких базується управління державними фінансами. Фінансовий апарат та його функції. Організаційний склад фінансової системи України.
Фінансові органи та інститути. Особливості управління публічними фінансами у зарубіжних країнах.
Тема 4. Нормативно-правові засади функціонування публічних
фінансів
Фінансове право. Джерела фінансового права. Нормативно-правові акти, що регулюють фінансові відносини в Україні. Конституція України як основне джерело фінансового права. Нормативно-правова база управління публічними фінансами в Україні. Бюджетний кодекс України. Міжнародні правові акти у сфері публічних фінансів.
Тема 5. Публічні доходи та публічні видатки
Публічні доходи та методи їх мобілізації. Джерела формування публічних доходів. Основні методи мобілізації публічних доходів: податки, позики та емісії. Сутність і призначення публічних видатків. Державне споживання. Бюджетне фінансування. Зв'язок функцій держави та публічних видатків. Класифікація видатків.

8
Змістовний модуль 2. Основні елементи системи
публічних фінансів

Тема 6. Податки та податкова система
Сутність і функції податків. Податкова система та її елементи. Поняття та склад податкової системи. Принципи побудови оптимальної податкової системи. Елементи системи оподаткування. Класифікація податків.
Податкова система і податкова політика
України. Основні етапи становлення податкової системи України.
Податковий кодекс України, його структура та значення в нормативно- правовому забезпеченні функціонування публічних фінансів.
Загальнодержавні та місцеві податки і збори. Система державної податкової служби України. Принципи побудови податкової системи України. Сучасна податкова політика України.

Тема 7. Бюджет і бюджетна система
Бюджет як економічна та правова категорія. Місце й значення бюджету в загальній системі фінансових відносин. Розподільна та контрольна функції бюджету. Правова характеристика бюджету. Матеріальний зміст бюджету.
Загальний та спеціальний фонд бюджету. Бюджетна система та принципи її побудови. Поняття бюджетної системи та бюджетного устрою. Основні етапи становлення і розвитку бюджетної системи України. Принципи побудови бюджетної системи України. Бюджетна класифікація. Бюджетне планування: сутність та методи.

Тема 8. Державний бюджет України
Призначення і роль державного бюджету. Доходи державного бюджету
України. Доходи загального та спеціального фонду державного бюджету
України. Структура доходів державного бюджету України. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України. Основні напрямки використання бюджетних коштів. Фактори, що впливають на формування видатків державного бюджету України в сучасних умовах. Бюджетний дефіцит: причини, види та шляхи оптимізації. Поняття й причини виникнення бюджетного дефіциту. Види бюджетного дефіциту. Джерела фінансування дефіциту бюджету. Шляхи подолання бюджетного дефіциту.

Тема 9. Місцеві бюджети України
Сутність та призначення місцевих бюджетів. Суть місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань в умовах ринкових відносин.
Функції місцевого бюджету. Загальний та спеціальний фонди місцевого бюджету. Доходи місцевих бюджетів. Основні джерела доходів місцевих бюджетів. Видатки місцевих бюджетів. Розмежування видів видатків між місцевими бюджетами. Основні напрями зміцнення доходної бази місцевих бюджетів. Бюджет розвитку місцевих бюджетів.

9

Тема 10. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення
Сутність фондів фінансових ресурсів цільовою призначення. Основні принципи організації централізованих фондів фінансових ресурсів.
Необхідність відокремлення державних цільових фондів. Види державних цільових фондів. Пенсійний фонд України. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Інші фонди цільового призначення.

Тема 11. Державний кредит і державний борг
Економічна сутність державного кредиту. Економічна суть державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави й покритті бюджетного дефіциту. Відмінність державного кредиту від банківського. Функції державного кредиту. Форми державного кредиту.
Ощадна справа. Державні позики. Міжнародний державний кредит.
Класифікація державних позик. Управління державним кредитом.
Особливості оперативного управління державним кредитом. Ефективність державних кредитних операцій. Державний борг і його обслуговування в
Україні. Види державного боргу. Управління державним боргом: основні принципи та методи.

10
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістовних модулів і тем
Кількість годин
денна форма навчання
Усього
в тому числі
лекції
практ
ичні
СРС
контро-
льна
робота
36
2
2
22
10
Модуль 1
Змістовний модуль 1. Теоретичні основи публічних фінансів
Тема 1. Публічні фінанси як складова фінансової системи
12 2
2 8
-
Тема 2. Державна фінансова політика та механізм її реалізації
14 4
2 8
-
Тема 3. Організаційні основи управління публічними фінансами
14 4
2 8
-
Тема 4. Нормативно-правові засади функціонування публічних фінансів
12 2
2 8
-
Тема 5. Публічні доходи та публічні видатки
12 2
2 8
-
Разом за змістовним модулем 1
64
14
10
40
-
Змістовний модуль 2. Основні елементи системи публічних фінансів
Тема 6. Податки та податкова система
14 4
2 8
-
Тема 7. Бюджет і бюджетна система
12 2
2 8
-
Тема 8. Державний бюджет України
12 2
2 8
-
Тема 9. Місцеві бюджети України
12 2
2 8
-
Тема 10. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення
12 2
2 8
-
Тема 11. Державний кредит і державний борг
14 4
-
10
Разом за змістовним модулем 2
76
16
10
50
-
Всього за модулем 1
140
30
20
90
-
Модуль 2
ІНДЗ
-
-
-
-
10
Усього годин:
150
30
20
90
10


11
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Публічні фінанси як складова фінансової системи
1. Історичні та економічні передумови виникнення фінансів.
2. Еволюція загальної теорії фінансів.
3. Поняття та функції публічних фінансів.
4. Фінансова система: поняття і загальна характеристика її сфер і ланок.
5. Підходи до структуризації фінансової системи.
6. Публічні фінанси зарубіжних країн
Література: [1 – 5; 12; 17; 19; 28; 31; 34; 36 – 40]

Тема 2. Державна фінансова політика та механізм її реалізації
1. Фінансова політика як складова частина економічної і соціальної політики держави.
2. Типи фінансової політики на різних історичних етапах (класична, регулююча, планово-директивна).
3. Основні напрямки бюджетної політики України на сучасному етапі.
4. Особливості податкової політики в Україні на сучасному етапі.
5. Напрями грошово-кредитної політики в Україні на сучасному етапі.
6. Фінансовий механізм: поняття і характеристика його складових елементів
Література: [1 – 5; 12; 16; 17; 19; 28; 29; 31; 34; 36 – 40]

Тема 3. Організаційні основи управління публічними фінансами
1. Система управління публічними фінансами в Україні.
2. Характеристика органів управління фінансовою системою України.
3. Особливості управління публічними фінансами у зарубіжних країнах
Література: [1 – 5; 12; 17; 19; 28; 31; 34; 36 – 40]

Тема 4. Нормативно-правові засади функціонування публічних фінансів
1. Характеристика нормативно-правової бази управління публічними фінансами в Україні.
2. Конституція України як основне джерело фінансового права.
3. Бюджетний кодекс України.
4. Нормативно-правові акти міжнародних організацій в сфері публічних фінансів
Література: [1 – 5; 9; 12; 13; 17; 19; 20; 28; 30; 31; 34; 36 – 40]

Тема 5. Публічні доходи та публічні видатки
1. Загальна характеристика публічних доходів та методи їх мобілізації.
2. Сутність та структура публічних видатків.
3. Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню
Література: [1 – 5; 12; 17; 19; 28; 31; 34; 36 – 40]

Тема 6. Податки та податкова система
1. Соціально-економічна сутність та функції податків.

12 2. Сутність податкової системи та принципи її побудови.
3. Податкова політика та напрямки реформування податкової системи
України в сучасних умовах.
4. Податок на прибуток підприємств, його регулюючі функції й значення в стимулюванні ділової та інвестиційної активності
5. Податок з доходів фізичних осіб. Напрямки реформування оподатковування доходів громадян.
6. Податки на споживання: податок на додану вартість й акцизний податок.
7. Місцеві податки та збори. Напрями реформування місцевих податків як фінансової бази місцевих бюджетів
Література: [1 – 5; 12; 17; 19; 25; 28; 30; 31; 34; 36 – 40]

Тема 7. Бюджет і бюджетна система
1. Бюджет як економічна категорія, призначення й роль бюджету.
2. Становлення та розвиток бюджетної системи України.
3. Бюджетний процес, характеристика етапів бюджетного процесу на державному та місцевому рівнях.
4. Повноваження учасників бюджетного процесу.
5. Зарубіжний досвід організації бюджетного процесу.
6. Сутність та методи бюджетного планування
Література: [1 – 5; 8 – 12; 16; 17; 19; 22; 23; 27 – 29; 31; 32; 34 – 40]

Тема 8. Державний бюджет України
1. Аналіз структури доходів і видатків Державного бюджету України.
2. Аналіз виконання Державного бюджету України
Література: [1 – 5; 8 – 12; 16; 17; 19; 22 – 24; 27; 28; 31;

Тема 9. Місцеві бюджети України
1. Аналіз структури доходної та видаткової частини місцевого бюджету.
2. Визначення основних джерел формування доходної частини місцевого бюджету.
3. Аналіз основних напрямів та ефективності використання коштів місцевого бюджету
Література: [1 – 5; 7 – 12; 14; 15; 17 – 19; 21; 24; 26 – 28; 31 – 40]

Тема 10. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення. Державний
кредит і державний борг
1. Сутність та значення фондів фінансових ресурсів цільовою призначення.
2. Пенсійний фонд України.
3. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
4. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
5. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

13 6. Економічна сутність державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави й покритті бюджетного дефіциту.
7. Форми державного кредиту.
8. Управління державним кредитом. Ефективність державних кредитних операцій.
9. Державний борг і його обслуговування в Україні
Література: [1 – 5; 6; 8 – 12; 17; 19; 27; 28; 31; 32; 34 –40]

14
6. САМОСТІЙНА РОБОТАз/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1
Тема 1. Публічні фінанси як складова фінансової системи
1. Вплив публічних фінансів на розвиток суспільного виробництва.
2. Роль публічних фінансів у регулюванні вартісних пропорцій національної економіки, галузевої й територіальної структури суспільного виробництва.
3. Особливості фінансів підприємств державного сектору.
4. Організація фінансів підприємств комунальної власності.
5. Державне страхування.
8 2
Тема 2. Державна фінансова політика та механізм її
реалізації
1. Сучасна фіскальна політика України.
2. Сучасна монетарна політика України.
3. Особливості митної та валютної політики України на сучасному етапі.
4. Державна інвестиційна політика України.
5. Моделі фінансових відносин у суспільстві: переваги та недоліки (моделі ринкової та адміністративної економіки; американська, східноєвропейська та скандинавська модель).
8 3
Тема 3. Організаційні основи управління публічними
фінансами
1. Функції суб'єктів управління фінансами в Україні та закордоном: порівняльна характеристика.
2. Права і обов'язки Міністерства фінансів, його структурних підрозділів у регіонах у сфері управління фінансами.
3. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері публічних фінансів.
4. Сутність, форми та методи фінансового контролю.
5. Система державного фінансового контролю в Україні.
8 4
Тема 4. Нормативно-правові засади функціонування
публічних фінансів
1. Вітчизняне фінансове право: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.
2. Бюджетний кодекс України, його структура та значення в нормативно-правовому забезпеченні функціонування публічних фінансів.
3. Закон України про Державний бюджет України на поточний рік.
4. Кодекс належної практики по забезпеченню прозорості в бюджетно-податковій сфері МВФ.
8

15 5. Оптимальна практика із забезпечення прозорості бюджету.
5
Тема 5. Публічні доходи та публічні видатки
1. Розподіл видатків між ланками бюджетної системи України.
2. Поняття та правові засади фінансування державних і місцевих видатків.
3. Організація фінансів соціально-культурної сфери.
4. Фінансове забезпечення видатків на освіту, науку та культуру.
5. Фінансування видатків на охорону здоров'я та фізкультуру і спорт.
6. Фінансування державного управління, національної оборони та правоохоронної діяльності.
7. Публічні видатки на розвиток економіки.
8 6
Тема 6. Податки та податкова система
1. Проблеми та перспективи впровадження в Україні
Податкового кодексу.
2. Податок на додану вартість.
3. Акцизний податок.
4. Податок на прибуток підприємств.
5. Податок на доходи фізичних осіб.
6. Мито.
7. Плата за землю.
8. Екологічний податок.
9. Платежі за використання природних ресурсів.
10. Спеціальні податкові режими.
8 7
Тема 7. Бюджет і бюджетна система
1. Бюджетна реформа в Україні: напрямки проведення.
2. Реформування бюджетного законодавства: нова редакція
Бюджетного кодексу України.
3. Міжбюджетні відносини в Україні.
4. Види міжбюджетних трансфертів.
5. Механізм визначення дотацій вирівнювання.
6. Основні напрями реформування міжбюджетних відносин в
Україні.
8 8
Тема 8. Державний бюджет України
1. Програмно-цільовий метод формування бюджету.
2. Роль державного бюджету в фінансовому забезпеченні економічного й соціального розвитку України.
3. Закон про Державний бюджет України: зміст, структура та механізм розробки.
4. Проблеми скорочення і можливі джерела покриття бюджетного дефіциту України.
8 9
Тема 9. Місцеві бюджети України
1. Проблеми становлення місцевих фінансів в Україні.
2. Напрями реформування місцевого оподаткування в Україні.
8

16 3. Розвиток системи місцевих запозичень.
4. Розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.
5. Соціальна спрямованість видаткової частини місцевих бюджетів.
6. Фінансування витрат місцевого господарювання.
7. Фінансування адміністративного апарату місцевих органів влади.
10
Тема 10. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення
1. Роль цільових фондів у забезпеченні суспільних потреб.
2. Пенсійний фонд України: джерела формування та напрямки використання.
3. Пенсійна реформа в Україні.
4. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
5. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
6. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
8 11
Тема 11. Державний кредит і державний борг
1. Роль державного кредиту у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави й покритті бюджетного дефіциту.
2. Розвиток міжнародного й умовного державного кредиту.
3. Державні позики, їх види.
4. Теорія і практика використання державних гарантій в умовах ринкової економіки.
5. Управління внутрішнім державним боргом в Україні.
10

17
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:

організації самостійної навчальної діяльності;

самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;

праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;

конспектування літературних джерел;

роботи з довідковою літературою;

опрацьовування статистичної інформації;

написання рефератів з проблем курсу.
Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі.
Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.
Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, так і за характером їхнього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацьовування матеріал (розділи, підрозділи тощо), а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що для ознайомчого читання). Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним

18 своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави. Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинні відповідати обраній темі.
Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А4. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріал і формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог.
За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури.
План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість.
У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість; формулюються мета й завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання реферату; розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел; визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку та особливості, притаманні зовнішньоекономічній діяльності України. На основі отриманих результатів

19 розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату.
Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей; перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження; отримані якісні та кількісні показники; можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів.
Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам
(див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26 с.).

20
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
Мета – прищеплення та розвиток навичок самостійної роботи.
Індивідуальне завдання складається з теоретичної і практичної частин. У теоретичну частину входить два питання, у практичну частину одне практичне завдання.
Варіант 1
1. Дайте визначення фінансів як економічної категорії.
2. Охарактеризуйте розвиток поняття "публічні фінанси".
3. Дайте порівняльну характеристику публічних фінансів зарубіжних країн:
Великобританії, Нідерландів, Німеччини, Франції, Швеції та США.

Варіант 2
1. Розкрийте зміст категорії "фінансова політика" та напрямків її прояву.
2. Вкажіть головну мету та стратегічні напрямки вдосконалення фінансової політики.
3. Дайте порівняльну характеристику типів фінансової політики на різних
історичних етапах.
Варіант 3
1. Дайте визначення поняття "управління публічними фінансами".
2. Назвіть об'єкт та суб'єкт управління публічними фінансами.
3. Визначити тип фінансової стійкості місцевого бюджету за наступними даними: власні доходи місцевого бюджету складають 2 337,4 тис. грн, закріплені доходи – 4 530,2 тис. грн, загальні доходи – 8 459,5 тис. грн, офіційні трансферти – 1 591,9 тис. грн, загальні видатки – 8 520,7 тис. грн.
Дати характеристику типу фінансової стійкості та визначити стратегію соціально-економічного розвитку регіону відповідно до типу фінансової стійкості місцевого бюджету.
Варіант 4
1. Назвіть джерела фінансового права, які регулюють фінансову сферу.
2. Охарактеризуйте дві групи конституційних норм, які регулюють сферу фінансів.
3. Опишіть особливості публічних фінансів унітарних держав.
Варіант 5
1. Назвіть головне джерело формування публічних доходів.
2. Назвіть основні методи мобілізації публічних доходів.
3. Дайте порівняльну характеристику публічних фінансів України та
Великобританії.
Варіант 6
1. Розкрийте сутність і відмінні ознаки таких видів платежів державі: плата, податок, відрахування, внески.

21 2. Охарактеризуйте функції податків.
3. Визначити тип фінансової стійкості місцевого бюджету за наступними даними: власні доходи місцевого бюджету складають 2 337,4 тис. грн, закріплені доходи – 4 530,2 тис. грн, загальні доходи – 8 459,5 тис. грн, офіційні трансферти – 1 591,9 тис. грн, загальні видатки – 8 520,7 тис. грн.
Дати характеристику типу фінансової стійкості та визначити стратегію соціально-економічного розвитку регіону відповідно до типу фінансової стійкості місцевого бюджету
Варіант 7
1. Розкрийте сутність економічної категорії "бюджет".
2. Які функції виконує бюджет як економічна категорія?
3. Опишіть особливості публічних фінансів федеративних держав.
Варіант 8
1. Дайте визначення державного бюджету як економічної категорії.
2. Охарактеризуйте структуру та функції Державного бюджету України.
3. Дайте порівняльну характеристику публічних фінансів України та
Німеччини.
Варіант 9
1. У чому полягає економічна суть і призначення місцевих бюджетів?
2. Охарактеризуйте функції місцевих бюджетів.
3. Дайте порівняльну характеристику публічних фінансів України та США.

Варіант 10
1. Розкрийте сутність та призначення державних цільових фондів.
2. Назвіть основні принципи організації централізованих фондів фінансових ресурсів.
3. Опишіть особливості публічних фінансів конфедеративних держав.


22
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;

на семінарських заняттях запроваджуються різні навчальні технології: семінар-розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; семінар-вирішення ситуаційних вправ; семінар-розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; рольові та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.


23
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:
- поточного контролю роботи студентів;
- підсумкового контролю (іспит).
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на семінарських заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал
(презентація).
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
­
систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;
­
виконання завдань для самостійного опрацювання;
­
виконання модульного завдання.
Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів:
­
тестові завдання;
­
розрахункові завдання;
­
обговорення проблеми, дискусія;
­
аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);
­
ділові ігри (кейс-методи);
­
презентації результатів роботи;
­
інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є виконання усних та письмових завдань.
На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.
Результати іспиту студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Екзаменаційний білет містить 3 завдання.

24
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування,
самостійна та
контрольна робота
Підсумковий тест
Сума
50 50 100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (В);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (E);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.

25
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
1. Дайте визначення фінансів як економічної категорії.
2. Охарактеризуйте розвиток поняття "публічні фінанси".
3. В чому полягають відмінності між публічними і приватними фінансами?
4. Охарактеризуйте сутність розподільчої функції публічних фінансів.
5. Розкрийте сутність контрольної функції публічних фінансів.
6. Дайте визначення фінансової системи.
7. На яких принципах будується фінансова система країни?
8. На розв'язання яких завдань має бути спрямована фінансова система країни?
9. Які ланки включає сучасна система публічних фінансів України?
10. Які публічні фонди коштів складають матеріальну основу публічних фінансів?
11. Розкрийте зміст категорії "фінансова політика" та напрямків її прояву.
12. Вкажіть головну мету та стратегічні напрямки вдосконалення фінансової політики.
13. Дайте характеристику "фінансової стратегії" та "фінансової тактики".
14. Дайте характеристику класичної фінансової політики.
15. Зробіть порівняльний аналіз кейнсіанської та неокласичної фінансової політики.
16. Розкрийте сутність планово-директивної фінансової політики.
17. Розкрийте сутність фінансового механізму як економічної категорії.
18. Дайте характеристику структури фінансового механізму та його складових елементів.
19. Охарактеризуйте сфери та ланки фінансового механізму.
20. Дайте визначення поняття "управління публічними фінансами".
21. Назвіть об'єкт та суб'єкт управління публічними фінансами.
22. Охарактеризуйте основні форми управління фінансами.
23. Назвіть основні фінансові інструменти.
24. На яких принципах базується управління публічними фінансами?
25. Які органи та інститути входять до організаційного складу фінансової системи України?
26. Яким чином розподіляються функції в управлінні фінансами між органами державної влади і управління?
27. Які основні функції виконує Міністерство фінансів України?
28. Назвіть джерела фінансового права, які регулюють фінансову сферу.
29. Охарактеризуйте дві групи конституційних норм, які регулюють сферу фінансів.
30. Назвіть нормативно-правові акти з фінансових питань.
31. У чому полягає особлива роль Бюджетного кодексу України в нормативно-правовому забезпеченні сфери публічних фінансів?
32. У чому полягає значення міжнародних правових актів з питань публічних фінансів?

26 33. Назвіть головне джерело формування публічних доходів.
34. Назвіть основні методи мобілізації публічних доходів.
35. Розкрийте сутність публічних видатків.
36. Охарактеризуйте структуру системи публічних видатків.
37. Охарактеризуйте видатки бюджету.
38. Які методи бюджетного фінансування вам відомі?
39. Наведіть класифікацію бюджетних видатків.
40. Охарактеризуйте напрямки бюджетного фінансування.
41. Охарактеризуйте форми бюджетного фінансування.
42. Розкрийте сутність і відмінні ознаки таких видів платежів державі: плата, податок, відрахування, внески.
43. Охарактеризуйте функції податків.
44. Розкрийте сутність і складові податкової системи.
45. Наведіть класифікацію податків.
46. Скільки рівнів має податкова система України? Охарактеризуйте їх.
47. Розкрийте основні принципи побудови податкової системи.
48. Дайте перелік непрямих податків і охарактеризуйте їх позитивні й негативні сторони в економічній системі.
49. Охарактеризуйте призначення і роль податку на прибуток підприємств.
50. Яке призначення і роль податку на доходи фізичних осіб?
51. Назвіть склад і призначення місцевих податків і зборів.
52. Розкрийте сутність економічної категорії "бюджет".
53. Які функції виконує бюджет як економічна категорія?
54. Дайте характеристику бюджетної системи держави.
55. Охарактеризуйте основні етапи формування бюджетної системи України.
56. Поясність сутність поняття "зведений бюджет держави".
57. У чому полягає необхідність застосування бюджетної класифікації?
58. Назвіть основні розділи бюджетної класифікації.
59. У чому полягає різниця між поточними і капітальними видатками?
60. Які основні принципи побудови бюджетної системи України?
61. Охарактеризуйте існуючі методи бюджетного планування.
62. Дайте визначення державного бюджету як економічної категорії.
63. Охарактеризуйте структуру та функції Державного бюджету України.
64. Розкрийте зміст програмно-цільового методу бюджетного фінансування.
65. Дайте характеристику бюджетної політики та бюджетного механізму.
66. Вкажіть критерії класифікації доходів державного бюджету.
67. Охарактеризуйте методи мобілізації доходів державного бюджету.
68. Дайте загальну характеристику системи видатків Державного бюджету
України.
69. У чому полягає економічне і соціальне значення видатків Державного бюджету?
70. Дайте характеристику бюджетного дефіциту.
71. Вкажіть шляхи подолання бюджетного дефіциту.
72. У чому полягає економічна суть і призначення місцевих бюджетів?
73. Охарактеризуйте функції місцевих бюджетів.

27 74. Назвіть доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування.
75. Перерахуйте доходи місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.
76. Охарактеризуйте власні доходи місцевих бюджетів.
77. Які критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами?
78. На які групи поділяються видатки місцевих бюджетів?
79. Назвіть видатки місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.
80. Перерахуйте видатки місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.
81. Назвіть джерела формування бюджету розвитку місцевих бюджетів.
82. Розкрийте сутність та призначення державних цільових фондів.
83. Назвіть основні принципи організації централізованих фондів фінансових ресурсів.
84. Назвіть найважливіші соціальні фонди в Україні.
85. Назвіть економічні фонди в Україні.
86. Розкрийте структуру, призначення і функції Пенсійного фонду України.
87. Назвіть основні завдання Пенсійного фонду та джерела його формування?
88. 3 яких джерел формується Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття?
89. Мета діяльності і завдання Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
90. Розкрийте сутність державного кредиту.
91. Назвіть відмінності між державним і банківським кредитом.
92. Перелічіть форми державного кредиту.
93. Охарактеризуйте функції державного кредиту.
94. Що таке управління державним кредитом?
95. Як визначається ефективність державних кредитних операцій?
96. Що являє собою державний борг України?
97. Назвіть види державного боргу.
98. Охарактеризуйте методи управління державним боргом.


28
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Базилевич В. Д. Державні фінанси : навч. посібн. / В. Д. Базилевич, Л. О.
Баластрик ; за заг. ред. В. Д. Базилевича. – К. : Атіка, 2004. – 368 с.
2. Василик О. Д. Державні фінанси України : підручник / О. Д. Василик, К. В.
Павлюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
3. Дєгтяр А. О. Публічні фінанси : навч. посібн. / А. О. Дєгтяр, М. В.
Гончаренко, О. С. Лєсная. Х. : С. А. М., 2011. – 512 с.

Допоміжна
4. Азаренкова Г. М. Фінанси: Практикум : навч. посібн. / Г. М. Азаренкова, І.
І. Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 280 с.
5. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії / Ш. Бланкарт. – К. :
Либідь, 2000. – 368 с.
6. Богдан Т. П. Управління державним боргом і макрофінансові ризики в економіці України / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 13–
22.
7. Бойцун Н. Є. Адаптація європейського досвіду управління місцевими фінансами в Україні / Н. Є. Бойцун // Фінанси України. – 2005. – № 5. – С. 6–
11.
8. Бюджетна система України : навч. посібн. / під ред. С. І. Юрія, Й. М.
Бескида. – К. : НІОС, 2000. – 400 с.
9. Бюджетний кодекс України. – К. : ЦУЛ, 2011. – 112 с.
10. Бюджетний менеджмент : підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; за заг. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.
11. Василик О. Д. Бюджетна система України / О. Д. Василик, К. В. Павлюк.
– К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 542 с.
12. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник / О. Д. Василик. – К. : НІОС,
2001. – 416 с.
13. Воронова Л. К. Фінансове право України : підручник / Л. К. Воронова. –
К. : Прецедент ; Моя книга, 2006. – 448 с.
14. Жемеренко Є. В. Використання коштів місцевих бюджетів України / Є. В.
Жемеренко // Фінанси України. – 2005. – № 8. – С. 108–114.
15. Зайчикова В. В. Функції місцевих органів в умовах бюджетної реформи /
В. В. Зайчикова // Фінанси України. – 2010. – № 6. – С. 72–79.
16. Запатріна І.В. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації / І. В. Запатріна, Т. Б. Лебеда // Фінанси України. –
2006. – № 4. – С. 38–45.

29 17. Карлін М. І. Державні фінанси України : навч. посібн. / М. І. Карлін. – К. :
Знання, 2008. – 348 с.
18. Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) / О.
П. Кириленко. – К. : НІОС, 2000. – 384 с.
19. Ковальчук С. В. Фінанси : навч. посібн. / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун. –
Львів : "Новий Світ – 2000", 2006. – 568 с.
20. Конституція України. – К. : Право, 2011. – 56 с.
21. Кравченко В. І. Фінанси місцевого самоврядування України: проблеми становлення (1989–2001) / В. І. Кравченко. – К. : ВД "КМ Асаdеmіа", 2001. –
458 с.
22. Кульчицький М. І. Формування та виконання бюджету за програмно- цільовим методом / М. І. Кульчицький, 3. В. Перун // Фінанси України. –
2005. – № 2. – С. 78–83.
23. Левицька Є. О. Впровадження програмно-цільового методу формування бюджетів / Є. О. Левицька // Фінанси України. – 2004. – № 6. – C. 33–37.
24. Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин : монографія / І. О. Луніна. – К. : Наукова думка, 2006. – 432 с.
25. Мельник В. М. Використання податкових інструментів в умовах становлення ринкової економіки / В. М. Мельник, Т. В. Кощук // Фінанси
України. – 2010. – № 2. – С. 46–57.
26. Місцеві фінанси : навч. посібн. / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, М. І.
Мельник. – К. : Алерта, 2011. – 328 с.
27. Опарін В. М. Бюджетна система : навч.-метод. посібн. / В. М. Опарін, В. І.
Малько, С. Я. Кондратюк. – К. : КНЕУ, 2000. – 186 с.
28. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : навч. посібн. / В. М. Опарін. – К.
: КНЕУ, 2000. – 240 с.
29. Піхоцький В. Ф. Ефективність бюджетної політики як інструмент соціально-економічного розвитку
України / В. Ф. Піхоцький // Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 30–37.
30. Податковий кодекс України. – К. : ЦУЛ, 2012. – 538 с.
31. Романенко О. Р. Фінанси : підручник / О. Р. Романенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 312 с.
32. Сафонова Л. Д. Бюджетний менеджмент : навч. посібн. / Л. Д. Сафонова.
– К. : КНЕУ, 2001. – 480 с.
33. Сунцова С. О. Місцеві фінанси України / С. О. Сунцова. – К. : ТОВ
"Центр навчальної літератури", 2010. – 488 с.
34. Суспільні фінанси України : навч. посібн. / за ред. М. І. Карліна. – Луцьк :
РВВ "Вежа" ВНУ ім. Л. Українки, 2008. – 260 с.

30 35. Чечетов М. В. Бюджетний менеджмент : навч. посібн. В 2-х ч. / М. В.
Чечетов, Н. Ф. Чечетова, А. Ю. Бережна. – X.: ВД "ІНЖЕК", 2004. – 560 с.
36. Новостной портал ЛигаБизнесИнформ. – Режим доступа : http://liga.net.
37. Нормативные акты Украины. – Режим доступа : http://www.nau.ua.
38. Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України. –
Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua.
39. Право. Украина. – Режим доступа : http://www.legal.com.ua/cgi- bin/matrix.cgi/pravo.html.
40. Сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень. – Режим доступу : http://www.ibser.org.ua.


31
ЗМІСТ


1. Мета та завдання навчальної дисципліни…………………………...….....3 2. Опис навчальної дисципліни……………………………………………….6 3. Програма навчальної дисципліни………………………………….……….7 4. Структура навчальної дисципліни………………………………………...10 5. Теми практичних занять……………………………………………...……11 6. Організація самостійної роботи……………………………….…... ……17 7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання……………………………..20 8. Методи навчання …………………………………………………………..22 9. Методи контролю …………………………………………… ……………23 10. Розподіл балів, які отримують студенти………………………….…..... 24 11 Методичне забезпечення………………………………………………. ..24 12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань…..…...25 13. Рекомендована література………………………………………………..2832

Навчально-методичне видання

Пріб Катерина Анатоліївна

Робоча програма навчальної дисципліни
«Публічні фінанси»
Відповідальний за випуск М.М. Руженський
Комп’ютерний набір К.А. Пріб
Підписано до друку Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 0,8.
Тираж 100 прим. Зам. № _____
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85


Document Outline

  • «Затверджую»
  • Ректор ____________Могильний О.М.
  • Тема 2. Державна фінансова політика та механізм її реалізації
  • Сутність і функції податків. Податкова система та її елементи. Поняття та склад податкової системи. Принципи побудови оптимальної податкової системи. Елементи системи оподаткування. Класифікація податків. Податкова система і податкова політика
  • Сутність та призначення місцевих бюджетів. Суть місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань в умовах ринкових відносин. Функції місцевого бюджету. Загальний та с...
  • Економічна сутність державного кредиту. Економічна суть державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави й покритті бюджетного дефіциту. Відмінність державного кредиту від банківського. Функції державного кредиту. Форм...
    • ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал